Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Tallinna Linnavolikogu 23.03.2000 otsus number 102
jõustumine 23.03.2000

Redaktsiooni kehtivus 23.03.2000 - 25.01.2018          TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              OTSUSTallinn                    23. märts 2000 nr 102


Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku 
maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
Kristiine linnaosas


Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lg 1 p
33, Planeerimis- ja ehitusseaduse paragrahv 24 lg 2 ja Tallinna ajutise
ehitusmääruse p 79,


Tallinna Linnavolikogu

o t s u s t a b: 

1. Kehtestada Kristiine linnaosas Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku
maa-ala detailplaneering vastavalt Aktsiaselts EA RENG tööle nr 133-981 102
(Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjoni 5.
jaanuari 2000 otsus nr 142).

2. Teede ja tehnovõrkude väljaehitamise kuni ehituskrundini tagab ehitusloa
taotleja oma vahendite arvel.

3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

Rein Voog
Tallinna Linnavolikogu esimees