Tänavanimede määramine Pirita linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 19.02.1999 määrus number 12
jõustumine 26.02.1999

Redaktsiooni kehtivus 26.02.1999 - ...          TALLINNA LINNAVALITSUSE
              MÄÄRUS

Tallinn                  	19. veebruar 1999 nr 12


Tänavanime määramine
Pirita linnaosas


Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46
kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes
aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Pirita Linnaosa Halduskogu
ettepaneku

Tallinna Linnavalitsus 

m ä ä r a b:

1.	Määrata Lepiku asumisse, endisele Soone kinnistule planeeritud tänavale
vastavalt käesoleva määruse lisale nimi Täpiku tänav. 
2.	Linnaplaneerimise ametil kindlustada käesoleva määruse punktiga 1
kinnitatud tänavanime alusel aadresside määramine vastavalt
krundijaotuskava esitamisajale.
3.	Pirita Linnaosa Valitsusel kindlustada uued tänavasildid tänava
väljaehitamise ajaks.
4.	Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma
ametlikke teadaandeid. 
5.	Määrus jõustub 26. veebruaril 1999.


 


Ivi Eenmaa
Linnapea        	Tiina Kitsing
              	Linnakantselei juriidilise osakonna
              	juhataja linnasekretäri ülesannetes


Lisa