Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord
Tallinna Linnavolikogu 22.12.1999 määrus number 47
Jõustumine:01.01.2000
Kehtetuks tunnistamine:09.11.2012
Redaktsiooni kehtivus:03.12.2007 - 09.11.2012

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 01.11.2012 nr 25, jõustumine 09.11.2012

REDAKTSIOON:

Tvk m 29.11.2007 nr 42, jõustumine 03.12.2007

Tvk m 23.03.2006 nr 17, jõustumine 30.03.2006

Tvk m 06.04.2000 nr 12

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

22. detsember 1999 nr 47

 

 

Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord

(Tvk m 23.03.2006 nr 17, jõustumine 30.03.2006)

 

 

 

Juhindudes Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse paragrahv 14, Konkurentsiseaduse paragrahv 17 lg 2 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 6 lg 1,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

     

1.  Kinnitada juurdelisatud "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord".

(Tvk m 23.03.2006 nr 17, jõustumine 30.03.2006)

2.  Linnavalitsusel esitada kahe kuu jooksul abonenttasu arvestamise alused linnavolikogule kinnitamiseks.

3.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2000.

 

 

 

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999

määrusega nr 47

 

 

Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee
ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord

(Tvk m 23.03.2006 nr 17, jõustumine 30.03.2006)

 

 

1.  Käesolev kord reguleerib Tallinna linna (edaspidi linna) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna kehtestamist.

2.  Tallinna Linnavalitsusel kehtestada abonenttasu arvestamise kord.

(Tvk m 06.04.2000 nr 12)

3.  Linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hind moodustub:

3.1  abonenttasust;

3.2  tasust võetud vee eest;

3.3  tasust reovee ärajuhtimise eest.

(Tvk m 23.03.2006 nr 17, jõustumine 30.03.2006)

3.3.1 tasu reovee ärajuhtimise eest diferentseeritakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjaga kehtestatud reoainesisalduse ja keskkonnaministri määrusega kehtestatud ohtlike ainete sisalduse piirväärtusi ületava reostuse alusel;

(Tvk m 23.03.2006 nr 17, jõustumine 30.03.2006)

3.3.2 linnavalisus kehtestab reovee ärajuhtimise tasu diferentseerimise juhendi.

(Tvk m 23.03.2006 nr 17, jõustumine 30.03.2006)

4. Abonenttasu on tasu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni nõuetekohase toimimise tagamise eest, kattes teatud osa vee-ettevõtja püsikuludest.

(Tvk m 06.04.2000 nr 12)

4.1 Abonenttasu arvestatakse kõikidele klientidele ühtsetel alustel.

(Tvk m 06.04.2000 nr 12)

4.2 Aastane abonenttasude kogusumma ei tohi ületada 20% vee- ja kanalisatsiooniteenuse müügist saadavast kogutulust.

(Tvk m 06.04.2000 nr 12)

4.3 Abonenttasuks arvestatud põhivahendite kulumi osa ei lülitata võetava vee ja reovee ärajuhtimise tasude kalkulatsioonidesse.

(Tvk m 06.04.2000 nr 12;
Tvk m 23.03.2006 nr 17, jõustumine 30.03.2006)

4.4 Abonenttasu arvestamise eelduseks on vee-ettevõtja ja kliendi vaheline teenusleping.

(Tvk m 06.04.2000 nr 12)

4.5 Abonenttasu määratakse kalendriaasta tasuna, mida tasutakse igakuiselt 1/12 osadena kui vee-ettevõtja ja klient ei ole omavahel teisiti kokku leppinud.

(Tvk m 06.04.2000 nr 12)

4.6 Abonenttasu arvestatakse vee-ettevõtja poolt jooksval kalendriaastal realiseeritava vee koguse ja kliendi poolt eelmisel aastal tarbitud vee koguse või ainult reovee ärajuhtimise korral reovee koguse ja tema tulekustutusseadmete veekasutuse koguse alusel, kuid mitte vähem kui 75 m3 aastas.

(Tvk m 06.04.2000 nr 12;
Tvk m 23.03.2006 nr 17, jõustumine 30.03.2006)

4.6.1 Jooksval kalendriaastal ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud klient tasub poolaasta lõpuni abonenttasu lähtudes vee tarbimisest 75 m3 aastas.

(Tvk m 06.04.2000 nr 12)

4.6.2 Jooksva kalendriaasta esimesel poolaastal ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud klient tasub abonenttasu teise poolaasta eest esimesel poolaastal tarbitud vee koguse alusel arvutatud aasta tarbimisest lähtuvalt.

(Tvk m 06.04.2000 nr 12)

4.6.3 Eelmisel kalendriaastal ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud kliendi aasta tarbitud vee kogus arvutatakse eelmise aasta tarbimise alusel.

(Tvk m 06.04.2000 nr 12)

4.6.4 Tulekustutusseadmete veekasutuse kogus arvutatakse kinnistu veevärgi tulekustutusseadmete lepingujärgse veehulga (l/s) ja selle kindlustusaja alusel. Kinnistu tulekustutusveega kindlustamisel mitme ühendustoru kaudu ühisveevärgist arvestatakse arvutatud kogus ühendustorude arvu kordsena.

(Tvk m 06.04.2000 nr 12)

4.7 Ainult ühisveevärgi või ühiskanalisatsiooni teenuse kasutamisel on kinnistu vee tarbe või ärajuhitava reovesie koguse alusel arvestatava abonenttasu suurus 50% ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse abonenttasust.

(Tvk m 06.04.2000 nr 12)

5.  Linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna kehtestab linnavalitsus. Linnavalitsusel on õigus kehtestada sotsiaalabi ja -teenuseid või avalikkusele kultuuri- ja haridustaset tõstvaid veekulukaid teenuseid osutavate ettevõtjate või linna asutuste veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenusele füüsilistele isikutele kehtiv hind ettevõtja või linna asutuse taotluse ja vee-ettevõtja nõusoleku alusel.

(Tvk m 23.03.2006 nr 17, jõustumine 30.03.2006)

5.1 Käesoleva korra punktis 3 nimetatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hind kujundada selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud:

(Tvk m 29.11.2007 nr 42, jõustumine 03.12.2007)

5.1.1 tootmiskulude katmine;

(Tvk m 29.11.2007 nr 42, jõustumine 03.12.2007)

5.1.2 kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;

(Tvk m 29.11.2007 nr 42, jõustumine 03.12.2007)

5.1.3 keskkonnakaitse tingimuste täitmine;

(Tvk m 29.11.2007 nr 42, jõustumine 03.12.2007)

5.1.4 põhjendatud tulukus;

(Tvk m 29.11.2007 nr 42, jõustumine 03.12.2007)

5.1.5 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale vee-ettevõtja põhitegevuspiirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 22. märtsi 1999.

(Tvk m 29.11.2007 nr 42, jõustumine 03.12.2007)

5.2 Linnavalitsusel töötada välja käesoleva korra alapunktis 5.1.5 nimetatud vee-ettevõtja põhitegevuspiirkonna elanikkonnale ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisest tingitud vee hinnatõusu hüvitamise kord.

(Tvk m 29.11.2007 nr 42, jõustumine 03.12.2007)

6.  Ettepaneku ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni teenuse hinna kehtestamiseks võib teha vee-ettevõtja, kes oma ettepanekus põhjendab hinna muutmise vajadust ja lisab:

6.1  hinna kalkulatsiooni;

6.2  lõppenud majandusaasta auditeeritud raamatupidamise aastaaruande;

6.3  eeloleva majandusaasta prognoositavate tulude ja kulude arvestuse kehtivates hindades;

6.4  eeloleva  majandusaasta prognoositavate tulude ja kulude arvestuse taotletavates hindades.

7.  Linnavalitsusel, vee-ettevõtja hinna muutmise ettepaneku läbivaatamisel, on õigus nõuda täiendavaid andmeid üksikute kuluartiklite osas.

8.  Linnavalitsus avalikustab abonenttasu, vee võtmise ja reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse tasu määrad vähemalt kolm kuud enne nende kehtima hakkamist.

(Tvk m 23.03.2006 nr 17, jõustumine 30.03.2006)