Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kadaka tee 74e, 74f ja 76e kinnistute maa-ala detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 15.06.2000 otsus number 232
Jõustumine:15.06.2000
Redaktsiooni kehtivus:16.08.2017 - ...

 Redaktsioonid

          REDAKTSIOON:
Tlv k 16.08.2017 nr 1218
Tlv k 08.06.2016 nr 928
TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              OTSUS
Tallinn                    15. juuni 2000 nr 232
Kadaka tee 74e, 74f ja 76e kinnistute 
maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
Mustamäe linnaosas


Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33,
Planeerimis- ja ehitusseaduse § 24 lg 2 ja Tallinna ajutise ehitusmääruse p
79,


Tallinna Linnavolikogu

o t s u s t a b: 

1. Kehtestada Mustamäe linnaosas Kadaka tee 74e, 74f ja 76e kinnistute
maa-ala detailplaneering vastavalt Osaühing Eeteprojekt tööle nr 97018
(Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjoni 23.
novembri 1999 otsus nr 218).
(Kehtetu osaliselt - Tlv k 08.06.2016 nr 928, sätesatud osas;
kehtetu osaliselt - Tlv k 16.08.2017 nr 1218, sätesatud osas)
2. Teede ja tehnovõrkude väljaehitamise kuni ehituskrundini tagab ehitusloa
taotleja oma vahendite arvel.

3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

Rein Voog
Tallinna Linnavolikogu esimees