Peterburi tee 38 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas

Tallinna Linnavolikogu 15.06.2000 otsus number 234
jõustumine 15.06.2000

Redaktsiooni kehtivus 28.01.2021 - ...

REDAKTSIOON:
Tvk o 28.01.2021 nr 14, vastuvõetud 28.01.2021 

  TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              OTSUS


Tallinn                     15. juuni 2000 nr 234
Peterburi tee 38 kinnistu
detailplaneeringu kehtestamine
Lasnamäe linnaosas


Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33,
Planeerimis- ja ehitusseaduse § 24 lg 2 ja Tallinna ajutise ehitusmääruse p
79,


Tallinna Linnavolikogu

o t s u s t a b:

1. Kehtestada Lasnamäe linnaosas Peterburi tee 38 kinnistu detailplaneering
vastavalt Osaühing Jüri Jaama Arhitektuuribüroo tööle nr 06/98 (Tallinna
Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjoni 29. märtsi 2000
otsus nr 51).
(Kehtetu osaliselt - Peterburi tee 38/5, 38/6, 38/7, 38/8, 38/9 ja 38/10 kinnistute osas, 
Tvk o 28.01.2021 nr 14, vastuvõetud 28.01.2021) 
2. Teede ja tehnovõrkude väljaehitamise kuni ehituskrundini tagab ehitusloa
taotleja oma vahendite arvel.

3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

Rein Voog
Tallinna Linnavolikogu esimees