Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
01.11.2000-13.06.2016

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Heitvee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 05.10.2000 määrus number 37 [RT IV, 29.11.2013, 7]
Jõustumine:01.11.2000
Kehtetuks tunnistamine:13.06.2016
Redaktsiooni kehtivus:01.11.2000 - 13.06.2016 [RT IV, 29.11.2013, 7]

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 02.06.2016 nr 16 [RT IV, 10.06.2016, 2 - jõust. 13.06.2016]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

Tallinn

5. oktoober 2000 nr 37

Heitvee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kinnitamine

 

Lähtudes Veeseaduse § 23 lg 1, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 6 lg 3,

Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

 

1. Kinnitada juurdelisatud heitvee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri.

 

2. Muuta 26. augusti 1999 Tallinna Linnavolikogu määrusega nr 25 kinnitatud "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja" punkti 1.3.14 ja sõnastada see järgmiselt:

"1.3.14 Heitvee ja fekaalide väljaveol ning purgimisel ühiskanalisatsiooni tuleb juhinduda Tallinna Linnavolikogu poolt kinnitatud heitvee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjast.".

 

3. Määrus jõustub 1. novembril 2000.

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavolikogu
5. oktoobri 2000
määrusega nr 37

 

Heitvee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

 

1. Üldsätted

 

1.1 Käesolev heitvee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib õigussuhteid, mis tekivad seoses heitvee kohtkäitluse ning kogumismahutitest äraveo ja ühiskanalisatsiooni purgimisega Tallinna linna territooriumil.

 

1.2 Käesolevas eeskirjas heitvee kohta sätestatut kohaldatakse ka fekaalide kohtkäitlusele ja äraveole. Heitvee äraveo ja purgimise korra kohta sätestatut kohaldatakse ka keldritesse, tehnilistesse rajatistesse ja mujale kogunenud heit-, sademete-, drenaaži- ning muu pinnase- ja pinnavee äraveole.

 

1.3 Käesolevat eeskirja ei kohaldata, kui kinnistu omanikul peab Veeseaduse kohaselt olema heitvee ärajuhtimiseks vee erikasutusluba.

 

1.4 Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile Tallinna linnas asuvatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

 

1.5 Mõisted

1.5.1 Eeskirjas kasutatakse mõisteid Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 1999 määrusega nr 25 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas toodud tähenduses, millele lisaks kasutatakse käesolevas eeskirjas mõisteid järgmises tähenduses:

1.5.1.1 heitvee kohtkäitlus - heitvee kogumine, vajadusel puhastamine, paigutamine pinnasesse või pinnasele, kompostimine heitvee tekkekoha kinnistu piires;

1.5.1.2 heitvee kogumismahuti - vettpidav rajatis heitvee kogumiseks, ka kuivkäimla lampkast;

1.5.1.3 purgimisteenus - heitvee tekkekohast väljapumpamine (imemine), äravedamine ning ühiskanalisatsiooni purgimiskohta väljalaskmine.

 

2. Heitvee kohtkäitluse kasutuse tingimused

 

2.1 Heitvee kohtkäitlust võib kasutada aladel, mida linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt ei kaeta ühiskanalisatsiooniga.

 

2.2 Heitvee kohtkäitlusviise, välja arvatud suhteliselt puhta heitvee ärajuhtimine (basseini tühjendamine jne), lubatakse kasutada vaid isikliku majapidamise olmeheitvee käitlemiseks heitvee tekkekoha kinnistu piires. Kogumismahutit võib väljapoole heitvee tekkekoha kinnistu piire erandina kasutada ainult vastava reaalservituudi seadmise lepingu olemasolul.

 

2.3 Erandina võib hoonestatud ning linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt ühiskanalisatsiooniga kaetaval alal, kuni ühiskanalisatsiooni rajamiseni, uute ja rekonstrueeritavate ehituste puhul kasutada heitvee kohtkäitlusviisidest heitvee kogumist kogumismahutisse.

 

2.4 Punktides 2.3 ja 8.1 toodud juhul antakse heitvee kohtkäitlusluba kuni viieks aastaks, kusjuures kinnistu omanik peab endale võtma kohustuse tähtaja möödumisel kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumiseks. Kui kohtkäitlusloa lõppemise tähtajaks pole ühiskanalisatsioon valminud, võib luba erandkorras pikendada.

 

2.5 Heitvee kogumismahuti tuleb ehitada selliselt, et oleks võimalik heitvee takistusteta regulaarne äravedu ning pärast ühiskanalisatsiooni ehitamist kinnistu kanalisatsiooni ühendamine ühiskanalisatsiooniga.

 

2.6 Heitvee kohtkäitluse projekteerimiseks tuleb kinnistu omanikul taotleda Tallinna Keskkonnaametilt (edaspidi keskkonnaamet) põhimõtteline nõusolek kohtkäitluse rajamiseks. Taotluse vorm on esitatud käesoleva eeskirja lisas 1.

 

2.7 Heitvee kohtkäitluse ehitamiseks ja kasutamiseks tuleb kinnistu omanikul taotleda keskkonnaametilt heitvee kohtkäitlusluba. Heitvee kohtkäitlusluba on tähtajaline.

 

2.8 Heitvee kohtkäitlusel heitvee osaliseks või täielikuks paigutamiseks pinnasele või pinnasesse kinnistu piirides peab kinnistu omanikul olema heitvee kohtkäitlusloa koosseisus luba veeheiteks, mille annab keskkonnaamet, lähtudes Veeseadusest, veekogusse või pinnasesse juhitava heitvee kohta esitatud nõuetest ja tervisekaitselise heaolu tagamise võimalustest kinnistul.

 

2.9 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ettevõtjal on õigus saada keskkonnaametilt informatsiooni ettevõtja tegevuspiirkonda väljastatud kohtkäitluslubade kohta.

 

3. Heitvee kohtkäitlusloa taotlemine

 

3.1 Kinnistu omanik, kes taotleb heitvee kohtkäitlusluba, esitab keskkonnaametile:

1) käesoleva eeskirja lisas 2 toodud vormi kohase taotluse;

2) kinnistu plaani koos olemasolevate ja projekteeritud heitvee kohtkäitlusrajatiste koosseisu ning paigutusega, samuti joogivee saamise rajatiste paigutusega. Kinnistu plaan peab haarama kõrvalkinnistuid kuni nendel paiknevate hooneteni;

3) kinnistul paiknevate ehitiste projekti, mis tagastatakse omanikule koos loaga.

 

3.2 Kui samaaegselt taotletakse luba ka veeheiteks, on keskkonnaametil sõltuvalt heitvee paigutusviisist õigus nõuda täiendavaid andmeid pinnakatte, pinnase, põhjavee taseme ja joogivee saamise rajatiste kohta, viimast ka kinnistuga piirneva ala kohta.

 

3.3 Nõuetekohase taotluse ja vajalikud lisaandmed esitanud kinnistu omanikule väljastab keskkonnaamet heitvee kohtkäitlusloa käesoleva eeskirja lisas 3 toodud vormi kohaselt ühe kuu jooksul arvates taotluse esitamisest tingimusel, et heitvee käitlemine on võimalik keskkonnakaitse ja tervisekaitselise ohutuse ning käesoleva eeskirja nõudeid järgides. Loa väljastamisel tuleb lähtuda Veeseadusest ja veekogusse või pinnasesse juhitava heitvee kohta esitatud nõuetest.

 

3.4 Kui heitvee kohtkäitlusluba pole võimalik väljastada, teatab keskkonnaamet sellest taotlejale kirjalikult koos keeldumise põhjustega.

 

3.5 Heitvee kohtkäitlusloas määratakse käidelda lubatava heitvee liik ja kogus, heitvee käitlusviis ning vajadusel nõuded heitveele ja käitlusrajatistele.

 

3.6 Heitvee kohtkäitlusloa tähtaja saabudes on kinnistu omanikul õigus taotleda loa pikendamist. Loa pikendamiseks tuleb lisaks taotlusele esitada andmed kasutatud vee ja heitvee kohtkäitluse koguste kohta viimasel kalendriaastal, kogumismahutite kasutamisel heitvee äraveodokumendid viimase kahe aasta kohta. Luba pikendatakse järgnevaks perioodiks, kui on järgitud varasema loa nõudeid ja tingimusi. Varasema loa tingimusi muudetakse kui see tuleneb seadusest või heitvee kohtkäitluse käigus on selgunud selle ohtlikkus keskkonnale või tervisekaitselisele heaolule.

 

4. Heitvee kohtkäitlusrajatise projekteerimine ja ehitamine

 

4.1 Heitvee kohtkäitlusrajatise projekteerimine, ehitamine ja kasutusse võtmine toimub Planeerimis- ja ehitusseaduse ja Tallinna ajutise ehitusmääruse kohaselt.

 

4.2 Heitvee kohtkäitlusrajatiste projekt tuleb kooskõlastada keskkonnaametiga.

 

4.3 Valminud heitvee kohtkäitlusrajatised kuuluvad ülevaatamisele keskkonnaameti esindaja ning vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele määratud volitatud isiku poolt, kes võivad nõuda rajatiste katsetamist enda juuresolekul. Rajatiste vastavus nõuetele vormistatakse õiendiga.

 

4.4 Heitvee kohtkäitlusrajatiste kasutuselevõtt vormistatakse eraldi kasutusloaga, väljaarvatud hoonete koosseisus ehitatavad lampkastid. Ehitistele, kus heitvesi tekib, vormistatakse kasutusluba heitvee kohtkäitlusrajatiste kasutusloa omasolul või viimasega samaaegselt.

 

4.5 Punkt 2.3. kohaselt väljastatud heitvee kohtkäitlusloa puhul vormistatakse heitvee kohtkäitlusrajatiste ehitusluba loana ajutiste ehitiste püstitamiseks koos ehitiste likvideerimistähtaja näitamisega. Likvideerimistähtaega võib erandina pikendada vaid keskkonnaameti nõusolekul juhul, kui kinnistu asukohas pole välja ehitatud ühiskanalisatsioon.

 

5. Heitvee kohtkäitlusrajatiste kasutamine ja järelevalve

 

5.1 Heitvee kohtkäitlusrajatiste kasutamisel tuleb järgida ehitise kasutamis- ja hooldusjuhendit, heitvee kohtkäitlusloa nõudeid ja keskkonnaameti ettekirjutusi. Rajatiste kasutamise ja hoolduse eest vastutab rajatiste omanik.

 

5.2 Heitvee kohtkäitlusrajatiste omanik on kohustatud koheselt teatama keskkonnaametile igast rajatiste avariist, sealhulgas heitveemahutite lekkest või ületäitumisest ning võtma tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse tagamiseks.

 

5.3. Heitvee kohtkäitlusrajatiste tehnilise seisundi ja nende nõuetekohase kasutamise üle teostab järelevalvet keskkonnaamet vastavalt Keskkonnajärelevalve seadusele, Tallinna linna heakorra eeskirjale ning käesolevale eeskirjale, kaasates vajadusel spetsialiste ning eksperte.

 

5.4 Järelevalve teostajal on õigus nõuda heitvee kohtkäitlusrajatiste omanikult rajatiste projekti, kasutamis- ja hooldusjuhendi ning kasutusloa esitamist, samuti ülemõõtmise ja kontrolli teostamist, heitvee kogumismahuti puhul heitvee äravedu tõendava dokumentatsiooni esitamist.

 

5.5 Järelevalve teostajal on õigus rikkumiste avastamisel teha rikkujale kohustuslikke ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks. Rikkumiste tähtajaks mittekõrvaldamisel on keskkonnaametil õigus tühistada väljaantud heitvee kohtkäitlusluba, samuti korraldada rikkuja kulul rajatiste nõuetele vastavusse viimine.

Punkti 4.5 kohaselt vormistatud rajatiste likvideerimistähtaja ületamisel korraldada rajatiste likvideerimine.

 

6. Heitvee äraveo ja purgimise kord

 

6.1 Purgimisteenust osutav ettevõtja peab kogumismahutist heitvee väljaveoks omama tegutsemisluba.

 

6.2 Tegutsemisluba omav ettevõtja, kes ei ole vee-ettevõtjaks, peab purgimisteenuste osutamiseks sõlmima lepingu vee-ettevõtjaga, kelle tegevuspiirkonnas toimub purgimine.

 

6.3 Heitvett on lubatud purgida üksnes detailplaneeringuga või selle puudumisel ehitusprojektiga määratud purgimiskohtadesse. Purgimiskohtade projekteerimine, ehitamine ja kasutusse võtmine toimub Planeerimis- ja ehitusseaduse ja Tallinna ajutise ehitusmääruse kohaselt. Purgimiskohtade asukohavalik peab olema kooskõlastatud keskkonnaametiga ning Tallinna ja Harjumaa Tervisekaitsetalitusega. Väljaspool nimetatud kohti on heitvee purgimine keelatud.

 

6.4 Projektijärgsed purgimiskohad, mida võib kasutada purgimisteenust osutav ettevõtja, purgitava heitvee lubatud kogused, reostusaste ja muud näitajad, samuti purgitava heitvee koguse arvestuse ning purgimise eest tasu maksmise tingimused ja kord määratakse vee-ettevõtja ja purgimisteenust osutava ettevõtja vahelises lepingus.

 

6.5. Heitvee äraveo eest tasub teenuse tellija purgimisteenuse osutajale vastavalt teenuse osutaja ja teenuse tellija vahelisele lepingule või äraveo maksedokumendile.

 

7. Vastutus

 

7.1 Käesoleva eeskirja nõuete rikkujat karistatakse vastavalt kehtivale seadusandlusele.

 

8. Rakendussätted

 

8.1 Kuni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kehtestamiseni on erandina lubatud kasutada heitvee kohtkäitlusviisidest heitvee kogumist kogumismahutisse olemasolevate elurajoonide tihendamisel uute ja rekonstrueeritavate ehituste püstitamisel.

Tallinna üldplaneeringuga 2010 määratud uutel hoonestusaladel toimub ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamine vastavalt kehtestatud detailplaneeringule.

 

8.2 Tallinna kanaliseerimata piirkondades, kuhu on planeeritud rajada ühiskanalisatsioon ning kus funktsioneerivad enne 1. jaanuari 1995 rajatud kohtkäitlussüsteemid ja juhul, kui ei ole otsest ohtu keskkonnale ja elanike tervisele, hakkab käesolev eeskiri vastavate kinnistute suhtes täies mahus kehtima pärast antud piirkonna ühiskanalisatsiooni valmimist.

 

8.3 Varem väljastatud veeheite load kehtivad käesoleva eeskirja kohaste heitvee kohtkäitluslubadena.

 

 

Lisa 1
Taotlus registreeritud
"__" __________ 2000
___________________
ametnik, allkiri, pitsat

 

 

Taotlus

 

kohtukäitluse projekteerimiseks

täidab taotleja kahes eksemplaris

 

Loa taotleja:

1. Nimi.............................................................

isikukood.................................................

Aadress...........................................................

telefon.....................................................

3. Kinnistu aadress...........................................

katastri number..........................................

4. Kinnistu suurus..........................m2

maakasutuse sihtotstarve..........................................

 

 

Kinnistul kavandatava tegevuse kirjeldus

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..........................................................

 

Kavandatava kohtkäitluse kirjeldus

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..........................................................

 

Kavandatav veetarbimine

m3/aastas.....................................................................................................................

 

Lisa: kinnistu plaan

 

 

Tallinna Keskkonnamet

Otsus

 

 

 

 

 

........................................

Ametnik (nimi, allkiri )

 

"......"........................200...a

Kuupäev (pitsat)

 

 

Lisa 2
Taotlus registreeritud
"__"___________ 2000
__________________
ametnik, allkiri, pitsat

 

 

TAOTLUS

 

Heitvee kohtkäitlusloa saamiseks

täidab taotleja kahes eksemplaris

 

 

Loa taotleja:

1. Nimi.............................................................

isikukood....................................

Aadress...........................................................

telefon........................................

3. Kinnistu aadress................................................

katastri number.............................

4. Kinnistu suurus..........................m2

maakasutuse sihtotstarve..................

5. Hoonete kasutusotstarve.......................................

suletud brutopind.........................m2

 

Veekasutus kokku .................... m3/aastas* s.h.:

Ühisveevärgist (m3)

Kaevust, kinnistul,

Mujalt (m3)

Märkusi

 

sügavus ........m (m3)

................................

 

 

 

Kaevu asukoht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*olemasolevatel ehitistel vastavalt veemõõtja näidule

 

Taotlen luba heitvee kohtkäitluseks .....................m3/aastas alljärgnevalt:

Heitvee tekkekoht

Käitlusviis

Köögiplokk

Saun, vann, dušš

WC, kuivkäimla

Bassein

Ettevõtlus ja muud

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Väljavedu -VV

 

 

 

 

 

Immutamine -

 

 

 

 

 

IK ;IV, HI; KOM

 

 

 

 

 

Veekogusse - VK

 

 

 

 

 

või

 

 

 

 

 

sadeveesüsteemi -SS

 

 

 

 

 

juhtimine

 

 

 

 

 

 

Märkused:

1.ülearune lahtris 3 ja lahtris 4 läbi kriipsutada, puuduv märkida lahtrisse 6.

2.IK-imbkaev; IV-imbväljak; HI-hajusimmutamine (kastmine); KOM-komposteerimine.

3. Imbkaevude kasutamine ei ole lubatud uutel ja rekonstrueeritavatel objektidel.

 

Taotluse esitan:

(vajalik alla kriipsutada)

1. ehitamiseks

2.eeskirja p.8.2 täitmiseks

3.varasema loa pikendamiseks

 

Lisad:

1. Kinnistu plaan (tuleb esitada vastavalt eeskirja p. 3.1 ja p. 3.2)

2. Kinnistul paiknevate ehitiste projekt

3. Kinnistu omaniku allkiri................................

"......."..........................................200....a

 

 

Lisa 3

 

Tallinna Keskkonnaamet

Heitvee kohtkäitlusluba

 

Loa saaja:....................................................................................................................................

Nimi..........................................................................................................................................

Kohtkäitluse aadress.................................................................................................................

 

Lubatud kohtkäitlemise viis s.h. lubatud veeheide:

 

Käitluse viis

Heitvee tekkekoht

Kogus m3/aastas

 

Märgituna vastaval real: köögiplokk, saun, vann, dušš, WC, kuivkäimla, bassein jne.

 

1.Väljavedu purgimiskohta

 

 

2.Immutamine s.h.:
-imbkaevus
-imbväljakul
-hajusimmutamine (kastmine)

 

 

3.Komposteerimine

 

 

Veekogusse(..................)

 

 

nimetus

 

 

või sadeveesüsteemi juhtimine

 

 

 

Märkus: Lubamatu käitluse kohta tehakse märge "keelatud"

 

Tingimused:

1. Nõuded heitvee eelpuhastuse, samuti kohtkäitluse aja kohta ...............................................

..............................................................................................................

2. Arvestust pidada veetarbimise kohta.

3. Tõendusdokumendid veetarbimise ja heitvee äraveo kohta säilitada jooksvalt kahe aasta jooksul.

4. Kohtkäitlusluba on kehtiv koos taotlusega.

5. Muud nõuded.....................................................................................................................

..............................................................................................................

Luba antud.......................................................

Luba pikendatud.............................................

tähtajani

tähtajani

 

 

..............................................................

..............................................................

ametnik(nimi, allkiri)

ametnik(nimi, allkiri)

 

 

.................................200.....a

.................................200.....a

Kuupäev

(pitsat)

Kuupäev

(pitsat)