Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõmme linnaosa koolieelsete lasteasutuste põhimääruste kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 24.11.1999 määrus number 104
Jõustumine:29.11.1999
Redaktsiooni kehtivus:29.11.1999 - 31.05.2009

 Redaktsioonid

Põhimäärusi muudetud, vt Tlv 23.02.2000 määrust nr 17
          TALLINNA LINNAVALITSUSE
              MÄÄRUS
Tallinn                     24. november 1999 nr 104

Nõmme linnaosa koolieelsete lasteasutuste põhimääruste kinnitamine 

Vastavalt Koolieelse lasteasutuse seadusele ning lähtudes Tallinna
Linnavolikogu 06. mai 1999 määrusest nr 14

Tallinna Linnavalitsus m ä ä r a b :

1. Nimetada Tallinna 8. Lasteaed Tallinna Piiri Lasteaiaks ning kinnitada
põhimäärus vastavalt lisale l.

2. Nimetada Tallinna 14. Lasteaed Tallinna Lasteaiaks Nõmmekannike ning
kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 2.

3. Nimetada Tallinna 69. Lasteaed Tallinna Lasteaiaks Mikumanni ning
kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 3.

4. Nimetada Tallinna 51. Lasteaed Tallinna Lasteaiaks Kraavikrõll ning
kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 4.

5. Nimetada Tallinna 59. Lastepäevakodu Tallinna Männiku Lasteaiaks ning 
kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 5.

6. Nimetada Tallinna 80. Lastepäevakodu Tallinna Lasteaiaks Männimudila
ning kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 6.

7. Nimetada Tallinna 93. Lastepäevakodu Tallinna Lasteaiaks Kaseke ning
kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 7.

8. Nimetada Tallinna 167. Lastepäevakodu Tallinna Lasteaiaks Rabarüblik
ning kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 8.

9. Nimetada Tallinna 74. Lastepäevakodu Tallinna Raku Lasteaiaks ning
kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 9.

10. Nimetada Tallinna 4. Lastesõim Tallinna Lastesõimeks Mõmmik ning
kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 10.

11. Nimetada Tallinna 11. Lastesõim Tallinna Lastesõimeks Hellik ning
kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 11.

12. Määrus jõustub 29. novembril 1999.

Jüri Mõis
Linnapea							Toomas Sepp
		   						LinnasekretärMuudetud, vt 23.02.2000 määrust nr 17
                  Lisa 1
                  KINNITATUD
									Tallinna linnavalitsuse
									24. novembri 1999 
									määrusega nr 104
          TALLINNA PIIRI LASTEAIA
              PÕHIMÄÄRUS

1	ÜLDSÄTTED

1.1 Tallinna Piiri Lasteaed (edaspidi lasteasutus) on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. Lasteasutus on linna asutus.
1.2 Lasteasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on Külvi tn 14 10916 Tallinn.
1.3 Lasteasutuse kõrgemalseisvaks organiks on Nõmme Linnaosa Valitsus (edaspidi kõrgemalseisev organ).
1.4 Lasteasutus on lasteaed.
1.5 Lasteasutusel on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning sümboolika. Lasteasutusel võib olla oma pangakonto.
1.6 Lasteasutuse põhimääruse kinnitab, teeb selles muudatusi ja täiendusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kõrgemalseisva organi ettepanekul.
1.7 Lasteasutuse kasvatustöö on humanistlik, demokraatlik, kõlbelisi ideid väärtustav ja rahvuskeskne ning salliv kõigi rahvuste, vähemuste ja usuliste vaadete suhtes.
1.8 Lasteasutus teenindab Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt kinnitatud teeninduspiirkonnas elavaid lapsi. Vabadele kohtadele võib vastu võtta väljaspool teeninduspiirkonda elavaid lapsi.
1.9	Lasteasutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, 
haridusministri määrustest, haridusameti juhataja käskkirjadest, linnaosa vanema korraldustest, linnaosa haridusosakonna juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.
1.10 Lasteasutus on Tallinna 8. Lasteaia õigusjärglane.

2	  STRUKTUUR

2.1 Lasteasutuses on noorem ja vanem rühm.

3	ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED

3.1 Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud alushariduse raamõppekavale. Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja sellekohase õiendi.
3.2 Lasteasutusel on oma tegevus- ja päevakava.
3.3 Lasteasutuse lahtioleku aja kinnitab kõrgemalseisev organ, lähtudes hoolekogu ettepanekust.
3.4 Suveperioodil ühendatakse rühmi ja vajadusel suletakse lasteasutus tervikuna seoses laste vähesusega või remondiks. Sulgemise perioodil kindlustatakse lastele kohad mõnes lähedalasuvas lasteasutuses.

4	LAPSED

4.1 Laste vastuvõtu lasteasutusse ja sealt väljaarvamise korra kehtestab linnavalitsus.
4.2 Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

5	VANEMAD

5.1 Vanemal on õigus:
5.1.1 tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanemale sobival ajal  lasteasutuse päevakava järgides;
5.1.2 nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ka ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
5.1.3 tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta;
5.1.4 kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda hoolekogu, juhataja, kõrgemalseisva organi või lasteasutuse üle riiklikku järelevalvet teostava organi poole.
5.2 Vanem on kohustatud:
5.2.1 looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
5.2.2 kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest;
5.2.3 informeerima õpetajat või lasteasutuse juhatajat lapse puuduma jäämisest;
5.2.4 katma lapse toidukulu ja osaliselt muud kulud linnavolikogu poolt kehtestatud määras ja korras. 

6	PERSONAL

6.1 Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.
6.2 Lasteasutuse personali koosseisu määrab lasteasutuse juhataja lähtuvalt haridusministri kehtestatud miinimumkoosseisust.
6.3 Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning teiste lasteasutuste töötajatega.
6.4 Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.
6.5 Tervishoiutöötaja jälgib laste tervist, lähtudes sotsiaalministri määrusega kehtestatud tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti. Laste tervise kaitse kindlustamiseks on kõik lasteasutuse töötajad kohustatud täitma töösisekorra ja ametijuhendi nõudeid ning aitama kaasa lastele tervisliku ja turvalise keskkonna loomisel. 
6.6 Lasteasutuse majandusjuhataja on materiaalselt vastutav töötaja, kelle kohustused ja õigused on määratletud töösisekorraeeskirja ning ametijuhendiga.
6.7 Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteasutuse põhimääruse ning töösisekorraeeskirja, ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas tööseadustega ning pedagoogide teenistust reguleerivate muude õigusaktidega.
6.8 Personaliga sõlmib töölepingud ning muudab, peatab ja lõpetab need lasteasutuse juhataja vastavuses tööseadustega.
6.9 Õpetajate, juhataja asetäitja õppe- kasvatusalal ning eripedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldab juhataja konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu juhataja ettepanekul.

7    JUHTIMINE

7.1 Lasteasutuse tööd juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Töölepingu juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab linnapea või tema poolt volitatud ametiisik.
7.2 Lasteasutuse juhataja ülesanne on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja kodukord ning juhtida lasteasutuse tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. 
7.3 Lasteasutuse juhataja on lasteasutuse seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.
7.4 Oma ülesannete täitmiseks lasteasutuse juhataja riigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud korras:
7.4.1 kannab vastutust lasteasutuse arengu ning rahaliste vahendite 
sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
7.4.2 kinnitab lasteasutuse töösisekorraeeskirja; 
7.4.3 kinnitab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning pedagoogilise nõukogu ettepanekul lasteasutuse õppekava, võttes arvesse hoolekogu arvamuse;
7.4.4 tegutseb lasteasutuse nimel ja esindab lasteasutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes  juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
7.4.5 korraldab lasteasutuse bilansis oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist ning  kooskõlas kõrgemalseisva organiga avab pangaarveid;
7.4.6 omab õigust volitada füüsilisi ja juriidilisi isikuid esindama lasteasutust riigi- ja omavalitsusasutustes ning juriidiliste ja füüsiliste isikute ees;
7.4.7 kinnitab kooskõlastatult kõrgemalseisva organi juhiga lasteasutuse struktuuri ja koosseisunimestiku, kehtestab töökorralduse vormid, töö tasustamise ja premeerimise põhimõtted ning määrad;
7.4.8 tegutseb tööandjana lasteasutuse töötajate suhtes;
7.4.9 määrab kindlaks lasteasutuse personali tööülesanded ja kinnitab nende ametijuhendid;
7.4.10 annab oma pädevuse piires lasteasutuse töö korraldamiseks välja käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
7.4.11 kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse hoolekogu otsuse alusel;
7.4.12 koostab kooskõlastatult hoolekoguga lasteasutuse eelarve projekte;
7.4.13 korraldab lasteasutusele saabunud kirjade ja avalduste lahendamist.
7.5 Lasteasutuse metoodilist tööd korraldab ja juhib juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, tema puudumisel asutuse juhataja.
7.6 Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, kelle ülesanne on õppe-kasvatustegevuse planeerimine, analüüsimine ja hindamine ning juhatajale, hoolekogule ja kõrgemalseisvale organile õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine. Pedagoogilise nõukogu otsused protokollitakse.
7.7 Lasteasutuse üldist töökorraldust puudutavaid probleeme arutatakse personali üldkoosolekul, mis kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas.
7.8 Lasteasutuses moodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. 
7.9 Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe esindaja, lisaks kellele nimetab ühe isiku hoolekogu koosseisu kõrgemalseisev organ. Juhataja esitab hoolekogu koosseisu kõrgemalseisva organi juhile kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.
7.10 Hoolekogu:
7.10.1 kuulab ära juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
7.10.2 annab juhatajale ja kõrgemalseisvale organile soovitusi lasteasutuse eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
7.10.3 teeb juhatajale ja kõrgemalseisvale organile ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
7.10.4 osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha 
täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
7.10.5 otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
7.10.6 otsustab teisi seaduste või linnavolikogu otsustega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
7.11 Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis, hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.
7.12 Lasteasutus toetab ja täiendab perekonda laste kasvatamisel. 
Organiseerib vanemate üld- ja rühmakoosolekuid, kutsub vanemaid osalema ühisüritustel ja nende ettevalmistamisel.

8	FINANTSEERIMINE. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

8.1 Lasteasutuse vara kuulub Tallinna linna omandisse, selle valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.
8.2 Lasteasutuse asutamisel antakse kõrgemalseisva organi poolt tasuta lasteasutuse bilanssi vara vastavalt üleandmis-vastuvõtmisaktile.
8.3 Lasteasutuse eelarve kava kiidavad heaks kõrgemalseisev organ ja linnavalitsus ning eelarve kinnitab linnavolikogu.
8.4 Lasteasutuse rahastamine toimub linnaeelarve vahenditest ja vanemate poolt kaetavast osast ning annetustest. Vanema poolt kaetava osa määr kehtestatakse linnavolikogu otsuse alusel.
8.5 Lasteasutus võib saada lisalaekumisi sihtasutustelt ja annetustest. Nende vahendite kasutamine toimub vastavalt annetaja soovile, kui annetaja oma soovi ära näidanud ei ole, siis lasteasutuse juhataja otsuse alusel. Nende vahendite kasutamisest on lasteasutuse juhataja kohustatud informeerima kõrgemalseisvat organit.
8.6 Lasteasutusel on riigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud korras õigus teha kõrgemalseisvale organile ettepanekuid:
8.6.1 oma bilansis oleva vara müümiseks, üleandmiseks, bilansist mahakandmiseks;
8.6.2 finantsmajanduslike tehingute teostamiseks, koostöölepingute sõlmimiseks Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidiliste ja üksikisikutega;
8.6.3 teenuste osutamiseks juriidilistele ja üksikisikutele vastavalt tellijaga sõlmitud lepingus määratud tingimustele. Hinnad ja tariifid kehtestatakse kõrgemalseisva organi poolt kooskõlastatult hinna- ja konkurentsiametiga;
8.6.4 lasteasutuse remondiks, renoveerimiseks ja ümberehitamiseks ning 
uusehitusteks.
8.7 Lasteasutus hoiab vastavalt eelarve ja eelarveväliste vahenditega määratud võimalustele korras ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid.
8.8 Lasteasutuses peetavate kohustuslike dokumentide loetelu ja nende 
täitmine toimub vastavalt haridusministri kehtestatud korrale.
8.9 Lasteasutus esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande rahandusministri määrusega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

9	ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

9.1 Lasteasutuse korraldab ümber või lõpetab kõrgemalseisva organi ettepanekul linnavolikogu otsuse alusel linnavalitsus riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras. 
9.2 Lasteasutuse ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest informeeritakse haridusministrit, vanemaid ja lasteasutuse personali 
vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.
9.3 Linnavalitsus on kohustatud algatama lasteasutuse tegevuse lõpetamise, kui:
9.3.1 lasteasutusel puudub kuue kuu jooksul tegevusluba;
9.3.2 linnavolikogu on võtnud vastu otsuse, et lasteasutuse edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.
9.4 Lasteasutuse tegevuse lõpetamisel tagab linnavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteasutuses.

Toomas Sepp
Linnasekretär

Muudetud, vt 23.02.2000 määrust nr 17
                          Lisa 2
                          KINNITATUD
                          Tallinna Linnavalitsuse
									        24. novembri 1999 
									        määrusega nr 104

           TALLINNA LASTEAIA NõMMEKANNIKE PõHIMÄÄRUS

1	ÜLDSÄTTED

1.1 Tallinna Lasteaed Nõmmekannike (edaspidi lasteasutus) on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. Lasteasutus on linna asutus.
1.2 Lasteasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on Vabaduse puiestee 135a 10918 Tallinn.
1.3 Lasteasutuse kõrgemalseisvaks organiks on Nõmme Linnaosa Valitsus (edaspidi kõrgemalseisev organ).
1.4 Lasteasutus on lasteaed.
1.5 Lasteasutusel on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning  sümboolika. Lasteasutusel võib olla oma pangakonto.
1.6 Lasteasutuse põhimääruse kinnitab, teeb selles muudatusi ja täiendusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kõrgemalseisva organi ettepanekul.
1.7 Lasteasutuse kasvatustöö on humanistlik, demokraatlik, kõlbelisi ideid väärtustav ja rahvuskeskne ning salliv kõigi rahvuste, vähemuste ja usuliste vaadete suhtes.
1.8 Lasteasutus teenindab Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt  kinnitatud teeninduspiirkonnas elavaid lapsi. Vabadele kohtadele võib vastu võtta väljaspool teeninduspiirkonda elavaid lapsi.
1.9 Lasteasutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, 
haridusministri määrustest, haridusameti juhataja käskkirjadest, linnaosa vanema korraldustest, linnaosa haridusosakonna juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.
1.10 Lasteasutus on Tallinna 14. Lasteaia õigusjärglane. 

2   STRUKTUUR

2.1 Lasteasutuses on nooremad, keskmised ja vanemad rühmad.

3	õPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED

3.1 Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud alushariduse raamõppekavale. 
Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja sellekohase õiendi.
3.2 Lasteasutusel on oma tegevus- ja päevakava.
3.3 Lasteasutuse lahtioleku aja kinnitab kõrgemalseisev organ, lähtudes hoolekogu ettepanekust.
3.4 Suveperioodil ühendatakse rühmi ja vajadusel suletakse lasteasutus tervikuna seoses laste vähesusega või remondiks. Sulgemise perioodil kindlustatakse lastele kohad mõnes lähedalasuvas lasteasutuses.

4	LAPSED

4.1 Laste vastuvõtu lasteasutusse ja sealt väljaarvamise korra kehtestab linnavalitsus.
4.2 Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

5	VANEMAD

5.1 Vanemal on õigus:
5.1.1 tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanemale sobival ajal  lasteasutuse päevakava järgides;
5.1.2 nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ka ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
5.1.3 tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta;
5.1.4 kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda hoolekogu, juhataja, kõrgemalseisva organi või lasteasutuse üle riiklikku järelevalvet teostava organi poole.
5.2 Vanem on kohustatud:
5.2.1 looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
5.2.2 kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise  edendamise nõuetest;
5.2.3 informeerima õpetajat või lasteasutuse juhatajat lapse puuduma jäämisest;
5.2.4 katma lapse toidukulu ja osaliselt muud kulud linnavolikogu poolt kehtestatud määras ja korras. 

6	PERSONAL

6.1 Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.
6.2 Lasteasutuse personali koosseisu määrab lasteasutuse juhataja lähtuvalt haridusministri kehtestatud miinimumkoosseisust.
6.3 Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning teiste lasteasutuste töötajatega.
6.4 Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja  teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.
6.5 Tervishoiutöötaja jälgib laste tervist, lähtudes sotsiaalministri määrusega kehtestatud tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti. Laste tervise kaitse kindlustamiseks on kõik lasteasutuse töötajad kohustatud täitma töösisekorra ja ametijuhendi nõudeid ning aitama kaasa lastele tervisliku ja turvalise keskkonna loomisel. 
6.6 Lasteasutuse majandusjuhataja on materiaalselt vastutav töötaja, kelle kohustused ja õigused on määratletud töösisekorraeeskirja ning ametijuhendiga.
6.7 Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteasutuse põhimääruse ning töösisekorraeeskirja, ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas tööseadustega ning pedagoogide teenistust reguleerivate muude õigusaktidega.
6.8 Personaliga sõlmib töölepingud ning muudab, peatab ja lõpetab need lasteasutuse juhataja vastavuses tööseadustega.
6.9 Õpetajate, juhataja asetäitja õppe- kasvatusalal ning eripedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldab juhataja konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu juhataja ettepanekul.

7    JUHTIMINE

7.1 Lasteasutuse tööd juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Töölepingu  juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab linnapea või tema poolt volitatud ametiisik.
7.2 Lasteasutuse juhataja ülesanne on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja kodukord ning juhtida lasteasutuse tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. 
7.3 Lasteasutuse juhataja on lasteasutuse seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.
7.4 Oma ülesannete täitmiseks lasteasutuse juhataja riigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud korras:
7.4.1 kannab vastutust lasteasutuse arengu ning rahaliste vahendite 
sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
7.4.2 kinnitab lasteasutuse töösisekorraeeskirja; 
7.4.3 kinnitab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning pedagoogilise nõukogu  ettepanekul lasteasutuse õppekava, võttes arvesse hoolekogu arvamuse;
7.4.4 tegutseb lasteasutuse nimel ja esindab lasteasutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes  juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
7.4.5 korraldab lasteasutuse bilansis oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist ning  kooskõlas kõrgemalseisva organiga avab pangaarveid;
7.4.6 omab õigust volitada füüsilisi ja juriidilisi isikuid esindama lasteasutust riigi- ja omavalitsusasutustes ning juriidiliste ja füüsiliste isikute ees;
7.4.7 kinnitab kooskõlastatult kõrgemalseisva organi juhiga lasteasutuse struktuuri ja koosseisunimestiku, kehtestab töökorralduse vormid, töö tasustamise ja premeerimise põhimõtted ning määrad;
7.4.8 tegutseb tööandjana lasteasutuse töötajate suhtes;
7.4.9 määrab kindlaks lasteasutuse personali tööülesanded ja kinnitab nende ametijuhendid;
7.4.10 annab oma pädevuse piires lasteasutuse töö korraldamiseks välja käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
7.4.11 kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse hoolekogu otsuse alusel;
7.4.12 koostab kooskõlastatult hoolekoguga lasteasutuse eelarve projekte;
7.4.13 korraldab lasteasutusele saabunud kirjade ja avalduste lahendamist.
7.5 Lasteasutuse metoodilist tööd korraldab ja juhib juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, tema puudumisel asutuse juhataja.
7.6 Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, kelle ülesanne on õppe-kasvatustegevuse planeerimine, analüüsimine ja hindamine ning juhatajale, hoolekogule ja kõrgemalseisvale organile õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine. Pedagoogilise nõukogu otsused protokollitakse.
7.7 Lasteasutuse üldist töökorraldust puudutavaid probleeme arutatakse personali üldkoosolekul, mis kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas.
7.8 Lasteasutuses moodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. 
7.9 Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe esindaja, lisaks kellele nimetab ühe isiku hoolekogu koosseisu kõrgemalseisev  organ. Juhataja esitab hoolekogu koosseisu kõrgemalseisva organi juhile kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.
7.10 Hoolekogu:
7.10.1 kuulab ära juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
7.10.2 annab juhatajale ja kõrgemalseisvale organile soovitusi lasteasutuse eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
7.10.3 teeb juhatajale ja kõrgemalseisvale organile ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
7.10.4 osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha 
täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
7.10.5 otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
7.10.6 otsustab teisi seaduste või linnavolikogu otsustega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
7.11 Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis, hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.
7.12 Lasteasutus toetab ja täiendab perekonda laste kasvatamisel. 
Organiseerib vanemate üld- ja rühmakoosolekuid, kutsub vanemaid osalema ühisüritustel ja nende ettevalmistamisel.


8	FINANTSEERIMINE. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

8.1 Lasteasutuse vara kuulub Tallinna linna omandisse, selle valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.
8.2 Lasteasutuse asutamisel antakse kõrgemalseisva organi poolt tasuta lasteasutuse bilanssi vara vastavalt üleandmis-vastuvõtmisaktile.
8.3 Lasteasutuse eelarve kava kiidavad heaks kõrgemalseisev organ ja linnavalitsus ning eelarve kinnitab linnavolikogu.
8.4 Lasteasutuse rahastamine toimub linnaeelarve vahenditest ja vanemate poolt kaetavast osast ning annetustest. Vanema poolt kaetava osa määr kehtestatakse linnavolikogu otsuse alusel.
8.5 Lasteasutus võib saada lisalaekumisi sihtasutustelt ja annetustest. Nende vahendite kasutamine toimub vastavalt annetaja soovile, kui annetaja oma soovi ära näidanud ei ole, siis lasteasutuse juhataja otsuse alusel. Nende vahendite kasutamisest on lasteasutuse juhataja kohustatud informeerima kõrgemalseisvat organit.
8.6 Lasteasutusel on riigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud korras õigus teha kõrgemalseisvale organile ettepanekuid:
8.6.1 oma bilansis oleva vara müümiseks, üleandmiseks, bilansist mahakandmiseks;
8.6.2 finantsmajanduslike tehingute teostamiseks, koostöölepingute sõlmimiseks Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidiliste ja üksikisikutega;
8.6.3 teenuste osutamiseks juriidilistele ja üksikisikutele vastavalt tellijaga sõlmitud lepingus määratud tingimustele. Hinnad ja tariifid kehtestatakse kõrgemalseisva organi poolt kooskõlastatult hinna- ja konkurentsiametiga;
8.6.4 lasteasutuse remondiks, renoveerimiseks ja ümberehitamiseks ning 
uusehitusteks.
8.7 Lasteasutus hoiab vastavalt eelarve ja eelarveväliste vahenditega määratud võimalustele korras ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid.
8.8 Lasteasutuses peetavate kohustuslike dokumentide loetelu ja nende 
täitmine toimub vastavalt haridusministri kehtestatud korrale.
8.9 Lasteasutus esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande  rahandusministri määrusega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

9	ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

9.1 Lasteasutuse korraldab ümber või lõpetab kõrgemalseisva organi ettepanekul linnavolikogu otsuse alusel linnavalitsus riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud  korras. 
9.2 Lasteasutuse ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest informeeritakse haridusministrit, vanemaid ja lasteasutuse personali 
vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.
9.3 Linnavalitsus on kohustatud algatama lasteasutuse tegevuse lõpetamise, kui:
9.3.1 lasteasutusel puudub kuue kuu jooksul tegevusluba;
9.3.2 linnavolikogu on võtnud vastu otsuse, et lasteasutuse edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.
9.4 Lasteasutuse tegevuse lõpetamisel tagab linnavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteasutuses.
Toomas Sepp
Linnasekretär


Muudetud, vt 23.02.2000 määrust nr 17
                        Lisa 3
                        KINNITATUD
									      Tallinna Linnavalitsuse
									      24. november 1999 
									      määrusega nr 104

        TALLINNA LASTEAIA MIKUMANNI PõHIMÄÄRUS

1	ÜLDSÄTTED

1.1 Tallinna Lasteaed Mikumanni (edaspidi lasteasutus) on koolieast 
noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. Lasteasutus on linna asutus.
1.2 Lasteasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on Ilmarise tn 17 11613 Tallinn.
1.3 Lasteasutuse kõrgemalseisvaks organiks on Nõmme Linnaosa Valitsus (edaspidi kõrgemalseisev organ).
1.4 Lasteasutus on lasteaed.
1.5 Lasteasutusel on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning sümboolika. Lasteasutusel võib olla oma pangakonto.
1.6 Lasteasutuse põhimääruse kinnitab, teeb selles muudatusi ja täiendusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kõrgemalseisva organi ettepanekul.
1.7 Lasteasutuse kasvatustöö on humanistlik, demokraatlik, kõlbelisi ideid väärtustav ja rahvuskeskne ning salliv kõigi rahvuste, vähemuste ja usuliste vaadete suhtes.
1.8 Lasteasutus teenindab Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt kinnitatud teeninduspiirkonnas elavaid lapsi. Vabadele kohtadele võib vastu võtta väljaspool teeninduspiirkonda elavaid lapsi.
1.9 Lasteasutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, 
haridusministri määrustest, haridusameti juhataja käskkirjadest, linnaosa vanema korraldustest, linnaosa haridusosakonna juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.
1.10 Lasteasutus on Tallinna 69. Lasteaia õigusjärglane.

2    STRUKTUUR

2.1 Lasteasutuses on liitrühmad.

3	õPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED

3.1 Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud alushariduse raamõppekavale. 
Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja sellekohase õiendi.
3.2 Lasteasutusel on oma tegevus- ja päevakava.
3.3 Lasteasutuse lahtioleku aja kinnitab kõrgemalseisev organ, lähtudes hoolekogu ettepanekust.
3.4 Suveperioodil ühendatakse rühmi ja vajadusel suletakse lasteasutus tervikuna seoses laste vähesusega või remondiks. Sulgemise perioodil kindlustatakse lastele kohad mõnes lähedalasuvas lasteasutuses.

4	LAPSED

4.1 Laste vastuvõtu lasteasutusse ja sealt väljaarvamise korra kehtestab linnavalitsus.
4.2 Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

5	VANEMAD

5.1 Vanemal on õigus:
5.1.1 tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanemale sobival ajal  lasteasutuse päevakava järgides;
5.1.2 nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ka ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
5.1.3 tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta;
5.1.4 kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda hoolekogu, juhataja, kõrgemalseisva organi või lasteasutuse üle riiklikku järelevalvet teostava organi poole.
5.2 Vanem on kohustatud:
5.2.1 looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
5.2.2 kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest;
5.2.3 informeerima õpetajat või lasteasutuse juhatajat lapse puuduma jäämisest;
5.2.4 katma lapse toidukulu ja osaliselt muud kulud linnavolikogu poolt kehtestatud määras ja korras. 

6	PERSONAL

6.1 Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja  lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.
6.2 Lasteasutuse personali koosseisu määrab lasteasutuse juhataja lähtuvalt haridusministri kehtestatud miinimumkoosseisust.
6.3 Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning teiste lasteasutuste töötajatega.
6.4 Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.
6.5 Tervishoiutöötaja jälgib laste tervist, lähtudes sotsiaalministri määrusega  kehtestatud tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti. Laste tervise kaitse kindlustamiseks on kõik lasteasutuse töötajad kohustatud täitma töösisekorra ja ametijuhendi nõudeid ning aitama kaasa lastele tervisliku ja turvalise keskkonna loomisel. 
6.6 Lasteasutuse majandusjuhataja on materiaalselt vastutav töötaja, kelle kohustused ja õigused on määratletud töösisekorraeeskirja ning ametijuhendiga.
6.7 Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteasutuse põhimääruse ning töösisekorraeeskirja, ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas tööseadustega ning pedagoogide teenistust reguleerivate muude õigusaktidega.
6.8 Personaliga sõlmib töölepingud ning muudab, peatab ja lõpetab need lasteasutuse juhataja vastavuses tööseadustega.
6.9 Õpetajate, juhataja asetäitja õppe- kasvatusalal ning eripedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldab juhataja konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu juhataja ettepanekul.

7    JUHTIMINE

7.1 Lasteasutuse tööd juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Töölepingu juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab linnapea või tema poolt volitatud ametiisik.
7.2 Lasteasutuse juhataja ülesanne on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja kodukord ning juhtida lasteasutuse tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. 
7.3 Lasteasutuse juhataja on lasteasutuse seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.
7.4 Oma ülesannete täitmiseks lasteasutuse juhataja riigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud korras:
7.4.1 kannab vastutust lasteasutuse arengu ning rahaliste vahendite 
sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
7.4.2 kinnitab lasteasutuse töösisekorraeeskirja; 
7.4.3 kinnitab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning pedagoogilise nõukogu ettepanekul lasteasutuse õppekava, võttes arvesse hoolekogu arvamuse;
7.4.4 tegutseb lasteasutuse nimel ja esindab lasteasutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes  juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
7.4.5 korraldab lasteasutuse bilansis oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist ning  kooskõlas kõrgemalseisva organiga avab pangaarveid;
7.4.6 omab õigust volitada füüsilisi ja juriidilisi isikuid esindama lasteasutust riigi- ja omavalitsusasutustes ning juriidiliste ja füüsiliste isikute ees;
7.4.7 kinnitab kooskõlastatult kõrgemalseisva organi juhiga lasteasutuse struktuuri ja koosseisunimestiku, kehtestab töökorralduse vormid, töö tasustamise ja premeerimise põhimõtted ning määrad;
7.4.8 tegutseb tööandjana lasteasutuse töötajate suhtes;
7.4.9 määrab kindlaks lasteasutuse personali tööülesanded ja kinnitab nende ametijuhendid;
7.4.10 annab oma pädevuse piires lasteasutuse töö korraldamiseks välja käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
7.4.11 kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse hoolekogu otsuse alusel;
7.4.12 koostab kooskõlastatult hoolekoguga lasteasutuse eelarve projekte;
7.4.13 korraldab lasteasutusele saabunud kirjade ja avalduste lahendamist.
7.5 Lasteasutuse metoodilist tööd korraldab ja juhib juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, tema puudumisel asutuse juhataja.
7.6 Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, kelle ülesanne on õppe-kasvatustegevuse planeerimine, analüüsimine ja hindamine ning juhatajale, hoolekogule ja kõrgemalseisvale organile õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine. Pedagoogilise 
nõukogu otsused protokollitakse.
7.7 Lasteasutuse üldist töökorraldust puudutavaid probleeme arutatakse personali üldkoosolekul, mis kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas.
7.8 Lasteasutuses moodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. 
7.9 Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe esindaja, lisaks kellele nimetab ühe isiku hoolekogu koosseisu kõrgemalseisev organ. Juhataja esitab hoolekogu koosseisu kõrgemalseisva organi juhile kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.
7.10 Hoolekogu:
7.10.1 kuulab ära juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
7.10.2 annab juhatajale ja kõrgemalseisvale organile soovitusi lasteasutuse eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
7.10.3 teeb juhatajale ja kõrgemalseisvale organile ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
7.10.4 osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha 
täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
7.10.5 otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
7.10.6 otsustab teisi seaduste või linnavolikogu otsustega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
7.11 Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis, hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.
7.12 Lasteasutus toetab ja täiendab perekonda laste kasvatamisel. 
Organiseerib vanemate üld- ja rühmakoosolekuid, kutsub vanemaid osalema ühisüritustel ja nende ettevalmistamisel.

8	FINANTSEERIMINE. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

8.1 Lasteasutuse vara kuulub Tallinna linna omandisse, selle valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.
8.2 Lasteasutuse asutamisel antakse kõrgemalseisva organi poolt tasuta lasteasutuse bilanssi vara vastavalt üleandmis-vastuvõtmisaktile.
8.3 Lasteasutuse eelarve kava kiidavad heaks kõrgemalseisev organ ja linnavalitsus ning eelarve kinnitab linnavolikogu.
8.4 Lasteasutuse rahastamine toimub linnaeelarve vahenditest ja vanemate poolt kaetavast osast ning annetustest. Vanema poolt kaetava osa määr kehtestatakse linnavolikogu otsuse alusel.
8.5 Lasteasutus võib saada lisalaekumisi sihtasutustelt ja annetustest. Nende vahendite kasutamine toimub vastavalt annetaja soovile, kui annetaja oma soovi ära näidanud ei  ole, siis lasteasutuse juhataja otsuse alusel. Nende vahendite kasutamisest on lasteasutuse juhataja kohustatud informeerima kõrgemalseisvat organit.
8.6 Lasteasutusel on riigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud korras õigus teha kõrgemalseisvale organile ettepanekuid:
8.6.1 oma bilansis oleva vara müümiseks, üleandmiseks, bilansist mahakandmiseks;
8.6.2 finantsmajanduslike tehingute teostamiseks, koostöölepingute sõlmimiseks Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidiliste ja üksikisikutega;
8.6.3 teenuste osutamiseks juriidilistele ja üksikisikutele vastavalt tellijaga sõlmitud lepingus määratud tingimustele. Hinnad ja tariifid kehtestatakse kõrgemalseisva  organi poolt kooskõlastatult hinna- ja konkurentsiametiga;
8.6.4 lasteasutuse remondiks, renoveerimiseks ja ümberehitamiseks ning 
uusehitusteks.
8.7 Lasteasutus hoiab vastavalt eelarve ja eelarveväliste vahenditega määratud võimalustele korras ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid.
8.8 Lasteasutuses peetavate kohustuslike dokumentide loetelu ja nende 
täitmine toimub vastavalt haridusministri kehtestatud korrale.
8.9 Lasteasutus esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande rahandusministri määrusega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

9	ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

9.1 Lasteasutuse korraldab ümber või lõpetab kõrgemalseisva organi ettepanekul linnavolikogu otsuse alusel linnavalitsus riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras. 
9.2 Lasteasutuse ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest informeeritakse haridusministrit, vanemaid ja lasteasutuse personali 
vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.
9.3 Linnavalitsus on kohustatud algatama lasteasutuse tegevuse lõpetamise, kui:
9.3.1 lasteasutusel puudub kuue kuu jooksul tegevusluba;
9.3.2 linnavolikogu on võtnud vastu otsuse, et lasteasutuse edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.
9.4 Lasteasutuse tegevuse lõpetamisel tagab linnavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteasutuses.

Toomas Sepp
Linnasekretär
Muudetud, vt 23.02.2000 määrust nr 17
                        Lisa 4
                        KINNITATUD
									      Tallinna Linnavalitsuse
									      24. novembri 1999 
									      määrusega nr 104

        TALLINNA LASTEAIA KRAAVIKRõLL PõHIMÄÄRUS

1	ÜLDSÄTTED

1.1 Tallinna Lasteaed Kraavikrõll (edaspidi lasteasutus) on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. Lasteasutus on linna asutus.
1.2 Lasteasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on Kraavi tn 10 11215 Tallinn.
1.3 Lasteasutuse kõrgemalseisvaks organiks on Nõmme Linnaosa Valitsus (edaspidi kõrgemalseisev organ).
1.4 Lasteasutus on lasteaed.
1.5 Lasteasutusel on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning sümboolika. Lasteasutusel võib olla oma pangakonto.
1.6 Lasteasutuse põhimääruse kinnitab, teeb selles muudatusi ja täiendusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kõrgemalseisva organi ettepanekul.
1.7 Lasteasutuse kasvatustöö on humanistlik, demokraatlik, kõlbelisi ideid väärtustav ja rahvuskeskne ning salliv kõigi rahvuste, vähemuste ja usuliste vaadete suhtes.
1.8 Lasteasutus teenindab Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt kinnitatud teeninduspiirkonnas elavaid lapsi. Vabadele kohtadele võib vastu võtta väljaspool teeninduspiirkonda elavaid lapsi.
1.9 Lasteasutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, 
haridusministri määrustest, haridusameti juhataja käskkirjadest, linnaosa vanema korraldustest, linnaosa haridusosakonna juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.
1.10 Lasteasutus on 51. Lasteaia õigusjärglane.

2     STRUKTUUR

2.1 Lasteasutuses on sõimerühm, nooremad, keskmised ja vanemad rühmad ning liitrühmad.
2.2 Lasteasutuse juures töötavad sobitusrühm ja erirühmad.

3      õPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED

3.1 Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud alushariduse raamõppekavale. 
Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja sellekohase õiendi.
3.2 Lasteasutusel on oma tegevus- ja päevakava.
3.3 Lasteasutuse lahtioleku aja kinnitab kõrgemalseisev organ, lähtudes hoolekogu ettepanekust.
3.4 Suveperioodil ühendatakse rühmi ja vajadusel suletakse lasteasutus tervikuna seoses laste vähesusega või remondiks. Sulgemise perioodil kindlustatakse lastele kohad mõnes lähedalasuvas lasteasutuses.

4	LAPSED

4.1 Laste vastuvõtu lasteasutusse ja sealt väljaarvamise korra kehtestab linnavalitsus, laste vastuvõtu erirühma ning sealt väljaarvamise korra kehtestab haridusminister määrusega.
4.2 Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

5	VANEMAD

5.1 Vanemal on õigus:
5.1.1 tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanemale sobival ajal  lasteasutuse  päevakava järgides;
5.1.2 nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ka ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
5.1.3 tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta;
5.1.4 kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda hoolekogu, juhataja, kõrgemalseisva organi või lasteasutuse üle riiklikku järelevalvet teostava organi poole.
5.2 Vanem on kohustatud:
5.2.1 looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
5.2.2 kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest;
5.2.3 informeerima õpetajat või lasteasutuse juhatajat lapse puuduma jäämisest;
5.2.4 katma lapse toidukulu ja osaliselt muud kulud linnavolikogu poolt kehtestatud määras ja korras. 

6	PERSONAL

6.1 Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.
6.2 Lasteasutuse personali koosseisu määrab lasteasutuse juhataja lähtuvalt haridusministri kehtestatud miinimumkoosseisust.
6.3 Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning teiste lasteasutuste töötajatega.
6.4 Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.
6.5 Tervishoiutöötaja jälgib laste tervist, lähtudes sotsiaalministri määrusega  kehtestatud tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti. Laste tervise kaitse kindlustamiseks on kõik lasteasutuse töötajad kohustatud täitma töösisekorra ja ametijuhendi nõudeid ning  aitama kaasa lastele tervisliku ja turvalise keskkonna loomisel. 
6.6 Lasteasutuse majandusjuhataja on materiaalselt vastutav töötaja, kelle kohustused ja õigused on määratletud töösisekorraeeskirja ning ametijuhendiga.
6.7 Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks  lasteasutuse põhimääruse ning töösisekorraeeskirja, ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas tööseadustega ning pedagoogide teenistust reguleerivate muude õigusaktidega.
6.8 Personaliga sõlmib töölepingud ning muudab, peatab ja lõpetab need lasteasutuse juhataja vastavuses tööseadustega.
6.9 Õpetajate, juhataja asetäitja õppe- kasvatusalal ning eripedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldab juhataja konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu juhataja ettepanekul.

7    JUHTIMINE

7.1 Lasteasutuse tööd juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Töölepingu juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab linnapea või tema poolt volitatud ametiisik.
7.2 Lasteasutuse juhataja ülesanne on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja kodukord ning juhtida lasteasutuse tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. 
7.3 Lasteasutuse juhataja on lasteasutuse seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.
7.4 Oma ülesannete täitmiseks lasteasutuse juhataja riigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud korras:
7.4.1 kannab vastutust lasteasutuse arengu ning rahaliste vahendite 
sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
7.4.2 kinnitab lasteasutuse töösisekorraeeskirja; 
7.4.3 kinnitab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning pedagoogilise nõukogu ettepanekul lasteasutuse õppekava, võttes arvesse hoolekogu arvamuse;
7.4.4 tegutseb lasteasutuse nimel ja esindab lasteasutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes  juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
7.4.5 korraldab lasteasutuse bilansis oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist ning  kooskõlas kõrgemalseisva organiga avab pangaarveid;
7.4.6 omab õigust volitada füüsilisi ja juriidilisi isikuid esindama lasteasutust riigi- ja  omavalitsusasutustes ning juriidiliste ja 
füüsiliste isikute ees;
7.4.7 kinnitab kooskõlastatult kõrgemalseisva organi juhiga lasteasutuse struktuuri ja koosseisunimestiku, kehtestab töökorralduse vormid, töö tasustamise ja premeerimise põhimõtted ning määrad;
7.4.8 tegutseb tööandjana lasteasutuse töötajate suhtes;
7.4.9 määrab kindlaks lasteasutuse personali tööülesanded ja kinnitab nende ametijuhendid;
7.4.10 annab oma pädevuse piires lasteasutuse töö korraldamiseks välja käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
7.4.11 kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse hoolekogu otsuse alusel;
7.4.12 koostab kooskõlastatult hoolekoguga lasteasutuse eelarve projekte;
7.4.13 korraldab lasteasutusele saabunud kirjade ja avalduste lahendamist.
7.5 Lasteasutuse metoodilist tööd korraldab ja juhib juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, tema puudumisel asutuse juhataja.
7.6 Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, kelle ülesanne on õppe-kasvatustegevuse planeerimine, analüüsimine ja hindamine ning juhatajale, hoolekogule ja kõrgemalseisvale organile õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine. Pedagoogilise 
nõukogu otsused protokollitakse.
7.7 Lasteasutuse üldist töökorraldust puudutavaid probleeme arutatakse personali üldkoosolekul, mis kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas.
7.8 Lasteasutuses moodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu, kelle  ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. 
7.9 Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe esindaja, lisaks kellele nimetab ühe isiku hoolekogu koosseisu kõrgemalseisev organ. Juhataja esitab hoolekogu koosseisu kõrgemalseisva organi juhile kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.
7.10 Hoolekogu:
7.10.1 kuulab ära juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
7.10.2 annab juhatajale ja kõrgemalseisvale organile soovitusi lasteasutuse eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
7.10.3 teeb juhatajale ja kõrgemalseisvale organile ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
7.10.4 osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha 
täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
7.10.5 otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
7.10.6 otsustab teisi seaduste või linnavolikogu otsustega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
7.11 Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis, hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.
7.12 Lasteasutus toetab ja täiendab perekonda laste kasvatamisel. 
Organiseerib  vanemate üld- ja rühmakoosolekuid, kutsub vanemaid osalema ühisüritustel ja nende ettevalmistamisel.

8	FINANTSEERIMINE. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

8.1 Lasteasutuse vara kuulub Tallinna linna omandisse, selle valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.
8.2 Lasteasutuse asutamisel antakse kõrgemalseisva organi poolt tasuta lasteasutuse bilanssi vara vastavalt üleandmis-vastuvõtmisaktile.
8.3 Lasteasutuse eelarve kava kiidavad heaks kõrgemalseisev organ ja linnavalitsus ning eelarve kinnitab linnavolikogu.
8.4 Lasteasutuse rahastamine toimub linnaeelarve vahenditest ja vanemate poolt kaetavast osast ning annetustest. Vanema poolt kaetava osa määr kehtestatakse linnavolikogu otsuse alusel.
8.5 Lasteasutus võib saada lisalaekumisi sihtasutustelt ja annetustest. Nende vahendite kasutamine toimub vastavalt annetaja soovile, kui annetaja oma soovi ära näidanud ei ole, siis lasteasutuse juhataja otsuse alusel. Nende vahendite kasutamisest on  lasteasutuse juhataja kohustatud informeerima kõrgemalseisvat organit.
8.6 Lasteasutusel on riigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud korras õigus teha  kõrgemalseisvale organile ettepanekuid:
8.6.1 oma bilansis oleva vara müümiseks, üleandmiseks, bilansist mahakandmiseks;
8.6.2 finantsmajanduslike tehingute teostamiseks, koostöölepingute sõlmimiseks Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidiliste ja üksikisikutega;
8.6.3 teenuste osutamiseks juriidilistele ja üksikisikutele vastavalt tellijaga sõlmitud lepingus määratud tingimustele. Hinnad ja tariifid kehtestatakse kõrgemalseisva organi poolt kooskõlastatult hinna- ja konkurentsiametiga;
8.6.4 lasteasutuse remondiks, renoveerimiseks ja ümberehitamiseks ning 
uusehitusteks.
8.7 Lasteasutus hoiab vastavalt eelarve ja eelarveväliste vahenditega määratud võimalustele korras ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid.
8.8 Lasteasutuses peetavate kohustuslike dokumentide loetelu ja nende 
täitmine toimub vastavalt haridusministri kehtestatud korrale.
8.9 Lasteasutus esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande  rahandusministri määrusega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

9	ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

9.1 Lasteasutuse korraldab ümber või lõpetab kõrgemalseisva organi ettepanekul linnavolikogu otsuse alusel linnavalitsus riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras. 
9.2 Lasteasutuse ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest informeeritakse haridusministrit, vanemaid ja lasteasutuse personali 
vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.
9.3 Linnavalitsus on kohustatud algatama lasteasutuse tegevuse lõpetamise, kui:
9.3.1 lasteasutusel puudub kuue kuu jooksul tegevusluba;
9.3.2 linnavolikogu on võtnud vastu otsuse, et lasteasutuse edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.
9.4 Lasteasutuse tegevuse lõpetamisel tagab linnavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteasutuses.
Toomas Sepp
Linnasekretär


Muudetud, vt 23.02.2000 määrust nr 17
                        Lisa 5
                        KINNITATUD
									      Tallinna Linnavalitsuse
									      24. novembri 1999 
									      määrusega nr 104

            TALLINNA MÄNNIKU LASTEAIA PõHIMÄÄRUS

1	ÜLDSÄTTED

1.1 Tallinna Männiku Lasteaed (edaspidi lasteasutus) on koolieast 
noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. Lasteasutus on linna asutus.
1.2 Lasteasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on Valdeku tn 97 11215 Tallinn.
1.3 Lasteasutuse kõrgemalseisvaks organiks on Nõmme Linnaosa Valitsus (edaspidi kõrgemalseisev organ).
1.4 Lasteasutus on lasteaed.
1.5 Lasteasutusel on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning sümboolika. Lasteasutusel võib olla oma pangakonto.
1.6 Lasteasutuse põhimääruse kinnitab, teeb selles muudatusi ja täiendusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kõrgemalseisva organi ettepanekul.
1.7 Lasteasutuse kasvatustöö on humanistlik, demokraatlik, kõlbelisi ideid väärtustav ja rahvuskeskne ning salliv kõigi rahvuste, vähemuste ja usuliste vaadete suhtes.
1.8 Lasteasutus teenindab Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt kinnitatud teeninduspiirkonnas elavaid lapsi. Vabadele kohtadele võib vastu võtta väljaspool teeninduspiirkonda elavaid lapsi.
1.9 Lasteasutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, 
haridusministri määrustest, haridusameti juhataja käskkirjadest, linnaosa vanema korraldustest, linnaosa haridusosakonna juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.
1.10 Lasteasutus on Tallinna 59. Lastepäevakodu õigusjärglane.

2 STRUKTUUR

2.1 Lasteasutuses on sõimerühmad, nooremad, keskmised ja vanemad rühmad.

3	õPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED

3.1 Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud alushariduse raamõppekavale. 
Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja sellekohase õiendi.
3.2 Lasteasutusel on oma tegevus- ja päevakava.
3.3 Lasteasutuse lahtioleku aja kinnitab kõrgemalseisev organ, lähtudes hoolekogu ettepanekust.
3.4 Suveperioodil ühendatakse rühmi ja vajadusel suletakse lasteasutus tervikuna seoses laste vähesusega või remondiks. Sulgemise perioodil kindlustatakse lastele kohad mõnes lähedalasuvas lasteasutuses.

4	LAPSED

4.1 Laste vastuvõtu lasteasutusse ja sealt väljaarvamise korra kehtestab linnavalitsus.
4.2 Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

5	VANEMAD

5.1 Vanemal on õigus:
5.1.1 tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanemale sobival ajal  lasteasutuse päevakava järgides;
5.1.2 nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ka ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
5.1.3 tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta;
5.1.4 kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda hoolekogu, juhataja, kõrgemalseisva organi või lasteasutuse üle riiklikku järelevalvet teostava organi poole.
5.2 Vanem on kohustatud:
5.2.1 looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
5.2.2 kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest;
5.2.3 informeerima õpetajat või lasteasutuse juhatajat lapse puuduma jäämisest;
5.2.4 katma lapse toidukulu ja osaliselt muud kulud linnavolikogu poolt kehtestatud määras ja korras. 

6	PERSONAL

6.1 Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.
6.2 Lasteasutuse personali koosseisu määrab lasteasutuse juhataja lähtuvalt haridusministri kehtestatud miinimumkoosseisust.
6.3 Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning teiste lasteasutuste töötajatega.
6.4 Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.
6.5 Tervishoiutöötaja jälgib laste tervist, lähtudes sotsiaalministri määrusega kehtestatud tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti. Laste tervise kaitse kindlustamiseks on kõik lasteasutuse töötajad kohustatud täitma töösisekorra ja ametijuhendi nõudeid ning aitama kaasa lastele tervisliku ja turvalise keskkonna loomisel. 
6.6 Lasteasutuse majandusjuhataja on materiaalselt vastutav töötaja, kelle kohustused ja õigused on määratletud töösisekorraeeskirja ning ametijuhendiga.
6.7 Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteasutuse põhimääruse ning töösisekorraeeskirja, ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas tööseadustega ning pedagoogide teenistust reguleerivate muude õigusaktidega.
6.8 Personaliga sõlmib töölepingud ning muudab, peatab ja lõpetab need lasteasutuse juhataja vastavuses tööseadustega.
6.9 Õpetajate, juhataja asetäitja õppe- kasvatusalal ning eripedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldab juhataja konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu juhataja ettepanekul.

7    JUHTIMINE

7.1 Lasteasutuse tööd juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Töölepingu juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab linnapea või tema poolt volitatud ametiisik.
7.2 Lasteasutuse juhataja ülesanne on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja kodukord ning juhtida lasteasutuse tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. 
7.3 Lasteasutuse juhataja on lasteasutuse seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.
7.4 Oma ülesannete täitmiseks lasteasutuse juhataja riigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud korras:
7.4.1 kannab vastutust lasteasutuse arengu ning rahaliste vahendite 
sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
7.4.2 kinnitab lasteasutuse töösisekorraeeskirja; 
7.4.3 kinnitab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning pedagoogilise nõukogu ettepanekul lasteasutuse õppekava, võttes arvesse hoolekogu arvamuse;
7.4.4 tegutseb lasteasutuse nimel ja esindab lasteasutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes  juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
7.4.5 korraldab lasteasutuse bilansis oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist ning  kooskõlas kõrgemalseisva organiga avab pangaarveid;
7.4.6 omab õigust volitada füüsilisi ja juriidilisi isikuid esindama lasteasutust riigi- ja omavalitsusasutustes ning juriidiliste ja füüsiliste isikute ees;
7.4.7 kinnitab kooskõlastatult kõrgemalseisva organi juhiga lasteasutuse struktuuri ja koosseisunimestiku, kehtestab töökorralduse vormid, töö tasustamise ja premeerimise põhimõtted ning määrad;
7.4.8 tegutseb tööandjana lasteasutuse töötajate suhtes;
7.4.9 määrab kindlaks lasteasutuse personali tööülesanded ja kinnitab nende ametijuhendid;
7.4.10 annab oma pädevuse piires lasteasutuse töö korraldamiseks välja käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
7.4.11 kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse hoolekogu otsuse alusel;
7.4.12 koostab kooskõlastatult hoolekoguga lasteasutuse eelarve projekte;
7.4.13 korraldab lasteasutusele saabunud kirjade ja avalduste lahendamist.
7.5 Lasteasutuse metoodilist tööd korraldab ja juhib juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, tema puudumisel asutuse juhataja.
7.6 Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, kelle ülesanne on õppe-kasvatustegevuse planeerimine, analüüsimine ja hindamine ning juhatajale, hoolekogule ja kõrgemalseisvale organile õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine. Pedagoogilise nõukogu otsused protokollitakse.
7.7 Lasteasutuse üldist töökorraldust puudutavaid probleeme arutatakse personali üldkoosolekul, mis kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas.
7.8 Lasteasutuses moodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. 
7.9 Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe esindaja, lisaks kellele nimetab ühe isiku hoolekogu koosseisu kõrgemalseisev organ. Juhataja esitab hoolekogu koosseisu kõrgemalseisva organi juhile kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.
7.10 Hoolekogu:
7.10.1 kuulab ära juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
7.10.2 annab juhatajale ja kõrgemalseisvale organile soovitusi lasteasutuse eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
7.10.3 teeb juhatajale ja kõrgemalseisvale organile ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
7.10.4 osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha 
täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
7.10.5 otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
7.10.6 otsustab teisi seaduste või linnavolikogu otsustega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
7.11 Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis,  hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.
7.12 Lasteasutus toetab ja täiendab perekonda laste kasvatamisel. 
Organiseerib vanemate üld- ja rühmakoosolekuid, kutsub vanemaid osalema ühisüritustel ja nende ettevalmistamisel.

8	FINANTSEERIMINE. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

8.1 Lasteasutuse vara kuulub Tallinna linna omandisse, selle valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.
8.2 Lasteasutuse asutamisel antakse kõrgemalseisva organi poolt tasuta lasteasutuse bilanssi vara vastavalt üleandmis-vastuvõtmisaktile.
8.3 Lasteasutuse eelarve kava kiidavad heaks kõrgemalseisev organ ja linnavalitsus ning eelarve kinnitab linnavolikogu.
8.4 Lasteasutuse rahastamine toimub linnaeelarve vahenditest ja vanemate poolt kaetavast osast ning annetustest. Vanema poolt kaetava osa määr kehtestatakse linnavolikogu otsuse alusel.
8.5 Lasteasutus võib saada lisalaekumisi sihtasutustelt ja annetustest. Nende vahendite kasutamine toimub vastavalt annetaja soovile, kui annetaja oma soovi ära näidanud ei ole, siis lasteasutuse juhataja otsuse alusel. Nende vahendite kasutamisest on lasteasutuse juhataja kohustatud informeerima kõrgemalseisvat organit.
8.6 Lasteasutusel on riigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud korras õigus teha kõrgemalseisvale organile ettepanekuid:
8.6.1 oma bilansis oleva vara müümiseks, üleandmiseks, bilansist mahakandmiseks;
8.6.2 finantsmajanduslike tehingute teostamiseks, koostöölepingute sõlmimiseks Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidiliste ja üksikisikutega;
8.6.3 teenuste osutamiseks juriidilistele ja üksikisikutele vastavalt tellijaga sõlmitud lepingus määratud tingimustele. Hinnad ja tariifid kehtestatakse kõrgemalseisva organi poolt kooskõlastatult hinna- ja konkurentsiametiga;
8.6.4 lasteasutuse remondiks, renoveerimiseks ja ümberehitamiseks ning 
uusehitusteks.
8.7 Lasteasutus hoiab vastavalt eelarve ja eelarveväliste vahenditega määratud võimalustele korras ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid.
8.8 Lasteasutuses peetavate kohustuslike dokumentide loetelu ja nende 
täitmine toimub vastavalt haridusministri kehtestatud korrale.
8.9 Lasteasutus esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande  rahandusministri määrusega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

9	ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

9.1 Lasteasutuse korraldab ümber või lõpetab kõrgemalseisva organi ettepanekul linnavolikogu otsuse alusel linnavalitsus riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud  korras. 
9.2 Lasteasutuse ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest informeeritakse haridusministrit, vanemaid ja lasteasutuse personali 
vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.
9.3 Linnavalitsus on kohustatud algatama lasteasutuse tegevuse lõpetamise, kui:
9.3.1 lasteasutusel puudub kuue kuu jooksul tegevusluba;
9.3.2 linnavolikogu on võtnud vastu otsuse, et lasteasutuse edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.
9.4 Lasteasutuse tegevuse lõpetamisel tagab linnavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteasutuses.
Toomas Sepp
LinnasekretärMuudetud, vt 23.02.2000 määrust nr 17
                      Lisa 6
                      KINNITATUD
                      Tallinna Linnavalitsuse
                      24. novembri 1999
                      määrusega nr 104

          TALLINNA  LASTEAIA MÄNNIMUDILA PõHIMÄÄRUS

1	ÜLDSÄTTED

1.1 Tallinna Lasteaed Männimudila (edaspidi lasteasutus) on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. Lasteasutus on linna asutus.
1.2 Lasteasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on Saha tn 19 10921 Tallinn.
1.3 Lasteasutuse kõrgemalseisvaks organiks on Nõmme Linnaosa Valitsus (edaspidi kõrgemalseisev organ).
1.4 Lasteasutus on lasteaed.
1.5 Lasteasutusel on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning sümboolika. Lasteasutusel võib olla oma pangakonto.
1.6 Lasteasutuse põhimääruse kinnitab, teeb selles muudatusi ja täiendusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kõrgemalseisva organi ettepanekul.
1.7 Lasteasutuse kasvatustöö on humanistlik, demokraatlik, kõlbelisi ideid väärtustav ja rahvuskeskne ning salliv kõigi rahvuste, vähemuste ja usuliste vaadete suhtes.
1.8 Lasteasutus teenindab Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt kinnitatud teeninduspiirkonnas elavaid lapsi. Vabadele kohtadele võib vastu võtta väljaspool teeninduspiirkonda elavaid lapsi.
1.9 Lasteasutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, 
haridusministri määrustest, haridusameti juhataja käskkirjadest, linnaosa vanema korraldustest, linnaosa haridusosakonna juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.
1.10 Lasteasutus on Tallinna 80. Lastepäevakodu õigusjärglane.

2    STRUKTUUR

2.1 Lasteasutuses on sõimerühm, noorem, keskmine ja vanem rühm. 


3	õPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED

3.1 Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud alushariduse raamõppekavale. 
Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja sellekohase õiendi.
3.2 Lasteasutusel on oma tegevus- ja päevakava.
3.3 Lasteasutuse lahtioleku aja kinnitab kõrgemalseisev organ, lähtudes hoolekogu ettepanekust.
3.4 Suveperioodil ühendatakse rühmi ja vajadusel suletakse lasteasutus tervikuna seoses laste vähesusega või remondiks. Sulgemise perioodil kindlustatakse lastele kohad mõnes lähedalasuvas lasteasutuses.

4	LAPSED

4.1 Laste vastuvõtu lasteasutusse ja sealt väljaarvamise korra kehtestab linnavalitsus.
4.2 Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

5	VANEMAD

5.1 Vanemal on õigus:
5.1.1 tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanemale sobival ajal  lasteasutuse  päevakava järgides;
5.1.2 nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ka ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
5.1.3 tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta;
5.1.4 kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda hoolekogu, juhataja, kõrgemalseisva organi või lasteasutuse üle riiklikku järelevalvet teostava organi poole.
5.2 Vanem on kohustatud:
5.2.1 looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
5.2.2 kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest;
5.2.3 informeerima õpetajat või lasteasutuse juhatajat lapse puuduma jäämisest;
5.2.4 katma lapse toidukulu ja osaliselt muud kulud linnavolikogu poolt kehtestatud määras ja korras. 

6	PERSONAL

6.1 Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.
6.2 Lasteasutuse personali koosseisu määrab lasteasutuse juhataja lähtuvalt haridusministri kehtestatud miinimumkoosseisust.
6.3 Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning teiste lasteasutuste töötajatega.
6.4 Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.
6.5 Tervishoiutöötaja jälgib laste tervist, lähtudes sotsiaalministri määrusega kehtestatud tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti. Laste tervise kaitse kindlustamiseks on kõik  lasteasutuse töötajad kohustatud täitma töösisekorra ja ametijuhendi nõudeid ning aitama kaasa lastele tervisliku ja turvalise keskkonna loomisel. 
6.6 Lasteasutuse majandusjuhataja on materiaalselt vastutav töötaja, kelle kohustused ja õigused on määratletud töösisekorraeeskirja ning ametijuhendiga.
6.7 Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteasutuse põhimääruse ning töösisekorraeeskirja, ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas  tööseadustega ning pedagoogide teenistust reguleerivate muude õigusaktidega.
6.8 Personaliga sõlmib töölepingud ning muudab, peatab ja lõpetab need lasteasutuse juhataja vastavuses tööseadustega.
6.9 Õpetajate, juhataja asetäitja õppe- kasvatusalal ning eripedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldab juhataja konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu juhataja ettepanekul.

7    JUHTIMINE

7.1 Lasteasutuse tööd juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Töölepingu juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab linnapea või tema poolt volitatud ametiisik.
7.2 Lasteasutuse juhataja ülesanne on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja kodukord ning juhtida lasteasutuse tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. 
7.3 Lasteasutuse juhataja on lasteasutuse seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.
7.4 Oma ülesannete täitmiseks lasteasutuse juhataja riigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud korras:
7.4.1 kannab vastutust lasteasutuse arengu ning rahaliste vahendite 
sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
7.4.2 kinnitab lasteasutuse töösisekorraeeskirja; 
7.4.3 kinnitab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning pedagoogilise nõukogu ettepanekul lasteasutuse õppekava, võttes arvesse hoolekogu arvamuse;
7.4.4 tegutseb lasteasutuse nimel ja esindab lasteasutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes  juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
7.4.5 korraldab lasteasutuse bilansis oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist ning  kooskõlas kõrgemalseisva organiga avab pangaarveid;
7.4.6 omab õigust volitada füüsilisi ja juriidilisi isikuid esindama lasteasutust riigi- ja omavalitsusasutustes ning juriidiliste ja füüsiliste isikute ees;
7.4.7 kinnitab kooskõlastatult kõrgemalseisva organi juhiga lasteasutuse struktuuri ja koosseisunimestiku, kehtestab töökorralduse vormid, töö tasustamise ja premeerimise põhimõtted ning määrad;
7.4.8 tegutseb tööandjana lasteasutuse töötajate suhtes;
7.4.9 määrab kindlaks lasteasutuse personali tööülesanded ja kinnitab nende ametijuhendid;
7.4.10 annab oma pädevuse piires lasteasutuse töö korraldamiseks välja käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
7.4.11 kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse hoolekogu otsuse alusel;
7.4.12 koostab kooskõlastatult hoolekoguga lasteasutuse eelarve projekte;
7.4.13 korraldab lasteasutusele saabunud kirjade ja avalduste lahendamist.
7.5 Lasteasutuse metoodilist tööd korraldab ja juhib asutuse juhataja.
7.6 Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, kelle ülesanne on õppe-kasvatustegevuse planeerimine, analüüsimine ja hindamine ning juhatajale, hoolekogule ja kõrgemalseisvale organile õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks  ettepanekute tegemine. Pedagoogilise 
nõukogu otsused protokollitakse.
7.7 Lasteasutuse üldist töökorraldust puudutavaid probleeme arutatakse personali üldkoosolekul, mis kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas.
7.8 Lasteasutuses moodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. 
7.9 Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe esindaja, lisaks kellele nimetab ühe isiku hoolekogu koosseisu kõrgemalseisev organ. Juhataja esitab hoolekogu koosseisu kõrgemalseisva organi juhile kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.
7.10 Hoolekogu:
7.10.1 kuulab ära juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
7.10.2 annab juhatajale ja kõrgemalseisvale organile soovitusi lasteasutuse eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
7.10.3 teeb juhatajale ja kõrgemalseisvale organile ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
7.10.4 osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha 
täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
7.10.5 otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
7.10.6 otsustab teisi seaduste või linnavolikogu otsustega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
7.11 Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis, hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.
7.12 Lasteasutus toetab ja täiendab perekonda laste kasvatamisel. 
Organiseerib vanemate üld- ja rühmakoosolekuid, kutsub vanemaid osalema ühisüritustel ja nende  ettevalmistamisel.

8	FINANTSEERIMINE. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

8.1 Lasteasutuse vara kuulub Tallinna linna omandisse, selle valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.
8.2 Lasteasutuse asutamisel antakse kõrgemalseisva organi poolt tasuta lasteasutuse bilanssi vara vastavalt üleandmis-vastuvõtmisaktile.
8.3 Lasteasutuse eelarve kava kiidavad heaks kõrgemalseisev organ ja linnavalitsus ning eelarve kinnitab linnavolikogu.
8.4 Lasteasutuse rahastamine toimub linnaeelarve vahenditest ja vanemate poolt kaetavast osast ning annetustest. Vanema poolt kaetava osa määr kehtestatakse  linnavolikogu otsuse alusel.
8.5 Lasteasutus võib saada lisalaekumisi sihtasutustelt ja annetustest. Nende vahendite kasutamine toimub vastavalt annetaja soovile, kui annetaja oma soovi ära näidanud ei ole, siis lasteasutuse juhataja otsuse alusel. Nende vahendite kasutamisest on lasteasutuse juhataja kohustatud informeerima kõrgemalseisvat organit.
8.6 Lasteasutusel on riigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud korras õigus teha kõrgemalseisvale organile ettepanekuid:
8.6.1 oma bilansis oleva vara müümiseks, üleandmiseks, bilansist mahakandmiseks;
8.6.2 finantsmajanduslike tehingute teostamiseks, koostöölepingute sõlmimiseks Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidiliste ja üksikisikutega;
8.6.3 teenuste osutamiseks juriidilistele ja üksikisikutele vastavalt tellijaga sõlmitud lepingus määratud tingimustele. Hinnad ja tariifid kehtestatakse kõrgemalseisva organi poolt kooskõlastatult hinna- ja konkurentsiametiga;
8.6.4 lasteasutuse remondiks, renoveerimiseks ja ümberehitamiseks ning 
uusehitusteks.
8.7 Lasteasutus hoiab vastavalt eelarve ja eelarveväliste vahenditega määratud  võimalustele korras ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid.
8.8 Lasteasutuses peetavate kohustuslike dokumentide loetelu ja nende 
täitmine  toimub vastavalt haridusministri kehtestatud korrale.
8.9 Lasteasutus esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande rahandusministri määrusega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

9	ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

9.1 Lasteasutuse korraldab ümber või lõpetab kõrgemalseisva organi ettepanekul linnavolikogu otsuse alusel linnavalitsus riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras. 
9.2 Lasteasutuse ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest informeeritakse haridusministrit, vanemaid ja lasteasutuse personali 
vähemalt neli kuud enne  ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.
9.3 Linnavalitsus on kohustatud algatama lasteasutuse tegevuse lõpetamise, kui:
9.3.1 lasteasutusel puudub kuue kuu jooksul tegevusluba;
9.3.2 linnavolikogu on võtnud vastu otsuse, et lasteasutuse edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.
9.4 Lasteasutuse tegevuse lõpetamisel tagab linnavalitsus lastele võimaluse jätkata  lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteasutuses.
Toomas Sepp
Linnasekretär

Muudetud, vt 23.02.2000 määrust nr 17
                      Lisa 7
                      KINNITATUD 					
                      Tallinna Linnavalitsuse
                      24. novembri 1999

          TALLINNA LASTEAIA KASEKE PõHIMÄÄRUS

1	ÜLDSÄTTED

1.1 Tallinna Lasteaed Kaseke (edaspidi lasteasutus) on koolieast noorematele lastele  hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav 
õppeasutus. Lasteasutus on linna asutus.
1.2 Lasteasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on Kaskede puiestee 22 10915 Tallinn.
1.3 Lasteasutuse kõrgemalseisvaks organiks on Nõmme Linnaosa Valitsus (edaspidi  kõrgemalseisev organ).
1.4 Lasteasutus on lasteaed.
1.5 Lasteasutusel on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning sümboolika. Lasteasutusel võib olla oma pangakonto.
1.6 Lasteasutuse põhimääruse kinnitab, teeb selles muudatusi ja täiendusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kõrgemalseisva organi ettepanekul.
1.7 Lasteasutuse kasvatustöö on humanistlik, demokraatlik, kõlbelisi ideid väärtustav ja rahvuskeskne ning salliv kõigi rahvuste, vähemuste ja usuliste vaadete suhtes.
1.8 Lasteasutus teenindab Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt kinnitatud teeninduspiirkonnas elavaid lapsi. Vabadele kohtadele võib vastu võtta väljaspool teeninduspiirkonda elavaid lapsi.
1.9 Lasteasutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, 
haridusministri määrustest, haridusameti juhataja käskkirjadest, linnaosa vanema korraldustest, linnaosa haridusosakonna juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.
1.10 Lasteasutus on Tallinna 93. Lastepäevakodu õigusjärglane.

2    STRUKTUUR

2.1 Lasteasutuses on sõimerühm, nooremad, keskmised ja vanemad rühmad ning liitrühmad.

3	õPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED

3.1 Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud alushariduse raamõppekavale. 
Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja sellekohase õiendi.
3.2 Lasteasutusel on oma tegevus- ja päevakava.
3.3 Lasteasutuse lahtioleku aja kinnitab kõrgemalseisev organ, lähtudes hoolekogu ettepanekust.
3.4 Suveperioodil ühendatakse rühmi ja vajadusel suletakse lasteasutus tervikuna seoses laste vähesusega või remondiks. Sulgemise perioodil kindlustatakse lastele kohad mõnes lähedalasuvas lasteasutuses.

4	LAPSED

4.1 Laste vastuvõtu lasteasutusse ja sealt väljaarvamise korra kehtestab linnavalitsus.
4.2 Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

5	VANEMAD

5.1 Vanemal on õigus:
5.1.1 tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanemale sobival ajal  lasteasutuse päevakava järgides;
5.1.2 nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ka ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
5.1.3 tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta;
5.1.4 kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda hoolekogu, juhataja, kõrgemalseisva organi või lasteasutuse üle riiklikku järelevalvet teostava organi poole.
5.2 Vanem on kohustatud:
5.2.1 looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
5.2.2 kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest;
5.2.3 informeerima õpetajat või lasteasutuse juhatajat lapse puuduma jäämisest;
5.2.4 katma lapse toidukulu ja osaliselt muud kulud linnavolikogu poolt kehtestatud määras ja korras. 

6	PERSONAL

6.1 Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.
6.2 Lasteasutuse personali koosseisu määrab lasteasutuse juhataja lähtuvalt haridusministri kehtestatud miinimumkoosseisust.
6.3 Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning  teiste lasteasutuste töötajatega.
6.4 Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.
6.5 Tervishoiutöötaja jälgib laste tervist, lähtudes sotsiaalministri määrusega kehtestatud tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti. Laste tervise kaitse kindlustamiseks on kõik lasteasutuse töötajad kohustatud täitma töösisekorra ja ametijuhendi nõudeid ning aitama kaasa lastele tervisliku ja turvalise keskkonna loomisel. 
6.6 Lasteasutuse majandusjuhataja on materiaalselt vastutav töötaja, kelle kohustused ja õigused on määratletud töösisekorraeeskirja ning ametijuhendiga.
6.7 Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteasutuse põhimääruse ning töösisekorraeeskirja, ametijuhendi ja töölepinguga, mis  on kooskõlas
tööseadustega ning pedagoogide teenistust reguleerivate muude õigusaktidega.
6.8 Personaliga sõlmib töölepingud ning muudab, peatab ja lõpetab need lasteasutuse juhataja vastavuses tööseadustega.
6.9 Õpetajate, juhataja asetäitja õppe- kasvatusalal ning eripedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldab juhataja konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu juhataja ettepanekul.

7    JUHTIMINE

7.1 Lasteasutuse tööd juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Töölepingu juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab linnapea või tema poolt volitatud ametiisik.
7.2 Lasteasutuse juhataja ülesanne on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja kodukord ning juhtida lasteasutuse tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. 
7.3 Lasteasutuse juhataja on lasteasutuse seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.
7.4 Oma ülesannete täitmiseks lasteasutuse juhataja riigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud korras:
7.4.1 kannab vastutust lasteasutuse arengu ning rahaliste vahendite 
sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
7.4.2 kinnitab lasteasutuse töösisekorraeeskirja; 
7.4.3 kinnitab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning pedagoogilise nõukogu ettepanekul lasteasutuse õppekava, võttes arvesse hoolekogu arvamuse;
7.4.4 tegutseb lasteasutuse nimel ja esindab lasteasutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes  juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
7.4.5 korraldab lasteasutuse bilansis oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist ning  kooskõlas kõrgemalseisva organiga avab pangaarveid;
7.4.6 omab õigust volitada füüsilisi ja juriidilisi isikuid esindama lasteasutust riigi- ja  omavalitsusasutustes ning juriidiliste ja 
füüsiliste isikute ees;
7.4.7 kinnitab kooskõlastatult kõrgemalseisva organi juhiga lasteasutuse struktuuri ja  koosseisunimestiku, kehtestab töökorralduse vormid, töö tasustamise ja premeerimise põhimõtted ning määrad;
7.4.8 tegutseb tööandjana lasteasutuse töötajate suhtes;
7.4.9 määrab kindlaks lasteasutuse personali tööülesanded ja kinnitab nende ametijuhendid;
7.4.10 annab oma pädevuse piires lasteasutuse töö korraldamiseks välja käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
7.4.11 kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse hoolekogu otsuse alusel;
7.4.12 koostab kooskõlastatult hoolekoguga lasteasutuse eelarve projekte;
7.4.13 korraldab lasteasutusele saabunud kirjade ja avalduste lahendamist.
7.5 Lasteasutuse metoodilist tööd korraldab ja juhib juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, tema puudumisel asutuse juhataja.
7.6 Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, kelle ülesanne on õppe-kasvatustegevuse planeerimine, analüüsimine ja hindamine ning juhatajale, hoolekogule ja kõrgemalseisvale organile õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine. Pedagoogilise nõukogu otsused protokollitakse.
7.7 Lasteasutuse üldist töökorraldust puudutavaid probleeme arutatakse personali üldkoosolekul, mis kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas.
7.8 Lasteasutuses moodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. 
7.9 Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe esindaja, lisaks kellele nimetab ühe isiku hoolekogu koosseisu kõrgemalseisev organ. Juhataja esitab hoolekogu koosseisu kõrgemalseisva organi juhile kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.
7.10 Hoolekogu:
7.10.1 kuulab ära juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning  majandamisest;
7.10.2 annab juhatajale ja kõrgemalseisvale organile soovitusi lasteasutuse eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
7.10.3 teeb juhatajale ja kõrgemalseisvale organile ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
7.10.4 osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha 
täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
7.10.5 otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
7.10.6 otsustab teisi seaduste või linnavolikogu otsustega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
7.11 Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis,hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.
7.12 Lasteasutus toetab ja täiendab perekonda laste kasvatamisel. 
Organiseerib vanemate üld- ja rühmakoosolekuid, kutsub vanemaid osalema ühisüritustel ja nende ettevalmistamisel.

8	FINANTSEERIMINE. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

8.1 Lasteasutuse vara kuulub Tallinna linna omandisse, selle valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.
8.2 Lasteasutuse asutamisel antakse kõrgemalseisva organi poolt tasuta lasteasutuse bilanssi vara vastavalt üleandmis-vastuvõtmisaktile.
8.3 Lasteasutuse eelarve kava kiidavad heaks kõrgemalseisev organ ja linnavalitsus ning eelarve kinnitab linnavolikogu.
8.4 Lasteasutuse rahastamine toimub linnaeelarve vahenditest ja vanemate poolt kaetavast osast ning annetustest. Vanema poolt kaetava osa määr kehtestatakse  linnavolikogu otsuse alusel.
8.5 Lasteasutus võib saada lisalaekumisi sihtasutustelt ja annetustest. Nende vahendite kasutamine toimub vastavalt annetaja soovile, kui annetaja oma soovi ära näidanud ei ole, siis lasteasutuse juhataja otsuse alusel. Nende vahendite kasutamisest on  lasteasutuse juhataja kohustatud informeerima kõrgemalseisvat organit.
8.6 Lasteasutusel on riigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud korras õigus teha kõrgemalseisvale organile ettepanekuid:
8.6.1 oma bilansis oleva vara müümiseks, üleandmiseks, bilansist mahakandmiseks;
8.6.2 finantsmajanduslike tehingute teostamiseks, koostöölepingute sõlmimiseks Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidiliste ja üksikisikutega;
8.6.3 teenuste osutamiseks juriidilistele ja üksikisikutele vastavalt tellijaga sõlmitud lepingus määratud tingimustele. Hinnad ja tariifid kehtestatakse kõrgemalseisva organi poolt kooskõlastatult hinna- ja konkurentsiametiga;
8.6.4 lasteasutuse remondiks, renoveerimiseks ja ümberehitamiseks ning 
uusehitusteks.
8.7 Lasteasutus hoiab vastavalt eelarve ja eelarveväliste vahenditega määratud võimalustele korras ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid.
8.8 Lasteasutuses peetavate kohustuslike dokumentide loetelu ja nende 
täitmine toimub vastavalt haridusministri kehtestatud korrale.
8.9 Lasteasutus esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande rahandusministri määrusega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

9	ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

9.1 Lasteasutuse korraldab ümber või lõpetab kõrgemalseisva organi ettepanekul linnavolikogu otsuse alusel linnavalitsus riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras. 
9.2 Lasteasutuse ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest informeeritakse haridusministrit, vanemaid ja lasteasutuse personali 
vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.
9.3 Linnavalitsus on kohustatud algatama lasteasutuse tegevuse lõpetamise, kui:
9.3.1 lasteasutusel puudub kuue kuu jooksul tegevusluba;
9.3.2 linnavolikogu on võtnud vastu otsuse, et lasteasutuse edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.
9.4 Lasteasutuse tegevuse lõpetamisel tagab linnavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteasutuses.


Toomas Sepp
Linnasekretär

Muudetud, vt 23.02.2000 määrust nr 17
                    Lisa 8
                    KINNITATUD
                    Tallinna Linnavalitsuse
                    24. novembri 1999
                    määrusega nr 104

        TALLINNA LASTEAIA RABARÜBLIK PõHIMÄÄRUS

1 	ÜLDSÄTTED

1.1 Tallinna Lasteaed Rabarüblik (edaspidi lasteasutus) on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. Lasteasutus on linna asutus.
1.2 Lasteasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on Raba tn 10 10917 Tallinn.
1.3 Lasteasutuse kõrgemalseisvaks organiks on Nõmme Linnaosa Valitsus (edaspidi kõrgemalseisev organ).
1.4 Lasteasutus on lasteaed.
1.5 Lasteasutusel on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning sümboolika. Lasteasutusel võib olla oma pangakonto.
1.6 Lasteasutuse põhimääruse kinnitab, teeb selles muudatusi ja täiendusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kõrgemalseisva organi ettepanekul.
1.7 Lasteasutuse kasvatustöö on humanistlik, demokraatlik, kõlbelisi ideid väärtustav ja rahvuskeskne ning salliv kõigi rahvuste, vähemuste ja usuliste vaadete suhtes.
1.8 Lasteasutus teenindab Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt kinnitatud teeninduspiirkonnas elavaid lapsi. Vabadele kohtadele võib vastu võtta väljaspool teeninduspiirkonda elavaid lapsi.
1.9 Lasteasutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, 
haridusministri määrustest, haridusameti juhataja käskkirjadest, linnaosa vanema korraldustest, linnaosa haridusosakonna juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.
1.10 Lasteasutus on Tallinna 167. Lastepäevakodu õigusjärglane.

2    STRUKTUUR

2.1 Lasteasutuses on sõimerühmad, nooremad, keskmised ja vanemad rühmad ning liitrühmad.   

3     õPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED

3.1 Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud alushariduse raamõppekavale. 
Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja sellekohase õiendi.
3.2 Lasteasutusel on oma tegevus- ja päevakava.
3.3 Lasteasutuse lahtioleku aja kinnitab kõrgemalseisev organ, lähtudes hoolekogu ettepanekust.
3.4 Suveperioodil ühendatakse rühmi ja vajadusel suletakse lasteasutus tervikuna seoses laste vähesusega või remondiks. Sulgemise perioodil kindlustatakse lastele kohad mõnes lähedalasuvas lasteasutuses.

4. 	LAPSED

4.1 Laste vastuvõtu lasteasutusse ja sealt väljaarvamise korra kehtestab linnavalitsus.
4.2 Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

5.	VANEMAD

5.1 Vanemal on õigus:
5.1.1 tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanemale sobival ajal  lasteasutuse päevakava järgides;
5.1.2 nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ka ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
5.1.3 tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta;
5.1.4 kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda hoolekogu, juhataja, kõrgemalseisva organi või lasteasutuse üle riiklikku järelevalvet  teostava organi poole.
5.2 Vanem on kohustatud:
5.2.1 looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
5.2.2 kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest;
5.2.3 informeerima õpetajat või lasteasutuse juhatajat lapse puuduma jäämisest;
5.2.4 katma lapse toidukulu ja osaliselt muud kulud linnavolikogu poolt kehtestatud määras ja korras. 

6.	PERSONAL

6.1 Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.
6.2 Lasteasutuse personali koosseisu määrab lasteasutuse juhataja lähtuvalt haridusministri kehtestatud miinimumkoosseisust.
6.3 Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning teiste lasteasutuste töötajatega.
6.4 Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.
6.5 Tervishoiutöötaja jälgib laste tervist, lähtudes sotsiaalministri määrusega kehtestatud tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapse  tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti. Laste tervise kaitse kindlustamiseks on kõik lasteasutuse töötajad kohustatud täitma töösisekorra ja ametijuhendi nõudeid ning aitama kaasa lastele tervisliku ja turvalise keskkonna loomisel. 
6.6 Lasteasutuse majandusjuhataja on materiaalselt vastutav töötaja, kelle kohustused ja õigused on määratletud töösisekorraeeskirja ning ametijuhendiga.
6.7 Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteasutuse põhimääruse ning töösisekorraeeskirja, ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas tööseadustega ning pedagoogide teenistust reguleerivate muude õigusaktidega.
6.8 Personaliga sõlmib töölepingud ning muudab, peatab ja lõpetab need lasteasutuse juhataja vastavuses tööseadustega.
6.9 Õpetajate, juhataja asetäitja õppe- kasvatusalal ning eripedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldab juhataja konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu juhataja ettepanekul.

7    JUHTIMINE

7.1 Lasteasutuse tööd juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Töölepingu juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab linnapea või tema poolt volitatud ametiisik.
7.2 Lasteasutuse juhataja ülesanne on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja kodukord ning juhtida lasteasutuse tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. 
7.3 Lasteasutuse juhataja on lasteasutuse seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.
7.4 Oma ülesannete täitmiseks lasteasutuse juhataja riigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud korras:
7.4.1 kannab vastutust lasteasutuse arengu ning rahaliste vahendite 
sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
7.4.2 kinnitab lasteasutuse töösisekorraeeskirja; 
7.4.3 kinnitab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning pedagoogilise nõukogu ettepanekul lasteasutuse õppekava, võttes arvesse hoolekogu arvamuse;
7.4.4 tegutseb lasteasutuse nimel ja esindab lasteasutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes  juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
7.4.5 korraldab lasteasutuse bilansis oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist ning  kooskõlas kõrgemalseisva organiga avab pangaarveid;
7.4.6 omab õigust volitada füüsilisi ja juriidilisi isikuid esindama lasteasutust riigi- ja omavalitsusasutustes ning juriidiliste ja füüsiliste isikute ees;
7.4.7 kinnitab kooskõlastatult kõrgemalseisva organi juhiga lasteasutuse struktuuri ja  koosseisunimestiku, kehtestab töökorralduse vormid, töö tasustamise ja premeerimise  põhimõtted ning määrad;
7.4.8 tegutseb tööandjana lasteasutuse töötajate suhtes;
7.4.9 määrab kindlaks lasteasutuse personali tööülesanded ja kinnitab nende ametijuhendid;
7.4.10 annab oma pädevuse piires lasteasutuse töö korraldamiseks välja käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
7.4.11 kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse hoolekogu otsuse alusel;
7.4.12 koostab kooskõlastatult hoolekoguga lasteasutuse eelarve projekte;
7.4.13 korraldab lasteasutusele saabunud kirjade ja avalduste lahendamist.
7.5 Lasteasutuse metoodilist tööd korraldab ja juhib juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, tema puudumisel asutuse juhataja.
7.6 Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, kelle ülesanne on õppe-kasvatustegevuse planeerimine, analüüsimine ja hindamine ning juhatajale, hoolekogule ja kõrgemalseisvale organile õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine. Pedagoogilise nõukogu otsused protokollitakse.
7.7 Lasteasutuse üldist töökorraldust puudutavaid probleeme arutatakse personali üldkoosolekul, mis kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas.
7.8 Lasteasutuses moodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. 
7.9 Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu  ühe esindaja, lisaks kellele nimetab ühe isiku hoolekogu koosseisu kõrgemalseisev organ. Juhataja esitab hoolekogu koosseisu kõrgemalseisva organi juhile kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.
7.10 Hoolekogu:
7.10.1 kuulab ära juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning  majandamisest;
7.10.2 annab juhatajale ja kõrgemalseisvale organile soovitusi lasteasutuse eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
7.10.3 teeb juhatajale ja kõrgemalseisvale organile ettepanekuid lastele soodsa  arengukeskkonna tagamiseks;
7.10.4 osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha 
täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
7.10.5 otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
7.10.6 otsustab teisi seaduste või linnavolikogu otsustega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
7.11 Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis, hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.
7.12 Lasteasutus toetab ja täiendab perekonda laste kasvatamisel. 
Organiseerib vanemate üld- ja rühmakoosolekuid, kutsub vanemaid osalema ühisüritustel ja nende ettevalmistamisel.

8	FINANTSEERIMINE. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

8.1 Lasteasutuse vara kuulub Tallinna linna omandisse, selle valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.
8.2 Lasteasutuse asutamisel antakse kõrgemalseisva organi poolt tasuta lasteasutuse bilanssi vara vastavalt üleandmis-vastuvõtmisaktile.
8.3 Lasteasutuse eelarve kava kiidavad heaks kõrgemalseisev organ ja linnavalitsus ning eelarve kinnitab linnavolikogu.
8.4 Lasteasutuse rahastamine toimub linnaeelarve vahenditest ja vanemate poolt kaetavast osast ning annetustest. Vanema poolt kaetava osa määr kehtestatakse  linnavolikogu otsuse alusel.
8.5 Lasteasutus võib saada lisalaekumisi sihtasutustelt ja annetustest. Nende vahendite kasutamine toimub vastavalt annetaja soovile, kui annetaja oma soovi ära näidanud ei ole, siis lasteasutuse juhataja otsuse alusel. Nende vahendite kasutamisest on lasteasutuse juhataja kohustatud informeerima kõrgemalseisvat organit.
8.6 Lasteasutusel on riigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud korras õigus teha kõrgemalseisvale organile ettepanekuid:
8.6.1 oma bilansis oleva vara müümiseks, üleandmiseks, bilansist mahakandmiseks;
8.6.2 finantsmajanduslike tehingute teostamiseks, koostöölepingute sõlmimiseks Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidiliste ja üksikisikutega;
8.6.3 teenuste osutamiseks juriidilistele ja üksikisikutele vastavalt tellijaga sõlmitud lepingus määratud tingimustele. Hinnad ja tariifid kehtestatakse kõrgemalseisva organi poolt kooskõlastatult hinna- ja konkurentsiametiga;
8.6.4 lasteasutuse remondiks, renoveerimiseks ja ümberehitamiseks ning 
uusehitusteks.
8.7 Lasteasutus hoiab vastavalt eelarve ja eelarveväliste vahenditega määratud võimalustele korras ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid.
8.8 Lasteasutuses peetavate kohustuslike dokumentide loetelu ja nende 
täitmine toimub vastavalt haridusministri kehtestatud korrale.
8.9 Lasteasutus esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande  rahandusministri määrusega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

9	ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

9.1 Lasteasutuse korraldab ümber või lõpetab kõrgemalseisva organi ettepanekul linnavolikogu otsuse alusel linnavalitsus riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras. 
9.2 Lasteasutuse ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest informeeritakse haridusministrit, vanemaid ja lasteasutuse personali 
vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.
9.3 Linnavalitsus on kohustatud algatama lasteasutuse tegevuse lõpetamise, kui:
9.3.1 lasteasutusel puudub kuue kuu jooksul tegevusluba;
9.3.2 linnavolikogu on võtnud vastu otsuse, et lasteasutuse edasine tegevus on  muutunud ebaotstarbekaks.
9.4 Lasteasutuse tegevuse lõpetamisel tagab linnavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteasutuses.

Toomas Sepp
Linnasekretär

Muudetud, vt 23.02.2000 määrust nr 17
                        Lisa 9
                        KINNITATUD
									      Tallinna Linnavalitsuse
									      24. novembri 1999 
									      määrusega nr 104

          TALLINNA RAKU LASTEAIA 
          P õ H I M Ä Ä R U S

1	ÜLDSÄTTED

1.1 Tallinna Raku Lasteaed (edaspidi lasteasutus) on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. Lasteasutus on linna asutus.
1.2 Lasteasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on Viljandi maantee 20 11217 Tallinn.
1.3 Lasteasutuse kõrgemalseisvaks organiks on Nõmme Linnaosa Valitsus (edaspidi kõrgemalseisev organ).
1.4 Lasteasutus on lasteaed.
1.5 Lasteasutusel on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning sümboolika. Lasteasutusel võib olla oma pangakonto.
1.6 Lasteasutuse põhimääruse kinnitab, teeb selles muudatusi ja täiendusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kõrgemalseisva organi ettepanekul.
1.7 Lasteasutuse kasvatustöö on humanistlik, demokraatlik, kõlbelisi ideid väärtustav ja rahvuskeskne ning salliv kõigi rahvuste, vähemuste ja usuliste vaadete suhtes.
1.8 Lasteasutus teenindab Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt kinnitatud teeninduspiirkonnas elavaid lapsi. Vabadele kohtadele võib vastu võtta väljaspool teeninduspiirkonda elavaid lapsi.
1.9 Lasteasutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, 
haridusministri määrustest, haridusameti juhataja käskkirjadest, linnaosa vanema korraldustest, linnaosa haridusosakonna juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.
1.10 Lasteasutus on Tallinna 74. Lastepäevakodu õigusjärglane.

2    STRUKTUUR

2.1 Lasteasutuses on sõimerühm ja liitrühmad. 
2.2 Lasteasutuse juures töötab ööpäevase lahtiolekuajaga rühm.

3	õPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED

3.1 Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud alushariduse raamõppekavale. 
Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja sellekohase õiendi.
3.2 Lasteasutusel on oma tegevus- ja päevakava.
3.3 Lasteasutuse lahtioleku aja kinnitab kõrgemalseisev organ, lähtudes hoolekogu ettepanekust.
3.4 Suveperioodil ühendatakse rühmi ja vajadusel suletakse lasteasutus tervikuna seoses laste vähesusega või remondiks. Sulgemise perioodil kindlustatakse lastele  kohad mõnes lähedalasuvas lasteasutuses.

4	LAPSED

4.1 Laste vastuvõtu lasteasutusse ja sealt väljaarvamise korra kehtestab linnavalitsus.
4.2 Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

5	VANEMAD

5.1 Vanemal on õigus:
5.1.1 tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanemale sobival ajal  lasteasutuse  päevakava järgides;
5.1.2 nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ka ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
5.1.3 tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta;
5.1.4 kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda hoolekogu, juhataja, kõrgemalseisva organi või lasteasutuse üle riiklikku järelevalvet teostava organi poole.
5.2 Vanem on kohustatud:
5.2.1 looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
5.2.2 kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest;
5.2.3 informeerima õpetajat või lasteasutuse juhatajat lapse puuduma jäämisest;
5.2.4 katma lapse toidukulu ja osaliselt muud kulud linnavolikogu poolt kehtestatud määras ja korras. 

6	PERSONAL

6.1 Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.
6.2 Lasteasutuse personali koosseisu määrab lasteasutuse juhataja lähtuvalt haridusministri kehtestatud miinimumkoosseisust.
6.3 Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning teiste lasteasutuste töötajatega.
6.4 Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.
6.5 Tervishoiutöötaja jälgib laste tervist, lähtudes sotsiaalministri määrusega kehtestatud tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti. Laste tervise kaitse kindlustamiseks on kõik lasteasutuse töötajad kohustatud täitma töösisekorra ja ametijuhendi nõudeid ning aitama kaasa lastele tervisliku ja turvalise keskkonna loomisel. 
6.6 Lasteasutuse majandusjuhataja on materiaalselt vastutav töötaja, kelle kohustused ja õigused on määratletud töösisekorraeeskirja ning ametijuhendiga.
6.7 Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteasutuse põhimääruse ning töösisekorraeeskirja, ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas  tööseadustega ning pedagoogide teenistust reguleerivate muude õigusaktidega.
6.8 Personaliga sõlmib töölepingud ning muudab, peatab ja lõpetab need lasteasutuse juhataja vastavuses tööseadustega.
6.9 Õpetajate, juhataja asetäitja õppe- kasvatusalal ning eripedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldab juhataja konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu juhataja ettepanekul.

7    JUHTIMINE

7.1 Lasteasutuse tööd juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud  korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Töölepingu juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab linnapea või tema poolt volitatud  ametiisik.
7.2 Lasteasutuse juhataja ülesanne on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja kodukord ning juhtida lasteasutuse tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. 
7.3 Lasteasutuse juhataja on lasteasutuse seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.
7.4 Oma ülesannete täitmiseks lasteasutuse juhataja riigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud korras:
7.4.1 kannab vastutust lasteasutuse arengu ning rahaliste vahendite 
sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
7.4.2 kinnitab lasteasutuse töösisekorraeeskirja; 
7.4.3 kinnitab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning pedagoogilise nõukogu ettepanekul lasteasutuse õppekava, võttes arvesse hoolekogu arvamuse;
7.4.4 tegutseb lasteasutuse nimel ja esindab lasteasutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes  juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
7.4.5 korraldab lasteasutuse bilansis oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist ning  kooskõlas kõrgemalseisva organiga avab pangaarveid;
7.4.6 omab õigust volitada füüsilisi ja juriidilisi isikuid esindama lasteasutust riigi- ja omavalitsusasutustes ning juriidiliste ja füüsiliste isikute ees;
7.4.7 kinnitab kooskõlastatult kõrgemalseisva organi juhiga lasteasutuse struktuuri ja koosseisunimestiku, kehtestab töökorralduse vormid, töö tasustamise ja premeerimise põhimõtted ning määrad;
7.4.8 tegutseb tööandjana lasteasutuse töötajate suhtes;
7.4.9 määrab kindlaks lasteasutuse personali tööülesanded ja kinnitab nende ametijuhendid;
7.4.10 annab oma pädevuse piires lasteasutuse töö korraldamiseks välja käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
7.4.11 kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse hoolekogu otsuse alusel;
7.4.12 koostab kooskõlastatult hoolekoguga lasteasutuse eelarve projekte;
7.4.13 korraldab lasteasutusele saabunud kirjade ja avalduste lahendamist.
7.5 Lasteasutuse metoodilist tööd korraldab ja juhib juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, tema puudumisel asutuse juhataja.
7.6 Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, kelle ülesanne on õppe-kasvatustegevuse planeerimine, analüüsimine ja hindamine ning juhatajale, hoolekogule ja kõrgemalseisvale organile õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks  ettepanekute tegemine. Pedagoogilise 
nõukogu otsused protokollitakse.
7.7 Lasteasutuse üldist töökorraldust puudutavaid probleeme arutatakse personali üldkoosolekul, mis kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas.
7.8 Lasteasutuses moodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. 
7.9 Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe esindaja, lisaks kellele nimetab ühe isiku hoolekogu koosseisu kõrgemalseisev organ. Juhataja esitab hoolekogu koosseisu kõrgemalseisva organi juhile kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.
7.10 Hoolekogu:
7.10.1 kuulab ära juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
7.10.2 annab juhatajale ja kõrgemalseisvale organile soovitusi lasteasutuse eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
7.10.3 teeb juhatajale ja kõrgemalseisvale organile ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
7.10.4 osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha 
täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
7.10.5 otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
7.10.6 otsustab teisi seaduste või linnavolikogu otsustega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
7.11 Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis, hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.
7.12 Lasteasutus toetab ja täiendab perekonda laste kasvatamisel. 
Organiseerib vanemate üld- ja rühmakoosolekuid, kutsub vanemaid osalema ühisüritustel ja nende ettevalmistamisel.

8	FINANTSEERIMINE. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

8.1 Lasteasutuse vara kuulub Tallinna linna omandisse, selle valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.
8.2 Lasteasutuse asutamisel antakse kõrgemalseisva organi poolt tasuta lasteasutuse bilanssi vara vastavalt üleandmis-vastuvõtmisaktile.
8.3 Lasteasutuse eelarve kava kiidavad heaks kõrgemalseisev organ ja linnavalitsus ning eelarve kinnitab linnavolikogu.
8.4 Lasteasutuse rahastamine toimub linnaeelarve vahenditest ja vanemate poolt kaetavast osast ning annetustest. Vanema poolt kaetava osa määr kehtestatakse linnavolikogu otsuse alusel.
8.5 Lasteasutus võib saada lisalaekumisi sihtasutustelt ja annetustest. Nende vahendite kasutamine toimub vastavalt annetaja soovile, kui annetaja oma soovi ära näidanud ei ole, siis lasteasutuse juhataja otsuse alusel. Nende vahendite kasutamisest on  lasteasutuse juhataja kohustatud 
informeerima kõrgemalseisvat organit.
8.6 Lasteasutusel on riigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud korras õigus teha kõrgemalseisvale organile ettepanekuid:
8.6.1 oma bilansis oleva vara müümiseks, üleandmiseks, bilansist mahakandmiseks;
8.6.2 finantsmajanduslike tehingute teostamiseks, koostöölepingute sõlmimiseks Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidiliste ja üksikisikutega;
8.6.3 teenuste osutamiseks juriidilistele ja üksikisikutele vastavalt tellijaga sõlmitud lepingus määratud tingimustele. Hinnad ja tariifid kehtestatakse kõrgemalseisva organi poolt kooskõlastatult hinna- ja konkurentsiametiga;
8.6.4 lasteasutuse remondiks, renoveerimiseks ja ümberehitamiseks ning 
uusehitusteks.
8.7 Lasteasutus hoiab vastavalt eelarve ja eelarveväliste vahenditega määratud võimalustele korras ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid.
8.8 Lasteasutuses peetavate kohustuslike dokumentide loetelu ja nende 
täitmine toimub vastavalt haridusministri kehtestatud korrale.
8.9 Lasteasutus esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande rahandusministri määrusega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

9	ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

9.1 Lasteasutuse korraldab ümber või lõpetab kõrgemalseisva organi ettepanekul linnavolikogu otsuse alusel linnavalitsus riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud  korras. 
9.2 Lasteasutuse ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest informeeritakse haridusministrit, vanemaid ja lasteasutuse personali 
vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.
9.3 Linnavalitsus on kohustatud algatama lasteasutuse tegevuse lõpetamise, kui:
9.3.1 lasteasutusel puudub kuue kuu jooksul tegevusluba;
9.3.2 linnavolikogu on võtnud vastu otsuse, et lasteasutuse edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.
9.4 Lasteasutuse tegevuse lõpetamisel tagab linnavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteasutuses.

Toomas Sepp
Linnasekretär
Muudetud, vt 23.02.2000 määrust nr 17
                    Lisa 10
                    KINNITATUD
                    Tallinna Linnavalitsuse
                    24. oktoobri 1999
                    määrusega nr 104

          TALLINNA LASTESõIME MõMMIK PõHIMÄÄRUS

1	ÜLDSÄTTED

1.1 Tallinna Lastesõim Mõmmik (edaspidi lasteasutus) on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. Lasteasutus on linna asutus.
1.2 Lasteasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on Metsa tn 38 11618 Tallinn.
1.3 Lasteasutuse kõrgemalseisvaks organiks on Nõmme Linnaosa Valitsus (edaspidi kõrgemalseisev organ).
1.4 Lasteasutus on lastesõim.
1.5 Lasteasutusel on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning sümboolika. Lasteasutusel võib olla oma pangakonto.
1.6 Lasteasutuse põhimääruse kinnitab, teeb selles muudatusi ja täiendusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kõrgemalseisva organi ettepanekul.
1.7 Lasteasutuse kasvatustöö on humanistlik, demokraatlik, kõlbelisi ideid väärtustav ja rahvuskeskne ning salliv kõigi rahvuste, vähemuste ja usuliste vaadete suhtes.
1.8 Lasteasutus teenindab Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt kinnitatud teeninduspiirkonnas elavaid lapsi. Vabadele kohtadele võib vastu võtta väljaspool teeninduspiirkonda elavaid lapsi.
1.9 Lasteasutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, 
haridusministri määrustest, haridusameti juhataja käskkirjadest, linnaosa vanema korraldustest, linnaosa haridusosakonna juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.
1.10 Lasteasutus on Tallinna 4. Lastesõime õigusjärglane.

2   STRUKTUUR

2.1 Lasteasutuses on sõimerühmad.

3	õPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED

3.1 Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud alushariduse raamõppekavale. 
Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja sellekohase õiendi.
3.2 Lasteasutusel on oma tegevus- ja päevakava.
3.3 Lasteasutuse lahtioleku aja kinnitab kõrgemalseisev organ, lähtudes hoolekogu ettepanekust.
3.4 Suveperioodil ühendatakse rühmi ja vajadusel suletakse lasteasutus tervikuna seoses laste vähesusega või remondiks. Sulgemise perioodil kindlustatakse lastele kohad mõnes lähedalasuvas lasteasutuses.

4	LAPSED

4.1 Laste vastuvõtu lasteasutusse ja sealt väljaarvamise korra kehtestab linnavalitsus.
4.2 Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

5	VANEMAD

5.1 Vanemal on õigus:
5.1.1 tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanemale sobival ajal  lasteasutuse päevakava järgides;
5.1.2 nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ka ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
5.1.3 tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta;
5.1.4 kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda hoolekogu, juhataja, kõrgemalseisva organi või lasteasutuse üle riiklikku järelevalvet teostava organi poole.
5.2 Vanem on kohustatud:
5.2.1 looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
5.2.2 kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest;
5.2.3 informeerima õpetajat või lasteasutuse juhatajat lapse puuduma jäämisest;
5.2.4 katma lapse toidukulu ja osaliselt muud kulud linnavolikogu poolt kehtestatud määras ja korras. 

6	PERSONAL

6.1 Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja  lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.
6.2 Lasteasutuse personali koosseisu määrab lasteasutuse juhataja lähtuvalt haridusministri kehtestatud miinimumkoosseisust.
6.3 Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning  teiste lasteasutuste töötajatega.
6.4 Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.
6.5 Tervishoiutöötaja jälgib laste tervist, lähtudes sotsiaalministri määrusega kehtestatud tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti. Laste tervise kaitse kindlustamiseks on kõik lasteasutuse töötajad kohustatud täitma töösisekorra ja ametijuhendi nõudeid ning aitama kaasa lastele tervisliku ja turvalise keskkonna loomisel. 
6.6 Lasteasutuse majandusjuhataja on materiaalselt vastutav töötaja, kelle kohustused ja õigused on määratletud töösisekorraeeskirja ning ametijuhendiga.
6.7 Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteasutuse põhimääruse ning töösisekorraeeskirja, ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas tööseadustega ning pedagoogide teenistust reguleerivate muude õigusaktidega.
6.8 Personaliga sõlmib töölepingud ning muudab, peatab ja lõpetab need lasteasutuse juhataja vastavuses tööseadustega.
6.9 Õpetajate, juhataja asetäitja õppe- kasvatusalal ning eripedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldab juhataja konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu juhataja ettepanekul.

7    JUHTIMINE

7.1 Lasteasutuse tööd juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Töölepingu juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab linnapea või tema poolt volitatud ametiisik.
7.2 Lasteasutuse juhataja ülesanne on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja kodukord ning juhtida lasteasutuse tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. 
7.3 Lasteasutuse juhataja on lasteasutuse seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.
7.4 Oma ülesannete täitmiseks lasteasutuse juhataja riigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud korras:
7.4.1 kannab vastutust lasteasutuse arengu ning rahaliste vahendite 
sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
7.4.2 kinnitab lasteasutuse töösisekorraeeskirja; 
7.4.3 kinnitab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning pedagoogilise nõukogu ettepanekul lasteasutuse õppekava, võttes arvesse hoolekogu arvamuse;
7.4.4 tegutseb lasteasutuse nimel ja esindab lasteasutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes  juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
7.4.5 korraldab lasteasutuse bilansis oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist ning  kooskõlas kõrgemalseisva organiga avab pangaarveid;
7.4.6 omab õigust volitada füüsilisi ja juriidilisi isikuid esindama lasteasutust riigi- ja omavalitsusasutustes ning juriidiliste ja füüsiliste isikute ees;
7.4.7 kinnitab kooskõlastatult kõrgemalseisva organi juhiga lasteasutuse struktuuri ja koosseisunimestiku, kehtestab töökorralduse vormid, töö tasustamise ja premeerimise põhimõtted ning määrad;
7.4.8 tegutseb tööandjana lasteasutuse töötajate suhtes;
7.4.9 määrab kindlaks lasteasutuse personali tööülesanded ja kinnitab nende ametijuhendid;
7.4.10 annab oma pädevuse piires lasteasutuse töö korraldamiseks välja käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
7.4.11 kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse hoolekogu otsuse alusel;
7.4.12 koostab kooskõlastatult hoolekoguga lasteasutuse eelarve projekte;
7.4.13 korraldab lasteasutusele saabunud kirjade ja avalduste lahendamist.
7.5 Lasteasutuse metoodilist tööd korraldab ja juhib juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, tema puudumisel asutuse juhataja.
7.6 Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, kelle ülesanne on õppe-kasvatustegevuse planeerimine, analüüsimine ja hindamine ning juhatajale, hoolekogule ja kõrgemalseisvale organile õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine. Pedagoogilise 
nõukogu otsused protokollitakse.
7.7 Lasteasutuse üldist töökorraldust puudutavaid probleeme arutatakse personali üldkoosolekul, mis kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas.
7.8 Lasteasutuses moodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele  ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. 
7.9 Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe esindaja, lisaks kellele nimetab ühe isiku hoolekogu koosseisu kõrgemalseisev organ. Juhataja esitab hoolekogu koosseisu kõrgemalseisva organi juhile kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.
7.10 Hoolekogu:
7.10.1 kuulab ära juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
7.10.2 annab juhatajale ja kõrgemalseisvale organile soovitusi lasteasutuse eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
7.10.3 teeb juhatajale ja kõrgemalseisvale organile ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
7.10.4 osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha 
täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
7.10.5 otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
7.10.6 otsustab teisi seaduste või linnavolikogu otsustega hoolekogu pädevusse antud  küsimusi.
7.11 Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema  asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis, hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.
7.12 Lasteasutus toetab ja täiendab perekonda laste kasvatamisel. 
Organiseerib vanemate üld- ja rühmakoosolekuid, kutsub vanemaid osalema ühisüritustel ja nende ettevalmistamisel.

8	FINANTSEERIMINE. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

8.1 Lasteasutuse vara kuulub Tallinna linna omandisse, selle valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.
8.2 Lasteasutuse asutamisel antakse kõrgemalseisva organi poolt tasuta lasteasutuse bilanssi vara vastavalt üleandmis-vastuvõtmisaktile.
8.3 Lasteasutuse eelarve kava kiidavad heaks kõrgemalseisev organ ja linnavalitsus ning eelarve kinnitab linnavolikogu.
8.4 Lasteasutuse rahastamine toimub linnaeelarve vahenditest ja vanemate poolt kaetavast osast ning annetustest. Vanema poolt kaetava osa määr kehtestatakse linnavolikogu otsuse alusel.
8.5 Lasteasutus võib saada lisalaekumisi sihtasutustelt ja annetustest. Nende vahendite kasutamine toimub vastavalt annetaja soovile, kui annetaja oma soovi ära näidanud ei ole, siis lasteasutuse juhataja otsuse alusel. Nende vahendite kasutamisest on lasteasutuse juhataja kohustatud informeerima kõrgemalseisvat organit.
8.6 Lasteasutusel on riigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud korras õigus teha kõrgemalseisvale organile ettepanekuid:
8.6.1 oma bilansis oleva vara müümiseks, üleandmiseks, bilansist mahakandmiseks;
8.6.2 finantsmajanduslike tehingute teostamiseks, koostöölepingute sõlmimiseks Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidiliste ja üksikisikutega;
8.6.3 teenuste osutamiseks juriidilistele ja üksikisikutele vastavalt tellijaga sõlmitud lepingus määratud tingimustele. Hinnad ja tariifid kehtestatakse kõrgemalseisva organi poolt kooskõlastatult hinna- ja konkurentsiametiga;
8.6.4 lasteasutuse remondiks, renoveerimiseks ja ümberehitamiseks ning 
uusehitusteks.
8.7 Lasteasutus hoiab vastavalt eelarve ja eelarveväliste vahenditega määratud võimalustele korras ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid.
8.8 Lasteasutuses peetavate kohustuslike dokumentide loetelu ja nende 
täitmine toimub vastavalt haridusministri kehtestatud korrale.
8.9 Lasteasutus esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande rahandusministri määrusega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

9	ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

9.1 Lasteasutuse korraldab ümber või lõpetab kõrgemalseisva organi ettepanekul linnavolikogu otsuse alusel linnavalitsus riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras. 
9.2 Lasteasutuse ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest informeeritakse haridusministrit, vanemaid ja lasteasutuse personali 
vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.
9.3 Linnavalitsus on kohustatud algatama lasteasutuse tegevuse lõpetamise, kui:
9.3.1 lasteasutusel puudub kuue kuu jooksul tegevusluba;
9.3.2 linnavolikogu on võtnud vastu otsuse, et lasteasutuse edasine tegevus on  muutunud ebaotstarbekaks.
9.4 Lasteasutuse tegevuse lõpetamisel tagab linnavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteasutuses.

Toomas Sepp
Linnasekretär
Muudetud, vt 23.02.2000 määrust nr 17
                        Lisa 11
                        KINNITATUD
									      Tallinna Linnavalitsuse
									      24. novembri 1999 
									      määrusega nr 104

          TALLINNA LASTESõIME HELLIK
             P õ H I M Ä Ä R U S

1	ÜLDSÄTTED

1.1 Tallinna Lastesõim Hellik (edaspidi lasteasutus) on koolieast 
noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. Lasteasutus on linna asutus.
1.2 Lasteasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on Vabaduse puiestee 38a 11623 Tallinn.
1.3 Lasteasutuse kõrgemalseisvaks organiks on Nõmme Linnaosa Valitsus (edaspidi kõrgemalseisev organ).
1.4 Lasteasutus on lastesõim.
1.5 Lasteasutusel on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning  sümboolika. Lasteasutusel võib olla oma pangakonto.
1.6 Lasteasutuse põhimääruse kinnitab, teeb selles muudatusi ja täiendusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kõrgemalseisva organi ettepanekul.
1.7 Lasteasutuse kasvatustöö on humanistlik, demokraatlik, kõlbelisi ideid väärtustav ja rahvuskeskne ning salliv kõigi rahvuste, vähemuste ja usuliste vaadete suhtes.
1.8 Lasteasutus teenindab Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt kinnitatud teeninduspiirkonnas elavaid lapsi. Vabadele kohtadele võib vastu võtta väljaspool teeninduspiirkonda elavaid lapsi.
1.9 Lasteasutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, 
haridusministri määrustest, haridusameti juhataja käskkirjadest, linnaosa vanema korraldustest, linnaosa haridusosakonna juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.
1.10 Lasteasutus on Tallinna 11. Lastesõime õigusjärglane.
     
2   STRUKTUUR

2.1 Lasteasutuses on sõimerühmad. 

3	õPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED

3.1 Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud alushariduse raamõppekavale. 
Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja sellekohase õiendi.
3.2 Lasteasutusel on oma tegevus- ja päevakava.
3.3 Lasteasutuse lahtioleku aja kinnitab kõrgemalseisev organ, lähtudes hoolekogu ettepanekust.
3.4 Suveperioodil ühendatakse rühmi ja vajadusel suletakse lasteasutus tervikuna seoses laste vähesusega või remondiks. Sulgemise perioodil kindlustatakse lastele kohad mõnes lähedalasuvas lasteasutuses.

4	LAPSED

4.1 Laste vastuvõtu lasteasutusse ja sealt väljaarvamise korra kehtestab linnavalitsus.
4.2 Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

5	VANEMAD

5.1 Vanemal on õigus:
5.1.1 tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanemale sobival ajal  lasteasutuse päevakava järgides;
5.1.2 nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ka ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
5.1.3 tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta;
5.1.4 kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda hoolekogu, juhataja, kõrgemalseisva organi või lasteasutuse üle riiklikku järelevalvet teostava organi poole.
5.2 Vanem on kohustatud:
5.2.1 looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
5.2.2 kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest;
5.2.3 informeerima õpetajat või lasteasutuse juhatajat lapse puuduma jäämisest;
5.2.4 katma lapse toidukulu ja osaliselt muud kulud linnavolikogu poolt kehtestatud määras ja korras. 

6	PERSONAL

6.1 Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.
6.2 Lasteasutuse personali koosseisu määrab lasteasutuse juhataja lähtuvalt haridusministri kehtestatud miinimumkoosseisust.
6.3 Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning teiste lasteasutuste töötajatega.
6.4 Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.
6.5 Tervishoiutöötaja jälgib laste tervist, lähtudes sotsiaalministri määrusega kehtestatud tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti. Laste tervise kaitse kindlustamiseks on kõik lasteasutuse töötajad kohustatud täitma töösisekorra ja ametijuhendi nõudeid ning aitama kaasa lastele tervisliku ja turvalise keskkonna loomisel. 
6.6 Lasteasutuse majandusjuhataja on materiaalselt vastutav töötaja, kelle kohustused ja õigused on määratletud töösisekorraeeskirja ning ametijuhendiga.
6.7 Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteasutuse põhimääruse ning töösisekorraeeskirja, ametijuhendi ja töölepinguga, mis  on kooskõlas tööseadustega ning pedagoogide teenistust reguleerivate muude õigusaktidega.
6.8 Personaliga sõlmib töölepingud ning muudab, peatab ja lõpetab need lasteasutuse juhataja vastavuses tööseadustega.
6.9 Õpetajate, juhataja asetäitja õppe- kasvatusalal ning eripedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldab juhataja konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab  hoolekogu juhataja ettepanekul.

7    JUHTIMINE

7.1 Lasteasutuse tööd juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Töölepingu juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab linnapea või tema poolt volitatud ametiisik.
7.2 Lasteasutuse juhataja ülesanne on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja kodukord ning juhtida lasteasutuse tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. 
7.3 Lasteasutuse juhataja on lasteasutuse seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.
7.4 Oma ülesannete täitmiseks lasteasutuse juhataja riigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud korras:
7.4.1 kannab vastutust lasteasutuse arengu ning rahaliste vahendite 
sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
7.4.2 kinnitab lasteasutuse töösisekorraeeskirja; 
7.4.3 kinnitab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning pedagoogilise nõukogu ettepanekul lasteasutuse õppekava, võttes arvesse hoolekogu arvamuse;
7.4.4 tegutseb lasteasutuse nimel ja esindab lasteasutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes  juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
7.4.5 korraldab lasteasutuse bilansis oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist ning  kooskõlas kõrgemalseisva organiga avab pangaarveid;
7.4.6 omab õigust volitada füüsilisi ja juriidilisi isikuid esindama lasteasutust riigi- ja omavalitsusasutustes ning juriidiliste ja füüsiliste isikute ees;
7.4.7 kinnitab kooskõlastatult kõrgemalseisva organi juhiga lasteasutuse struktuuri ja koosseisunimestiku, kehtestab töökorralduse vormid, töö tasustamise ja premeerimise põhimõtted ning määrad;
7.4.8 tegutseb tööandjana lasteasutuse töötajate suhtes;
7.4.9 määrab kindlaks lasteasutuse personali tööülesanded ja kinnitab nende ametijuhendid;
7.4.10 annab oma pädevuse piires lasteasutuse töö korraldamiseks välja käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
7.4.11 kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse hoolekogu otsuse alusel;
7.4.12 koostab kooskõlastatult hoolekoguga lasteasutuse eelarve projekte;
7.4.13 korraldab lasteasutusele saabunud kirjade ja avalduste lahendamist.
7.5 Lasteasutuse metoodilist tööd korraldab ja juhib juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, tema puudumisel asutuse juhataja.
7.6 Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, kelle ülesanne on õppe-kasvatustegevuse planeerimine, analüüsimine ja hindamine ning juhatajale,  hoolekogule ja kõrgemalseisvale organile õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks  ettepanekute tegemine. Pedagoogilise 
nõukogu otsused protokollitakse.
7.7 Lasteasutuse üldist töökorraldust puudutavaid probleeme arutatakse personali üldkoosolekul, mis kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas.
7.8 Lasteasutuses moodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. 
7.9 Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe esindaja, lisaks kellele nimetab ühe isiku hoolekogu koosseisu kõrgemalseisev organ. Juhataja esitab hoolekogu koosseisu kõrgemalseisva organi juhile  kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.
7.10 Hoolekogu:
7.10.1 kuulab ära juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
7.10.2 annab juhatajale ja kõrgemalseisvale organile soovitusi lasteasutuse eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
7.10.3 teeb juhatajale ja kõrgemalseisvale organile ettepanekuid lastele soodsa  arengukeskkonna tagamiseks;
7.10.4 osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha 
täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
7.10.5 otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
7.10.6 otsustab teisi seaduste või linnavolikogu otsustega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
7.11 Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis, hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.
7.12 Lasteasutus toetab ja täiendab perekonda laste kasvatamisel. 
Organiseerib vanemate üld- ja rühmakoosolekuid, kutsub vanemaid osalema ühisüritustel ja nende ettevalmistamisel.

8	FINANTSEERIMINE. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

8.1 Lasteasutuse vara kuulub Tallinna linna omandisse, selle valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.
8.2 Lasteasutuse asutamisel antakse kõrgemalseisva organi poolt tasuta lasteasutuse bilanssi vara vastavalt üleandmis-vastuvõtmisaktile.
8.3 Lasteasutuse eelarve kava kiidavad heaks kõrgemalseisev organ ja linnavalitsus ning eelarve kinnitab linnavolikogu.
8.4 Lasteasutuse rahastamine toimub linnaeelarve vahenditest ja vanemate poolt kaetavast osast ning annetustest. Vanema poolt kaetava osa määr kehtestatakse linnavolikogu otsuse alusel.
8.5 Lasteasutus võib saada lisalaekumisi sihtasutustelt ja annetustest. Nende vahendite kasutamine toimub vastavalt annetaja soovile, kui annetaja oma soovi ära näidanud ei ole, siis lasteasutuse juhataja otsuse alusel. Nende vahendite kasutamisest on lasteasutuse juhataja kohustatud informeerima kõrgemalseisvat organit.
8.6 Lasteasutusel on riigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud korras õigus teha  kõrgemalseisvale organile ettepanekuid:
8.6.1 oma bilansis oleva vara müümiseks, üleandmiseks, bilansist mahakandmiseks;
8.6.2 finantsmajanduslike tehingute teostamiseks, koostöölepingute sõlmimiseks Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidiliste ja üksikisikutega;
8.6.3 teenuste osutamiseks juriidilistele ja üksikisikutele vastavalt tellijaga sõlmitud lepingus määratud tingimustele. Hinnad ja tariifid kehtestatakse kõrgemalseisva  organi poolt kooskõlastatult hinna- ja konkurentsiametiga;
8.6.4 lasteasutuse remondiks, renoveerimiseks ja ümberehitamiseks ning 
uusehitusteks.
8.7 Lasteasutus hoiab vastavalt eelarve ja eelarveväliste vahenditega määratud võimalustele korras ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid.
8.8 Lasteasutuses peetavate kohustuslike dokumentide loetelu ja nende 
täitmine toimub vastavalt haridusministri kehtestatud korrale.
8.9 Lasteasutus esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande rahandusministri määrusega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

9	ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

9.1 Lasteasutuse korraldab ümber või lõpetab kõrgemalseisva organi ettepanekul linnavolikogu otsuse alusel linnavalitsus riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud  korras. 
9.2 Lasteasutuse ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest informeeritakse  haridusministrit, vanemaid ja lasteasutuse personali vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.
9.3 Linnavalitsus on kohustatud algatama lasteasutuse tegevuse lõpetamise, kui:
9.3.1 lasteasutusel puudub kuue kuu jooksul tegevusluba;
9.3.2 linnavolikogu on võtnud vastu otsuse, et lasteasutuse edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.
9.4 Lasteasutuse tegevuse lõpetamisel tagab linnavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteasutuses.

Toomas Sepp
Linnasekretär