Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kesklinna Sadamat ümbritsevate alade detailplaneeringu täiendus Mere pst 10, 20a ja 24 kinnistute jagamiseks kehtestamine Kesklinnas
Tallinna Linnavolikogu 21.09.2000 otsus number 304
Jõustumine:21.09.2000
Redaktsiooni kehtivus:26.06.2019 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 26.06.2019 nr 922
Tvk o 05.10.2017 nr 130, vastuvõetud 05.10.2017

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

 

Tallinn

21. september 2000 nr 304

Kesklinna Sadamat ümbritsevate alade detailplaneeringu täiendus Mere pst 10, 20a ja 24 kinnistute jagamiseks kehtestamine Kesklinnas

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, Planeerimis- ja ehitusseaduse § 24 lg 2 ja Tallinna ajutise ehitusmääruse p 79,

Tallinna Linnavolikogu

o t s u s t a b:

1. Kehtestada Kesklinnas Kesklinna Sadamat ümbritsevate alade detailplaneeringu täiendus Mere pst 10, 20a ja 24 kinnistute jagamiseks vastavalt aktsiaselts NORD PROJEKT tööle 00190/96321 (Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjoni 31. augusti 2000 otsus nr 184).
(Kehtetu osaliselt - Tvk o 05.10.2017 nr 130, vastuvõetud 05.10.2017, sätestatud osas;
kehtetu - Kesklinna Sadamat ümbritsevate alade detailplaneeringu täiendus Mere pst 10, 20a ja 24 kinnistute jagamiseks  - Tlv k 26.06.2019 nr 922, sätestatud osas)

2. Teede ja tehnovõrkude väljaehitamise kuni ehituskrundini tagab ehitusloa taotleja oma vahendite arvel.

3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

Rein Voog

 

Tallinna Linnavolikogu esimees