Vabaõhumuuseumi tee 91 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

Tallinna Linnavolikogu 11.02.1999 otsus number 17
jõustumine 11.02.1999

Redaktsiooni kehtivus 10.02.2010 - ...
REDAKTSIOON:
Tlv k 10.02.2010 nr 192, vastuvõetud 10.02.2010           TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              OTSUS


Tallinn,                      11. veebruar 1999 nr 17


Vabaõhumuuseumi tee 91 
kinnistu detailplaneeringu 
kehtestamine Haabersti linnaosas


Juhindudes Planeerimis- ja ehitusseaduse paragrahv 24 ja Tallinna ajutise
ehitusmääruse paragrahv 79,


Tallinna Linnavolikogu

o t s u s t a b: 

1.Kehtestada Haabersti linnaosas Vabaõhumuuseumi tee 91 detailplaneering
vastavalt Arhitektuuribüroo ALIS projektile (Tallinna Linnaplaneerimise
Ameti projektide läbivaatamise komisjoni 26. augusti 1998 otsus nr 239).

(Kehtetu osaliselt -Umboja tn 18 ja 20 kinnistute osas - Tlv k 10.02.2010 nr 192, vastuvõetud 10.02.2010)

2.Teede ja tehnovõrkude väljaehitamise kuni ehituskrundini tagab ehitusloa
taotleja oma vahendite arvel.

3.Otsus jõustub vastuvõtmisest.

Edgar Savisaar
Tallinna Linnavolikogu esimees