Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel
Tallinna Linnavolikogu 15.06.2000 määrus number 25
Jõustumine:01.01.2001
Kehtetuks tunnistamine:09.11.2012
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2008 - 09.11.2012

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 01.11.2012 nr 25, jõustumine 09.11.2012

REDAKTSIOON:
Tvk m 29.11.2007 nr 41 jõust. 01.01.2008

Tlv m 24.08.2006 nr 48 jõust. 31.08.2006

Tvk m 06.02.2003 nr 12 jõust. 10.02.2003

Tvk m 10.01.2002 nr 2 jõust. 01.02.2002

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

15. juuni 2000 nr 25

 

Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel

 

 

Määrus kehtestatakse Ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni seaduse § 5 lõike 21 ja § 6 lõike 1 alusel ja kooskõlas Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1, Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 “Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni kasutamise eeskiri” § 2 ning 15. juuni 2000 määruse nr 24 “Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga liitumise eeskiri” punktiga 7.9.4.

(Tlv m 24.08.2006 nr 48 jõust. 31.08.2006)

 

Tallinna Linnavolikogu

 

määrab:

 

1. Kinnitada juurdelisatud Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel.

 

2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2001.

 

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000

määrusega nr 25

 

Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel

 

1. Tallinna Linnavalitsus hüvitab täielikult või osaliselt ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumistasu ühisveevärgi ja/või ühiskanalisatsioonita alal enne 22. märtsi 1999 välja antud ehitusloa alusel rajatud alaliseks või ajutiseks kasutamiseks võetud hoonete omanikele, kelle elukohaks on Rahvastikuregistrisse märgitud Tallinna aadress ja kelle hooned asuvad elamumaa sihtotstarbel määratud kinnistutel, hoonestusõiguse alusel kasutatavatel kinnistutel või hoone kui vallasasja juurde määratud krundil.

(Tvk m 10.01.2002 nr 2 jõust. 01.02.2002;

Tvk m 29.11.2007 nr 41 jõust. 01.01.2008)

 

2. Tallinna Linnavalitsuse poolt 1. juulist 2000 kuni 30. juunini 2002 ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni rajatisele (peatorustikule) väljastatud kasutusloa alusel juhendi punktis 1 nimetatud isikutele hüvitatakse Tallinna Linnavalitsuse poolt ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liitumisel 100% liitumistasust kui liitumistoiming on lõpetatud 30. juuniks 2003. Hüvitis makstakse välja juhendi punktis 1 nimetatud isikute liitumistasude hüvitamise taotlusega antud volituse alusel ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni omanikule või valdajale.

Alates 1. juulist 2003 ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooniga liitumisel pärast 12 kuud projektile või selle osale, mille kasutusluba on väljastatud enne 31. detsembrit 2006, kasutusloa väljaandmise kuupäevast, hüvitatakse juhendi punktis 1 nimetatud isikutele Tallinna Linnavalitsuse poolt 80% kinnistu liitumistasust ja 20% maksab liituja.

Liitumistasude hüvitamine ja sellega kaasnevad toimingud lõpetatakse 31. detsembril 2011

(Tvk m 06.02.2003 nr 12 jõust. 10.02.2003;
Tlv m 24.08.2006 nr 48 jõust. 31.08.2006;
Tvk m 29.11.2007 nr 41 jõust. 01.01.2008)

 

3. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni omanik või valdaja teatab punktis 1 nimetatud isikule ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni toimimise algusest kirjalikult ühe kuu jooksul peale Linnaplaneerimise Ameti poolt rajatise(peatoru) kasutusloa väljaandmist, lisades teatele väljavõtte Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirjast ja käesolevast juhendist liitumistasu hüvitamise kohta. Enne käesoleva juhendi jõustumist toimivate peatorude puhul teatab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja punktis 1 nimetatud isikule liitumisvõimalusest. Käesoleva juhendi punktis 2 nimetatud tähtaegade arvestamisel võetakse aluseks Linnaplaneerimise Ameti poolt rajatise(peatoru) kasutusloa väljastamise kuupäev.

(Tvk m 10.01.2002 nr 2 jõust. 01.02.2002;
Tlv m 24.08.2006 nr 48 jõust. 31.08.2006;
Tvk m 29.11.2007 nr 41 jõust. 01.01.2008)

 

4. Liitumistasu täielikku või osalist hüvitamist, mis on ette nähtud juhendi punktis 1 nimetatud isikule, taotleb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja kes esitab Tallinna Kommunaalametile avalduse. Avaldusele lisatakse alljärgnevad dokumendid: hoone ehitusluba, liitumisleping ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja juhendi punktis 1 nimetatud isiku vahel, akt juhendi punktis 1 nimetatud kinnistu või krundi liitumise kohta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga poolte poolt allkirjastatuna ning dokument, mis tõendab omandiõigust ja maakasutusõigust.

(Tvk m 10.01.2002 nr 2 jõust. 01.02.2002)

 

5. Kommunaalamet kontrollib ühe kuu jooksul liituja õigust täielikule või osalisele hüvitusele ning teatab kirjalikult punktis 1 nimetatud isikule hüvitise suuruse ja tasub hüvitise ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale. Avalduse mitterahuldamise korral teatab ta sellest kirjalikult punktis 1 nimetatud isikule ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale.

(Tvk m 10.01.2002 nr 2 jõust. 01.02.2002)