Linnavolikogu pädevuse delegeerimine

Tallinna Linnavolikogu 06.05.1999 määrus number 14
jõustumine 01.06.1999
Kehtetuks tunnistamine 03.03.2013
Redaktsiooni kehtivus 01.10.2003 - 03.03.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 21.02.2013 nr 13, jõustumine 03.03.2013

REDAKTSIOON:

Tvk m 19.06.2003 nr 39 jõust. 01.10.2003

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn,

6. mai 1999 nr 14

 

Linnavolikogu pädevuse delegeerimine

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 30 lg 1 p 3, Tallinna põhimääruse paragrahv 26 lg 2 ning Tallinna linna kui kohaliku omavalitsusüksuse eripära arvestades,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

 

m ä ä r a b :

 

 

1. (Kehtetu - Tvk m 19.06.2003 nr 39 jõust. 01.10.2003)

 

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 27. juuni 1996 määrus nr 19 Linnavolikogu pädevuse delegeerimine.

 

3.  Määrus jõustub 1. juunil 1999.

 

 

Leonid Mihhailov

Tallinna Linnavolikogu aseesimees-

linnavolikogu esimehe asendaja