Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Munitsipaalasutuse Tallinna Linnaarhiiv ümberkorraldamine Tallinna ametiasutuseks ning selle põhimääruse kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 01.10.1998 määrus number 33
Jõustumine:01.10.1998
Kehtetuks tunnistamine:03.02.2012
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2005 - 03.02.2012

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 26.01.2012 nr 3, jõustumine 03.02.2012

REDAKTSIOON:

Tvk m 20.06.2005 nr 37 jõust. 01.07.2005

 

 

                    TALLINNA LINNAVOLIKOGU

                            MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn,                                        1. oktoober 1998 nr 33

 

 

Munitsipaalasutuse Tallinna

Linnaarhiiv ümberkorraldamine

Tallinna ametiasutuseks ning

selle põhimääruse kinnitamine

 

 

Juhindudes Arhiiviseaduse paragrahv 21 lg 1 ja Tallinna põhimääruse

paragrahv 52 lg 2 ja lg 7,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b :

 

1. Korraldada munitsipaalasutus Tallinna Linnaarhiiv ümber Tallinna linna

ametiasutuseks ametliku nimetusega Tallinna Linnaarhiiv ja kinnitada selle

juurdelisatud põhimäärus alates 1. jaanuarist 1999.

 

2. Määrus jõustub vastuvõtmisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

                                        KINNITATUD

                                        Tallinna Linnavolikogu

                                        1.oktoobri 1998 määrusega nr. 33

 

 

 

                        Tallinna Linnaarhiivi põhimäärus

           

 

 

1.  Üldsätted

 

1.1 Tallinna Linnaarhiiv (edaspidi  linnaarhiiv) on Tallinna linna

ametiasutus.

1.2 Linnaarhiivi ametlik nimetus on  eesti keeles   - Tallinna Linnaarhiiv

                                    inglise keeles  - Tallinn City Archives

                                    saksa keeles    - Stadtarchiv Tallinn

1.3 Linnaarhiivi aadress on: Tolli tänav 6, 10133 Tallinn.

1.4 Linnaarhiivi kõrgemalseisvaks organiks on Tallinna  Linnavalitsus

(edaspidi  linnavalitsus).

1.5 Linnaarhiivil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat,

dokumendiplangid ning oma arveldusarved. Linnaarhiiv tegutseb talle

linnaeelarves ettenähtud vahendite  ja riigieelarvest riiklike ülesannete

täitmiseks eraldatavate vahendite piires.

1.6 Linnaarhiivi moodustab, kujundab ümber ja tema tegevuse lõpetab ning

tema põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Tallinna Linnavolikogu

linnavalitsuse ettepanekul, kuulanud ära riigiarhivaari arvamuse.

1.7 Linnaarhiivi struktuuri ja koosseisu kinnitamine toimub vastavalt riigi

ja Tallinna õigusaktidele.

1.8 Linnaarhiiv juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning

käesolevast põhimäärusest.

 

2.  Põhiülesanded

 

2.1 Linnaarhiivi põhiülesanded on:        

2.1.1 koguda ja säilitada Tallinna omavalitsuse ja asutuste tegevuse

tulemusena loodud või saadud arhiiviväärtusega arhivaale alates 13.

sajandist kuni tänapäevani;

2.1.2 teostada arhiivijärelevalvet Tallinna linna ametiasutustes ja

asutustes:

2.1.2.1 kontrollida arhivaalide säilitamise, neile juurdepääsu ja nende

kaitse tingimuste vastavust arhiiviseaduse ning seaduse alusel  kehtestatud

nõuetele;

2.1.2.2 kontrollida arhiiviseaduse ja selle alusel kehtestatud nõuete

täitmist;

2.1.2.3 kontrollida arhivaalidele määratud säilitustähtaja vastavust

arhiiviseaduse ja seaduse alusel kehtestatud nõuetele;

2.1.2.4 kontrollida arhivaalide üleandmise õiguspärasust;

2.1.2.5 kontrollida arhivaalide arvestuse pidamist;

2.1.2.6 teha avastatud rikkumiste osas ettekirjutusi ja ettepanekuid

asjaajamistoimingute kooskõlla viimiseks arhiiviseaduse ning seaduse alusel

kehtestatud nõuetega;

2.1.2.7 koostada protokolle, kui avastatud rikkumiste kohta tehtud

ettekirjutusi ei täideta, ning esitada need riigiarhivaarile;

2.1.3 viia läbi arhivaalide hindamist;

2.1.4 anda arvamus järelevalvealuste asutuste asjaajamiskorra kohta enne

nende kehtestamist, muutmist ja täiendamist;

2.1.5 anda  arvamus järelevalvealuste asutuste dokumentide loetelude ja

säilitustähtaegade kohta enne nende kehtestamist;

2.1.6 otsustada asutustes tekkinud arhiiviväärtuseta arhivaalide eraldamise

hävitamiseks;

2.1.7 tegelda arhiivinduse metoodiliste küsimustega ja nõustada Tallinna

linna asutusi ning avalik-õiguslikke juriidilisi isikuid arhiivinduslikes

küsimustes;

2.1.8 tagada linnaarhiivile säilitamiseks üleantud arhivaalide säilimine ja

kaitse ning neile juurdepääs vastavalt arhiiviseadusele ja seaduse alusel

kehtestatud nõuetele;

2.1.9 parandada ja täiustada arhivaalide säilitustingimusi linnaarhiivi

hoonetes;

2.1.10 konserveerida ja restaureerida linnaarhiivis säilitatavaid arhivaale

ning jätkata neist tagatisfondi (mikrofilmide) loomist, tagamaks eriti

vanemate ja halvas seisukorras olevate arhivaalide säilivust;

2.1.11 väljastada arhiiviteatisi, ärakirju ja väljavõtteid linnaarhiivis

säilitatavatest arhivaalidest;

2.1.12 täiendada ja täiustada linnaarhiivis säilitatavate arhivaalide

arvestus- ja teatmesüsteemi;

2.1.13 anda välja arhiivinduslikke teatme- ja metoodilisi materjale,

arhiivijuhte, arhiiviteatmikke ning katalooge;

2.1.14 korraldada Tallinna ajaloo teaduslikku uurimist, s.h. eriti

linnaarhiivis säilitatavate arhivaalide ja neil põhinevate teaduslike

uurimuste avaldamist;

2.1.15 korraldada ajaloo- ja arhiivindusalaseid seminare ja nõupidamisi;

2.1.16 teha koostööd kodu- ja välismaiste arhiividega ja teiste

teadusasutustega arhiivinduse ja ajaloouurimise alal;

2.1.17 tutvustada Tallinna ajalugu ning  linnaarhiivi varasid avalikkusele

näituste, ekskursioonide, loengute ja muude ürituste kaudu, samuti

massiteabevahendites;

2.1.18 osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis  ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine.

(Tvk m 20.06.2005 nr 37 jõust. 01.07.2005)

 

3.  Õigused

 

3.1 Linnaarhiivil on temale pandud põhiülesannete täitmiseks õigus:

3.1.1 saada Tallinna linna ametiasutustelt, asutustelt ja

avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt oma ülesannete täitmiseks

vajalikke andmeid;

3.1.2 teha asutustele oma pädevuse piires kohustuslikke ettekirjutusi;

3.1.3 esitada oma pädevusse kuuluvate küsimuste kohta Tallinna õigusaktide

eelnõusid;

3.1.4 moodustada oma pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamiseks komisjone

ja töörühmi, kaasates vajaduse korral oma töösse lepingulisel alusel

spetsialiste ja eksperte;

3.1.5 pidada oma pädevusse kuuluvates küsimustes läbirääkimisi juriidiliste

ja füüsiliste isikutega ning sõlmida nendega lepinguid;

3.1.6 osutada juriidilistele ja füüsilistele isikutele tasulisi teenuseid

käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks;

3.1.7  võtta säilitamiseks linnaarhiivi eraarhivaale kokkuleppel nende

omanikega;

3.1.8. kasutada muid Tallinna õigusaktidega antud õigusi.

 

4.  Vara ja vahendid

 

4.1 Linnaarhiivi bilansis olev vara on linnavara. Linnavaraks on ka

intellektuaalne omand, mis on loodud linnateenistuses olevate isikute

ametialase tegevuse läbi või omandatud linnavara arvel.

4.2 Linnaarhiiv valdab, kasutab ja käsutab tema bilanssi antud linnavara,

lähtudes riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

4.3 Linnaarhiivi varad, s.h. linnaarhiivis säilitatavad arhivaalid (välja

arvatud deposiidid) on Tallinna linna omand.

4.4 Linnaarhiivi rahalised vahendid moodustavad:

4.4.1 Tallinna linna eelarvelistest vahenditest;

4.4.2 riigieelarvest riiklike ülesannete täitmiseks eraldatud vahenditest;

4.4.3 annetustest ja sihteraldistest;

4.4.4 tasuliste teenuste osutamisest oma põhimääruses sätestatud ülesannete

täitmiseks;

4.4.5 muudest seadusega lubatud vahenditest.

 

5.  Juhtimine

 

5.1 Linnaarhiivi juhib linnaarhivaar, kes tegutseb linnaarhiivi juhataja

õigustes ja kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus

linnapea ettepanekul, arvestades arhivaaridele esitatavaid kutsenõudeid.

5.2 Linnaarhiivi juhataja:

5.2.1 juhib linnaarhiivi tegevust ja vastutab linnaarhiivile pandud

ülesannete ja kohustuste täitmise eest ning määrab kindlaks linnaarhiivi

teiste töötajate sellealased ülesanded, kohustused ja vastutuse;

5.2.2 annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning

nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

5.2.3 nimetab ametisse ja vabastab ametist  ametnikke ning sõlmib ja

lõpetab töölepingud  abiteenistujate ja koosseisuväliste teenistujatega;

5.2.4 rakendab abinõusid linnaarhiivi majandusliku ja tehnilise baasi

arenguks, töötingimuste  ajakohastamiseks ning töötajate kvalifikatsiooni

tõstmiseks;

5.2.5 käsutab temale antud õiguste raames linnaarhiivi rahalisi vahendeid

ja vara;

5.2.6 kinnitab linnaarhiivi töötajatele lisatasud, tagab finants-ja

koosseisudistsipliinist kinnipidamise;

5.2.7 sõlmib Tallinna õigusaktidega sätestatud korras lepinguid ja

kokkuleppeid;

5.2.8 esindab linnaarhiivi ilma täiendavate volitusteta suhetes teiste

füüsiliste ja juriidiliste  isikutega.