Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2000 määrusega nr 33 kinnitatud Korteriühistute asutamise ning elamute haldamise ja majandamise üleandmise rahalise toetamise korra muutmine
Tallinna Linnavalitsus 25.10.2000 määrus number 74
Jõustumine:30.10.2000
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus:30.10.2000 - 31.12.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

25. oktoober 2000 nr 74

Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2000 määrusega nr 33 kinnitatud Korteriühistute asutamise ning elamute haldamise ja majandamise üleandmise rahalise toetamise korra muutmine

 

Lähtudes Korteriühistuseaduse § 16 lg 1 ja 4, Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse § 9 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 27. juuni 1996 määruse nr 18 "Vara erastamisest omandireformi reservfondi laekuva raha kasutamise kord" punktist 3 ja Tallinna Linnavolikogu 7. oktoobri 1999 otsusega nr 242 kinnitatud Tallinna elamumajandust ja elamusuhteid käsitlevast arengukavast aastani 2010

Tallinna Linnavalitsus

m ä ä r a b:

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2000 määrusega nr 33 kinnitatud korteriühistute asutamise ning elamute haldamise ja majandamise üleandmise rahalise toetamise korda (edaspidi kord) alljärgnevalt:

1.1 muuta korra punkti 1.1 ja sõnastada see järgmiselt:

"1.1 korteriühistute asutamist korraldavatele füüsilistele või juriidilistele isikutele, edaspidi agentidele, korteriühistute asutamise eest;";

1.2 täiendada korra punkti 1.2 pärast sõna "korteriomanikele" sõnadega "või agentidele";

1.3 asendada korra punktis 5 sõnad "isiku (agendi)" sõnaga "agendi";

1.4 muuta korra punkti 5.1 ja sõnastada see järgmiselt:

"5.1 korteriühistute asutamist korraldava füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg või juriidilise isiku nimi, asukoht ja registrikood";

1.5 asendada korra punktis 6 sõnad "isiku (agendi)" sõnaga "agendi";

1.6 muuta korra punkti 6.5 ja sõnastada see järgmiselt:

"6.5 maksuameti kohaliku asutuse poolt väljastatud tõend korteriühistu asutamist korraldava agendi registreerimise kohta füüsilisest isikust ettevõtjana või juriidilise isiku puhul koopia registrikaardist.";

1.7 asendada korra punktides 7 ja 8 sõnad "isikule (agendile)" sõnaga "agendile";

1.8 täiendada korra punkti 10 pärast sõna "isik" sõnadega "või korteriühistu seadusliku esindaja poolt volitatud agent.";

1.9 täiendada korda punktiga 11.3 ja sõnastada see järgmiselt:

"11.3 agendi taotluse korral lisaks korra punktides 11.1 ja 11.2 nimetatud dokumentidele korteriühistu seadusliku esindaja poolt allkirjastatud volikiri.";

1.10 täiendada korra punkti 13 pärast sõna "isiku" sõnadega "või korteriühistu seadusliku esindaja poolt volitatud agendi".

2. Määrus jõustub 30. oktoobril 2000.

Jüri Mõis

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär