Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 29.06.2000 määrus number 26
Jõustumine:05.07.2000
Kehtetuks tunnistamine:03.03.2013
Redaktsiooni kehtivus:21.12.2000 - 03.03.2013

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 21.02.2013 nr 13, jõustumine 03.03.2013

REDAKTSIOON:
Tvk m 14.12.2000 nr 58 jõust. 21.12.2000
Tvk m 14.12.2000 nr 56 jõust. 21.12.2000

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn,

29. juuni 2000 nr 26

Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja p 36 ning Avaliku teenistuse seaduse § 11 lg 1,

Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. (Kehtetu - Tvk m 14.12.2000 nr 58 jõust. 01.01.2001)

 

2. (Kehtetu - Tvk m 14.12.2000 nr 56 jõust. 21.12.2000)

 

3. Korraldada Kultuuriamet ja Muinsuskaitseamet ümber Kultuuriväärtuste Ametiks ja kinnitada Kultuuriväärtuste Ameti struktuur ja teenistujate koosseis alates 1. septembrist 2000 vastavalt lisale 3.

 

4. Korraldada Spordiamet ja Noorsooamet ümber Spordi- ja Noorsooametiks ja kinnitada selle struktuur ja teenistujate koosseis 1. septembrist 2000 vastavalt lisale 4.

 

5. (Kehtetu - Tvk m 14.12.2000 nr 58 jõust. 01.01.2001)

 

6. Linnavalitsusel esitada 1. augustiks 2000 parandusettepanekud Haridusameti ja Turismiameti põhimäärustesse ning 1. septembriks 2000 Kultuuriväärtuste Ameti ning Spordi- ja Noorsooameti põhimääruste eelnõud.

 

7. Määrus jõustub 5. juulil 2000.

 

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavolikogu 29. juuni 2000
määrusega nr 26
Lisa 3

 

Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti struktuur ja teenistujate koosseis

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade
arv

Teenistuja
liik*

 

 

 

Juhataja

1

JA

Juhataja asetäitja

1

JA

Pearaamatupidaja

1

VA

Andmebaasi administraator

1

VA

Spetsialist

1

VA

Arhivaar

1

VA

Abitööline

1

AT

 

 

 

Kultuuriosakond

 

 

 

 

 

Juhataja

1

JA

Peaspetsialist

3

VA

 

 

 

Linnakujunduse osakond

 

 

 

 

 

Juhataja

1

JA

Peaspetsialist

2

VA

Spetsialist

1

VA

 

 

 

Muinsuskaitse osakond

 

 

 

 

 

Juhataja

1

JA

Peaspetsialist

5

VA

 

 

 

Kokku

21

 

 

* Kasutatud lühendid: juhid – JA, vanemametnikud – VA, nooremametnikud - NA

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavolikogu 29. juuni 2000
määrusega nr 26
Lisa 4

 

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti struktuur ja teenistujate koosseis

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade
arv

Teenistuja
liik*

 

 

 

Juhataja

1

JA

Pearaamatupidaja

1

VA

Spetsialist

1

VA

 

 

 

Spordiosakond

 

 

 

 

 

Juhataja

1

JA

Peaspetsialist

2

VA

 

 

 

Noorsootöö osakond

 

 

 

 

 

Juhataja

1

JA

Peaspetsialist

4

VA

 

 

 

Kokku

11

 

 

* Kasutatud lühendid: juhid – JA, vanemametnikud – VA