Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 15.06.2000 määrus number 24
Jõustumine:01.01.2001
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2001 - 31.01.2002

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Tallinn

15. juuni 2000 nr 24

Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
liitumise eeskirja kinnitamine

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 5 lg 2 1,

Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1.Kinnitada juurdelisatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri.

2.Määrus jõustub 1. jaanuaril 2001.

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees

KINNITATUD
Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000
määrusega nr 24

TALLINNA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA

LIITUMISE EESKIRI

 

1. Üldsätted

1.1 Käesolev ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib suhteid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liituvate või liitunud kinnistute omanike või valdajate vahel Tallinna linna territooriumil.

1.2 Käesoleva eeskirja sätteid kohaldatakse hoonestusõiguse alusel kasutatava maa ja ehitise kui vallasasja juurde kuuluva maa suhtes kinnistuga võrdsetel alustel.

1.3 Käesoleva eeskirja sätteid ei kohaldata ainult tootmise vajaduseks ette nähtud ühisveevärgile ja -kanalisatsioonile.

1.4 Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile Tallinna linnas asuvatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

2. Mõisted

2.1 Eeskirjas kasutatakse mõisteid Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt 26. augusti 1999 määrusega nr 25 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas toodud tähenduses.

3. Liitumise üldnõuded

3.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni peab välja arendama selliselt, et ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga määratud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal oleks võimalik tagada kõigi kinnistute veega varustamine ja heitvee ärajuhtimine vastavuses arendamise kavale. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise eest vastutab selle omanik või valdaja, kelleks käesoleva eeskirja tähenduses on vee-ettevõtja temale kinnitatud tegevuspiirkonnas. Vee-ettevõtja peab hoidma raamatupidamises selget vahet liitumistasude eest tehtava arendustegevuse ja muu majandustegevuse vahel.

3.2 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud alal asuva kinnistu omanikul või valdajal on õigus kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühendamiseks (edaspidi liitumine) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse edaspidiseks kasutamiseks.

3.3 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja peab lubama ühendada kinnistu veevärki ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühiskanalisatsiooniga ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimuste kohaselt.

3.4 Kinnistu liitumine toimub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ning kinnistu omaniku või valdaja (edaspidi liituja) vahel sõlmitava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise lepingu (edaspidi liitumisleping) alusel.

3.5 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eest maksab liituja ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni omanikule või valdajale ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu (edaspidi liitumistasu). Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste kasutamise lõpetamisel liitumistasu ei tagastata.

3.6 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud kinnistu omandiõiguse üleminekul ei tule uuel omanikul tasuda liitumistasu, kui ei muutu liitumislepingu kohased liitumistingimused.

3.7 Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud kinnistu omanik või valdaja soovib kasutada täiendavaid veevarustuse või heitvee ärajuhtimise teenuseid või kasutada neid ulatuses, millega kaasneb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine või ümberehitamine, käsitletakse seda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisena ning see toimub käesoleva eeskirja kohaselt. Otsuse, millise teenusmahtude muutuse korral on vaja taotleda uut liitumist, teeb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja.

3.8 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanike või valdajate vaheline liitumistasude arvestamine ja tasumine toimub nendevahelise lepingu alusel, mis lähtuvalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni paiknevusest on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsuse) ja vee-ettevõtjate või linnavalitsuse ja vastava kohaliku omavalitsuse vaheliste lepingutega.

3.9 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste ehitamine eramaadele ja -teedele toimub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja kinnistu omaniku või valdaja vahelisel kokkuleppel.

4. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piiritlemine

4.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vahelise piiri määrab liitumispunkt.

4.2 Liitumispunkt on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühenduskoht kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooniga. Liitumispunkt paigaldatakse kuni kaks meetrit kinnistu piirist väljaspoole, kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja ning liituja ei ole kokku leppinud teisiti.

4.3 Liitumispunktiks on:

4.3.1 veevärgil peakraan, mis kuulub ühisveevärgi hulka;

4.3.2 kanalisatsioonitorustikul kinnistupoolseim vaatluskaev enne kinnistu piiri, kaev kuulub ühiskanalisatsiooni hulka.

4.4 Avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademete- ja drenaaživee ärajuhtimise ehitiste liitumispunktide asukohta ei fikseerita käesoleva eeskirja punkti 5.15 kohase piiritlusaktiga.

5. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine

5.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine toimub liituja poolt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale esitatud taotluse põhjal koostatava liitumislepingu alusel.

5.2 Taotlus esitatakse vee-ettevõtja tegevuspiirkonna järgi, kus kinnistu paikneb.

5.3 Taotlus peab sisaldama:

5.3.1 isikuandmed;

5.3.2 andmeid kinnistu omandi, suuruse ning maa sihtotstarbe kohta;

5.3.3 andmeid olemasoleva ja kavandatava hoonestuse ning nende kasutusotstarbe kohta;

5.3.4 andmeid kavandatava veekasutuse otstarbe ja koguse kohta ühisveevärgist;

5.3.5 andmeid ühiskanalisatsiooni juhtida kavandatava heitvee koguse ja reostusastme kohta;

5.3.6 ettepanekut liitumispunktide asukoha kohta;

5.3.7 ettepanekut kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise tähtaja kohta;

5.3.8 kinnistu plaani;

5.3.9 teenindus- ja tootmisotstarbelise sisseseade korral andmeid vett kasutavate ja heitvett eraldavate tehnoloogiliste protsesside kohta ning taotlust neist protsessidest heitveega ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reostuse kontsentratsiooni ja koguse kohta.

5.4 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikul või valdajal on õigus nõuda lisaks punktis 5.3. toodule täiendavaid andmeid ja selgitusi, kui need on vajalikud taotluse läbivaatamiseks ja liitumislepingu koostamiseks.

5.5 Liitumise taotlust ei rahuldata, kui liituda soovija:

5.5.1 veevajadust ei ole võimalik ühisveevärgist rahuldada selle nõuetekohast toimimist kahjustamata;

5.5.2 tahab juhtida ühiskanalisatsiooni heitvett, mille ohtlike ainete sisaldus ei vasta nõuetele;

5.5.3 heitvee kogust ei ole võimalik juhtida ühiskanalisatsiooni seda kahjustamata.

5.6 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikul või valdajal on õigus rahuldada taotlus piiratud ulatuses kui taotluse rahuldamisega võib kaasneda häireid teiste klientide veega varustamises või heitvee ärajuhtimises. Taotluse mitterahuldamisest või rahuldamisest piiratud ulatuses teatatakse taotlejale kirjalikult koos põhjuste äratoomisega.

5.7 Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ehitusprojekti (edaspidi liitumisprojekt) koostamine, sisendustorustiku ning kinnistu veevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamine ja kasutusele võtmine peab toimuma Planeerimis- ja ehitusseaduse, Tallinna ajutise ehitusmääruse ning Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kohaselt. Liitumisprojekti koostamisel peab arvestama esitatud liitumise eeltingimustega.

5.8 Liituja ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja kokkuleppel võib liituja samaaegselt liitumisprojektiga tellida ka liitumiseks vajaliku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitusprojekti, milleks sel juhul liitujale väljastatakse rajatiste projekteerimise tehnilised tingimused.

5.9 Liitumisleping sõlmitakse 30 päeva jooksul peale kinnistu liitumisprojekti esitamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale kooskõlastamiseks, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Liitumisprojekt esitatakse kolmes eksemplaris, millest üks tagastatakse kooskõlastatult pärast lepingu sõlmimist liitujale.

5.10 Liitumislepingus määratakse kindlaks liitumistingimused, liitumistasu suurus, selle tasumise kord, liitumise tähtaeg ning vajadusel muud nõuded liitumisele.

5.11 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikul või valdajal on õigus liitumislepingut mitte sõlmida kui liitumisprojekt ei vasta käesoleva eeskirja punkti 5.9 nõuetele. Sel juhul tagastatakse liitumisprojekt kooskõlastamata.

5.12 Liitumisleping lõpetatakse liituja taotlusel kui ta loobub ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga liitumisest.

5.13 Ühisveevärgi omanikul või valdajal on õigus liitumisleping lõpetada:

5.13.1 juriidilise isiku likvideerimisel kui tal ei ole õigusjärglast;

5.13.2 kinnistu omaniku surma korral kui tal ei ole pärijat;

5.13.3 muudel liitumislepingust tulenevatel põhjustel.

5.14 Liitumislepingu lõpetamisel katab liituja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale lepingu lõpetamise hetkeni tehtud tööde ja tööde katkestamisega seotud kulutused, välja arvatud käesoleva eeskirja punktis 5.13.2 toodud juhul.

5.15 Liitumisleping lõpeb kui lepingu osapooled on täitnud lepingujärgsed kohustused, fikseerinud liitumispunktid piiritlusaktiga ning liitujal on võimalik saada lepingu kohastel liitumistingimustel ühisveevärgist vett ja juhtida ühiskanalisatsiooni heitvett. Liitumislepingu lõppedes tekib liitujal õigus veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuslepingu sõlmimiseks.

5.16 Liitumistasu eest ehitatud või ümberehitatud ühisveevärk ja -kanalisatsioon kuni liitumispunktideni jääb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja omandisse.

5.17 Liitumislepingu kohased liitumistingimused ja nende koosseisu kuuluvad kinnistu alusandmed (kinnistu pind ja sihtotstarve, hoonete suletud brutopind ja kasutusotstarve) ning piiritlusakt on teenuslepingu sõlmimisel lepingu osaks. Enne käesoleva eeskirja jõustumist ühisveevarustuse ja kanalisatsiooniga ühinenud (liitunud) kinnistute kohta määratakse liitumistingimused ja kinnistu alusandmed lähtudes kooskõlastatud ehitusprojektist ning kinnistus- ja ehitusregistri andmetest. Projekti puudumisel lähtutakse tegelikust vee- ja kanalisatsiooniteenuste mahust ning kinnistus- ja ehitusregistri andmetest.

5.18 Liitumislepingu kohaste liitumistingimuste muutumisel peab kinnistu omanik või valdaja taotlema nimetatud tingimuste muutmist ning selle kohta sõlmitakse uus liitumisleping. Kui kinnistu omanik või valdaja on rikkunud liitumistingimusi, on vee-ettevõtjal õigus peale ühekuulist kirjalikku etteteatamist teenusleping lõpetada.

5.19 Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja või kinnistu omanik või valdaja taotleb liitumispunkti ümberehitamist, toimub see taotleja kulul.

6. Liitumistasu võtmise alused

6.1 Liitumistasuga tagatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendus, ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni ehitiste ja seadmete vastavus nõuetele, keskkonnakaitse tingimuste täitmine ja põhjendatud tulukus, kusjuures arendustegevuse tulukus ei tohi ületada kümmet protsenti. Tulukuse määra kinnitab linnavalitsus mitte vähem, kui viieaastaseks perioodiks.

6.2 Liitumistasu võtmise aluseks ühisveevärgiga ja/või ühiskanalisatsiooniga alal on kinnistu tarbeks ehitatavate ühendustorude ja liitumispunktide ning kinnistu liitumislepingu liitumistingimuste kohaseks teenustega kindlustamiseks vajaliku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamise ja ümberehitamisega seotud kulud.

6.3 Ühisveevärgiga ja/või ühiskanalisatsiooniga alaks loetakse ala, kus teenuste osutamiseks vajalikud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni peatorud on kasutusele võetud enne 16.06.1995, mil jõustus linnavalitsuse 02.06.1995 määrusega nr 37 kinnitatud Ühendustasu rakendamise eeskiri Tallinna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemiga ühinemisel (edaspidi: Ühendustasu rakendamise eeskiri) ning need ei ole ostu teel peale nimetatud tähtaega ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku poolt omandatud.

6.4 Kui ühisveevärgiga ja/või ühiskanalisatsiooniga alal detailplaneeringu kohaselt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised valdavas osas ehitatakse uued või asendatakse, võib ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omanik või valdaja lugeda planeeringu ala liitumistasu arvestamisel ühisveevärgita ja/või ühiskanalisatsioonita alaks. Neid detailplaneeringuga haaratud alal asuvaid kinnistuid, mille krundi ehitusõiguse kohane hoonestuse suletud brutopind detailplaneeringuga ei suurene, liitumistasu määra arvutamisel arvesse ei võeta.

6.5 Liitumistasu võtmise alusteks ühisveevärgita ja/või ühiskanalisatsioonita alal on:

6.5.1 kinnistu (krundi) pinna ja planeeringuga määratud krundi ehitusõiguse kohase hoonestuse, varem hoonestatud planeeringuta alal seal paikneva hoonestuse, suletud brutopinna summa;

6.5.2 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ja planeeringute kohaselt ala vajaduseks tehtavate ning varem tehtud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehituste ja ümberehituste kuludest ja rajatiste ostukuludest arvutatud liitumistasu määrad pinnaühikule.

6.6 Ala vajaduseks varem tehtud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste kulude hulka ei arvata enne Ühendustasu rakendamise eeskirja jõustumist tehtud kulusid.

6.7 Liitumistasu määrad ühisveevärgita ja/või ühiskanalisatsioonita alal paiknevate kinnistute pinnaühikule arvutatakse ala kohta teenuseliikide kaupa. Ala ulatuse määrab ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja, lähtudes ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni arendamise kavast, planeeringutest ja ehitusjärjekordade otstarbekusest ning selleks võib olla ka üks detailplaneering või ühe vee-ettevõtja tegevuspiirkond.

6.8 Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal asuva kinnistu omanik või valdaja soovib liituda enne ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste arendamise kava kohast väljaarendamist ning see on arendamise kava aluse tehniliselt võimalik, võib liitumine toimuda ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja liituja vahelisel kokkuleppel, kusjuures liituja tasub kõik liitumisega seotud kulud. Liituja poolt tehtud kulutused kompenseeritakse teistele liitujaile langevas osas siis, kui toimub selle ala arendamise kava kohane rajatiste ehitamine.

6.9 Ühisveevärgita ja/või ühiskanalisatsioonita alal mingi teenuseliigiga liitunud kinnistut, kui liituja on sõlminud veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuslepingu, loetakse selle teenuseliigi osas käesoleva eeskirja mõistes edaspidi ühisveevärgi ja/või ühiskanalisatsiooniga alal olevaks kinnistuks. Kui kinnistu liitumistasu arvutamisel on kasutatud käesoleva eeskirja punkti 6.11.2 alusel vähendatud liitumistasu määra, siis kinnistu jagamise korral uute liitumislepingute sõlmimisel suurendatakse käesoleva eeskirja punkti 6.2 kohaselt arvutatavat liitumistasu suurust kinnistu pinna eest varem vähem makstud summa võrra. Vähem makstud summa tuleb tasuda ka maa sihtotstarbe muutmisel vastavalt käesoleva eeskirja punkti 5.18 kohaselt ettenähtud uue liitumislepingu sõlmimisel.

6.10 Linna avalikele teedele, tänavatele ja väljakutele ehitatava sademetevee kanalisatsiooni ehitamise kulude katmine linnavalitsuse poolt ning linna tänavakinnistute liitumine reguleeritakse linnavalitsuse ning ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja vahelise lepinguga. Kinnistu liitumisel sademetevee kanalisatsiooniga maksab liituja liitumistasuna kinnistu liitumisega seotud kulud vastavalt käesoleva eeskirja punktile 6.2.

6.11 Ühisveevärgita ja/või ühiskanalisatsioonita alal asuva:

6.11.1 tootmisotstarbeliste ehitistega kinnistu, mille tehnoloogilise- või tuletõrjevee tarve on vastavalt suurem kui 5 või 10 l/sek, liitumisel lepivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja ja liituja liitumistasu suuruses kokku lähtudes liitumise kuludest, kuid tasu ei või olla väiksem liitumistasu määrade järgi arvutatust;

6.11.2 elamu- või sotsiaalmaa sihtotstarbega kinnistutele pinnaga üle 3000 m2 vähendatakse seda ületava pinna eest võetavat liitumistasu 75 protsendi võrra;

6.11.3 linna tänava, pargi ja surnuaia veevõtupunkti või purskkaevu puhul arvestatakse liitumistasu käesoleva eeskirja punkti 6.2 kohaselt. Liitumispunkt määratakse kinnistu piiri puudumisel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku poolt.

7. Liitumistasu arvutamine

7.1 Liitumistasu määrad ja suurused arvutab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja.

7.2 Liitumistasu määrade ja suuruse arvutamisel arvestatakse kõigi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste projekteerimise ning ehitamise ja ümberehitamisega seotud kuludega (kulud tänavate sulgemiseks ja transpordi ümbersuunamiseks, teekatte taastamiseks jne) ja need kuuluvad vastavate ehitiste ehitamise maksumuse hulka.

7.3 Liitumistasu arvutatakse iga teenuste liigiga (veevarustus, ühisvoolne kanalisatsioon, reovee kanalisatsioon, sademetevee kanalisatsioon) liitumise kohta eraldi ja summeeritakse.

7.4 Kinnitatud detailplaneeringu kohaseid krunte käsitletakse liitumistasu määrade arvutamisel kui iseseisvaid kinnistuid.

7.5 Liitumistasu arvutus ühisveevärgiga ja/või ühiskanalisatsiooniga alal.

7.5.1 Liitumistasu arvutatakse lähtudes kinnistu liitumislepingu liitumistingimuste kohaseks teenustega kindlustamiseks vajaliku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamise ja ümberehitamise ulatuse kohta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja poolt koostatud tehnilistest tingimustest.

7.5.2 Kinnistu liitmistasu suurus Pk (kr) arvutatakse järgmiselt:

 

(1)

kus:

- kinnistu tarbeks ehitatava ühendustoru ja liitumispunkti maksumus (kr);

- kinnistu tarbeks vajalike ühisveevärgi või -kanalisatsiooni pea- ja magistraaltorustike ehitamise ja ümberehitamise maksumus (kr);

- kinnistu tarbeks vajalike ühisveevärgi või -kanalisatsiooni muude ehitiste ehitamise ja ümberehitamise (ümberseadmestamise) maksumus (kr).

7.5.3 Kinnistu liitumistasu suurus täpsustatakse pärast kinnistu tarbeks ehitatavate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste ehitamise ja ümberehitamise töövõtulepingute sõlmimist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja poolt.

7.6 Liitumistasu arvutus ühisveevärgita ja/või ühiskanalisatsioonita alal.

7.6.1 Ühisveevärgita ja/või ühiskanalisatsioonita ala liitumistasu määr Ma (kr/m2) arvutatakse järgmiselt:

 

 

(2)

kus:

- ala ühisveevärgi või -kanalisatsiooni torustike, liitumispunktide ning muude ehitiste maksumus (kr);

- ala veega varustamiseks või heitvee ärajuhtimiseks väljaspool ala tehtavate ja varem tehtud ning alal varem tehtud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste ehitamise ja ümberehitamise maksumus (kr);

- ala veega varustamiseks või heitvee ärajuhtimiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku poolt väljaspool ala ja alal varem ostetud ning ostetavate veevärgi ja kanalisatsiooni ehitiste maksumus (kr).

- ala i-kinnistu (krundi) pind liitumistasu arvutamiseks (m2), i = 1, …, n;

- ala i-kinnistu (krundi) ehitusõiguse kohase hoonestuse, varem hoonestatud planeeringuta alal seal paikneva hoonestuse, suletud brutopind (m2), i = 1, …, n.

7.6.2 Ala liitumistasu määra korrigeeritakse ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omaniku või valdaja poolt ala vajadusteks tehtavate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste ehitamise ja ümberehitamise töövõtulepingute sõlmimise ja ehitiste ostude järgselt ning arvutuste aluseks olevate ala lähteandmete muutumisel, kuid mitte sagedamini kui kord kvartalis.

7.6.3 Liitumistasu määra korrigeerimisel lahutatakse valemi 2 lugejast nende kinnistute liitumistasud, mille kohta on korrektuurini liitumislepingud sõlmitud ja nimetajast nende kinnistute pindade summad.

7.6.4 Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringute kohaselt kasutatakse mingit ühisveevärgi või -kanalisatsiooni ehitist mitme ala vajaduseks, jaotatakse kulud ehitisele nende alade vahel proportsionaalselt alade kinnistute pinna ja kinnistute ehitusõiguse kohase hoonestuse, varem hoonestatud planeeringuta alal seal paikneva hoonestuse, suletud brutopinna summale. Mitmele alale ühiste ühisveevärgi või -kanalisatsiooni ehitiste kulude jaotamisel võetakse arvesse eeskirja punkti 3.8 kohaste lepingutega määratud liitumistasudele vastavaid kulusid ja nende jaotust.

7.6.5 Kinnistu liitumistasu suurus Pik (kr) arvutatakse iga teenuseliigiga liitumise kohta järgmiselt:

(3)

7.6.6 Kui üheliigilisi liitumispunkte paigaldatakse kinnistule üle ühe, suurendatakse liitumistasu täiendavate ühendustorude ja liitumispunktide ehitamise kulude võrra.

7.6.7 Suuremate kui 3000 m2 pinnaga elamu- ja sotsiaalmaa sihtotstarbega kinnistute (kruntide) puhul leitakse liitumistasu arvutamiseks kasutatav kinnistu pind järgmiselt:

(4)

kus:

- kinnistu (krundi) pind (m2)

7.7 Liitumistasu arvutus sademetevee kanalisatsiooniga liitumisel.

7.7.1 Kinnistu liitumistasu suurus liitumisel sademetevee kanalisatsiooniga arvutatakse käesoleva eeskirja punkti 7.5 kohaselt.

7.8 Käesoleva eeskirja punktide 7.5, 7.6 ja 7.7 kohaselt arvutatud liitumistasule lisatakse eeskirja punkti 6.1 kohane arendustegevuse tulukus ja käibemaks.

7.9 Käesoleva eeskirja punktide 7.5 ja 7.6 kohaselt arvutatud liitumistasu ülempiir ühis- kanalisatsiooniga liitumisel on 40 krooni (koos käibemaksuga) liituva kinnistu ruutmeetri kohta.

8. Liitumistasu maksmine

8.1 Liituja maksab liitumistasu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja liituja vahel sõlmitud liitumislepingus ettenähtud tähtaegadel.

8.2 Kui liituja ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja ei ole kokku leppinud teisiti, siis maksab liituja

8.2.1 10% liitumistasust 14 päeva jooksul peale liitumislepingu sõlmimist;

8.2.2 90% liitumistasust pärast liitumislepingu järgsete ehitustööde vastuvõtmist, tööde kestvusel üle 30 päeva vastavalt liitumislepinguga määratud maksegraafikule tööde kestvuse jooksul.

8.3 Liitumislepingujärgsetest maksetähtaegadest mittekinnipidamise korral maksab liituja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale viivist 0,07 % päevas tähtajaks tasumata liitumistasult.

8.4 Liitumislepingujärgsest ehitustähtajast mittekinnipidamise korral maksab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja liitujale liitumistasu summalt leppetrahvi 0,07% päevas, kuid mitte üle 10% liitumistasust.

8.5 Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga ühendamata kinnistute puhul, mis on kantud kinnistusraamatusse elamumaana ja millel paiknevad elamud on lubatud kasutusse enne Ühendustasu rakendamise eeskirja jõustumist, võib linnavalitsus liitumise korral kinnistu omanikule liitumistasu osaliselt hüvitada vastavalt linnavolikogu poolt kinnitatud Liitumistasu hüvitamise juhendile Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel.

 

9. Lõppsätted

9.1 Kuni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamiseni määrab arendamise alusandmed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja olemasolevate kinnitatud plaanide, arenguskeemide ja planeeringute või muu sarnase materjali põhjal, kinnistute alusandmed määrab linnavalitsus.

9.2 Enne käesoleva eeskirja jõustumist liituja ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja vahel sõlmitud liitumislepingud kehtivad kuni nendes sätestatud kohustuste lõpliku täitmiseni liituja ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja poolt.

9.3 Käesoleva korra täitmisel tekkivad lahkarvamused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ning liituja vahel lahendatakse nendevaheliste läbirääkimiste teel või asukohajärgse linnaosa valitsuse poolt või vastavate õigusaktidega kehtestatud korras.