Tänavanimede määramine Pirita linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 23.02.2000 määrus number 13
jõustumine 01.03.2000

Redaktsiooni kehtivus 01.03.2000 - ...          TALLINNA LINNAVALITSUSE
              MÄÄRUSTallinn	                  23. veebruar 2000 nr 13

Tänavanimede määramine Pirita linnaosas

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46
kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes
aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Pirita Linnaosa Halduskogu
ettepaneku

Tallinna Linnavalitsus m ä ä r a b:

1. Määrata Mähe asumisse, endisele Rätsepa kinnistule planeeritud tänavale
vastavalt käesoleva määruse lisale 1 nimi Rätsepa tee.

2. Määrata Kose asumisse, endise Lükati tee 10 krundile planeeritud
tänavatele nimed vastavalt käesoleva määruse lisale 2 alljärgnevalt:
  2.1 Vesiveski tänav;
  2.2 Paisu tänav.

3. Linnaplaneerimise ametil määrata käesoleva määruse punktidega 1 ja 2
kinnitatud tänavanimede alusel aadressid vastavalt krundijaotuskava
esitamisajale.

4. Pirita Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine
ning krundi omanike poolt hoonetele numbrimärkide paigaldamine vastavalt
tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

5. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma
ametlikke teadaandeid.

6. Määrus jõustub 1. märtsil 2000.


Jüri Mõis
Linnapea                Toomas Sepp
                    Linnasekretär
Lisa 1
Lisa 2