Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Prügila Aktsiaseltsi põhikirja muutmine
Tallinna Linnavolikogu 20.04.2000 otsus number 129
Jõustumine:20.04.2000
Redaktsiooni kehtivus:20.04.2000 - ...
          TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              OTSUS
Tallinn                    20. aprill 2000 nr 129


Tallinna Prügila Aktsiaseltsi 
põhikirja muutmine


Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 35 lg 3,
Äriseadustiku paragrahv 298 lg 1 p 1, Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri
1998 määrusega nr 32 kinnitatud Tallinna linna poolt aktsiaseltsi,
osaühingu ja sihtasutuse asutamise ja nendes osalemise korra punktist 5.2
ja tulenevalt asjaolust, et Tallinna Linnavolikogu tegutseb Tallinna
Prügila Aktsiaseltsi üldkoosolekuna,


Tallinna Linnavolikogu 

o t s u s t a b:

1. Teha Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 1999 otsusega nr 290
kinnitatud Tallinna Prügila Aktsiaseltsi põhikirjas järgmised muudatused:
1.1 muuta punkti 5.1.1 ja sõnastada järgmiselt:
"5.1.1 Aktsionäre tuleb võrdsetel asjaoludel kohelda võrdselt.";
1.2 lugeda senine punkt 3.2.3 punktiks 6.2.3;
1.3 lugeda senine punkt 3.2.4 punktiks 6.2.4;
1.4 täiendada punkti 6.2.7.8 pärast sõna "otsustamine" sõnadega "tehingu
tingimuste määramine";
1.5 täiendada põhikirja punktiga 6.2.7.9 järgmises sõnastuses:
"6.2.7.9 nõukogu ülejäänud liikmete valimine ja tagasikutsumine, kes ei ole
määratud kooskõlas põhikirja punktiga 6.3.4;";
1.6 lugeda senine punkt 6.2.7.9 punktiks 6.2.7.10;
1.7 muuta punkti 6.2.8 ja sõnastada järgmiselt:
"6.2.8 Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt on antud
vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud aktsiatega määratud häältest, v.a.
punktides 6.2.7.4 ja 6.2.7.9 sätestatu, mille kohta otsus võetakse vastu
lihthäälteenamusega.";
1.8 muuta punkti 6.3.4 ja sõnastada järgmiselt:
"6.3.4 Nõukogul on 8 (kaheksa) liiget ametisolekuajaga 3 aastat, kellest 3
(kolm) määrab (määravad) ja kutsub (kutsuvad) tagasi 35%-list osalust kogu
registreeritud aktsiakapitalist omav(ad) Seltsi aktsionär(id).";
1.9 muuta punkti 6.3.9 ja sõnastada järgmiselt:
"6.3.9 Nõukogu otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletas üle
poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest, v.a. punktides 6.3.2.1,
6.3.2.2, 6.3.2.3, 6.3.2.4, 6.3.2.5, 6.3.2.7, 6.3.2.8, 6.3.2.9, 6.3.2.10 ja
6.3.2.11 nimetatud otsused, mille vastuvõtmiseks on vajalik kõigi koosolekul osalenud nõukogu liikmete ühehäälne otsus.";
1.10 jätta punkti 6.4.1 viimasest lausest välja sõnad "Eesti Vabariigi
kodakondsust ning";
1.11 muuta punkti 6.4.5.12 ja sõnastada järgmiselt:
"6.4.5.12 aastaeelarve, sealjuures igakuise kasumiaruande, bilansi,
rahavoogude aruande, finantsplaani ning investeeringute plaani (kord
kvartalis) koostamine;";
1.12 muuta punkti 6.4.6.1 ja sõnastada järgmiselt:
"6.4.6.1 uute äriühingute asutamine, osaluse omandamine ja lõppemine
teistes ühingutes;";
1.13 täiendada põhikirja punktiga 8.6 järgmises sõnastuses:
"8.6 Seltsil on alljärgnevad reservid:
8.6.1 Jõelähtme prügila sulgemisega ja järelhooldusega seotud kulude
katmise reserv.".

2. Arvestades punktis 1 tehtud muudatusi kinnitada juurdelisatud Tallinna
Prügila Aktsiaseltsi põhikiri uues redaktsioonis, mis jõustub vastava kande
tegemisel äriregistrisse.

3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

Rein Voog
Tallinna Linnavolikogu esimees

                KINNITATUD
                Tallinna Linnavolikogu 
                20. aprilli 2000 otsusega nr 129        TALLINNA PRÜGILA AKTSIASELTSI

              PÕHIKIRI


1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA ÕIGUSLIK SEISUND
1.1 Aktsiaseltsi (edaspidi Selts) ärinimi on:
Tallinna Prügila Aktsiaselts
1.2 Seltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.3 Oma kohustuste täitmise eest vastutab Selts kogu oma varaga.
Aktsionärid ei vastuta isiklikult Seltsi kohustuste eest. Selts ei vastuta
aktsionäride kohustuste eest.
1.4 Selts on asutatud määramata ajaks.

2. SELTSI TEGEVUSE EESMÄRK, TEGEVUSALAD JA ÕIGUSED
2.1 Seltsi tegevuse eesmärgiks on kaasaegse jäätmekäitluse korraldamine ja
selle baasil kasumi saamine Seltsi majandustegevuse tulemusena.
2.2 Seltsi tegevusalad on:
2.2.1 jäätmekäitlusettevõtete rajamine ja nende opereerimine;
2.2.2 jäätmekäitluse korraldamine, jäätmete kogumine ja transport;
2.2.3 arvestuse pidamine jäätmete kogumise, töötluse, ladustamise, hoidmise
ja valmistatava toodangu üle prügilas;
2.2.4 jäätmete töötlemine, nende ringluse ja korduvkasutuse korraldamine,
jäätmete väärtustamine, k.a. termiline töötlemine ning jäätmete
väärtustamisel tekkivate jääkainete turustamine;
2.2.5 jäätmete sorteerimine;
2.2.6 jäätmete komposteerimine;
2.2.7 prügilagaasi kogumine ja käitlus;
2.2.8 keskkonnaseire korraldamine prügilas;
2.2.9 prügila sulgemine ja järelhooldus;
2.2.10 konteinerite pesu ja remont;
2.2.11 transporditeenused;
2.2.12 konsultatsiooniteenused.
2.3 Seltsil on õigus teostada kõiki Seltsi tegevuseks vajalikke
õigustoiminguid, mis ei ole vastuolus seaduse või põhikirjaga.

3. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD
3.1 Aksiakapital
3.1.1 Aktsiakapital moodustub rahalistest või mitterahalistest
sissemaksetest. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab Seltsi juhatus,
kes võib kaasata eksperte, võttes aluseks asja või õiguse hariliku
väärtuse. Mitterahalise sissemakse hindamist kontrollib audiitor seaduses
ettenähtud korras.
3.1.2 Seltsi miinimumkapitaliks on 40 000 000 (nelikümmend miljonit) krooni
ja maksimumkapitaliks on 160 000 000 (ükssada kuuskümmend miljonit) krooni.
3.1.3 Aktsionär, kes ei tasu oma aktsia eest õigeaegselt, on kohustatud
maksma viivist 0,1 % päevas õigeaegselt mittetasutud summalt.
3.2 Aktsiad
3.2.1 Seltsil on nimelised aktsiad nimiväärtusega ? 10 000 krooni,
kusjuures iga aktsia annab 10 (kümme) häält.
3.2.2 Aktsionäril ei ole õigust nõuda nimelise aktsia vahetamist
esitajaaktsia vastu või esitajaaktsia vahetamist nimelise aktsia vastu.
3.3 Aktsiate ostueesõigus
3.3.1 Nimelis(t)e aktsia(te) võõrandamisel on teistel aktsionäridel
ostueesõigus.
3.3.2 Aktsiaid võõrandav aktsionär esitab juhatusele aktsia(te)
võõrandamise lepingu.
3.3.3 Juhatus on kohustatud aktsia(te) võõrandamisest informeerima
kirjalikult kõiki aktsionäre hiljemalt 1 (ühe) nädala jooksul arvates
aktsionäri poolt aktsiate võõrandmise lepingu esitamisest juhatusele.
Juhatus saadab aktsionäridele võõrandamise lepingu ärakirja tähitud
kirjaga.
3.3.4 Aktsia(te) ostueesõigust omavatel aktsionäridel on õigus
ostueesõigust teostada hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul arvates juhatuse poolt
esitatud võõrandamise lepingu saamise päevast. Muus osas kohaldatakse
ostueesõigusele ja selle teostamisele asjaõigusseaduses ostueesõiguse kohta
sätestatut.
3.3.5 Juhul, kui enam kui üks aktsionär soovib kasutada eesõigust
aktsia(te) omandamisel, on igal ostueesõigust kasutada soovival aktsionäril
õigus ostueesõiguse alusel omandada aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate
nimiväärtuste summaga.
3.3.6 Aktsia võõrandamisel kantakse aktsiatähele pealdis, milles näidatakse
omandaja nimi ja elu- või asukoht ning võõrandamise aeg.
3.3.7 Seltsi suhtes loetakse aktsia üleläinuks omandaja kandmisest
aktsiaraamatusse.

4. VAHETUSVÕLAKIRJAD
4.1 Selts võib üldkoosoleku otsusel välja lasta vahetusvõlakirju.
Vahetusvõlakiri võib olla nimeline või esitajavõlakiri.
4.2 Vahetusvõlakirjade nimiväärtuste summa ei või olla suurem kui 1/3
aktsiakapitalist.

5. AKTSIONÄRIDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
5.1 Aktsionäride õigused
5.1.1 Aktsionäre tuleb võrdsetel asjaoludel kohelda võrdselt.
5.1.2 Aktsionäride õigused on ette nähtud seaduse ja käesoleva põhikirjaga.
5.2 Aktsionäride kohustused
5.2.1 Aktsionär on kohustatud täitma temale seaduse ja käesoleva
põhikirjaga pandud kohustusi.
5.2.2 Aktsionär on kohustatud teatama juhatusele aktsionäri kohta käivate,
aktsiaraamatus registreeritud andmete muutumisest.
5.2.3 Aktsionär on kohustatud hoidma saladuses Seltsi või selle tegevusega
seonduvat konfidentsiaalset teavet. Sellise teabe edastamine kolmandatele
isikutele on lubatud ainult Seltsi juhtimisorgani otsusel.

6. SELTSI JUHTIMINE
6.1 Seltsi juhtimisorganid on:
6.1.1 üldkoosolek;
6.1.2 nõukogu;
6.1.3 juhatus.
6.2 Üldkoosolek
6.2.1 Seltsi kõrgeim juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek.
Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Kui Seltsil on üks aktsionär,
on aktsionäril kõik üldkoosoleku õigused.
6.2.2 Korraline üldkoosolek toimub kord aastas, kuid mitte hiljem kui kuue
kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Korralise üldkoosoleku toimumisest
teatab juhatus aktsionäridele ette vähemalt 21 päeva.
6.2.3 Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku seaduses ettenähtud
juhtudel, teatades sellest aktsionäridele ette vähemalt 7 päeva.
Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise taotlus esitatakse juhatusele
kirjalikult.
6.2.4 Teade üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadetakse tähitud kirjaga.
6.2.5 Üldkoosolek toimub Seltsi asukohas. Juhatus võib üldkoosoleku
toimumise asukohta muuta nõukogu loal.
6.2.6 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest osavõtvad aktsionärid
esindavad vähemalt 2/3 aktsiatega määratud häältest.
6.2.7 Üldkoosoleku pädevuses on:
6.2.7.1 põhikirja muutmine;
6.2.7.2 aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
6.2.7.3 vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
6.2.7.4 audiitori valimine;
6.2.7.5 erikontrolli määramine;
6.2.7.6 majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
6.2.7.7 seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise
otsustamine;
6.2.7.8 juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise,
samuti nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste
määramine ja selles nõudes või tehingus Seltsi esindaja määramine;
6.2.7.9 nõukogu ülejäänud liikmete valimine ja tagasikutsumine, kes ei ole
määratud kooskõlas põhikirja punktiga 6.3.4;
6.2.7.10 muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud ning juhatuse või
nõukogu nõudel muude Seltsi tegevusega seotud küsimuste otsustamine.
6.2.8 Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt on antud
vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud aktsiatega määratud häältest, v.a
punktides 6.2.7.4 ja 6.2.7.9 sätestatu, mille kohta otsus võetakse vastu
lihthäälteenamusega.
6.3 Nõukogu
6.3.1 Nõukogu on Seltsi aktsionäride huve kaitsev juhtimisorgan. Nõukogu
planeerib Seltsi tegevust, korraldab Seltsi juhtimist ning teostab
järelevalvet juhatuse tegevuse üle.
6.3.2 Nõukogu pädevuses on:
6.3.2.1 Seltsi tegevuse planeerimine ning Seltsi arengukava ja strateegia 
kinnitamine;
6.3.2.2 aastaeelarve kinnitamine;
6.3.2.3 korralduste tegemine juhatusele Seltsi juhtimise korraldamiseks
ning juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamine;
6.3.2.4 juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
6.3.2.5 juhatuse liikmete tööülesannete sisu ja tasustamise korra
kindlaksmääramine;
6.3.2.6 prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
6.3.2.7 nõusoleku andmine juhatusele punktis 6.4.6 ettenähtud tehingute
teostamiseks;
6.3.2.8 juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande heakskiitmine ning
muudatuste tegemine kasumi jaotamise ettepanekus;
6.3.2.9 üldkoosoleku päevakorra kindlaksmääramine;
6.3.2.10 Seltsi poolt käitlemiseks vastuvõetavate jäätmete eest võetava
teenustasu kindlaksmääramine, v.a. juhul, kui vastav seadusandlus seda ei
võimalda;
6.3.2.11 teiste seaduse või põhikirjaga nõukogu pädevusse antud küsimuste
otsustamine.
6.3.3 Nõukogu annab oma tegevusest aru üldkoosolekule.
6.3.4 Nõukogul on 8 (kaheksa) liiget ametisolekuajaga 3 aastat, kellest 3
(kolm) määrab (määravad) ja kutsub (kutsuvad) tagasi 35%-list osalust kogu
registreeritud aktsiakapitalist omav(ad) Seltsi aktsionär(id).
6.3.5 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab
nõukogu tegevust ja juhib nõukogu koosolekuid.
6.3.6 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem
kui üks kord kolme kuu jooksul. 
6.3.7 Nõukogu koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast teatatakse
nõukogu liikmetele ette vähemalt 5 päeva.
6.3.8 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt
6 (kuus) nõukogu liiget.
6.3.9 Nõukogu otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletas üle
poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest, v.a. punktides 6.3.2.1,
6.3.2.2, 6.3.2.3, 6.3.2.4, 6.3.2.5, 6.3.2.7, 6.3.2.8, 6.3.2.9, 6.3.2.10 ja
6.3.2.11 nimetatud otsused, mille vastuvõtmiseks on vajalik kõigi koosolekul osalenud nõukogu liikmete ühehäälne otsus.
6.3.10 Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik
koosolekul osalenud nõukogu liikmed ja koosoleku protokollija.
6.4 Juhatus
6.4.1 Seltsi igapäevast äritegevust juhib ning Seltsi esindab juhatus.
Juhatus koosneb ühest (juhataja) või kahest liikmest, kes valitakse kolmeks
aastaks. Juhatuse liikme kandidaatide leidmiseks korraldab Selts konkursi.
Juhatuse liikmed peavad omama Seltsi operatiivseks juhtimiseks vajalikke
kogemusi ning vastavat kvalifikatsiooni.
6.4.2 Juhatus peab Seltsi juhtima äris vajaliku hoolsusega ja informeerima
aktsionäre raamatupidamise aastaaruande esitamisel põhjalikult aktsiaseltsi
majanduslikust olukorrast.
6.4.3 Juhatuse liikme (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt
nendega sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmib, muudab või lõpetab nõukogu.
6.4.4 Juhul, kui juhatuses on kaks liiget, teeb juhatus otsuseid
koosolekul. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa
mõlemad juhatuse liikmed. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui
selle poolt hääletasid mõlemad juhatuse liikmed. Mõlemal juhatuse liikmel
on otsuse vastuvõtmisel üks hääl.
6.4.5 Juhatuse pädevusse kuulub:
6.4.5.1 Seltsi tegevuse operatiivne juhtimine ja Seltsi esindamine ning
majanduselu jooksvate küsimuste lahendamine;
6.4.5.2 aktsionäride ja nõukogu otsuste täideviimine;
6.4.5.3 raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande ja kasumi jaotamise
ettepaneku koostamine ning aktsionäridele esitamine vastavalt seadusele;
6.4.5.4 Seltsi raamatupidamise korraldamine;
6.4.5.5 reservfondide moodustamise, kasumi jaotamise ja dividendide
maksmise kohta ettepanekute esitamine aktsionäridele;
6.4.5.6 aktsionäride poolt kinnitatud majandusaasta aruande esitamine
äriregistrile;
6.4.5.7 Seltsi tegevuse korraldamine;
6.4.5.8 tehingute teostamine, mille tehinguväärtus ei ületa 500 000
(viissada tuhat) krooni;
6.4.5.9 käskkirjade ja korralduste väljaandmine;
6.4.5.10 töötajate tööle võtmine ja töölt vabastamine;
6.4.5.11 distsiplinaarkaristuste rakendamine;
6.4.5.12 aastaeelarve, sealjuures igakuise kasumiaruande, bilansi,
rahavoogude aruande, finantsplaani ning investeeringute plaani (kord
kvartalis) koostamine;
6.4.5.13 otsuste vastuvõtmine küsimustes, mis ei kuulu vastavalt seadusele
või Seltsi põhikirjale Seltsi nõukogu või üldkoosoleku kompetentsi.
6.4.6 Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mille
tehinguväärtus ületab 500 000 (viissada tuhat) krooni ning muude igapäevase
majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
6.4.6.1 uute äriühingute asutamine, osaluse omandamine ja lõppemine teistes
ühingutes;
6.4.6.2 ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
6.4.6.3 kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade omandamine,
võõrandamine ja koormamine;
6.4.6.4 välisfiliaalide asutamine ja sulgemine; 
6.4.6.5 laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub
igapäevase majandustegevuse raamest; 
6.4.6.6 laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks
majandusaastaks ettenähtud summa;
6.4.6.7 seltsi vara pantimine või võõrandamine juhul, kui panditud või
võõrandatud vara väärtus ületab 500 000 (viissada tuhat) krooni;
6.4.6.8 töölepingute või sarnaste lepingute sõlmimine, kui aastatöötasu
(k.a muutuvad tasud nagu preemia) suurus ületab 250 000 (kakssada
viiskümmend tuhat) krooni;
6.4.6.9 kolmandatele isikutele Seltsi esindamiseks volituste andmine;
6.4.6.10 töötajatele pensionide või sarnaste toetusrahade andmine;
6.4.6.11 töötajatele käibe- või kasumiosa võimaldamine;
6.4.6.12 töötajatele laenude andmine, mis ületavad 40 000 (nelikümmend
tuhat) krooni ühe töötaja kohta või 250 000 (kakssada viiskümmend tuhat)
krooni kokku kõigi töötajate kohta;
6.4.6.13 tehingute tegemine sidusettevõtetega, kusjuures sidusettevõte
tähendab käesolevas põhikirjas olenevalt olukorrast isikut:
6.4.6.13.1 kelle otsese või kaudse kontrolli all on või keda otseselt või
kaudselt kontrollib kas Selts või Seltsi aktsionär või kes on Seltsi ja
aktsionäri ühise kontrolli all (kontroll tähendab isiku otsest või kaudset
mõjuvõimu suunata või mõjustada teise isiku juhtimist ja strateegiat, kas
siis hääleõiguslike aktsiate omamise või juhatuse või muu sellise
organi koosseisu kaudu, lepingulisel või muul alusel);
6.4.6.13.2 kellele otseselt või kaudselt kuulub 50% või rohkem Seltsi või
aktsionäri aktsiatega määratud häältest; 
6.4.6.13.3 kelle aktsiatega määratud häältest kuulub 50% või rohkem
otseselt või kaudselt Seltsile või aktsionärile;
6.4.6.13.4 kes on otseselt või kaudselt Seltsi või aktsionäri
sidusettevõtte kontrolli all, kusjuures seni, kuni Seltsi üheks
aktsionäriks on Tallinna Linn, ei loeta Tallinna Linna Seltsi 
sidusettevõtteks.

7. ESINDUSÕIGUS
7.1 Seltsi võivad kõigis õigustoimingutes esindada juhatuse liikmed ainult
ühiselt.

8. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE
8.1 Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
8.2 Juhatus koostab Seltsi majandusaasta aruande ja esitab selle koos
audiitori aruandega nõukogule ja üldkoosolekule. Majandusaasta aruande
kinnitab üldkoosolek.
8.3 Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek kinnitatud
raamatupidamise aastaaruande alusel.
8.4 Dividende makstakse aktsionäridele üldkoosoleku otsuse alusel ja
sellega ettenähtud ulatuses. Dividendi maksmise kord nähakse ette
üldkoosoleku otsusega.
8.5 Seltsi reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist.
8.6 Seltsil on alljärgnevad reservid:
8.6.1 Jõelähtme prügila sulgemisega ja järelhooldusega seotud kulude
katmise reserv.

9. SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE
9.1 Lõpetamise viisid
Seltsi tegevus lõpetatakse likvideerimise, ühinemise, jagunemise või
ümberkujundamisega, või muul seaduses ettenähtud viisil.
9.2 Likvideerimine
9.2.1 Seltsi likvideerijad nimetab likvideerimisotsuse vastu võtnud
üldkoosolek, kui seadus ei näe ette teisiti. Likvideerijaid võib olla üks
või enam.
9.2.2 Likvideerimise käigus allesjäänud Seltsi varast tehakse
aktsionäridele väljamakseid seadusega ettenähtud korras. Väljamaksed võivad
olla nii rahalised kui ka mitterahalised.
9.3 Ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine
Seltsi ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses ettenähtud
korras.