Kinnistu Suurevälja tn 2 ja 3 ning Lesta tn 1 ja 3 detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

Tallinna Linnavolikogu 09.03.2000 otsus number 88
jõustumine 09.03.2000

Redaktsiooni kehtivus 09.03.2000 - ...

REDAKTSIOON:

Tvk o 11.06.2009 nr 125

 

 

                    TALLINNA LINNAVOLIKOGU

                            OTSUS

 

 

 

 

 

 

Tallinn                                            9. märts 2000 nr 88

 

 

 

 

Kinnistu Suurevälja tn 2 ja 3 ning

Lesta tn 1 ja 3 detailplaneeringu

kehtestamine Haabersti linnaosas

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lg 1 p

33, Planeerimis- ja ehitusseaduse paragrahv 24 lg 2 ja Tallinna ajutise

ehitusmääruse p 79,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kehtestada Haabersti linnaosas Kinnistu Suurevälja tn 2 ja 3 ning Lesta

tn 1 ja 3 detailplaneering vastavalt arhitekt Nikolai Jakobišvili tööle

(Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjoni 6.

jaanuari 2000 otsus nr 285).

(Kehtetu - Lesta tn 3a krundi ehitusõiguse osas - Tvk o 11.06.2009 nr 125)

 

 

2. Teede ja tehnovõrkude väljaehitamise kuni ehituskrundini tagab ehitusloa

taotleja oma vahendite arvel.

 

3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

 

 

 

 

 

Peeter Lepp

Tallinna Linnavolikogu aseesimees-

linnavolikogu esimehe asendaja