Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Salme Kultuurikeskuse, Tallinna Pelgulinna Rahvamaja, Tallinna Toomklubi ja Tallinna Keldrimäe Rahvamaja põhimääruste kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 05.03.1999 määrus number 24
Jõustumine:15.03.1999
Kehtetuks tunnistamine:28.06.2013
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2007 - 23.05.2011

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv m 13.12.2006 nr 103 jõust. 01.01.2007
Punkt 1.4 kehtetu, vt Tlv 11.08.99 määrust nr 67

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

 

 

 

 

Tallinn                                                                                                              05. märts 1999 nr 24

 

 

Tallinna Salme Kultuurikeskuse,

Tallinna Pelgulinna Rahvamaja,

Tallinna Toomklubi ja

Tallinna Keldrimäe Rahvamaja

põhimääruste kinnitamine

 

 

Lähtudes Tallinna põhimääruse paragrahv 52 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu

27. juuni 1996 määrusest nr 19 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

m ä ä r a b:

 

1. Kinnitada:

1.1 Tallinna Salme Kultuurikeskuse põhimäärus vastavalt lisale 1;

1.2 Tallinna Pelgulinna Rahvamaja põhimäärus vastavalt lisale 2;

1.3 Tallinna Toomklubi põhimäärus vastavalt lisale 3;

1.4 Tallinna Keldrimäe Rahvamaja põhimäärus vastavalt lisale 4.

 

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 19. aprilli 1991 määruse nr

94 punkt 1.

 

3. Määrus jõustub 15. märtsil 1999. a.

 

 

 

Ivi Eenmaa

Linnapea                                                                                  Toomas Sepp

                                                                                                Linnasekretär

 

 

 

Lisa 3

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse

05. märtsi 1999.a.

määrusega nr 24

 

 

TALLINNA TOOMKLUBI PÕHIMÄÄRUS

 

 

1          ÜLDSÄTTED

 

1.1       Tallinna  Toomklubi (edaspidi: asutus) on Tallinna linna

kultuuriasutus, mille tegevuse põhieesmärgiks on eesti rahvuskultuuri

traditsioonide edasiarendamine, võimaluste loomine inimeste vabaks

eneseväljendamiseks ja loominguliseks tegevuseks ning kultuuripärandi

kättesaadavaks tegemine.

1.2 Asutuse ametlik nimetus on:

            eesti keeles -    Tallinna  Toomklubi

            inglise keeles - Tallinn Toomclub

1.3       Asutuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on  Vene tn 6 ,

10123  Tallinn.

1.4       Asutusel on iseseisev bilanss, arved pankades, oma nimetuse ja

Tallinna suure vapi kujutisega pitsat. Asutusel võib olla oma sümboolika.

1.5       Asutuse kõrgemalseisvaks organiks on Põhja-Tallinna Valitsus (edaspidi:

kõrgemalseisev organ), kes on asutuse valduses oleva linnavara valitseja.
(Tlv m 13.12.2006 nr 103 jõust. 01.01.2007)

1.6       Asutuse arengukava ja investeeringute plaani kinnitab kõrgemalseisev

organ.

1.7       Asutuse põhimääruse kinnitab ning teeb selles muudatusi ja täiendusi

Tallinna Linnavalitsus (edaspidi: linnavalitsus) kõrgemalseisva organi

ettepanekul.

1.8 Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest,

kõrgemalseisva organi juhi käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

 

2          PÕHITEGEVUSALAD

 

2.1       Asutuse põhitegevuseks on huvi- ja seltsitegevuse arendamine,

rahvuskultuuri traditsioonide säilitamine ning puhke- ja

meelelahutusürituste korraldamine.

2.2       Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks tegeleb asutus järgmiste

valdkondadega:

2.2.1    korraldab kontserte, meelelahutusüritusi, festivale, ülevaatusi,

näitusi;

2.2.2    korraldab elanike huvialast tegevust lähtudes paikkondlikust

kultuurisituatsioonist;

2.2.3    toetab ja arendab kõiki rahvakultuuri žanre;

2.2.4    korraldab elanike vaba aja sisustamist;

2.2.5    võimaldab ja arendab klubi- ja seltsitegevust;

2.2.6    korraldab huvialast täiendkoolitust, viib läbi seminare ja

konsultatsioone ja nõustab huviringide juhte;

2.2.7    teeb koostööd seltside, ühenduste, organisatsioonidega nii kodu kui

välismaal;

2.2.8    osaleb rahvusvaheliste organisatsioonide töös;

2.2.9    osutab oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid ja korraldab

muud asutuse põhitegevuse täitmiseks vajalikku majandustegevust.

 

3          VARA JA VAHENDID. MAJANDUSTEGEVUS 

 

3.1 Asutuse bilansis olev vara on linnavara. Linnavaraks on ka

intellektuaalne omand, mis on loodud linna teenistuses olevate isikute

ametialase tegevuse läbi või omandatud linnavara arvel.

3.2       Asutus valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara

linnavara valitsema volitatud asutusena lähtudes riigi ja Tallinna

õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

3.3 Asutuse rahalised vahendid moodustuvad:

3.3.1    Tallinna linna eelarvelistest vahenditest;

3.3.2    ürituste korraldamisel saadud tuludest;

3.3.3    kõrgemalseisva organi poolt kinnitatud hindade alusel osutatud

teenuste eest saadud tuludest;

3.3.4    annetustest ja sihteraldistest;

3.3.5    vara laenutamise ja üürimise eest saadud tuludest;

3.3.6    muudest seadusega lubatud vahenditest.

3.4       Asutuse arendamise eesmärgil võivad asutusele tagastamatut abi anda ja

annetusi teha nii juriidilised kui füüsilised isikud. Tagastamatu abina ja

annetustena saadud vara võetakse arvele kehtestatud korras.

 

4          JUHTIMINE

 

4.1 Asutust juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega

kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea

ettepanekul.

4.2 Asutuse direktoriga sõlmib ja lõpetab linnavalitsuse korralduse

alusel töölepingu kõrgemalseisva organi juht.

4.3 Asutuse põhitegevuse tagamiseks asutuse direktor riigi ja Tallinna

õigusaktidega kehtestatud korras:

4.3.1    korraldab asutuse bilansis oleva vara valdamist, kasutamist ja

käsutamist, juhib asutuse finantsmajanduslikku tegevust ja kannab selle

seaduslikkuse ja otstarbekuse eest isiklikku vastutust;

4.3.2    sõlmib asutuse nimel lepinguid;      

4.3.3    tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust ilma täiendavate

volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites, suhetes teiste

juriidiliste ja füüsiliste   isikutega;

4.3.4    avab pankades arveldus- ja muid arveid;                           

4.3.5    kinnitab kooskõlastatult kõrgemalseisva organiga asutuse

struktuuri, koosseisunimestiku, kehtestab töökorralduse vormid ning

töötajate töö tasustamise ja premeerimise põhimõtted ja -määrad;

4.3.6    tegutseb tööandjana asutuse töötajate suhtes;

4.3.7    omab õigust volitada juriidilisi ja füüsilisi isikuid esindama

asutust kohtus, riigi- ja omavalitsusasutustes ning teiste juriidiliste ja

füüsiliste isikute ees;

4.3.8    kehtestab asutuse töösisekorra eeskirjad;

4.3.9    annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks

käskkirju ja kontrollib  nende täitmist;

4.3.10  koostab asutuse eelarve projekte ja  kontrollib eelarveliste

vahendite sihipärast kasutamist;

4.3.11 kinnitab asutuse raamatupidamise sisekorra eeskirjad;

4.3.12  korraldab asutusele saabunud kirjade ja avalduste lahendamist.

 

5          ARUANDLUS JA KONTROLL

 

5.1 Asutuse raamatupidamine ning aruandlus toimub riigi ja Tallinna

õigusaktidega kehtestatud korras.

5.2 Asutuse finantsmajanduslikku tegevust kontrollib revident,

revisjonikomisjon või audiitor, kelle nimetab või kinnitab kõrgemalseisev

organ.

5.3 Kõrgemalseisev organ ja Tallinna Rahandusamet teostavad kontrolli

kõigis asutuse tegevussfäärides piiranguteta.

 

6          ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

 

6.1 Asutuse asutamine ja lõpetamine toimub Tallinna Linnavolikogu

otsuse alusel;

6.2 Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole otsustatud teisiti,

lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema

õigusjärglasele, selle puudumisel aga kõrgemalseisvale organile.

6.3 Asutuse tegevuse lõpetamine toimub likvideerimise teel.

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

                                                Lisa 1

 

                                                KINNITATUD            

                                                Tallinna Linnavalitsuse

                                                05. märtsi 1999.a

                                                määrusega nr 24          

                       

 

            TALLINNA  SALME KULTUURIKESKUSE  PÕHIMÄÄRUS

 

 

1          ÜLDSÄTTED

 

1.1 Tallinna Salme Kultuurikeskus (edaspidi: asutus) on Tallinna linna

kultuuriasutus, mille tegevuse põhieesmärgiks on eesti rahvuskultuuri

traditsioonide edasiarendamine, võimaluste loomine inimeste vabaks

eneseväljendamiseks ja loominguliseks tegevuseks

ning kultuuripärandi kättesaadavaks tegemine.         

1.2       Asutuse ametlik nimetus on:

            eesti keeles - Tallinna Salme Kultuurikeskus

            inglise keeles - Tallinn Salme Culture Centre

1.3       Asutuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on  Salme  tn

12, 10413  Tallinn.

1.4 Asutusel on iseseisev bilanss, arved pankades, oma nimetuse ja

Tallinna suure vapi kujutisega pitsat. Asutusel võib olla oma sümboolika.

1.5       Asutuse kõrgemalseisvaks organiks on Tallinna Kultuuriamet (edaspidi:

kõrgemalseisev organ), kes on asutuse valduses oleva linnavara valitseja.

1.6       Asutuse arengukava ja investeeringute plaani kinnitab

kõrgemalseisev organ.

1.7 Asutuse põhimääruse kinnitab ning teeb selles muudatusi ja

täiendusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi: linnavalitsus) kõrgemalseisva

organi ettepanekul.

1.8 Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest,

kõrgemalseisva organi juhi käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

 

2          PÕHITEGEVUSALAD

 

2.1 Asutuse põhitegevuseks on huvi- ja seltsitegevuse arendamine,

rahvuskultuuri traditsioonide säilitamine ning puhke- ja

meelelahutusürituste korraldamine.

2.2       Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks tegeleb asutus järgmiste

valdkondadega:

2.2.1 korraldab kontserte, meelelahutusüritusi, festivale, konkursse,

ülevaatusi, näitusi;

2.2.2 korraldab elanike huvialast tegevust;

2.2.3 toetab ja arendab kõiki rahvakultuuri žanre;

2.2.4 korraldab elanike vaba aja sisustamist;

2.2.5 arendab klubi- ja seltsitegevust;

2.2.6 korraldab huvialast täiendkoolitust, seminare, konsultatsioone ja

nõustab huviringide juhte;

2.2.7 teeb koostööd seltside, ühenduste, organisatsioonidega nii kodu-

kui välismaal;

2.2.8 korraldab koostöös Põhja-Tallinna Valitsusega linnaosa kultuuri- ja

massiüritusi;

2.2.9 osaleb rahvusvaheliste organisatsioonide töös;

2.2.10 osutab oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid ja korraldab

muud asutuse põhitegevuse täitmiseks vajalikku majandustegevust.

 

3          VARA JA VAHENDID. MAJANDUSTEGEVUS 

 

3.1 Asutuse bilansis olev vara on linnavara. Linnavaraks on ka

intellektuaalne omand, mis on loodud linna teenistuses olevate isikute

ametialase tegevuse läbi või omandatud linnavara arvel.

3.2 Asutus valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara

linnavara valitsema volitatud asutusena lähtudes riigi ja Tallinna

õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

3.3 Asutuse rahalised vahendid moodustuvad:

3.3.1 Tallinna linna eelarvelistest vahenditest;

3.3.2 ürituste korraldamisel saadud tuludest;

3.3.3 tasuliste teenuste osutamisel saadud tuludest;

3.3.4 annetustest ja sihteraldistest;

3.3.5 vara laenutamise ja üürimise eest saadud tuludest;

3.3.6 muudest seadusega lubatud vahenditest.

3.4 Asutuse arendamise eesmärgil võivad asutusele tagastamatut abi anda ja

annetusi teha nii juriidilised kui füüsilised isikud. Tagastamatu abina ja

annetustena saadud vara võetakse arvele kehtestatud korras.

 

4          JUHTIMINE

 

4.1       Asutust juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega

kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea

ettepanekul.

4.2 Asutuse direktoriga sõlmib ja lõpetab linnavalitsuse korralduse alusel

töölepingu kõrgemalseisva organi juht.

4.3 Asutuse põhitegevuse tagamiseks asutuse direktor riigi ja Tallinna

õigusaktidega kehtestatud korras:

4.3.1 korraldab asutuse bilansis oleva vara valdamist, kasutamist ja

käsutamist, juhib asutuse finantsmajanduslikku tegevust ja kannab selle

seaduslikkuse ja otstarbekuse eest isiklikku vastutust;

4.3.2 sõlmib asutuse nimel lepinguid;          

4.3.3 tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust ilma täiendavate

volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites, suhetes teiste

juriidiliste ja füüsiliste   isikutega;

4.3.4 avab pankades arveldus- ja muid arveid;                  

4.3.5 kinnitab kooskõlastatult kõrgemalseisva organiga asutuse

struktuuri, koosseisunimestiku, kehtestab töökorralduse vormid ning

töötajate töö tasustamise ja premeerimise põhimõtted ja -määrad;

4.3.6 tegutseb tööandjana asutuse töötajate suhtes;

4.3.7 omab õigust volitada juriidilisi ja füüsilisi isikuid esindama

asutust kohtus, riigi- ja omavalitsusasutustes ning teiste juriidiliste ja

füüsiliste isikute ees;

4.3.8 kehtestab asutuse töösisekorra eeskirjad;

4.3.9 annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks

käskkirju ja kontrollib  nende täitmist;

4.3.10 koostab asutuse eelarve projekte ja  kontrollib eelarveliste

vahendite sihipärast kasutamist;

4.3.11 kinnitab asutuse raamatupidamise sisekorra eeskirjad;

4.3.12 korraldab asutusele saabunud kirjade ja avalduste lahendamist.

 

5          ARUANDLUS JA KONTROLL

 

5.1 Asutuse raamatupidamine ning aruandlus toimub riigi ja Tallinna

õigusaktidega kehtestatud korras.

5.2 Asutuse finantsmajanduslikku tegevust kontrollib revident,

revisjonikomisjon või audiitor, kelle nimetab või kinnitab kõrgemalseisev

organ.

5.3       Kõrgemalseisev organ ja Tallinna Rahandusamet teostavad kontrolli

kõigis asutuse tegevussfäärides piiranguteta.

 

6          ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

 

6.1 Asutuse asutamine ja lõpetamine toimub Tallinna Linnavolikogu

otsuse alusel.

6.2 Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole otsustatud teisiti,

lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema

õigusjärglasele, selle puudumisel aga kõrgemalseisvale organile.

6.3 Asutuse tegevuse lõpetamine toimub likvideerimise teel.

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär                                                                                                               

 

 

                                                Lisa 2

 

                                                KINNITATUD            

                                                Tallinna Linnavalitsuse

                                                05. märtsi 1999.a  

                                                määrusega nr 24          

 

 

            TALLINNA  PELGULINNA  RAHVAMAJA  PÕHIMÄÄRUS

 

 

1          ÜLDSÄTTED

 

1.1       Tallinna Pelgulinna Rahvamaja (edaspidi: asutus) on Tallinna linna

kultuuriasutus, mille tegevuse põhieesmärgiks on eesti rahvuskultuuri

traditsioonide edasiarendamine, võimaluste loomine inimeste vabaks

eneseväljendamiseks ja loominguliseks tegevuseks

ning kultuuripärandi kättesaadavaks tegemine.         

1.2 Asutuse ametlik nimetus on:

            eesti keeles - Tallinna  Pelgulinna Rahvamaja

            inglise keeles - Tallinn Pelgulinn House of Culture

1.3 Asutuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on Telliskivi

tn 56, 10611 Tallinn.

1.4       Asutusel on iseseisev bilanss, arved pankades, oma nimetuse ja

Tallinna suure vapi kujutisega pitsat. Asutusel võib olla oma sümboolika.

1.5       Asutuse kõrgemalseisvaks organiks on Tallinna Kultuuriamet (edaspidi:

kõrgemalseisev organ), kes on asutuse valduses oleva linnavara valitseja.

1.6 Asutuse arengukava ja investeeringute plaani kinnitab

kõrgemalseisev organ.

1.7       Asutuse põhimääruse kinnitab ning teeb selles muudatusi ja täiendusi

Tallinna Linnavalitsus (edaspidi: linnavalitsus) kõrgemalseisva organi

ettepanekul.

1.8       Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest,

kõrgemalseisva organi juhi käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

 

2          PÕHITEGEVUSALAD

 

2.1       Asutuse põhitegevuseks on huvi- ja seltsitegevuse arendamine,

rahvuskultuuri traditsioonide säilitamine ning puhke- ja

meelelahutusürituste korraldamine.

2.2       Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks tegeleb asutus järgmiste

valdkondadega:

2.2.1 korraldab kontserte, meelelahutusüritusi, festivale, ülevaatusi,

näitusi;

2.2.2 korraldab elanike huvialast tegevust lähtudes paikkondlikust

kultuurisituatsioonist;

2.2.3 toetab ja arendab kõiki rahvakultuuri žanre;

2.2.4 korraldab elanike vaba aja sisustamist;

2.2.5 arendab klubi- ja seltsitegevust;

2.2.6 korraldab huvialast täiendkoolitust, viib läbi seminare ja

konsultatsioone ja nõustab huviringide juhte;

2.2.7 teeb koostööd seltside, ühenduste, organisatsioonidega nii kodu kui

välismaal;

2.2.8 osutab oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid ja korraldab

muud asutuse põhitegevuse täitmiseks vajalikku majandustegevust.

 

3          VARA JA VAHENDID. MAJANDUSTEGEVUS 

 

3.1 Asutuse bilansis olev vara on linnavara. Linnavaraks on ka

intellektuaalne omand, mis on loodud linna teenistuses olevate isikute

ametialase tegevuse läbi või omandatud linnavara arvel.

3.2 Asutus valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara linnavara

valitsema volitatud asutusena lähtudes riigi ja Tallinna õigusaktidest ning

käesolevast põhimäärusest.

3.3 Asutuse rahalised vahendid moodustuvad:

3.3.1 Tallinna linna eelarvelistest vahenditest;

3.3.2 ürituste korraldamisel saadud tuludest;

3.3.3 tasuliste teenuste osutamisel saadud tuludest;

3.3.4 annetustest ja sihteraldistest;

3.3.5 vara laenutamise ja üürimise eest saadud tuludest;

3.3.6 muudest seadusega lubatud vahenditest.

3.4 Asutuse arendamise eesmärgil võivad asutusele tagastamatut abi anda ja

annetusi teha nii juriidilised kui füüsilised isikud. Tagastamatu abina ja

annetustena saadud vara võetakse arvele kehtestatud korras.

 

4          JUHTIMINE

 

4.1       Asutust juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega

kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea

ettepanekul.

4.2 Asutuse direktoriga sõlmib ja lõpetab linnavalitsuse korralduse alusel

töölepingu kõrgemalseisva organi juht.

4.3 Asutuse põhitegevuse tagamiseks asutuse direktor riigi ja Tallinna

õigusaktidega kehtestatud korras:

4.3.1 korraldab asutuse bilansis oleva vara valdamist, kasutamist ja

käsutamist, juhib asutuse finantsmajanduslikku tegevust ja kannab selle

seaduslikkuse ja otstarbekuse eest isiklikku vastutust;

4.3.2 sõlmib asutuse nimel lepinguid;          

4.3.3 tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust ilma täiendavate

volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites, suhetes teiste

juriidiliste ja füüsiliste   isikutega;

4.3.4 avab pankades arveldus- ja muid arveid;                   

4.3.5 kinnitab kooskõlastatult kõrgemalseisva organiga asutuse

struktuuri, koosseisunimestiku, kehtestab töökorralduse vormid ning

töötajate töö tasustamise ja premeerimise põhimõtted ja -määrad;

4.3.6 tegutseb tööandjana asutuse töötajate suhtes;

4.3.7 omab õigust volitada juriidilisi ja füüsilisi isikuid esindama

asutust kohtus, riigi- ja omavalitsusasutustes ning teiste juriidiliste ja

füüsiliste isikute ees;

4.3.8 kehtestab asutuse töösisekorra eeskirjad;

4.3.9 annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks

käskkirju ja kontrollib  nende täitmist;

4.3.10 koostab asutuse eelarve projekte ja  kontrollib eelarveliste

vahendite sihipärast kasutamist;

4.3.11 kinnitab asutuse raamatupidamise sisekorra eeskirjad;

4.3.12 korraldab asutusele saabunud kirjade ja avalduste lahendamist.

 

5          ARUANDLUS JA KONTROLL

 

5.1 Asutuse raamatupidamine ning aruandlus toimub riigi ja Tallinna

õigusaktidega kehtestatud korras.

5.2 Asutuse finantsmajanduslikku tegevust kontrollib revident,

revisjonikomisjon või audiitor, kelle nimetab või kinnitab kõrgemalseisev

organ.

5.3       Kõrgemalseisev organ ja Tallinna Rahandusamet teostavad

kontrolli kõigis asutuse tegevussfäärides piiranguteta.

 

6          ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

 

6.1 Asutuse asutamine ja lõpetamine toimub Tallinna Linnavolikogu

otsuse alusel;

6.2       Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole otsustatud teisiti,

lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema

õigusjärglasele, selle puudumisel aga kõrgemalseisvale organile.

6.3       Asutuse tegevuse lõpetamine toimub likvideerimise teel.

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

                                            Lisa 4

 

                                            KINNITATUD            

                                            Tallinna Linnavalitsuse

                                            05. märtsi 1999.a

                                            määrusega nr 24

 

 

            TALLINNA  KELDRIMÄE  RAHVAMAJA  PÕHIMÄÄRUS

 

 

1          ÜLDSÄTTED

 

1.1       Tallinna Keldrimäe Rahvamaja (edaspidi: asutus) on Tallinna linna

kultuuriasutus, mille tegevuse põhieesmärgiks on eesti rahvuskultuuri

traditsioonide edasiarendamine, võimaluste loomine inimeste vabaks

eneseväljendamiseks ja loominguliseks tegevuseks ning kultuuripärandi

kättesaadavaks tegemine.

1.2 Asutuse ametlik nimetus on:

            eesti keeles - Tallinna  Keldrimäe Rahvamaja

            inglise keeles - Tallinn Keldrimäe House of Culture

1.3       Asutuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on  Keldrimäe tn

9, 10113 Tallinn.

1.4 Asutusel on iseseisev bilanss, arved pankades, oma nimetuse ja

Tallinna suure vapi kujutisega pitsat. Asutusel võib olla oma sümboolika.

1.5       Asutuse kõrgemalseisvaks organiks on Tallinna Kultuuriamet (edaspidi:

kõrgemalseisev organ), kes on asutuse valduses oleva linnavara valitseja.

1.6       Asutuse arengukava ja investeeringute plaani kinnitab

kõrgemalseisev organ.

1.7 Asutuse põhimääruse kinnitab ning teeb selles muudatusi ja

täiendusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi: linnavalitsus) kõrgemalseisva

organi ettepanekul.

1.8 Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest,

kõrgemalseisva organi juhi käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

 

2          PÕHITEGEVUSALAD

 

2.1       Asutuse põhitegevuseks on huvi- ja seltsitegevuse arendamine,

rahvuskultuuri traditsioonide säilitamine ning puhke- ja

meelelahutusürituste korraldamine.

2.2       Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks tegeleb asutus järgmiste

valdkondadega:

2.2.1 korraldab kontserte, meelelahutusüritusi, festivale, ülevaatusi,

näitusi;

2.2.2    korraldab elanike huvialast tegevust lähtudes paikkondlikust

kultuurisituatsioonist;

2.2.3  toetab ja arendab kõiki rahvakultuuri žanre;

2.2.4  korraldab elanike vaba aja sisustamist;

2.2.5  arendab klubi- ja seltsitegevust;

2.2.6 osutab oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid ja korraldab muud

asutuse põhitegevuse täitmiseks vajalikku majandustegevust.

 

3          VARA JA VAHENDID. MAJANDUSTEGEVUS 

 

3.1 Asutuse bilansis olev vara on linnavara. Linnavaraks on ka

intellektuaalne omand, mis on loodud linna teenistuses olevate isikute

ametialase tegevuse läbi või omandatud linnavara arvel.

3.2 Asutus valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara linnavara

valitsema volitatud asutusena lähtudes riigi ja Tallinna õigusaktidest ning

käesolevast põhimäärusest.

3.3 Asutuse rahalised vahendid moodustuvad:

3.3.1 Tallinna linna eelarvelistest vahenditest;

3.3.2 ürituste korraldamisel saadud tuludest;

3.3.3 tasuliste teenuste osutamisel saadud tuludest;

3.3.4 annetustest ja sihteraldistest;

3.3.5 vara laenutamise ja üürimise eest saadud tuludest;

3.3.6 muudest seadusega lubatud vahenditest.

3.4 Asutuse arendamise eesmärgil võivad asutusele tagastamatut abi anda ja

annetusi teha nii juriidilised kui füüsilised isikud. Tagastamatu abina ja

annetustena saadud vara võetakse arvele kehtestatud korras.

 

4          JUHTIMINE

 

4.1 Asutust juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega

kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea

ettepanekul.                                                              

4.2 Asutuse direktoriga sõlmib ja lõpetab linnavalitsuse korralduse alusel

töölepingu kõrgemalseisva organi juht.

4.3 Asutuse põhitegevuse tagamiseks asutuse direktor riigi ja Tallinna

õigusaktidega kehtestatud korras:

4.3.1    korraldab asutuse bilansis oleva vara valdamist, kasutamist ja

käsutamist, juhib asutuse finantsmajanduslikku tegevust ja kannab selle

seaduslikkuse ja otstarbekuse eest isiklikku vastutust;

4.3.2    sõlmib asutuse nimel lepinguid;      

4.3.3    tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust ilma täiendavate

volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites, suhetes teiste

juriidiliste ja füüsiliste   isikutega;

4.3.4    avab pankades arveldus- ja muid arveid;                           

4.3.5    kinnitab kooskõlastatult kõrgemalseisva organiga asutuse

struktuuri, koosseisunimestiku, kehtestab töökorralduse vormid ning

töötajate töö tasustamise ja premeerimise põhimõtted ja -määrad;

4.3.6    tegutseb tööandjana asutuse töötajate suhtes;

4.3.7    omab õigust volitada juriidilisi ja füüsilisi isikuid esindama

asutust kohtus, riigi- ja omavalitsusasutustes ning teiste juriidiliste ja

füüsiliste isikute ees;

4.3.8    kehtestab asutuse töösisekorra eeskirjad;

4.3.9    annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks

käskkirju ja kontrollib  nende täitmist;

4.3.10  koostab asutuse eelarve projekte ja  kontrollib eelarveliste

vahendite sihipärast kasutamist;

4.3.11 kinnitab asutuse raamatupidamise sisekorra eeskirjad;

4.3.12 korraldab asutusele saabunud kirjade ja avalduste lahendamist.

 

5          ARUANDLUS JA KONTROLL

 

5.1 Asutuse raamatupidamine ning aruandlus toimub riigi ja Tallinna

õigusaktidega kehtestatud korras.

5.2 Asutuse finantsmajanduslikku tegevust kontrollib revident,

revisjonikomisjon või audiitor, kelle nimetab või kinnitab kõrgemalseisev

organ.

5.3 Kõrgemalseisev organ ja Tallinna Rahandusamet teostavad kontrolli

kõigis asutuse tegevussfäärides piiranguteta.

 

6          ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

 

6.1 Asutuse asutamine ja lõpetamine toimub Tallinna Linnavolikogu

otsuse alusel;

6.2 Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole otsustatud teisiti,

lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema

õigusjärglasele, selle puudumisel aga kõrgemalseisvale organile.

6.3 Asutuse tegevuse lõpetamine toimub likvideerimise teel.

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär