Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine

Tallinna Linnavolikogu 10.08.2000 otsus number 256
jõustumine 10.08.2000

Redaktsiooni kehtivus 10.08.2000 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

O T S U S

Tallinn

10. august 2000 nr 256

Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine

 

Lähtudes Koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 1 ja Tallinna põhimäärus § 6 lg 3 ja tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

Tallinna Linnavolikogu

o t s u s t a b:

1. Kinnitada iga munitsipaalomandis oleva koolieelse lasteasutuse teeninduspiirkonnaks Tallinna linna haldusterritoorium.

2. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

Rein Voog

 

Tallinna Linnavolikogu esimees