Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 15.06.2000 määrus number 24
Jõustumine:01.01.2001
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2008 - ... [RT IV, 29.11.2013, 5]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 29.11.2007 nr 40 jõust. 01.01.2008

Tvk m 15.06.2006 nr 38 jõust. 01.07.2006
Tvk m 22.09.2005 nr 51 jõust. 29.09.2005
Tvk m 06.02.2003 nr 11 jõust. 10.02.2003
Tvk m 24.01.2002 nr 7 jõust. 01.02.2002

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

15. juuni 2000 nr 24

 

Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
liitumise eeskirja kinnitamine

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 5 lg 2 1,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1.Kinnitada juurdelisatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri.

 

2.Määrus jõustub 1. jaanuaril 2001.

 

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

KINNITATUD
 Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000
 määrusega nr 24

 

TALLINNA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA

LIITUMISE EESKIRI

 

 

1. Üldsätted

1.1 Käesolev ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib suhteid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liituvate või liitunud kinnistute omanike või valdajate vahel Tallinna linna territooriumil.

1.2 Käesoleva eeskirja sätteid kohaldatakse hoonestusõiguse alusel kasutatava maa ja ehitise kui vallasasja juurde kuuluva maa või krundi suhtes kinnistuga võrdsetel alustel.

(Tvk m 24.01.2002 nr 7 jõust. 01.02.2002)

1.3 Käesoleva eeskirja sätteid ei kohaldata ainult tootmise vajaduseks ette nähtud ühisveevärgile ja -kanalisatsioonile.

1.4 Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile Tallinna linnas asuvatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

 

2. Mõisted

2.1 Eeskirjas kasutatakse mõisteid Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) määrusega kehtestatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas toodud tähenduses.
(Tvk m 15.06.2006 nr 38 jõust. 01.07.2006)

2.2 Lisaks punktis 2.1 toodule kasutatakse eeskirjas järgmisi mõisteid:

2.2.1 Varemasustatud alad on käesoleva eeskirja mõttes ühisveevärgita ja/või
ühiskanalisatsioonita piirkonnad, kus Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) hüvitab rajatava ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumisel liitumistasu alal enne 22. märtsi 1999 välja antud ehitusloa alusel rajatud alaliseks või ajutiseks kasutamiseks võetud hoonete omanikele, kelle elukohaks on Rahvastikuregistrisse märgitud Tallinna aadress ja kelle hooned asuvad elamumaa sihtotstarbel määratud kinnistutel, hoonestusõiguse alusel kasutatavatel või hoone kui vallasasja juurde määratud krundil;

(Tvk m 29.11.2007 nr 40 jõust. 01.01.2008)

2.2.2 Projekt on käesoleva eeskirja mõttes teatud osa võrkude laiendamisest, millisel on eraldi tehniline dokumentatsioon ja kasutusluba. Iga projekt on seotud geograafilise alaga, mille määrab vee-ettevõtja. Iga projekti võib lõpule viia kas tervikuna (kasutusluba antakse välja kogu projekti kohta) või osadena (kasutusluba antakse välja iga projekti osa kohta ).;

2.2.3 Liitumisprojekt on käesoleva eeskirja mõttes võrkude laiendamise projektis kinnistu liitumispunktist kuni hoonestuseni märgitud kinnistusiseste võrkude skeem ning ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni omaniku poolt väljastatud tehnilised tingimused, mille alusel ehitatakse kinnistuvõrgud olemasolevatele hoonetele varemasustatud aladel.;

2.2.4 Lõpetatud projekt käesoleva eeskirja mõttes tähendab projekti, millele on kooskõlas õigusaktides sisalduvate nõuetega antud välja kasutusluba.;

2.2.5 Võrkude laiendamine käesoleva eeskirja mõttes tähendab ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni omaniku või valdaja poolt vastavalt linnaga sõlmitud teenuslepingule ehitatud uute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike rajamist.;

2.2.6 Võrkude laiendamise kulud käesoleva eeskirja mõttes on kõik tegelikud kulud (s.h. projekteerimiskulud, kulud tänavate sulgemiseks ja transpordi ümbersuunamiseks, teekatte taastamiseks, tehtud ja tehtavatele kulutustele mis tagavad rajatavate võrkude ehitamise ja toimimise ning kaudsed kulud ja käibemaks ), mida ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja on kandnud seoses võrkude laiendamisega.

 

(Tvk m 06.02.2003 nr 11 jõust. 10.02.2003)

 

3. Liitumise üldnõuded

3.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni peab välja arendama selliselt, et ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga määratud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal oleks võimalik tagada kõigi kinnistute veega varustamine ja reovee ning sademete- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimine vastavuses arendamise kavale. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise eest vastutab selle omanik või valdaja. Arendamise valdkonda kuulub peale ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitiste rajamise ka kinnistute veevärgi ja kanalisatsiooni liitumise tagamise kindlustamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.
(Tvk m 15.06.2006 nr 38 jõust. 01.07.2006)

3.1.1 Vee-ettevõtja peab avalikustama ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamise alguse kuu aega enne ehitustegevuse algust tänavate lõikes.

(Tvk m 24.01.2002 nr 7 jõust. 01.02.2002)

3.1.2. Vee-ettevõtja peab hoidma raamatupidamises selget vahet liitumistasude eest tehtava arendustegevuse ja muu majandustegevuse vahel.

(Tvk m 24.01.2002 nr 7 jõust. 01.02.2002)

3.1.3 Enne ehitusloa väljastamist Linnaplaneerimise Ameti poolt arendajale kui ehitatava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale, on arendaja kohustatud esitama Linnaplaneerimise Ametile veeteenuse, reovee ja sademete-, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise tagamise lepingu antud piirkonna vee-ettevõtjaga ehitatavate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike ühendamiseks olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.

(Tvk m 24.01.2002 nr 7 jõust. 01.02.2002;
Tvk m 15.06.2006 nr 38 jõust. 01.07.2006)

3.2 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud alal asuva kinnistu omanikul või valdajal on õigus kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühendamiseks (edaspidi liitumine) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga veevarustuse ja reovee ning sademete- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise teenuse edaspidiseks kasutamiseks.
(Tvk m 15.06.2006 nr 38 jõust. 01.07.2006)

3.3 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja peab lubama ühendada kinnistu veevärki ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühiskanalisatsiooniga ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimuste kohaselt.

3.4 Kinnistu liitumine toimub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ning kinnistu omaniku või valdaja (edaspidi liituja) vahel sõlmitava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise lepingu (edaspidi liitumisleping) alusel.

3.5 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eest maksab liituja ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni omanikule või valdajale ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu (edaspidi liitumistasu). Veevarustuse ja reovee ning sademete- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise teenuste kasutamise lõpetamisel liitumistasu ei tagastata.
(Tvk m 15.06.2006 nr 38 jõust. 01.07.2006)

3.6 Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni või selle osade vahetamisel või omaniku vahetumisel ei võeta kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omanikult või valdajalt liitumistasu, kui liitumistingimuste muutmine ei põhjusta vee-ettevõtjale lisakulutusi.
(Tvk m 15.06.2006 nr 38 jõust. 01.07.2006)

3.7 Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud kinnistu omanik või valdaja soovib kasutada täiendavaid veevarustuse või reovee ning sademete- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise teenuseid või kasutada neid ulatuses, millega kaasneb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine või ümberehitamine, käsitletakse seda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisena ning see toimub käesoleva eeskirja kohaselt. Otsuse, millise teenusmahtude muutuse korral on vaja taotleda uut liitumist, teeb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja.
(Tvk m 15.06.2006 nr 38 jõust. 01.07.2006)

3.8 (Välja jäetud - Tvk m 24.01.2002 nr 7 jõust. 01.02.2002)

3.9 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste ehitamine eramaadele ja -teedele toimub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja kinnistu omaniku või valdaja vahelisel kokkuleppel.

 

4. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piiritlemine

4.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vahelise piiri määrab liitumispunkt. Liitumispunkt on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni oluline osa.
(Tvk m 15.06.2006 nr 38 jõust. 01.07.2006)

4.2 Liitumispunkt on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja määratud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühenduskoht kinnistu veevärgi või kanalisatsiooniga. Liitumispunkt asub avalikult kasutataval maal kuni üks meeter väljaspool kinnistu piiri, võimalikult piiri juures. Kui liitumispunkti ei ole võimalik määrata eelnimetatud tingimustel, määratakse liitumispunkt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja kinnistu omaniku või valdaja kokkuleppel.
(Tvk m 15.06.2006 nr 38 jõust. 01.07.2006)

4.3 Liitumispunktiks on:

4.3.1 veevärgil peakraan, mis kuulub ühisveevärgi hulka;

4.3.2 kanalisatsioonitorustikul kinnistupoolseim vaatluskaev enne kinnistu piiri, kaev kuulub ühiskanalisatsiooni hulka.

4.4 Avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademete- ja drenaaživee ärajuhtimise ehitiste liitumispunktide asukohta ei fikseerita käesoleva eeskirja punkti 5.15 kohase piiritlusaktiga.

 

5. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine

5.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine toimub liituja poolt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale esitatud taotluse põhjal koostatava liitumislepingu alusel.

5.2 Taotlus esitatakse vee-ettevõtja tegevuspiirkonna järgi, kus kinnistu paikneb.

5.3 Taotlus peab sisaldama:

5.3.1 isikuandmed;

5.3.2 andmeid kinnistu omandi, suuruse ning maa sihtotstarbe kohta;

5.3.3 andmeid olemasoleva ja kavandatava hoonestuse ning nende kasutusotstarbe kohta;

5.3.4 andmeid kavandatava veekasutuse otstarbe ja koguse kohta ühisveevärgist;

5.3.5 andmeid ühiskanalisatsiooni juhtida kavandatava reovee koguse ja reostusastme kohta;
(Tvk m 15.06.2006 nr 38 jõust. 01.07.2006)

5.3.6 ettepanekut liitumispunktide asukoha kohta;

5.3.7 ettepanekut kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise tähtaja kohta;

5.3.8 kinnistu plaani;

5.3.9 teenindus- ja tootmisotstarbelise sisseseade korral andmeid vett kasutavate ja reovett eraldavate tehnoloogiliste protsesside kohta ning taotlust neist protsessidest reoveega ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reostuse kontsentratsiooni ja koguse kohta.
(Tvk m 15.06.2006 nr 38 jõust. 01.07.2006)

5.4 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikul või valdajal on õigus nõuda lisaks punktis 5.3. toodule täiendavaid andmeid ja selgitusi, kui need on vajalikud taotluse läbivaatamiseks ja liitumislepingu koostamiseks. Taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul liitumistaotluse saamisest arvates.
(Tvk m 15.06.2006 nr 38 jõust. 01.07.2006)

5.5 Liitumise taotlust ei rahuldata, kui liituda soovija:

5.5.1 veevajadust ei ole võimalik ühisveevärgist rahuldada selle nõuetekohast toimimist kahjustamata;

5.5.2 tahab juhtida ühiskanalisatsiooni reovee ning sademete- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee, mille ohtlike ainete sisaldus ei vasta nõuetele;
(Tvk m 15.06.2006 nr 38 jõust. 01.07.2006)

5.5.3 reovee ning sademete- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee kogust ei ole võimalik juhtida ühiskanalisatsiooni seda kahjustamata.
(Tvk m 15.06.2006 nr 38 jõust. 01.07.2006)

5.6 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikul või valdajal on õigus rahuldada taotlus piiratud ulatuses kui taotluse rahuldamisega võib kaasneda häireid teiste klientide veega varustamises või reovee ning sademete- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimises. Taotluse rahuldamisest keeldumist või rahuldamisest piiratud ulatuses peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja taotlejale kirjalikult põhjendama 30 päeva jooksul liitumistaotluse saamisest arvates.
(Tvk m 15.06.2006 nr 38 jõust. 01.07.2006)

5.61Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja kooskõlastab liitumistingimused linnavolikogu otsusega piirkonda määratud vee-ettevõtjaga, kes varustab piirkonna kinnistute veevärki ühisveevärgi kaudu veega või korraldab kinnistute kanalisatsioonist reovee ning sademete- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimist.
(Tvk m 15.06.2006 nr 38 jõust. 01.07.2006)

5.62 Liitumistingimused peavad sisaldama:

(Tvk m 15.06.2006 nr 38 jõust. 01.07.2006)

5.6  2.1 liitumispunkti asukohta;

(Tvk m 15.06.2006 nr 38 jõust. 01.07.2006)

5.62.2 lubatavad veevõtu ja reovee ärajuhtimise kogused;

(Tvk m 15.06.2006 nr 38 jõust. 01.07.2006)

5.62 .3 ühiskanalisatsiooni paisutustaset, vabarõhku ja muid tehnilisi erinõudeid;

(Tvk m 15.06.2006 nr 38 jõust. 01.07.2006)

5.6  2.4 kinnistu alusandmeid (kinnistu pind ja sihtotstarve, hoonete suletud brutopind ja kasutusotstarve);

(Tvk m 15.06.2006 nr 38 jõust. 01.07.2006)

5.6  2.5 liitumistingimuste kehtivusaeg.

(Tvk m 15.06.2006 nr 38 jõust. 01.07.2006)

5.6  3 Liitumistingimused ja nende koosseisu kuuluvad kinnistu alusandmed on kinnistu omaniku või valdajaga sõlmitava ühisveevärgivee võtmise või reovee ärajuhtimise lepingu lahutamatuks osaks.

(Tvk m 15.06.2006 nr 38 jõust. 01.07.2006)

5.7 Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisprojekti koostamine peab vastama punktis 2.2.3 sätestatud nõuetele. Sisendustorustiku ning kinnistu veevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamine ja kasutusele võtmine peab toimuma Ehitusseaduse, Tallinna linna ehitusmääruse ning Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kohaselt. Liitumisprojekti koostamisel peab arvestama esitatud liitumise eeltingimustega.

(Tvk m 06.02.2003 nr 11 jõust. 10.02.2003)

5.8 Liituja ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja kokkuleppel võib liituja samaaegselt liitumisprojektiga tellida ka liitumiseks vajaliku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitusprojekti, milleks sel juhul liitujale väljastatakse rajatiste projekteerimise tehnilised tingimused.

5.9 Liitumisleping sõlmitakse 30 päeva jooksul peale kinnistu liitumisprojekti esitamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale kooskõlastamiseks, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Liitumisprojekt esitatakse kolmes eksemplaris, millest üks tagastatakse kooskõlastatult pärast lepingu sõlmimist liitujale.

5.10 Liitumislepingus määratakse kindlaks liitumistingimused, liitumistasu suurus, selle tasumise kord, liitumise tähtaeg ning vajadusel muud nõuded liitumisele.

5.11 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikul või valdajal on õigus liitumislepingut mitte sõlmida kui liitumisprojekt ei vasta käesoleva eeskirja punkti 5.7 nõuetele. Sel juhul tagastatakse liitumisprojekt kooskõlastamata.

(Tvk m 24.01.2002 nr 7 jõust. 01.02.2002)

5.12 Liitumisleping lõpetatakse liituja taotlusel kui ta loobub ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga liitumisest.

5.13 Ühisveevärgi omanikul või valdajal on õigus liitumisleping lõpetada:

5.13.1 juriidilise isiku likvideerimisel kui tal ei ole õigusjärglast;

5.13.2 kinnistu omaniku surma korral kui tal ei ole pärijat;

5.13.3 muudel liitumislepingust tulenevatel põhjustel.

5.14 Liitumislepingu lõpetamisel katab liituja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale lepingu lõpetamise hetkeni tehtud tööde ja tööde katkestamisega seotud kulutused, välja arvatud käesoleva eeskirja punktis 5.13.2 toodud juhul.

5.15 Liitumisleping lõpeb kui lepingu osapooled on täitnud lepingujärgsed kohustused, fikseerinud liitumispunktid piiritlusaktiga ning liitujal on võimalik saada lepingu kohastel liitumistingimustel ühisveevärgist vett ja juhtida ühiskanalisatsiooni reovesi ning sademete- ja drenaaživesi või muu pinnase- ja pinnavesi. Liitumislepingu lõppedes tekib liitujal õigus veevarustuse ja reovee ning sademete- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise teenuslepingu sõlmimiseks.
(Tvk m 15.06.2006 nr 38 jõust. 01.07.2006)

5.16 Liitumistasu eest ehitatud või ümberehitatud ühisveevärk ja -kanalisatsioon kuni liitumispunktideni jääb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja omandisse.

5.17 Liitumislepingu kohased liitumistingimused ja nende koosseisu kuuluvad kinnistu alusandmed (kinnistu pind ja sihtotstarve, hoonete suletud brutopind ja kasutusotstarve) ning piiritlusakt on teenuslepingu sõlmimisel lepingu osaks. Enne käesoleva eeskirja jõustumist ühisveevarustuse ja kanalisatsiooniga ühinenud (liitunud) kinnistute kohta määratakse liitumistingimused ja kinnistu alusandmed lähtudes kooskõlastatud ehitusprojektist ning kinnistus- ja ehitusregistri andmetest. Projekti puudumisel lähtutakse tegelikust vee- ja kanalisatsiooniteenuste mahust ning kinnistus- ja ehitusregistri andmetest.

5.18 Liitumislepingu kohaste liitumistingimuste muutumisel peab kinnistu omanik või valdaja taotlema nimetatud tingimuste muutmist ning selle kohta sõlmitakse uus liitumisleping. Kui kinnistu omanik või valdaja on rikkunud liitumistingimusi, on vee-ettevõtjal õigus peale ühekuulist kirjalikku etteteatamist teenusleping lõpetada.

5.19 Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja või kinnistu omanik või valdaja taotleb liitumispunkti ümberehitamist, toimub see taotleja kulul.

 

6. Liitumistasu võtmise alused

6.1 Liitumistasuga tagatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale ja kinnistu veevärgi ja/või kanalisatsiooni ühendamine ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooniga. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendustegevuse tulukus liitumise kogukuludes ei tohi ületada 10 protsenti.
(Tvk m 15.06.2006 nr 38 jõust. 01.07.2006)

6.11 Tagastamatu abi korras ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamiseks tehtud kulutused arvatakse maha liitumise kogukuludest. Liitumistasu võib võtta vaid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni liitumiseks tehtud kulutuste ulatuses.
(Tvk m 15.06.2006 nr 38 jõust. 01.07.2006)

6.12 Liitumistasu ei saa teistkordselt võtta, kui kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunkti asukoht muutub vee-ettevõtte arendustegevuse tõttu.
(Tvk m 15.06.2006 nr 38 jõust. 01.07.2006)

6.13 Kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni ühendamise kulud ühisveevärgiga ja -kanalisatsiooniga alal on kinnistu tarbeks ehitatavate ühendustorude ja liitumispunktide ning kinnistu liitumistingimuste kohaseks veevõtmise ja reovee ärajuhtimise kindlustamiseks vajaliku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ümberehitamisega seotud tegelikud kulud.
(Tvk m 15.06.2006 nr 38 jõust. 01.07.2006)

6.2 Liitumistasu võtmise aluseks ühisveevärgiga ja/või ühiskanalisatsiooniga alal on kinnistu tarbeks ehitatavate ühendustorude ja liitumispunktide ning kinnistu liitumislepingu liitumistingimuste kohaseks teenustega kindlustamiseks vajaliku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamise tegelikud kulud.

(Tvk m 06.02.2003 nr 11 jõust. 10.02.2003)

6.3 Tallinna ühisveevärgiga ja/või ühiskanalisatsiooniga alaks loetakse ala:

(Tvk m 29.11.2007 nr 40 jõust. 01.01.2008)

6.3.1 kus teenuste osutamiseks vajalikud ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni peatorud on kasutusele võetud enne 16. juunit 1995, mil jõustus Tallinna Linnavalitsuse 2. juuni 1995 määrusega nr 37 kinnitatud ühendustasu rakendamise eeskiri Tallinna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemiga ühinemisel (edaspidi ühendustasu rakendamise eeskiri);

(Tvk m 29.11.2007 nr 40 jõust. 01.01.2008)

6.3.2 põhitegevuspiirkonna piirkonnas, kus ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 22. märtsi 1999, kus teenuste osutamiseks vajalikele ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni peatorudele on kasutusluba välja antud alates 1. jaanuarist 2007.

(Tvk m 24.01.2002 nr 7 jõust. 01.02.2002;

Tvk m 29.11.2007 nr 40 jõust. 01.01.2008)

6.4 Kui ühisveevärgiga ja/või ühiskanalisatsiooniga alal detailplaneeringu kohaselt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised valdavas osas ehitatakse uued või asendatakse, võib ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omanik või valdaja lugeda planeeringu ala liitumistasu arvestamisel ühisveevärgita ja/või ühiskanalisatsioonita alaks. Neid detailplaneeringuga haaratud alal asuvaid kinnistuid, mille krundi ehitusõiguse kohane hoonestuse suletud brutopind detailplaneeringuga ei suurene, liitumistasu määra arvutamisel arvesse ei võeta.

6.5 Liitumistasu võtmise alusteks ühisveevärgita ja/või ühiskanalisatsioonita alal on:

6.5.1 kinnistu (krundi) pinna ja planeeringuga määratud krundi ehitusõiguse kohase hoonestuse, varem hoonestatud planeeringuta alal seal paikneva hoonestuse, suletud brutopinna summa;

6.5.2 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ja planeeringute kohaselt ala vajaduseks tehtavate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehituste kuludest arvutatud liitumistasu määrad pinnaühikule.

(Tvk m 24.01.2002 nr 7 jõust. 01.02.2002)

6.6 (Välja jäetud - Tvk m 24.01.2002 nr 7 jõust. 01.02.2002)

6.7 Liitumistasu määrad ühisveevärgita ja/või ühiskanalisatsioonita alal paiknevate kinnistute pinnaühikule arvutatakse ala kohta teenuseliikide kaupa. Ala ulatuse määrab ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja, lähtudes ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni arendamise kavast, planeeringutest ja ehitusjärjekordade otstarbekusest ning selleks võib olla ka üks detailplaneering või ühe vee-ettevõtja tegevuspiirkond.

6.8 (Välja jäetud - Tvk m 24.01.2002 nr 7 jõust. 01.02.2002)

6.9 (Välja jäetud - Tvk m 24.01.2002 nr 7 jõust. 01.02.2002)

6.10 Linna avalikele teedele, tänavatele ja väljakutele ehitatava sademetevee kanalisatsiooni ehitamise kulude katmine linnavalitsuse poolt ning linna tänavakinnistute liitumine reguleeritakse linnavalitsuse ning ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja vahelise lepinguga. Kinnistu liitumisel sademetevee kanalisatsiooniga maksab liituja liitumistasuna kinnistu liitumisega seotud kulud vastavalt käesoleva eeskirja punktile 6.2.

6.11 Ühisveevärgita ja/või ühiskanalisatsioonita alal asuva:

6.11.1 tootmisotstarbeliste ehitistega kinnistu, mille tehnoloogilise- või tuletõrjevee tarve on vastavalt suurem kui 5 või 10 l/sek, liitumisel lepivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja ja liituja liitumistasu suuruses kokku lähtudes liitumise kuludest, kuid tasu ei või olla väiksem liitumistasu määrade järgi arvutatust;

6.11.2 Elamumaa sihtotstarbel määratud kinnistutel, hoonestusõiguse alusel kasutatavatel kinnistutel või hoone kui vallasasja juurde määratud kruntidel pinnaga kuni 1500 m2 võetakse liitumistasu käesoleva eeskirja kohaselt. Pinnaga üle 1500 m2 vähendatakse ületava pinna eest võetavat liitumistasu 75 % võrra;

(Tvk m 24.01.2002 nr 7 jõust. 01.02.2002)

6.11.3 tänava, pargi, surnuaia ja transpordimaal asuva veevõtupunkti või purskkaevu ning jäätmehoidlamaal ja/või sotsiaalmaal olevate ehitiste liitumistasu võtmise aluseks on kinnistu tarbeks ehitatavate ühendustorude ja liitumispunktide ning kinnistu liitumislepingu liitumistingimuste kohaseks teenustega kindlustamiseks vajaliku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamisega seotud kulud. Liitumispunkt määratakse kinnistu piiri puudumisel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja kinnistu (krundi) omaniku või valdaja vahelisel kokkuleppel.

(Tvk m 24.01.2002 nr 7 jõust. 01.02.2002)

 

7. Liitumistasu arvutamine

7.1 Liitumistasu määrad ja suurused arvutab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja.

7.2 Liitumistasu määrade ja suuruse arvutamisel arvestatakse võrkude laiendamise kuludega.

(Tvk m 06.02.2003 nr 11 jõust. 10.02.2003)

7.3 Liitumistasu arvutatakse iga liiki teenusega (veevarustus, reovee kanalisatsioon, sademete- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee kanalisatsioon) liitumise kohta eraldi ja summeeritakse.

(Tvk m 24.01.2002 nr 7 jõust. 01.02.2002)

7.4 Kinnitatud detailplaneeringu kohaseid krunte käsitletakse liitumistasu määrade arvutamisel kui iseseisvaid kinnistuid.

7.5 Liitumistasu arvutus ühisveevärgiga ja/või ühiskanalisatsiooniga alal.

(Tvk m 24.01.2002 nr 7 jõust. 01.02.2002)

7.5.1 Kinnistu liitmistasu suurus Px (kr) arvutatakse järgmiselt:

 

Px = Rx

(1)

 

kus:

Rx - kinnistu tarbeks ehitatava ühendustoru ja liitumispunkti ehitamise tegelikud kulud.

(Tvk m 06.02.2003 nr 11 jõust. 10.02.2003)

7.6 Liitumistasu arvutus ühisveevärgita ja/või ühiskanalisatsioonita alal.

(Tvk m 24.01.2002 nr 7 jõust. 01.02.2002)

7.6.1 Ühisveevärgita ja/või ühiskanalisatsioonita ala liitumistasu määr MQ (kr/m2) arvutatakse järgmiselt:

 

Valem

(2)

 

kus:

RQ - võrkude laiendamise kulud

(Tvk m 06.02.2003 nr 11 jõust. 10.02.2003)

Ski- ala i-kinnistu (krundi) pind liitumistasu arvutamiseks (m2), i = 1, ..., n;

Ski - ala i-kinnistu (krundi) ehitusõiguse kohase hoonestuse, varem hoonestatud planeeringuta alal seal paikneva hoonestuse, suletud brutopind (m2), i = 1, ..., n;

SQi - hoonealune pind (m2).

(Tvk m 24.01.2002 nr 7 jõust. 01.02.2002)

7.6.2 Ala liitumistasu määra korrigeeritakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja poolt ala vajadusteks tehtavate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste ehitamise töövõtulepingute sõlmimise järgselt ning arvutuste aluseks olevate ala lähteandmete muutumisel, kuid mitte sagedamini kui kord kvartalis.

(Tvk m 06.02.2003 nr 11 jõust. 10.02.2003)

7.6.2.1 Liitumistasu määra korrigeerimisel lahutatakse valemi 2 lugejast nende kinnistute liitumistasud, mille kohta on korrektuurini liitumislepingud sõlmitud ja nimetajast nende kinnistute pindade summad.

(Tvk m 24.01.2002 nr 7 jõust. 01.02.2002)

7.6.3 Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringute kohaselt kasutatakse mingit ühisveevärgi või -kanalisatsiooni ehitist mitme ala vajaduseks, jaotatakse kulud ehitisele nende alade vahel proportsionaalselt alade kinnistute pinna ja kinnistute ehitusõiguse kohase hoonestuse, varem hoonestatud planeeringuta alal seal paikneva hoonestuse, suletud brutopinna summale. Mitmele alale ühiste ühisveevärgi või -kanalisatsiooni ehitiste kulude jaotamisel võetakse arvesse vastavaid kulusid ja nende jaotust.

(Tvk m 24.01.2002 nr 7 jõust. 01.02.2002)

7.6.4 Kinnistu liitumistasu suurus Pki (kr) arvutatakse iga liiki teenusega liitumise kohta järgmiselt:

 

Valem

(3)

(Tvk m 24.01.2002 nr 7 jõust. 01.02.2002)

 

7.6.5 Kui üheliigilisi liitumispunkte paigaldatakse kinnistule üle ühe, suurendatakse liitumistasu täiendavate ühendustorude ja liitumispunktide ehitamise kulude võrra.

(Tvk m 24.01.2002 nr 7 jõust. 01.02.2002)

7.6.6 Suuremate kui 1500 m2 pinnaga elamumaa sihtotstarbel määratud kinnistute, hoonestusõiguse alusel kasutatavate kinnistute või hoone kui vallasasja juurde määratud kruntide puhul leitakse liitumistasu arvutamiseks kasutatav kinnistu pind järgmiselt:

 

Valem

(4)

 

kus:

Si- kinnistu (krundi) pind (m2).

(Tvk m 24.01.2002 nr 7 jõust. 01.02.2002)

7.7 Liitumistasu arvutus sademetevee kanalisatsiooniga liitumisel.

7.7.1 Kinnistu liitumistasu suurus liitumisel sademetevee kanalisatsiooniga arvutatakse käesoleva eeskirja punkti 7.5 kohaselt.

7.8 Käesoleva eeskirja punktide 7.5, 7.6 ja 7.7 kohaselt arvutatud liitumistasule lisatakse eeskirja punkti 6.1 kohane arendustegevuse tulukus ja käibemaks.

7.9 Varemasustatud aladel kinnitab linnavalitsus eelarvete alusel liitumistasu ühe ruutmeetri määra igale võrkude laiendamise projektile või selle osale eraldi. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja esitab igale arendusaastale eelneva aasta 1. juuliks linnavalitsusele võrkude laiendamise projekti või selle osale liitumistasu ühe ruutmeetri määra kinnitamiseks järgmised andmed:

7.9.1 projekti või selle osaga seonduva geograafilise ala võrkude laiendamise ehitusprojekti koos seletuskirjaga;

7.9.2 võrkude laiendamise tegelikud eelarvelised kulud (s.h. tehtud ja tehtavad kulutused, ehituskulud, kaudsed kulud, kinnistute või kruntide liitumisprojektide koostamise kulud ja käibemaks);

7.9.3 liitumisvõimaluse saavate kinnistute arv ja kinnistute alusnäitajate summa (s.h. projekti või selle osaga seonduval geograafilisel alal asuva äri- ja tootmismaal asuvate kinnistute alusnäitajad ning liitumistasude hüvitamisele mittekuuluvate kinnistute arvestuslikud pinnad);

7.9.4 projekti või selle osa realiseerimise kalendergraafik tänavate lõikes.
(Tvk m 15.06.2006 nr 38 jõust. 01.07.2006;

Tvk m 29.11.2007 nr 40 jõust. 01.01.2008)

7.10 Ühisveevärgi ja/ või -kanalisatsiooni omanik või valdaja tellib omal kulul iga nimetatud geograafilise alaga seotud projekti ulatuses koos tänavavõrkude projekteerimisega kõikide kinnistute või kruntide liitumisprojektid. Kinnistu või krundi omanik või valdaja võib soovi korral ise tellida liitumisprojekti eeskirja punkti 5.7 sätestatud korras omal kulul. Projekti koostamisel tuleb järgida Ehitusseaduse § 16.

(Tvk m 06.02.2003 nr 11 jõust. 10.02.2003)

 

8. Liitumistasu maksmine

8.1 Liituja maksab liitumistasu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja liituja vahel sõlmitud liitumislepingus ettenähtud tähtaegadel.

8.2 Kui liituja ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja ei ole kokku leppinud teisiti, siis maksab liituja

8.2.1 10% liitumistasust 14 päeva jooksul peale liitumislepingu sõlmimist;

8.2.2 90% liitumistasust pärast liitumislepingu järgsete ehitustööde vastuvõtmist, tööde kestvusel üle 30 päeva vastavalt liitumislepinguga määratud maksegraafikule tööde kestvuse jooksul.

8.3 (Kehtetu - Tvk m 22.09.2005 nr 51 jõust. 29.09.2005)

8.4 (Kehtetu - Tvk m 22.09.2005 nr 51 jõust. 29.09.2005)

8.5 Tallinna linnavalitsus hüvitab täielikult või osaliselt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumistasu ühisveevärgi ja -kanalisatsioonita alal enne 22. märtsi 1999 välja antud ehitusloa alusel rajatud alaliseks või ajutiseks kasutamiseks võetud hoonete omanikele, kelle elukohaks on Rahvastikuregistrisse märgitud Tallinna aadress ja kelle hooned asuvad elamumaa sihtotstarbel määratud kinnistutel, hoonestusõiguse alusel kasutatavatel kinnistutel või hoone kui vallasasja juurde määratud krundil.

(Tvk m 24.01.2002 nr 7 jõust. 01.02.2002;

Tvk m 29.11.2007 nr 40 jõust. 01.01.2008)

 

9. Lõppsätted

9.1 (Kehtetu - Tvk m 15.06.2006 nr 38 jõust. 01.07.2006)

9.2 Enne käesoleva eeskirja jõustumist liituja ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja vahel sõlmitud liitumislepingud kehtivad kuni nendes sätestatud kohustuste lõpliku täitmiseni liituja ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja poolt.

9.3 Käesoleva korra täitmisel tekkivad lahkarvamused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ning liituja vahel lahendatakse nendevaheliste läbirääkimiste teel või asukohajärgse linnaosa valitsuse poolt või vastavate õigusaktidega kehtestatud korras.