Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Üldhooldekodusse paigutamist vajavate isikute arvelevõtmise, hooldekodusse paigutamise ja sealt väljaarvamise kord Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 16.06.1999 määrus number 55 [RT IV, 22.12.2013, 61]
Jõustumine:22.06.1999
Kehtetuks tunnistamine:01.10.2014
Redaktsiooni kehtivus:22.06.1999 - 01.10.2014 [RT IV, 22.12.2013, 61]

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 17.09.2014 nr 64 [RT IV, 27.09.2014, 3 - jõust. 01.10.2014]

TALLINNA LINNAVALITSUSE               MÄÄRUS  Tallinn                 16. juuni 1999 nr 55  Üldhooldekodusse paigutamist vajavate isikute arvelevõtmise, hooldekodusse paigutamise ja sealt väljaarvamise kord Tallinnas Sotsiaalhoolekande seaduse paragrahv 5 lg 4 ja paragrahv 8 punkti 2 alusel ning arvestades vajadust ühtlustada Tallinnas alaliselt elavate üldhooldekodusse paigutamist vajavate isikute arvelevõtmise ja paigutamise korda Tallinna Linnavalitsus m ä ä r a b: 1. Kinnitada juurdelisatud üldhooldekodudesse paigutamist vajavate isikute arvelevõtmise, hooldekodusse paigutamise ja sealt väljaarvamise kord Tallinnas. 2. Määrus jõustub 22.juunil 1999.  Peeter Lepp Linnapea						Toomas Sepp   							Linnasekretär 

                    KINNITATUD

                    Tallinna Linnavalitsuse
                    16. juuni 1999
                    määrusega nr 55


     ÜLDHOOLDEKODUSSE PAIGUTAMIST VAJAVATE ISIKUTE 
    ARVELEVÕTMISE, HOOLDEKODUSSE PAIGUTAMISE JA SEALT 
        VÄLJAARVAMISE KORD TALLINNAS

I	Üldsätted

1.	Käesolev üldhooldekodusse paigutamist vajavate isikute arvelevõtmise, 
hooldekodusse paigutamise ja sealt väljaarvamise kord (edaspidi kord)
reguleerib Tallinnas alaliselt elavate iseseisvalt mittetoimetulevate
isikute arvelevõtmist, nende hoolekandeasutusse paigutamist ja sealt
väljaarvamist.
2.	Tulenevalt Sotsiaalhoolekande seaduse paragrahv 16 lõikest 3 ja
paragrahv 18 lõike 1 punktist 6 üldhooldekodu (edaspidi hooldekodu) on
hoolekandeasutus, mis on loodud elamiseks, hooldamiseks ja
rehabilitatsiooniks vanuritele ja puuetega inimestele, kes ei ole
suutelised iseseisvalt elama ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada
teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

II	Õigustatud subjekt

3.	Hooldekodusse paigutamiseks võetakse arvele alaliselt Tallinnas elavad
vanurid ja füüsiliste puuetega isikud (edaspid taotlejad):
	3.1	kes viibivad haiglas, aga ei vaja enam haiglaravi, 
  kuid vajavad jätkuvalt 	igapäevast hooldamist ja kõrvalabi;
	3.2	kes ise või kelle seadusjärgsed ülalpidajad (abikaasa, vanem,
  täisealine laps, vanavanem, lapselaps, täisealine võõras- või kasulaps)
  oma tervise, kõrge vanuse 	või vähekindlustatuse tõttu ei ole    
  võimelised isikule hooldust tagama;
	3.3	kellele osutatakse perioodiliselt koduteenuseid, kuid kes 
  vajavad igapäevast 	hooldamist ja kõrvalabi;
	3.4	kes vajavad igapäevast põetust;
	3.5	kelle hooldamise korraldamine kodustes tingimustes ei ole 
  võimalik.
4.	Taotlejad, kes ei ole määratletud käesoleva korra punktis 3, võib
arvele võtta erijuhtudel, millised otsustab elukohajärgse linnaosa
valitsuse poolt moodustatud sotsiaalhoolekande komisjon.
5.	Hooldekodusse paigutamiseks ei võeta arvele taotlejaid, kes:
	5.1	vajavad psühhiaatrilist jälgimist ja hooldust (v.a  
  vanadusdementsus);
	5.2	on sõltuvad alkoholist ja narkootilistest ainetest;
	5.3	põevad nakkushaigusi, sh tuberkuloosi.
6.	Punktis 5 nimetatud taotlejad kuuluvad ravile kas kodus või haiglas 
või hooldamisele erihooldekodus.

III	Hooldekodusse paigutamise taotlemine ja arvelevõtmine

7.	Taotleja esitab elukohajärgsele linnaosa valitsusele kirjaliku
avalduse, milles põhjendab hooldekodusse paigutamise vajadust.
8.	Linnaosa valitsuses koostatakse iga taotleja kohta toimik, kus korra
punktis 7 nimetatud avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
	8.1	koopia passist;
	8.2	koopia Vaegurluse Ekspertiisi Komisjoni (VEK-i) otsusest või 
	pensionitunnistusest;
	8.3	väljavõte haigusloost koos arsti kinnitusega üldhooldekodusse  
  paigutamise vajalikkusest;
	8.4	elukohajärgse linnaosa valitsuse elanike registri tõend 
  alalise elukoha ja 	perekonna koosseisu kohta;
	8.5	isiku kinnitus kinnis- ja vallasvara ning seadusjärgsete  
  ülalpidajate olemasolu 	või puudumise kohta. Seadusjärgsete  
  ülalpidajate olemasolul tuleb esitada nende nimed ja kontaktandmed;
	8.6	eestkostja ja/või teiste taotleja poolt volitatud isikute  
  kontaktandmed;
	8.7	sotsiaalhoolekande osakonna kodukülastuse akt;
	8.8	taotleja ja tema seadusjärgsete ülalpidajate garantiikirjad  
  hoolduskulude osalise tasumise kohta.
9.	Linnaosa valitsusel on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt
täiendavaid dokumente.
10.	Pärast dokumentide läbivaatamist teeb linnaosa sotsiaalhoolekande
komisjon otsuse arvelevõtmise kohta.
11.	Linnaosa valitsus teatab kirjalikult taotlejale hiljemalt 5 tööpäeva
jooksul peale sotsiaalhoolekande komisjoni otsust taotleja arvelevõtmisest
või sellest keeldumisest näidates ära keeldumise põhjuse.
12.	Linnaosa valitsus annab arvelevõetud isiku toimiku ja omapoolse
taotluse isiku hooldekodusse paigutamiseks üle Tallinna Sotsiaal- ja
Tervishoiuametile.

IV	Hooldekodusse paigutamine

13.	Hooldekodusse paigutatakse käesoleva korra punkti 3 alusel
arvelevõetud isikud, kusjuures esmajärjekorras kuuluvad paigutamisele:
	13.1	linnaeelarvelisse hooldekodusse need arvelevõetud üksielavad  
  isikud, kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid;
	13.2	väljaspool Tallinna haldusterritooriumi asuvatesse  
  hooldekodudesse need arvelevõetud isikud, kes ise või kelle  
  seadusjärgsed ülalpidajad garanteerivad hoolduskulude osalise tasumise 
  ja need kiiret paigutamist vajavad isikud, keda kohtade puudumisel pole
  võimalik paigutada linnaeelarvelisse hooldekodusse.
14.	Arvelevõetud isikute hooldekodudesse paigutamise otsustamiseks
moodustatakse Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti (edaspidi: amet)
juurde komisjon, mille koosseisu kuuluvad esindajad linnaosadest ja
ametist. Nimetatud komisjon:
	14.1	vaatab üle arvelevõetud isiku toimiku;
	14.2	selgitab välja sobiva hooldekodu ja selle koha maksumuse ning 
  teatab 	sellest arvelevõetud isikule;
	14.3	teeb kindlaks arvelevõetud isiku ja/või tema seadusjärgsete  
  ülalpidajate poolt makstava summa vastavalt punktile 8.8;
	14.4	määrab linna poolt hüvitatavate kulude suuruse;
	14.5	teeb otsuse arvelevõetud isiku hooldekodusse paigutamise kohta.
15.	Hooldekodudesse paigutamine toimub ameti suunamiskirja alusel, millest 
saadetakse ärakiri taotluse esitanud linnaosa valitsusele. Väljaspool
Tallinna haldusterritooriumi asuvatesse hooldekodudesse paigutamise korral
näidatakse suunamiskirjas ära Tallinna linna poolt hüvitatavate
hoolduskulude suurus.
16.	Hooldekodusse elama asumiseks võtab arvelevõetud isik endale kohustuse
tasuda kas osaliselt või täielikult enda ülalpidamiskulud hooldekodus.
Selleks tasub ta hooldekodule vähemalt 85% oma igakuisest pensionist või
muust sissetulekust, kuid mitte rohkem kui kinnitatud hoolduskulu.
17.	Väljaspool Tallinna haldusterritooriumi asuvatesse hooldekodudesse
paigutamisel lähtutakse Tallinna linna eelarvelistest vahenditest ja
vahenditest, mis on linnale eraldatud riigieelarvest üldhooldekodudes
asuvate vanurite ülalpidamiskulude katteks ning arvelevõetud isiku ja tema
seadusjärgsete ülalpidajate poolt makstavatest vahenditest.
18.	Kui isiku väljaspool Tallinna haldusterritooriumi asuvas hooldekodus
viibimise ajal suurenevad tema hoolduskulud, tasub täiendavad kulud isik
ja/või tema seadusjärgsed ülalpidajad. Erandjuhtudel võib hooldekodu
taotleda Tallinna linna poolt hüvitatava hooldustasu määra tõstmist.
19.	Hooldekodusse saabudes peavad arvelevõetud isikul lisaks punktides 7 
ja 8 loetletud dokumentidele kaasas olema pass või muu isikut tõendav
dokument, väljakirjutusleht, pensionitunnistus ja ravikaart.
20.	Arvelevõetud isiku vastuvõtmine linnaeelarvelisse hooldekodusse
vormistatakse hooldekodu direktori käskkirjaga.
21.	Hooldekodusse elama asumisel sõlmib linnaeelarvelise hooldekodu
direktor arvelevõetud isikuga (edaspidi: hoolealune) lepingu, millega
sätestatakse hooldekodu ja hoolealuse õigused ja kohustused.

V 	Hooldekodust väljaarvamine

22. 	Hoolealuse võib linnaeelarvelisest hooldekodust välja arvata:
	22.1 	hoolealuse isikliku või tema volitatud isiku avalduse alusel, 
  näidates ära 	kuhu ja kelle juurde ta elama asub;
	22.2	arstliku komisjoni otsuse alusel, kui on lõppenud hoolealuse  
  hooldamise 	vajadus;
	22.3 	kui hoolealune ei täida lepinguga endale võetud kohustusi.
23. 	Hoolealune arvatakse linnaeelarvelisest hooldekodust välja:
	23.1	kohtuotsuse alusel kinnipidamiskohta või psühhiaatriahaiglasse 
  ravile paigutamisel;
	23.2	hoolealuse etteteatamata lahkumisest aasta möödumisel, 
  esitades samas kohtule taotluse tema teadmata kadunuks    
  tunnistamiseks;
	23.3	hoolealuse surma korral.
24.	Hoolealuse linnaeelarvelisest hooldekodust väljaarvamine toimub
kooskõlastatult endise elukohajärgse linnaosa valitsuse ning ametiga ja see
vormistatakse linnaeelarvelise hooldekodu direktori käskkirjaga.
25.	Isiku väljaarvamine väljaspool Tallinna haldusterritooriumi asuvatest 
hooldekodudest toimub hooldekodu omaniku poolt kehtestatud korras ja 
kooskõlastatult endise elukoha järgse linnaosa valitsuse ning ametiga.Toomas Sepp
Linnasekretär