Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Elamus tarbitud vee arvestamise korra kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 16.10.1998 määrus number 65
Jõustumine:16.10.1998
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - ... [RT IV, 13.09.2013, 13]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011
Tlv m 01.11.2000 nr 75 jõust. 06.11.2000
Tlv m 18.12.1998 nr 81 jõust. 18.12.1998

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn

16. oktoober 1998 nr 65

Elamus tarbitud vee arvestamise korra kinnitamine

 

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1

Tallinna Linnavalitus

m ä ä r a b:

1. Kinnitada juurdelisatud elamus tarbitud vee arvestamise kord.

2. Linnaosade valitsustel rakendada linna omandis või linnaosade haldamisel ja majandamisel olevates elamutes punktis 1 kinnitatud korda alates 01. veebruarist 1999.
(Tlv m 18.12.1998 nr 81 jõust. 18.12.1998)

3. Linnaosade valitsustel tagada linna omandis või linnaosade haldamisel ja majandamisel olevates elamutes rendile antud mitteeluruumides veemõõdusõlmede paigaldamine veekasutuse mõõtmiseks.

4. Määrus jõustub vastuvõtmisest

Ivi Eenmaa

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

Kinnitatud
Tallinna Linnavalitsuse
16. oktoobri 1998.a
määrusega nr 65

Elamus tarbitud vee arvestamise kord

1. Üldsätted.

1.1 Käesolev kord reguleerib tarbitud vee eest maksmist elamus või elamute grupis, mille joogivee tarbimine on mõõdetud üldveemõõturiga juhtudel, kui:

1.1.1 korterites ei mõõdeta vee tarbimist;

1.1.2 osas korteritest mõõdetakse vee tarbimist;

1.1.3 kõigis korterites mõõdetakse vee tarbimist.

1.2 Elamute grupina käsitletakse elamute kogumit, mis varustatakse joogiveega ühisest veesisendist ja tarbimist mõõdetakse ühises veemõõdusõlmes.

1.3 Elamutes asuvaid mitteeluruume kasutavate isikute vee tarbimine peab olema mõõdetud. Elamutes asuvatele mitteeluruumidele kohaldatakse veemõõturiga korterite kohta sätestatut.

2. Vee arvestamine elamus, kus tarbitud vesi on mõõdetud elamu veemõõturiga ja elamu korterites puuduvad veemõõturid.

2.1 Elamu korterites on ühesugused vee tarbimistingimused.

2.1.1 Vee tariif määratakse elamus tarbitud vee ja selle kanaliseerimise maksumuse jagamisega elamu eluruumide üldpinnale järgmiselt:

[eurot/m2]

 (2.1),

 kus:

  

  

 pv - vee tariif (eurot/m2) kuus;

  

  

Lv - vee tarbimus (m3) elamus kuus;

  

  

Lv= Lvd - Lvh

[m3]

 (2.2),

 kus:

  

  

Lvd - vee tarbimus (m3) elamus veemõõturi järgi kuus;

  

  

Lvh - vee kulu (m3) elamu tehnosüsteemide hooldamisel, avariidel ja üldkasutatavate ruumide korrashoidmisel arveldataval kuul;

  

  

Hv - vee kasutamise ja reovee ärajuhtimise hind (eurot/m3).

  

  

[euro]

 (2.3),

 kus:

  

  

Hkv - joogivee müügihind (eurot/m3);

  

  

Hhv - reovee ärajuhtimise ja puhastamise tasu (eurot/m3).

  

  

Sd - elamu eluruumide üldpind (m2)

  

  

[m²]

  

 (2.4),

 kus:

  

  

 isf - i- korteri üldpind (m2);

  

  

 i - (1,...,n)-elamu korterid.

 

(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

2.1.2 Korteri vee ja kanalisatsiooni makse määratakse vee tariifi ja eluruumi üldpinna korrutisena järgmiselt:

[euro]

 (2.5),

 kus:

  

  

iTv - i- korteri vee ja kanalisatsiooni makse kuus (eurodes).

 

(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

2.1.3 Korteri vee ja kanalisatsiooni abonenttasu määratakse elamu abonenttasu jagamisega elamu korterite arvuga järgmiselt:

iTa = Pa / F

[euro]

 (2.5a),

 kus:

  

  

iTa - i-korteri vee ja kanalisatsiooni abonenttasu kuus (eurodes);

  

  

Pa- elamu vee ja kanalisatsiooni abonenttasu kuus (eurodes);

  

  

F - korterite arv elamus (tk).

 

(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

2.1.4 Korteri vee ja kanalisatsiooni kogumakse määratakse järgmiselt:

iTw = iTv iTa

[euro]

 (2.5b),

 kus:

  

  

iTw - i-korteri vee ja kanalisatsiooni kogumakse kuus (eurodes).

 

(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

2.2 Elamu korterites on erinevad vee tarbimistingimused.

2.2.1 Vee tariif määratakse elamus tarbitud vee ja selle kanaliseerimise maksumuse jaotusena elamu eluruumide vee tarbimistingimustega kaalutud üldpinnale järgmiselt:

[eurot/m2]

 (2.6),

 kus:

  

  

 ilvn- korteri veetarbimise tingimusi iseloomustav koefitsient, mis võrdsustatakse vee ööpäevase tarbimisnormiga m3-tes antud tingimustes vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 28. veebruari 1992 määrusele nr 36.

 

(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

2.2.2 Korteri vee ja kanalisatsiooni makse määratakse vee tariifi ja eluruumi kaalutud üldpinna korrutisena järgmiselt:

 [euro]

 (2.7).

 

(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

2.2.3 Korteri vee ja kanalisatsiooni abonenttasu määratakse valemiga (2.5a).
(Tlv m 01.11.2000 nr 75 jõust. 06.11.2000)

2.2.4 Korteri vee ja kanalisatsiooni kogumakse määratakse valemiga (2.5b).
(Tlv m 01.11.2000 nr 75 jõust. 06.11.2000)

3. Vee arvestamine elamus, kui tarbitud vesi on mõõdetud elamu veemõõturiga ja korteritesse on paigaldatud veemõõturid.

3.1 Elamu osades korterites on veemõõturid.

3.1.1 Veemõõturitega korteri vee ja kanalisatsiooni makse määratakse korteri veemõõturite näitude järgi järgmiselt:

iTv = ilHv

 [euro]

 (3.1),

 kus:

  

  

 ilv - i- korteri veekulu veemõõturite näitude järgi kuus;

  

  

 i=(1,...,m) - veemõõturitega korterid.

 

(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

3.1.2 Veemõõturita korteri vee ja kanalisatsiooni makse tariif määratakse elamu vee tarbimise ja veemõõturitega korterite tarbimise vahe jagamisega veemõõturiteta korterite üldpinnaga järgmiselt:

pv=(Lv × Hv-/

 [eurot/m2]

 (3.2),

 kus:

  

  

pv - veemõõturiteta korteri vee ja kanalisatsiooni makse tariif;

  

  

i = (m 1,...,n) - veemõõturiteta korterid.

 

(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

3.1.3 Veemõõturiteta korteri vee ja kanalisatsiooni makse määratakse makse tariifi ja eluruumi üldpinna korrutisena järgmiselt:

iTv= pv ×

[euro]

(3.3),

kus:

 

 

i= (m 1,...,n) - veemõõturiteta korterid.

 

(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

3.1.3a Korteri vee ja kanalisatsiooni abonenttasu määratakse valemiga (2.5a).
(Tlv m 01.11.2000 nr 75 jõust. 06.11.2000)

3.1.3b Korteri vee ja kanalisatsiooni kogumakse määratakse valemiga (2.5b).
(Tlv m 01.11.2000 nr 75 jõust. 06.11.2000)

3.1.4 Kui i-eluruum on ettevõtja poolt elamus üüritud ruum, siis

iTvr = iTv × Hvr/Hv

 [euro]

 (3.4),

 kus:

  

  

 iTvr - üüritud eluruumi vee ja kanalisatsiooni makse;

  

  

 Hvr - juriidilise isiku vee kasutamise ja reovee ärajuhtimise hind;

  

  

Hvr= Hkvr Hhvr

 [euro]

 (3.5),

 kus:

  

  

 Hkvr - joogivee müügihind juriidilisele isikule (eurot/m3);

  

  

 Hhvr - reovee ärajuhtimise ja puhastamise tasu juriidilisele isikule (eurot/m3).

 

(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

3.2 Elamu kõigis korterites on veemõõturid.

3.2.1 Korteri vee ja kanalisatsiooni makse määratakse veemõõturite näitude järgi analoogiliselt

p. 2.1.1 valemiga (3.1):

3.2.1a Korteri vee ja kanalisatsiooni abonenttasu määratakse valemiga (2.5a).
(Tlv m 01.11.2000 nr 75 jõust. 06.11.2000)

3.2.1b Korteri vee ja kanalisatsiooni kogumakse määratakse valemiga (2.5b).
(Tlv m 01.11.2000 nr 75 jõust. 06.11.2000)

3.2.2 Elamu veetarbimise ja korterite veetarbimiste summa vahena võib tekkida vee kadu:

Tk = Lv × Hv-

 [euro]

 (3.6),

 kus:

  

  

 Tk - vee kadu.

 

(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

4. Vee arvestamine elamute grupis, kui grupis tarbitud vesi on mõõdetud veemõõturiga.

4.1 Elamute grupi korterites ei mõõdeta vee tarbimist.

4.1.1 Vee tariif määratakse elamute grupis tarbitud vee ja selle kanaliseerimise maksumuse jaotusena elamute grupi elamuruumide üldpinnale järgmiselt:

 [eurot/m2]

 (4.1),

 kus:

  

  

 Lvg - vee tarbimus elamute grupis kuus (m3);

  

  

Lvg= Lvgd - Lvgh

[m3]

 (4.2),

 kus:

  

  

 Lvgd - vee tarbimus (m3) elamute grupis veemõõturi järgi kuus;

  

  

 Lvgh - vee kulu (m3) elamute tehnosüsteemide hooldamisel, avariidel ja üldkasutatavate ruumide korrashoidmisel arveldataval kuul;

  

  

 j= (1, ..., t) - elamud elamute grupis.

 

(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

4.1.2 Elamute grupi korteri vee ja kanalisatsiooni makse määratakse vee tariifi ja eluruumi üldpinna korrutisena järgmiselt:

 [euro]

 (4.3).

 

(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

4.1.2a Korteri vee ja kanalisatsiooni abonenttasu määratakse valemiga (2.5a),

kusjuures Pa on elamute grupi abonenttasu ja F on elamute grupi korterite arv.
(Tlv m 01.11.2000 nr 75 jõust. 06.11.2000)

4.1.2b Korteri vee ja kanalisatsiooni kogumakse määratakse valemiga (2.5b).
(Tlv m 01.11.2000 nr 75 jõust. 06.11.2000)

4.2 Elamute grupi korterites mõõdetakse vee tarbimist.

4.2.1 Elamute grupis osas korteritest mõõdetakse vee tarbimist.

Korteri vee ja kanalisatsiooni maksele lisandub elamute vaheliste veetorude varjatud leketest tekkinud vee kaost korterile tulenev makse.

4.2.1.1 Veemõõturiga korteri vee- ja kanalisatsiooni makse määratakse korteri veemõõturite näitude järgi järgmiselt:

ij Tv = ijlv × Hv

 [euro]

 (4.4),

 kus:

  

  

 ij Tv - j - elamu i-korteri makse;

  

  

 i= (1,...,m) - veemõõturitega korterid.

 

(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

4.2.1.2 Veemõõturiteta korteri vee ja kanalisatsiooni makse tariif määratakse elamugrupi vee tarbimise ja elamute veemõõturitega korterite veetarbimise vahe jagamisega elamute veemõõturiteta korterite üldpinnaga järgmiselt:

= (Lvg × Hv -

 [eurot/m2]

 (4.5),

 kus:

  

  

 - veemõõturiteta korteri maksetariif.

  

  

 Kui

  

  

 >2 Hv(lvn D) / sn

  

 (4.6),

 

  

  

 siis

  

  

 = 2 Hv (lvn × D) / sn

  

 (4.7),

 

  

  

 kus:

  

  

 - maksetariif vee tarbimisnormist lähtuvalt;

  

  

 lvn - vee tarbimisnorm m3-tes vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 28. veebruari 1992 määrusele nr 36;

  

  

 D - ööpäevade arv arveldatavas kuus;

  

  

 sn = 18, s.o elaniku eluruumi normpind vastavalt Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999 määrusele nr 38.

 

(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

4.2.1.3 Veemõõturiteta korteri vee ja kanalisatsiooni makse määratakse makse tariifi ja eluruumi üldpinna korrutisena järgmiselt:

 [euro]

 (4.8),

 kus:

  

  

 pv= ; , kui tingimus (3.6) on täidetud;

  

  

 i - (m 1, .... , n) - veemõõturiteta korterid.

 

(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

4.2.1.3a Korteri vee ja kanalisatsiooni abonenttasu määratakse analoogselt punktiga 4.1.2a.
(Tlv m 01.11.2000 nr 75 jõust. 06.11.2000)

4.2.1.3b Korteri vee ja kanalisatsiooni kogumakse määratakse valemiga (2.5b).
(Tlv m 01.11.2000 nr 75 jõust. 06.11.2000)

4.2.1.4 Vee kao tariif määratakse grupi veemõõturi näidu järgse maksumuse ja korterite maksete summa vahe jagamisega elamutegrupi eluruumide üldpinnale järgmiselt:

pvk =

 [eurot/m2]

 (4.9),

 kus:

  

  

 pvk - veekao tariif.

 

(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

4.2.1.5 Korteri veekao makse määratakse veekao tariifi ja eluruumi üldpinna korrutisena järgmiselt:

 [euro]

 (4.10),

 kus:

  

  

 ij Tvk - korteri veekao makse.

 

(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

4.2.2 Elamute grupi kõigis korterites mõõdetakse vee tarbimist.

4.2.2.1 Korteri vee- ja kanalisatsiooni makse määratakse analoogiliselt p. 4.2.1.1 valemiga (4.4):

4.2.2.1a Korteri vee ja kanalisatsiooni abonenttasu määratakse analoogselt punktiga 4.1.2a.
(Tlv m 01.11.2000 nr 75 jõust. 06.11.2000)

4.2.2.1b Korteri vee ja kanalisatsiooni kogumakse määratakse valemiga (2.5b).
(Tlv m 01.11.2000 nr 75 jõust. 06.11.2000)

4.2.2.2 Veekao tariif määratakse analoogiliselt p. 4.2.1.4 valemiga (4.9).

4.2.2.3 Korteri veekao makse määratakse analoogiliselt p. 4.2.1.5 valemiga (4.10).

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

Elamus tarbitud vee arvestamise kord (Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)