Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Munitsipaalkoolide põhimääruste muutmine
Tallinna Linnavalitsus 23.02.2000 määrus number 16
Jõustumine:01.03.2000
Kehtetuks tunnistamine:21.03.2011
Redaktsiooni kehtivus:01.03.2000 - 21.03.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 14.03.2011 nr 25, jõustumine 21.03.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUSE

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

23. veebruar 2000 nr 16

Munitsipaalkoolide põhimääruste muutmine

 

Võttes aluseks Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 6. mai 1999 määruse nr 14

Tallinna Linnavalitsus

m ä ä r a b :

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 22. septembri 1999 määrusega nr 75, 6. oktoobri 1999 määrusega nr 82, 13. oktoobri 1999 määrusega nr 87, 24. novembri 1999 määrustega nr 102, 103 ja 105, 8. detsembri 1999 määrustega nr 109 ja 110 kinnitatud munitsipaalkoolide põhimäärustes järgmised muudatused:

1.1 asendada punkti 1.1 teises lauses sõnad "linna asutus" sõnadega "Tallinna Haridusameti (edaspidi kõrgemalseisev organ) hallatav asutus.";

1.2 tunnistada kehtetuks punkt 1.3;

1.3 punktis 1.9, välja arvatud Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 1999 otsusega nr 147 kinnitatud ülelinnalise vastuvõtuga koolide, Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi, Tallinna 11. Õhtukeskkooli, Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi põhimäärustes, jätta välja sõnad "linnaosa vanema korraldustest, linnaosa haridusosakonna juhataja käskkirjadest";

1.4 Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 1999 otsusega nr 147 kinnitatud ülelinnalise vastuvõtuga koolide, Tallinna 11. Õhtukeskkooli, Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi, Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi põhimääruste punktis 1.8 jätta välja sõnad "linnaosa vanema korraldustest, linnaosa haridusosakonna juhataja käskkirjadest".

 

2. Määrus jõustub 01. märtsil 2000.

 

Jüri Mõis

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär