Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Korteriomandi seadmise korra, maa ostueesõigusega erastamise korra ning õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas muutmine
Tallinna Linnavalitsus 05.07.2000 määrus number 47
Jõustumine:10.07.2000
Kehtetuks tunnistamine:15.03.2001
Redaktsiooni kehtivus:10.07.2000 - ...

KEHTETU:
Tlv m 28.02.2001 nr 42 jõust. 15.03.2001

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

05. juuli 2000 nr 47

Korteriomandi seadmise korra, maa ostueesõigusega erastamise korra ning õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas muutmine.

 

Võttes aluseks Korteriomandiseaduse, Planeerimis- ja ehitusseaduse § 211, Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud "Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korra" ja Vabariigi Valitsuse 30.juuni 1998 määrusega nr 144 kinnitatud "Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise kord"

Tallinna Linnavalitsus

määrab:

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 09.juuni 1999 määrusega nr 51 kinnitatud Korteriomandi seadmise korra punkti 7 ja sõnastada see alljärgnevalt:

"7. Krundi moodustamine mõõdistamisega või olemasoleva krundiplaani alusel toimub vastavalt Tallinna Linnavalitsuse poolt kehtestatud maa ostueesõigusega erastamise korrale. Krundi moodustamisel kaardimaterjali alusel määrab Omandireformiamet krundi piirid ja sihtotstarbe vastavalt kehtestatud detailplaneeringule, selle puudumisel määrab krundi piirid ja senise sihtotstarbe ning koostab õiendi sihtotstarbe kohta ".

 

2. Täiendada Tallinna Linnavalitsuse 16. mai 1997 määrusega nr 35 kinnitatud Maa ostueesõigusega erastamise korda punktiga 25¹ ja sõnastada see alljärgnevalt:

"25¹. Käesoleva korra punktis 25.1 - 25.8 loetletud toimingute teostamise õigus on ka Omandireformiametil ".

 

3. Täiendada Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korda Tallinnas punktiga 24 ¹ ja sõnastada see alljärgnevalt:

"24 ¹. Käesoleva korra punktis 24.1 - 24.9 loetletud toimingute teostamise õigus on ka Omandireformiametil ".

 

4. Määrus jõustub 10. juulil 2000.

 

Jüri Mõis

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär