Tallinna linna poolt ehitatud või renoveeritud eluruumide, mis on valminud pärast 2000.aasta 1.juunit, üüri reguleerimine

Tallinna Linnavolikogu 15.06.2000 määrus number 19
jõustumine 01.07.2000
Kehtetuks tunnistamine 21.06.2015
Redaktsiooni kehtivus 01.07.2000 - 21.06.2015

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 11.06.2015 nr 14 [RT IV, 18.06.2015, 2 - jõust. 21.06.2015]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

M Ä Ä R U S

Tallinn

15. juuni 2000 nr 19

Tallinna linna poolt ehitatud või renoveeritud eluruumide, mis on valminud pärast 2000. aasta 1. juunit, üüri reguleerimine

 

Juhindudes Elamuseaduse § 8 p 2, § 37¹ lg 2 ja § 75,

Tallinna Linnavolikogu
määrab:

1. Tallinna linna poolt ehitatud või renoveeritud eluruumide, mis on valminud pärast 2000. aasta 1. juunit, üürile andmisel võib linnavalitsus oma korraldusega kehtestada Elamuseaduse § 37¹ lg 1 alusel kehtestatud üüri piirmäärast suurema üüri suuruse.

2. Punktis 1 nimetatud eluruumide üürile andmiseks on vajalik üürniku eelnev nõusolek üüri piirmäärast suurema üüri tasumiseks.

3. Linnavalitsusel kinnitada punktis 1 nimetatud eluruumide üürile andmisel kasutatav üürilepingu tüüpvorm.

4. Määrus jõustub 1. juulil 2000.

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees