Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 12.juuni 1997 määruse nr 32 muutmine ja täiendamine
Tallinna Linnavolikogu 01.06.2000 määrus number 17
Jõustumine:09.06.2000
Redaktsiooni kehtivus:09.06.2000 - ...
          TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              MÄÄRUSTallinn                        1. juuni 2000 nr 17


Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 1997 
määruse nr 32 muutmine ja täiendamine


Juhindudes Teeseaduse paragrahv 2 lg 2, paragrahv 25 lg 3 ja lg 7,
paragrahv 28 lg 2 ning Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv
6 lg 1 ja Haldusõiguserikkumiste seadustiku paragrahv 2 lg 2,


Tallinna Linnavolikogu 

m ä ä r a b:

1. Teha linnavolikogu 12. juuni 1997 määrusega nr 32 kinnitatud Tallinna
linna heakorra eeskirja järgmised muudatused ja täiendused:
1.1 muuta punkti 5.2 ja sõnastada see järgmiselt: "kinnistu mõistega
võrdsustatud mõisted: 
territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad";
1.2 muuta punkti 7 ja sõnastada see järgmiselt: "Tallinna Linnavalitsus
korraldab heakorratööde tegemist Tallinna linna omandis olevatel teedel.
Ehitise või kinnistu omanik, ehitus- ja remonttöid tegev juriidiline või
füüsiline isik on kohustatud tegema heakorratöid puhastusalal. 
Puhastusala on teega külgneva territooriumi ja sõidutee vahel olev
kõnnitee.";
1.3 muuta punkti 8 ja sõnastada see järgmiselt: "Heakorratööde all
mõistetakse tolmu, liiva ja prahi koristust, talvisel ajal lume ja jää

koristust ning libedusetõrjet";
1.4 muuta punkti 9 ja sõnastada see järgmiselt: "Puhastusalal tuleb
heakorratööd lõpetada hommikul kella 7.00-ks (v.a eriolukord).
Talveperioodil on kõnniteelt lume kõrvaldamine nõutav.";
1.5 muuta punkti 14 sõnastada see järgmiselt: "Parke, linnametsi,
haljasalasid ning nendega külgnevaid kõnniteid on kohustatud puhastama
nende omanik, kui Tallinna õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti";
1.6 muuta punkti 15.2 ja sõnastada see järgmiselt: "ühissõiduki peatuse
ootealal või -platvormil (v.a trammipeatuse ooteplatvormil);
15.2.1.heakorratööde tegemise
15.2.2 tegija andmetega (nimi, aadress, kontakttelefon) varustatud sildi
olemasolu
15.2.3 vajalikul hulgal prügiurnide ja -konteinerite paigaldamise ja nende
regulaarse tühjendamise";
1.7 muuta punkti 16.2 ja sõnastada see järgmiselt: "teostama heakorratöid
kinnistuga külgneval või piirneval puhastusalal";
1.8 muuta punkti 16.3 ja sõnastada see järgmiselt: "puhastama maa-aluse
tehnovõrgu luuki ja resti kui eelnimetatu jääb tema puhastusala piiresse";
1.9 muuta punkti 16.4 ja sõnastada see järgmiselt: "agrotehniliselt
õigeaegselt niitma muru ja rohu (vastavalt haljasalade klassifikatsioonile
ja hooldusnõuetele), pügama heki ning korraldama puuokste kärpimist, mis
kasvavad väljapoole kinnistu piire, varjavad liiklust reguleerivat
tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust";
1.10 muuta punkti 16.5 ja sõnastada see järgmiselt: "hoidma korras oma
kinnistu ja rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja
risustamise vältimiseks";
1.11 muuta punkti 20.2 ja sõnastada see järgmiselt: "koristama alalise või
ajutise müügi- või teenustööpunkti või kioski ümbrust (raadiusega 6 m,
teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni)"; 
1.12 täiendada eeskirja punktiga 20.4 ja sõnastada see järgmiselt: "omama
kehtivat prügiveolepingut ja maksedokumente viimase kahe aasta kohta";
1.13 muuta punkti 26 ja sõnastada see järgmiselt: "Raudteemaa ja
raudteeülesõidukoha korrashoiu ja hoolduse peab tagama tee omanik ja
raudtee omanik vastavalt neile kuuluva kinnistu ulatuses";
1.14 muuta punkti 29.9 ja sõnastada see järgmiselt: "hoida kütte- või muud
materjali tänavaäärses õue osas piirdeaiast või hekist kõrgemal või
väljaspool kinnistu piiri";
1.15 asendada punktis 29.12 sõna "sadeveekraavi" sõnaga
"sademeteveekraavi".;
1.16 täiendada eeskirja punktiga 29.25 ja sõnastada see järgmiselt: "pesta
autot selleks mitteettenähtud kohas";
1.17 täiendada eeskirja punktiga 29.26 ja sõnastada see järgmiselt:
"sõiduteedel heakorratööde tegemise käigus kuhjata lund ja jääd
kõnniteele".

2. Tallinna Linnavalitsusel vormistada Tallinna linna heakorra eeskirja
terviktekst.

3. Tallinna Linnavalitsusel töötada välja Tallinna aadresstähiste eeskiri
1. augustiks 2000.

4. Määrus jõustub 9. juunil 2000.

Rein Voog
Tallinna Linnavolikogu esimees