Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 06.05.1999 nr 14
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tlv m 16.10.2013 nr 169
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Loomaaia põhimääruse kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 25.10.2000 määrus number 72
Jõustumine:29.10.2000
Kehtetuks tunnistamine:26.10.2013
Redaktsiooni kehtivus:29.10.2000 - 26.10.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 16.10.2013 nr 169 [RT IV, 23.10.2013, 68 - jõust. 26.10.2013]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

25. oktoober 2000 nr 72

Tallinna Loomaaia põhimääruse kinnitamine

 

Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, Vabariigi Valitsuse seaduse § 106 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 06. mai 1999 määrusest nr 14 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7

Tallinna Linnavalitsus

m ä ä r a b:

1. Kinnitada juurdelisatud Tallinna Loomaaia põhimäärus.

2. Teha Harju maavanemale ettepanek tunnistada kehtetuks Tallinna Linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee 21. novembri 1989 otsusega nr 335 kinnitatud Tallinna Loomaaia põhikiri.

3. Määrus jõustub 29. oktoobril 2000.

Jüri Mõis

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

KINNITATUD
Tallinna Linnavalitsuse
25. oktoobri 2000
määrusega nr 72

TALLINNA LOOMAAIA PÕHIMÄÄRUS

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Tallinna Loomaaed (edaspidi loomaaed) on polüfunktsionaalne Tallinna linna asutus, mille tegevuse põhieesmärgiks on täita kodu- ja välismaise levikuga ulukliikidest ning vanapärastest koduloomatõugudest koosneva tehistingimustes peetavate elusloomade ja nendega seotud taimede kollektsiooni (edaspidi kollektsioon) varal võimalikult kõiki rahvusvaheliselt loomaaedadele pandud ülesandeid Eestis.

1.2 Loomaia ametlik nimetus on Tallinna Loomaaed.

1.3 Loomaaia asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on Ehitajate tee 150 / Paldiski mnt 145, 13522 Tallinn.

1.4 Loomaaia asutajaks on Tallinna Linnavolikogu (edaspidi volikogu) ja loomaaed on Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti (edaspidi kõrgemalseisev organ) hallatav asutus.

1.5 Loomaaial on iseseisev bilanss, arved pankades, oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat. Loomaaial võib olla oma sümboolika.

1.6 Loomaaia arengukava, eelarve ja investeeringute plaani kooskõlastab kõrgemalseisev organ.

1.7 Loomaaia põhimääruse kinnitab, teeb selles muudatusi ja täiendusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kõrgemalseisva organi ettepanekul.

1.8 Loomaaed juhindub oma tegevuses rahvusvahelistest konventsioonidest, direktiividest, kokkulepetest, riigi ja Tallinna linna õigusaktidest, kõrgemalseisva organi juhi käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

1.9. Loomaaed on 25. augustil 1939. a Eesti Loomakaitse Liidu poolt asutatud Tallinna Loomaaia õigusjärglane.

2. PÕHITEGEVUSALAD

2.1 Loomaaia põhitegevuseks on inimeste kultuuri- ja haridustaseme tõstmine, loomade teaduslik uurimine ja hääbuvate looduslike asurkondade taastamine kompenseerimaks inimkonna negatiivset toimet loodusele.

2.2 Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks tegeleb loomaaed järgmiste valdkondadega:

2.2.1 peab kollektsiooni, luues sellele võimalikult soodsad elu- ja sigimistingimused ning suurendades vastavalt vajadusele ja võimalustele selle zooloogilist, botaanilist ja didaktilist jne väärtust:

2.2.1.1 jälgib loomaianduslikku rahvusvahelist teavet ja rakendab võimaluse piires kõige kaasaegsemat sellekohast tehnoloogiat;

2.2.1.2 täiustab, kohalikke kogemusi ja olusid ära kasutades, loomaaianduslikku tehnoloogiat;

2.2.1.3 annab ja võtab kollektsiooni loomi vastavalt vajadusele ajutiselt deponeerituna kostile või alaliseks, kui see tuleneb loomaaianduslikest või liigikaitselistest vajadustest:

2.2.1.4 ostab ja müüb vajadusel kollektsiooni loomi, kui see pole vastuolus kehtivate reeglite ja heade tavadega;

2.2.1.5 korraldab ekspeditsioone kollektsiooni täiendamiseks ja osaleb ulatuslikumatel ettevõtmistel;

2.2.1.6 prakeerib kollektsiooni loomi eutanaasia kasutamisega;

2.2.2 evitab zooloogilisi, ökoloogilisi, looduskaitselisi, jahimajanduslikke, loomakasvatuslikke jne teadmisi:

2.2.2.1 tutvustab kollektsiooni, korraldab üldtutvustavaid ja temaatilisi ekskursioone;

2.2.2.2 koostab ja üllitab sellekohast õppematerjali võimalikult mitmekesisel kujul ja vormis;

2.2.2.3 viib läbi temaatilisi koolitunde (zookool), on õppeasutustele erialaseks õppe-ja praktikabaasiks, korraldab õpiringe ja juhendab huviklubisid;

2.2.2.4 peab interneti kodulehekülge ja otsib üha uusi tehnilisi võimalusi loodushariduse levitamiseks;

2.2.3 teostab oma kollektsiooni kuuluvate liikide teaduslikku uurimist nii tehistingimusis kui võrdlevalt looduslikes oludes:

2.2.3.1 täiustab ja arendab ulukite tehisoludes pidamise tehnoloogilisi aluseid;

2.2.3.2 selgitab ulukite (eriti haruldaste ja hääbumas liikide) sigimisbioloogia iseärasusi;

2.2.3.3 selgitab loomapsühholoogia, etoloogia jne probleeme;

2.2.3.4 korraldab vajadusel eksperimente ja eriuuringuid;

2.2.3.5 korraldab ekspeditsioone, seiret ja muid vaatlusi looduslikes oludes;

2.2.3.6 teeb koostööd teiste teadus- ja arendusasutustega ulatuslikes uurimis- ning arendusprogrammides;

2.2.4 loob hääbuvate ulukliikide ja koduloomatõugude genofondi säilitamiseks paljunduskeskusi ja osaleb võimaluste piires nende looduslike asurkondade taastamisel:

2.2.4.1 moodustab tehistingimustes elavaid kontrollitud geneetilise koosseisuga tehisasurkondi;

2.2.4.2 loob oma territooriumil või väljaspool asuvaid paljunduskeskusi;

2.2.4.3 korraldab hääbuvate liikide reintroduktsiooni ja osaleb vastavates programmides;

2.2.4.4 peab suguregistreid ja koordineerib rahvusvahelisi paljundusprogramme;

2.2.5 loob ja korraldab urbaniseeruvatele inimestele aktiivse puhkamise võimalusi looduslähedases heakorrastatud ja turvalises keskkonnas.

2.3 Tegevusvaldkonna eripärast tulenevalt võib loomaaed oma põhitegevuse soodustamiseks ja selle parema kvaliteedi huvides kõrvaltegevusena iseseisvalt või koostöös juriidiliste ja füüsiliste isikutega vajaduse korral tegutseda:

2.3.1 projekteerimise ning ehitus- ja remondi vallas;

2.3.1 parkimise, reisijateveo ja transpordi korraldamisel;

2.3.3 külastajate kaubanduslikul teenindamisel ja toitlustamisel;

2.3.4 muudel põhitegevust toetavatel aladel.

3. VARA JA VAHENDID. MAJANDUSTEGEVUS

3.1 Loomaaia bilansis olev vara on linnavara. Linnavaraks on ka intellektuaalne omand ning bilansiväliselt loomaaia arvel olevad taimsed ja loomsed eksponaadid, mis on tekkinud linna teenistuses olevate isikute ametialase tegevuse läbi või omandatud linnavara arvel.

3.2 Loomaaed valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara linnavara valitsema volitatud asutusena lähtudes riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

3.3 Loomaaia rahalised vahendid moodustuvad:

3.3.1 Tallinna linna eelarvelistest vahenditest;

3.3.2 ürituste korraldamisel saadud tuludest;

3.3.3 tasuliste teenuste osutamisel saadud tuludest;

3.3.4 annetustest ja sihteraldistest;

3.3.5 muudest seadusega lubatud vahenditest.

3.4 Loomaaia arendamise eesmärgil võivad loomaaiale tagastamatut abi anda ja annetusi teha nii juriidilised kui füüsilised isikud. Tagastamatu abina ja annetustena saadud vara võetakse arvele kehtestatud korras.

4. JUHTIMINE

4.1 Loomaaeda juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

4.2 Loomaaia direktor on loomaaia seadusjärgne esindaja. Tema töölepingu kehtivuse ajal sõlmib ja lõpetab linnavalitsuse korralduse alusel töölepingu kõrgemalseisva organi juht.

4.3 Loomaaia põhitegevuse tagamiseks loomaaia direktor riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras:

4.3.1 korraldab loomaaia bilansis oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib loomaaia finantsmajanduslikku tegevust ning kannab selle seaduslikkuse ja otstarbekuse eest isiklikku vastutust;

4.3.2 sõlmib loomaaia nimel lepinguid; 4.3.3 tegutseb loomaaia nimel ja esindab loomaaeda ilma täiendavate volitusteta kõigis rahvusvahelistes, riigi- ja omavalitsusorganites ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

4.3.4 avab pankades arveldus- ja muid arveid;

4.3.5 kinnitab kooskõlastatult kõrgemalseisva organiga loomaaia struktuuri, koosseisunimestiku, kehtestab töökorralduse vormid ning töötajate töö tasustamise ja premeerimise põhimõtted ja -määrad;

4.3.6 tegutseb tööandjana loomaaia töötajate suhtes;

4.3.7 volitab juriidilisi ja füüsilisi isikuid esindama loomaaeda kohtus, riigi- ja omavalitsusasutustes ning teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute ees;

4.3.8 kehtestab loomaaia töösisekorra eeskirjad;

4.3.9 annab oma pädevuse piires loomaaia töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

4.3.10 koostab loomaaia eelarve projekte ja kontrollib eelarveliste vahendite sihipärast kasutamist;

4.3.11 kinnitab loomaaia raamatupidamise sisekorra eeskirjad;

4.3.12 korraldab loomaaiale saabunud kirjade ja avalduste lahendamist.

5. ERITINGIMUSED

5.1 Loomaaed on kõrgendatud ohtlikkusega Tallinna linna asutus, mille territooriumi kasutamiseks kehtivad eritingimused.

5.2 Loomaaia territooriumil on keelatud igasugune loomaaia põhitegevusega sobimatu tegevus, mis võib ohustada tema kollektsiooni, külastajaid ja personali.

5.3 Loomaaia bilansil olev territoorium jaotub kasutustsoonideks ja koosneb:

5.3.1 ekspositsioonitsoonidest, mis on ette nähtud avalikuks külastamiseks volikogu poolt kinnitatud loomaaia külastamise eeskirjade kohaselt;

5.3.2 ühiskondlikest tsoonidest, kus toimub inimeste kultuuriline ja olmeline teenindamine vastavalt loomaaia poolt kehtestatud korrale;

5.3.3 administratiivmajandustsoonidest, kus peale loomaaia personali võivad viibida loomaaia poolt kehtestatud korras loomaaia teenindamisega seotud isikud;

5.3.4 teadustsoonidest, kuhu teiste loomaaedade ja muude teadusasutustega seotud isikuid lubatakse vaid loomaaia poolt kehtestatud korras;

5.3.5 karantiinitsoonidest, kuhu pääsemist reguleeritakse riigis üldkehtivate veterinaareeskirjade ja loomaaia peaveterinaararsti ettekirjutustega.

6. ARUANDLUS JA KONTROLL

6.1 Loomaaia raamatupidamine ning aruandlus toimub riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras.

6.2 Loomaaia finantsmajanduslikku tegevust kontrollib revident või audiitor, kelle nimetab või kinnitab kõrgemalseisev organ.

6.3 Kõrgemalseisev organ ja Tallinna Linnakantselei teostavad kontrolli kõigis loomaaia tegevussfäärides piiranguteta.

7. ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

7.1 Loomaaia ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab volikogu linnavalitsuse ettepanekul.

7.2 Kui loomaaia ümberkorraldamise otsuses ei ole otsustatud teisiti, lähevad loomaaia ümberkorraldamisel kõik tema varad, õigused ja kohustused üle õigusjärglasele, selle puudumisel aga kõrgemalseisvale organile.

7.3 Loomaaia tegevuse lõpetamine toimub likvideerimise teel.

 

Toomas Sepp

Linnasekretär