Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 28.05.1998 määrus number 20
Jõustumine:15.06.1998
Kehtetuks tunnistamine:29.10.2009
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2005 - 29.10.2009

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 01.10.2009 nr 35, jõustumine 29.10.2009
REDAKTSIOON:

Tvk m 20.06.2005 nr 37 jõust. 01.07.2005

 

 

                    TALLINNA LINNAVOLIKOGU

                            MÄÄRUS

 

 

 

 

 

 

Tallinn,                                   28. mai 1998 nr 20

 

 

 

 

Tallinna linnaosade valitsuste

põhimääruste kinnitamine

 

 

Lähtudes Tallinna põhimääruse § 52 lg 2,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Kinnitada:

1.1  Haabersti Linnaosa Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 1;

1.2  Tallinna Kesklinna Valitsuse põhimääruse vastavalt lisale 2;

1.3  Kristiine Linnaosa Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 3;

1.4  Lasnamäe Linnaosa Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 4;

1.5  Mustamäe Linnaosa Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 5;

1.6  Nõmme Linnaosa Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 6;

1.7  Pirita Linnaosa Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 7;

1.8  Põhja-Tallinna Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 8.

 

2. Määrus jõustub 15. juunist 1998.

 

 

 

 

 

Merike Varvas

Tallinna Linnavolikogu aseesimees

 

 

                                            KINNITATUD

 

                                            Tallinna Linnavolikogu

                                            28.  mai 1998 määrusega nr 20

                                            Lisa 1

 

 

                    HAABERSTI LINNAOSA VALITSUSE

                        P õ H I M Ä Ä R U S

 

 

1.  ÜLDSÄTTED

 

1.1 Haabersti Linnaosa Valitsus  (edaspidi: valitsus) on linna ametiasutus.

1.2  Valitsuse ametlik nimetus on: Haabersti Linnaosa Valitsus.

1.3 Valitsuse aadress on: Ehitajate tee 109A, EE-0035 Tallinn.

1.4 Valitsusel  on  Tallinna  suure  vapi  kujutise  ja oma nimetusega

pitsat, dokumendiplangid ning oma arveldusarve.

1.5 Valitsuse põhimääruse, struktuuri, teenistujate koosseisu ja

palgamäärad  kinnitab Tallinna Linnavolikogu (edaspidi: linnavolikogu)

Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi: linnavalitsuse) ettepanekul. Vastava

ettepaneku, mis on eelnevalt kooskõlastatud halduskoguga, esitab

linnavalitsusele linnaosa vanem. 

1.6 Valitsus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest,

Haabersti linnaosa põhikirjast ja käesolevast põhimäärusest.

 

2.  VALITSUSE PÄDEVUS

 

2.1 Valitsus otsustab ja korraldab oma haldusterritooriumil kas vahetult

või teiste  isikutega sõlmitud lepingute alusel kõiki kohaliku elu

küsimusi, mis on talle pandud riigi või Tallinna õigusaktidega.

2.2 Valitsuse pädevusse kuulub:

2.2.1 linnaosa arengu kindlustamine ja infrastruktuuri normaalse

funktsioneerimise tagamine lähtudes Tallinna arengukavast, linnaosa

huvidest ja ülesannetest, linnaosa elanike vajadustest, linnaosa eripärast

ning arvestades linna kui terviku huvisid;

2.2.2 sotsiaalhoolekande korraldamine, sotsiaalkultuuriliste ja

kommunaalteenuste osutamine ja vahendamine linnaosa elanikele ja seal

tegutsevatele elanike ühendustele ning üld- ja huvialahariduse

korraldamine;

2.2.3 linnaosa  territooriumil  asuva  ja  muu  linnavolikogu

õigusaktidega kehtestatud  korras linnaosa valitsemisele antud linnavara ja

tema eelarveliste vahendite valdamine, kasutamine ja käsutamine;

2.2.4 linnaosa elanike poolt arendatava neid teenindava ettevõtluse

soodustamine;

2.2.5  koostöö arendamine  kõigi linnade ja teiste kohaliku omavalitsuse

üksustega Eestis ja väljaspool Eestit;

2.2.6 osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis  ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine.

(Tvk m 20.06.2005 nr 37 jõust. 01.07.2005)

 

3.  VALITSUSE JUHTIMINE

 

3.1 Valitsust juhib linnaosa vanem, kelle kinnitab ametisse ja vabastab

ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosa

halduskogu arvamuse.

3.2 Linnaosa vanem:            

3.2.1 juhib ja korraldab  valitsuse tööd;

3.2.2 esindab Tallinna linna kohtus linnavalitsuse volituse alusel;

3.2.3 esindab linnaosa ja  valitsust Tallinna põhimääruse ja linnaosa

põhikirjaga sätestatud korras. Linnaosa vanem võib volitada teisi isikuid

esindama  valitsust temale antud pädevuse piires;             

3.2.4 annab  üksikaktidena korraldusi;                       

3.2.5 annab valitsuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;

3.2.6 kirjutab alla teistele valitsuse dokumentidele või volitab selleks

teisi valitsuse ametiisikuid;                    

3.2.7 teeb linnapeale ettepanekuid valitsuse haldusalas tegutseva  linna

asutuse juhi ametisse kinnitamiseks, sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu

seaduses ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras;

3.2.8 käsutab valitsuse rahalisi vahendeid;

3.2.9 osaleb linna eelarve projekti koostamisel ja korraldab selle täitmist

linnaosa puudutavas osas;

3.2.10 nimetab ametisse valitsuse ametnikud ja sõlmib töölepingud

abiteenistujatega.

3.3 Linnaosa vanemat asendab üks tema poolt määratud linnaosa vanema

asetäitjatest.

3.4 Linnaosa vanem on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees ja

informatsioonikohustuslik linnaosa halduskogu ees.

3.5 Haldussekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist linnaosa vanem,

olles  eelnevalt ärakuulanud linnasekretäri seisukoha. Haldussekretäril

peab olema kõrgem juriidiline haridus.

3.6 Linnaosa vanem informeerib 3 tööpäeva enne linnaosa vanema asetäitja ja

haldussekretäri ametisse nimetamisest ja ametist vabastamisest linnapead. 

3.7 Haldussekretär:

3.7.1 esitab linnaosa vanemale ettepanekud  valitsuse struktuuri,

funktsioonide ja koosseisu kohta;

3.7.2 viseerib linnaosa vanema korraldusi ja käskkirju;

3.7.3 korraldab halduskogu organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise;

3.7.4 korraldab Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste

organisatsioonilis- tehnilist ettevalmistamist linnaosas;

3.7.5 täidab temale riigi ja Tallinna õigusaktidega või linnaosa vanema

poolt pandud ülesandeid.

 

4. LINNAOSA VANEMA KORRALDUS

 

4.1 Linnaosa vanem võib oma volituste piires ja ülesannete täitmiseks anda

üksikaktidena  korraldusi. Linnaosa vanemal ei ole õigustloova akti andmise

õigust.

4.2 Linnaosa vanema korraldustele, mis on eelnevalt viseeritud linnaosa

haldussekretäri poolt,  kirjutab alla linnaosa vanem või tema asendaja.

4.3 Linnaosa vanema korraldused jõustuvad neis ettenähtud tähtajal ning

need tuleb saata asjaosalistele.

4.4 Linnaosa vanema korraldused vormistatakse  eesti keeles ja need peavad

vastama haldusdokumentidele kehtestatud nõuetele.

 

5. VALITSUSE MAJANDUSTEGEVUS

 

5.1 Valitsus tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires.

Linna eelarveaasta jooksul ei tohi piirata valitsuse ja linnaosa vanema

volitusi ega vähendada neile eraldatud eelarvelisi vahendeid.

5.2 Valitsus võib vastu võtta annetusi  ning korraldada vastavalt Tallinna

õigusaktidele konkursse, enam- ja vähempakkumisi.

5.3 Valitsusel on Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras õigus osta,

müüa, rentida ning üürida kinnis- ja vallasvara.

 

6. KONTROLL LINNAOSA VANEMA KORRALDUSTE ÜLE

 

6.1 Kontrolli linnaosa vanema korralduste üle teostab linnapea.

6.2 Kui linnapea leiab, et mõni linnaosa vanema korraldus on vastuolus

seaduste või teiste riigi ja Tallinna õigusaktidega, teeb ta linnaosa

vanemale ettepaneku vastav korraldus seaduste ja teiste õigusaktidega

kooskõlla viia.

 

7. LIKVIDEERIMISE KORD

 

7.1 Valitsuse tegevus lõpetatakse linnavolikogu poolt.

 

 

                                            KINNITATUD

 

                                            Tallinna Linnavolikogu

                                            28.  mai 1998 määrusega nr 20

                                            Lisa 2

 

 

                    TALLINNA KESKLINNA VALITSUSE 

                        P õ H I M Ä Ä R U S

 

 

1.  ÜLDSÄTTED

 

1.1 Tallinna Kesklinna Valitsus  (edaspidi: valitsus) on linna ametiasutus.

1.2  Valitsuse ametlik nimetus on: Tallinna Kesklinna Valitsus.

1.3 Valitsuse aadress on: Nunne tn 18, EE-0001 Tallinn.

1.4 Valitsusel  on  Tallinna  suur  vapi kujutise  ja  oma  nimetusega

pitsat, dokumendiplangid ning oma arveldusarve.

1.5 Valitsuse põhimääruse, struktuuri, teenistujate koosseisu ja

palgamäärad  kinnitab Tallinna Linnavolikogu (edaspidi: linnavolikogu)

Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi: linnavalitsuse) ettepanekul. Vastava

ettepaneku, mis on eelnevalt kooskõlastatud halduskoguga, esitab

linnavalitsusele linnaosa vanem. 

1.6 Valitsus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest,

Tallinna Kesklinna  põhikirjast ja käesolevast põhimäärusest.

 

2.  VALITSUSE PÄDEVUS

 

2.1 Valitsus otsustab ja korraldab oma haldusterritooriumil kas vahetult

või teiste  isikutega sõlmitud lepingute alusel kõiki kohaliku elu

küsimusi, mis on talle pandud riigi või Tallinna õigusaktidega.

2.2 Valitsuse pädevusse kuulub:

2.2.1 linnaosa arengu kindlustamine ja infrastruktuuri normaalse

funktsioneerimise tagamine lähtudes Tallinna arengukavast, linnaosa

huvidest ja ülesannetest, linnaosa elanike vajadustest, linnaosa eripärast

ning arvestades linna kui terviku huvisid;

2.2.2 sotsiaalhoolekande korraldamine, sotsiaalkultuuriliste ja

kommunaalteenuste osutamine ja vahendamine linnaosa elanikele ja seal

tegutsevatele elanike ühendustele ning üld- ja huvialahariduse

korraldamine;

2.2.3 linnaosa   territooriumil  asuva  ja  muu  linnavolikogu

õigusaktidega kehtestatud korras linnaosa valitsemisele antud linnavara ja

tema eelarveliste vahendite valdamine, kasutamine ja käsutamine;

2.2.4 linnaosa elanike poolt arendatava neid teenindava ettevõtluse

soodustamine;

2.2.5  koostöö arendamine  kõigi linnade ja teiste kohaliku omavalitsuse

üksustega Eestis ja väljaspool Eestit;

2.2.6 osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis  ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine.

(Tvk m 20.06.2005 nr 37 jõust. 01.07.2005)

 

3.  VALITSUSE JUHTIMINE

 

3.1 Valitsust juhib linnaosa vanem, kelle kinnitab ametisse ja vabastab

ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosa

halduskogu arvamuse.

3.2 Linnaosa vanem:            

3.2.1 juhib ja korraldab  valitsuse tööd;

3.2.2 esindab Tallinna linna kohtus linnavalitsuse volituse alusel;

3.2.3 esindab linnaosa ja  valitsust Tallinna põhimääruse ja linnaosa

põhikirjaga sätestatud korras. Linnaosa vanem võib volitada teisi isikuid

esindama  valitsust temale antud pädevuse piires;             

3.2.4 annab  üksikaktidena korraldusi;                       

3.2.5 annab valitsuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;

3.2.6 kirjutab alla teistele valitsuse dokumentidele või volitab selleks

teisi valitsuse ametiisikuid;                    

3.2.7 teeb linnapeale ettepanekuid valitsuse haldusalas tegutseva  linna

asutuse juhi ametisse kinnitamiseks, sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu

seaduses ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras;

3.2.8 käsutab valitsuse rahalisi vahendeid;

3.2.9 osaleb linna eelarve projekti koostamisel ja korraldab selle täitmist

linnaosa puudutavas osas;

3.2.10 nimetab ametisse valitsuse ametnikud ja sõlmib töölepingud

abiteenistujatega.

3.3 Linnaosa vanemat asendab üks tema poolt määratud linnaosa vanema

asetäitjatest.

3.4 Linnaosa vanem on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees ja

informatsioonikohustuslik linnaosa halduskogu ees.

3.5 Haldussekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist linnaosa vanem,

olles  eelnevalt ärakuulanud linnasekretäri seisukoha. Haldussekretäril

peab olema kõrgem juriidiline haridus.

3.6 Linnaosa vanem informeerib 3 tööpäeva enne linnaosa vanema asetäitja ja

haldussekretäri ametisse nimetamisest ja ametist vabastamisest linnapead. 

3.7 Haldussekretär:

3.7.1 esitab linnaosa vanemale ettepanekud valitsuse struktuuri,

funktsioonide ja koosseisu kohta;

3.7.2 viseerib linnaosa vanema korraldusi ja käskkirju;

3.7.3 korraldab halduskogu organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise;

3.7.4 korraldab Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste

organisatsioonilis- tehnilist ettevalmistamist linnaosas;

3.7.5 täidab temale riigi ja Tallinna õigusaktidega või linnaosa vanema

poolt pandud ülesandeid.

 

4. LINNAOSA VANEMA KORRALDUS

 

4.1 Linnaosa vanem võib oma volituste piires ja ülesannete täitmiseks anda

üksikaktidena  korraldusi. Linnaosa vanemal ei ole õigustloova akti andmise

õigust.

4.2 Linnaosa vanema korraldustele, mis on eelnevalt viseeritud linnaosa

haldussekretäri poolt,  kirjutab alla linnaosa vanem või tema asendaja.

4.3 Linnaosa vanema korraldused jõustuvad neis ettenähtud tähtajal ning

need tuleb saata asjaosalistele.

4.4 Linnaosa vanema korraldused vormistatakse  eesti keeles ja need peavad

vastama haldusdokumentidele kehtestatud nõuetele.

 

5.  VALITSUSE MAJANDUSTEGEVUS

 

5.1 Valitsus tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires.

Linna eelarveaasta jooksul ei tohi piirata valitsuse ja linnaosa vanema

volitusi ega vähendada neile eraldatud eelarvelisi vahendeid.

5.2 Valitsus võib vastu võtta annetusi  ning korraldada vastavalt Tallinna

õigusaktidele konkursse, enam- ja vähempakkumisi.

5.3 Valitsusel on Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras õigus osta,

müüa, rentida ning üürida kinnis- ja vallasvara.

 

6. KONTROLL LINNAOSA VANEMA KORRALDUSTE ÜLE

 

6.1 Kontrolli linnaosa vanema korralduste üle teostab linnapea.

6.2 Kui linnapea leiab, et mõni linnaosa vanema korraldus on vastuolus

seaduste või teiste riigi ja Tallinna õigusaktidega, teeb ta linnaosa

vanemale ettepaneku vastav korraldus seaduste ja teiste õigusaktidega

kooskõlla viia.

 

7. LIKVIDEERIMISE KORD

 

7.1 Valitsuse tegevus lõpetatakse linnavolikogu poolt.

 

 

                                            KINNITATUD

 

                                            Tallinna Linnavolikogu

                                            28.  mai 1998 määrusega nr 20

                                            Lisa 3

 

 

                    KRISTIINE LINNAOSA VALITSUSE 

                        P õ H I M Ä Ä R U S

 

 

1.  ÜLDSÄTTED

 

1.1 Kristiine Linnaosa Valitsus  (edaspidi: valitsus) on linna ametiasutus.

1.2  Valitsuse ametlik nimetus on: Kristiine Linnaosa Valitsus.

1.3 Valitsuse aadress on: Tulika tn 33B, EE-0006 Tallinn.

1.4 Valitsusel  on  Tallinna  suure  vapi  kujutise  ja oma nimetusega

pitsat, dokumendiplangid ning oma arveldusarve.

1.5 Valitsuse põhimääruse, struktuuri, teenistujate koosseisu ja

palgamäärad  kinnitab Tallinna Linnavolikogu (edaspidi: linnavolikogu)

Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi: linnavalitsuse) ettepanekul. Vastava

ettepaneku, mis on eelnevalt kooskõlastatud halduskoguga, esitab

linnavalitsusele linnaosa vanem. 

1.6 Valitsus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest,

Kristiine linnaosa põhikirjast ja käesolevast põhimäärusest.

 

2.  VALITSUSE PÄDEVUS

 

2.1 Valitsus otsustab ja korraldab oma haldusterritooriumil kas vahetult

või teiste  isikutega sõlmitud lepingute alusel kõiki kohaliku elu

küsimusi, mis on talle pandud riigi või Tallinna õigusaktidega.

2.2 Valitsuse pädevusse kuulub:

2.2.1 linnaosa arengu kindlustamine ja infrastruktuuri normaalse

funktsioneerimise tagamine lähtudes Tallinna arengukavast, linnaosa

huvidest ja ülesannetest, linnaosa elanike vajadustest, linnaosa eripärast

ning arvestades linna kui terviku huvisid;

2.2.2 sotsiaalhoolekande korraldamine, sotsiaalkultuuriliste ja

kommunaalteenuste osutamine ja vahendamine linnaosa elanikele ja seal

tegutsevatele elanike ühendustele ning üld- ja huvialahariduse

korraldamine;

2.2.3 linnaosa   territooriumil  asuva  ja  muu linnavolikogu õigusaktidega

kehtestatud   korras linnaosa valitsemisele antud linnavara ja tema

eelarveliste vahendite valdamine, kasutamine ja käsutamine;

2.2.4 linnaosa elanike poolt arendatava neid teenindava ettevõtluse

soodustamine;

2.2.5  koostöö arendamine  kõigi linnade ja teiste kohaliku omavalitsuse

üksustega Eestis ja väljaspool Eestit;

2.2.6 osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis  ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine.

(Tvk m 20.06.2005 nr 37 jõust. 01.07.2005)

 

3.  VALITSUSE JUHTIMINE

 

3.1 Valitsust juhib linnaosa vanem, kelle kinnitab ametisse ja vabastab

ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosa

halduskogu arvamuse.

3.2 Linnaosa vanem:            

3.2.1 juhib ja korraldab  valitsuse tööd;

3.2.2 esindab Tallinna linna kohtus linnavalitsuse volituse alusel;

3.2.3 esindab linnaosa ja  valitsust Tallinna põhimääruse ja linnaosa

põhikirjaga sätestatud korras. Linnaosa vanem võib volitada teisi isikuid

esindama  valitsust temale antud pädevuse piires;             

3.2.4 annab  üksikaktidena korraldusi;                       

3.2.5 annab valitsuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;

3.2.6 kirjutab alla teistele  valitsuse dokumentidele või volitab selleks

teisi valitsuse ametiisikuid;                    

3.2.7 teeb linnapeale ettepanekuid valitsuse haldusalas tegutseva  linna

asutuse juhi ametisse kinnitamiseks, sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu

seaduses ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras;

3.2.8 käsutab  valitsuse rahalisi vahendeid;

3.2.9 osaleb linna eelarve projekti koostamisel ja korraldab selle täitmist

linnaosa puudutavas osas;

3.2.10 nimetab ametisse valitsuse ametnikud ja sõlmib töölepingud

abiteenistujatega.

3.3 Linnaosa vanemat asendab üks tema poolt määratud linnaosa vanema

asetäitjatest.

3.4 Linnaosa vanem on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees ja

informatsioonikohustuslik linnaosa halduskogu ees.

3.5 Haldussekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist linnaosa vanem,

olles  eelnevalt ärakuulanud linnasekretäri seisukoha. Haldussekretäril

peab olema kõrgem juriidiline haridus.

3.6 Linnaosa vanem informeerib 3 tööpäeva enne linnaosa vanema asetäitja ja

haldussekretäri ametisse nimetamisest ja ametist vabastamisest linnapead. 

3.7 Haldussekretär:

3.7.1 esitab linnaosa vanemale ettepanekud  valitsuse struktuuri,

funktsioonide ja koosseisu kohta;

3.7.2 viseerib linnaosa vanema korraldusi ja käskkirju;

3.7.3 korraldab halduskogu organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise;

3.7.4 korraldab Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste

organisatsioonilis- tehnilist ettevalmistamist linnaosas;

3.7.5 täidab temale riigi ja Tallinna õigusaktidega või linnaosa vanema

poolt pandud ülesandeid.

 

4. LINNAOSA VANEMA KORRALDUS

 

4.1 Linnaosa vanem võib oma volituste piires ja ülesannete täitmiseks anda

üksikaktidena  korraldusi. Linnaosa vanemal ei ole õigustloova akti andmise

õigust.

4.2 Linnaosa vanema korraldustele, mis on eelnevalt viseeritud linnaosa

haldussekretäri poolt,  kirjutab alla linnaosa vanem või tema asendaja.

4.3 Linnaosa vanema korraldused jõustuvad neis ettenähtud tähtajal ning

need tuleb saata asjaosalistele.

4.4 Linnaosa vanema korraldused vormistatakse  eesti keeles ja need peavad

vastama haldusdokumentidele kehtestatud nõuetele.

 

5. VALITSUSE MAJANDUSTEGEVUS

 

5.1 Valitsus tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires.

Linna eelarveaasta jooksul ei tohi piirata valitsuse ja linnaosa vanema

volitusi ega vähendada neile eraldatud eelarvelisi vahendeid.

5.2 Valitsus võib vastu võtta annetusi  ning korraldada vastavalt Tallinna

õigusaktidele konkursse, enam- ja vähempakkumisi.

5.3 Valitsusel on Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras õigus osta,

müüa, rentida ning üürida kinnis- ja vallasvara.

 

6. KONTROLL LINNAOSA VANEMA KORRALDUSTE ÜLE

 

6.1 Kontrolli linnaosa vanema korralduste üle teostab linnapea.

6.2 Kui linnapea leiab, et mõni linnaosa vanema korraldus on vastuolus

seaduste või teiste riigi ja Tallinna õigusaktidega, teeb ta linnaosa

vanemale ettepaneku vastav korraldus seaduste ja teiste õigusaktidega

kooskõlla viia.

 

7. LIKVIDEERIMISE KORD

 

7.1 Valitsuse tegevus lõpetatakse linnavolikogu poolt.

 

 

                                            KINNITATUD

 

                                            Tallinna Linnavolikogu

                                            28.  mai 1998 määrusega nr 20

                                            Lisa 4

 

 

                    LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUSE 

                        P õ H I M Ä Ä R U S

 

 

1.  ÜLDSÄTTED

 

1.1 Lasnamäe Linnaosa Valitsus  (edaspidi: valitsus) on linna ametiasutus.

1.2  Valitsuse ametlik nimetus on: Lasnamäe Linnaosa Valitsus.

1.3 Valitsuse aadress on: Narva mnt 3, EE-0001 Tallinn.

1.4 Valitsusel  on  Tallinna  suure  vapi  kujutise  ja oma nimetusega

pitsat, dokumendiplangid ning oma arveldusarve.

1.5 Valitsuse põhimääruse, struktuuri, teenistujate koosseisu ja

palgamäärad  kinnitab Tallinna Linnavolikogu (edaspidi: linnavolikogu)

Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi: linnavalitsuse) ettepanekul. Vastava

ettepaneku, mis on eelnevalt kooskõlastatud halduskoguga, esitab

linnavalitsusele linnaosa vanem. 

1.6 Valitsus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest,

Lasnamäe linnaosa põhikirjast ja käesolevast põhimäärusest.

 

2.  VALITSUSE PÄDEVUS

 

2.1 Valitsus otsustab ja korraldab oma haldusterritooriumil kas vahetult

või teiste  isikutega sõlmitud lepingute alusel kõiki kohaliku elu

küsimusi, mis on talle pandud riigi või Tallinna õigusaktidega.

2.2 Valitsuse pädevusse kuulub:

2.2.1 linnaosa arengu kindlustamine ja infrastruktuuri normaalse

funktsioneerimise tagamine lähtudes Tallinna arengukavast, linnaosa

huvidest ja ülesannetest, linnaosa elanike vajadustest, linnaosa eripärast

ning arvestades linna kui terviku huvisid;

2.2.2 sotsiaalhoolekande korraldamine, sotsiaalkultuuriliste ja

kommunaalteenuste osutamine ja vahendamine linnaosa elanikele ja seal

tegutsevatele elanike ühendustele ning üld- ja huvialahariduse

korraldamine;

2.2.3 linnaosa  territooriumil  asuva  ja  muu  linnavolikogu

õigusaktidega  kehtestatud korras linnaosa valitsemisele antud linnavara ja

tema eelarveliste vahendite valdamine, kasutamine ja käsutamine;

2.2.4 linnaosa elanike poolt arendatava neid teenindava ettevõtluse

soodustamine;

2.2.5  koostöö arendamine  kõigi linnade ja teiste kohaliku omavalitsuse

üksustega Eestis ja väljaspool Eestit;

2.2.6 osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis  ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine.

(Tvk m 20.06.2005 nr 37 jõust. 01.07.2005)

 

3.  VALITSUSE JUHTIMINE

 

3.1 Valitsust juhib linnaosa vanem, kelle kinnitab ametisse ja vabastab

ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosa

halduskogu arvamuse.

3.2 Linnaosa vanem:            

3.2.1 juhib ja korraldab  valitsuse tööd;

3.2.2 esindab Tallinna linna kohtus linnavalitsuse volituse alusel;

3.2.3 esindab linnaosa ja  valitsust Tallinna põhimääruse ja linnaosa

põhikirjaga sätestatud korras. Linnaosa vanem võib volitada teisi isikuid

esindama  valitsust temale antud pädevuse piires;             

3.2.4 annab  üksikaktidena korraldusi;                       

3.2.5 annab valitsuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;

3.2.6 kirjutab alla teistele  valitsuse dokumentidele või volitab selleks

teisi valitsuse ametiisikuid;                    

3.2.7 teeb linnapeale ettepanekuid valitsuse haldusalas tegutseva  linna

asutuse juhi ametisse kinnitamiseks, sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu

seaduses ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras;

3.2.8 käsutab  valitsuse rahalisi vahendeid;

3.2.9 osaleb linna eelarve projekti koostamisel ja korraldab selle täitmist

linnaosa puudutavas osas;

3.2.10 nimetab ametisse valitsuse ametnikud ja sõlmib töölepingud

abiteenistujatega.

3.3 Linnaosa vanemat asendab üks tema poolt määratud linnaosa vanema

asetäitjatest.

3.4 Linnaosa vanem on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees ja

informatsioonikohustuslik linnaosa halduskogu ees.

3.5 Haldussekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist linnaosa vanem,

olles  eelnevalt ärakuulanud linnasekretäri seisukoha. Haldussekretäril

peab olema kõrgem juriidiline haridus.

3.6 Linnaosa vanem informeerib 3 tööpäeva enne linnaosa vanema asetäitja ja

haldussekretäri ametisse nimetamisest ja ametist vabastamisest linnapead. 

3.7 Haldussekretär:

3.7.1 esitab linnaosa vanemale ettepanekud  valitsuse struktuuri,

funktsioonide ja koosseisu kohta;

3.7.2 viseerib linnaosa vanema korraldusi ja käskkirju;

3.7.3 korraldab halduskogu organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise;

3.7.4 korraldab Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste

organisatsioonilis- tehnilist ettevalmistamist linnaosas;

3.7.5 täidab temale riigi ja Tallinna õigusaktidega või linnaosa vanema

poolt pandud ülesandeid.

 

4. LINNAOSA VANEMA KORRALDUS

 

4.1 Linnaosa vanem võib oma volituste piires ja ülesannete täitmiseks anda

üksikaktidena  korraldusi. Linnaosa vanemal ei ole õigustloova akti andmise

õigust.

4.2 Linnaosa vanema korraldustele, mis on eelnevalt viseeritud linnaosa

haldussekretäri poolt,  kirjutab alla linnaosa vanem või tema asendaja.

4.3 Linnaosa vanema korraldused jõustuvad neis ettenähtud tähtajal ning

need tuleb saata asjaosalistele.

4.4 Linnaosa vanema korraldused vormistatakse  eesti keeles ja need peavad

vastama haldusdokumentidele kehtestatud nõuetele.

 

5. VALITSUSE MAJANDUSTEGEVUS

 

5.1 Valitsus tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires.

Linna eelarveaasta jooksul ei tohi piirata valitsuse ja linnaosa vanema

volitusi ega vähendada neile eraldatud eelarvelisi vahendeid.

5.2 Valitsus võib vastu võtta annetusi  ning korraldada vastavalt Tallinna

õigusaktidele konkursse, enam- ja vähempakkumisi.

5.3 Valitsusel on Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras õigus osta,

müüa, rentida ning üürida kinnis- ja vallasvara.

 

6. KONTROLL LINNAOSA VANEMA KORRALDUSTE ÜLE

 

6.1 Kontrolli linnaosa vanema korralduste üle teostab linnapea.

6.2 Kui linnapea leiab, et mõni linnaosa vanema korraldus on vastuolus

seaduste või teiste riigi ja Tallinna õigusaktidega, teeb ta linnaosa

vanemale ettepaneku vastav korraldus seaduste ja teiste õigusaktidega

kooskõlla viia.

 

7. LIKVIDEERIMISE KORD

 

7.1 Valitsuse tegevus lõpetatakse linnavolikogu poolt.

 

 

                                            KINNITATUD

 

                                            Tallinna Linnavolikogu

                                            28.  mai 1998 määrusega nr 20

                                            Lisa 5

 

 

                    MUSTAMÄE LINNAOSA VALITSUSE 

                        P õ H I M Ä Ä R U S

 

 

1.  ÜLDSÄTTED

 

1.1 Mustamäe Linnaosa Valitsus  (edaspidi: valitsus) on linna ametiasutus.

1.2  Valitsuse ametlik nimetus on: Mustamäe Linnaosa Valitsus.

1.3 Valitsuse aadress on: A. H. Tammsaare tee 135, EE-0029 Tallinn.

1.4 Valitsusel  on  Tallinna  suure  vapi  kujutise  ja oma nimetusega

pitsat, dokumendiplangid ning oma arveldusarve.

1.5 Valitsuse põhimääruse, struktuuri, teenistujate koosseisu ja

palgamäärad  kinnitab Tallinna Linnavolikogu (edaspidi: linnavolikogu)

Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi: linnavalitsuse) ettepanekul. Vastava

ettepaneku, mis on eelnevalt kooskõlastatud halduskoguga, esitab

linnavalitsusele linnaosa vanem. 

1.6 Valitsus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest,

Mustamäe linnaosa põhikirjast ja käesolevast põhimäärusest.

 

2.  VALITSUSE PÄDEVUS

 

2.1 Valitsus otsustab ja korraldab oma haldusterritooriumil kas vahetult

või teiste  isikutega sõlmitud lepingute alusel kõiki kohaliku elu

küsimusi, mis on talle pandud riigi või Tallinna õigusaktidega.

2.2 Valitsuse pädevusse kuulub:

2.2.1 linnaosa arengu kindlustamine ja infrastruktuuri normaalse

funktsioneerimise tagamine lähtudes Tallinna arengukavast, linnaosa

huvidest ja ülesannetest, linnaosa elanike vajadustest, linnaosa eripärast

ning arvestades linna kui terviku huvisid;

2.2.2 sotsiaalhoolekande korraldamine, sotsiaalkultuuriliste ja

kommunaalteenuste osutamine ja vahendamine linnaosa elanikele ja seal

tegutsevatele elanike ühendustele ning üld- ja huvialahariduse

korraldamine;

2.2.3 linnaosa  territooriumil  asuva  ja  muu  linnavolikogu

õigusaktidega  kehtestatud korras linnaosa valitsemisele antud linnavara ja

tema eelarveliste vahendite valdamine, kasutamine ja käsutamine;

2.2.4 linnaosa elanike poolt arendatava neid teenindava ettevõtluse

soodustamine;

2.2.5  koostöö arendamine  kõigi linnade ja teiste kohaliku omavalitsuse

üksustega Eestis ja väljaspool Eestit;

2.2.6 osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis  ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine.

(Tvk m 20.06.2005 nr 37 jõust. 01.07.2005)

 

3.  VALITSUSE JUHTIMINE

 

3.1 Valitsust juhib linnaosa vanem, kelle kinnitab ametisse ja vabastab

ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosa

halduskogu arvamuse.

3.2 Linnaosa vanem:            

3.2.1 juhib ja korraldab  valitsuse tööd;

3.2.2 esindab Tallinna linna kohtus linnavalitsuse volituse alusel;

3.2.3 esindab linnaosa ja  valitsust Tallinna põhimääruse ja linnaosa

põhikirjaga sätestatud korras. Linnaosa vanem võib volitada teisi isikuid

esindama  valitsust temale antud pädevuse piires;             

3.2.4 annab  üksikaktidena korraldusi;                       

3.2.5 annab valitsuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;

3.2.6 kirjutab alla teistele  valitsuse dokumentidele või volitab selleks

teisi valitsuse ametiisikuid;                    

3.2.7 teeb linnapeale ettepanekuid valitsuse haldusalas tegutseva  linna

asutuse juhi ametisse kinnitamiseks, sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu

seaduses ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras;

3.2.8 käsutab valitsuse rahalisi vahendeid;

3.2.9 osaleb linna eelarve projekti koostamisel ja korraldab selle täitmist

linnaosa puudutavas osas;

3.2.10 nimetab ametisse valitsuse ametnikud ja sõlmib töölepingud

abiteenistujatega.

3.3 Linnaosa vanemat asendab üks tema poolt määratud linnaosa vanema

asetäitjatest.

3.4 Linnaosa vanem on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees ja

informatsioonikohustuslik linnaosa halduskogu ees.

3.5 Haldussekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist linnaosa vanem,

olles  eelnevalt ärakuulanud linnasekretäri seisukoha. Haldussekretäril

peab olema kõrgem juriidiline haridus.

3.6 Linnaosa vanem informeerib 3 tööpäeva enne linnaosa vanema asetäitja ja

haldussekretäri ametisse nimetamisest ja ametist vabastamisest linnapead. 

3.7 Haldussekretär:

3.7.1 esitab linnaosa vanemale ettepanekud  valitsuse struktuuri,

funktsioonide ja koosseisu kohta;

3.7.2 viseerib linnaosa vanema korraldusi ja käskkirju;

3.7.3 korraldab halduskogu organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise;

3.7.4 korraldab Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste

organisatsioonilis- tehnilist ettevalmistamist linnaosas;

3.7.5 täidab temale riigi ja Tallinna õigusaktidega või linnaosa vanema

poolt pandud ülesandeid.

 

4. LINNAOSA VANEMA KORRALDUS

 

4.1 Linnaosa vanem võib oma volituste piires ja ülesannete täitmiseks anda

üksikaktidena  korraldusi. Linnaosa vanemal ei ole õigustloova akti andmise

õigust.

4.2 Linnaosa vanema korraldustele, mis on eelnevalt viseeritud linnaosa

haldussekretäri poolt,  kirjutab alla linnaosa vanem või tema asendaja.

4.3 Linnaosa vanema korraldused jõustuvad neis ettenähtud tähtajal ning

need tuleb saata asjaosalistele.

4.4 Linnaosa vanema korraldused vormistatakse  eesti keeles ja need peavad

vastama haldusdokumentidele kehtestatud nõuetele.

 

5. VALITSUSE MAJANDUSTEGEVUS

 

5.1 Valitsus tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires.

Linna eelarveaasta jooksul ei tohi piirata valitsuse ja linnaosa vanema

volitusi ega vähendada neile eraldatud eelarvelisi vahendeid.

5.2 Valitsus võib vastu võtta annetusi  ning korraldada vastavalt Tallinna

õigusaktidele konkursse, enam- ja vähempakkumisi.

5.3 Valitsusel on Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras õigus osta,

müüa, rentida ning üürida kinnis- ja vallasvara.

 

6. KONTROLL LINNAOSA VANEMA KORRALDUSTE ÜLE

 

6.1 Kontrolli linnaosa vanema korralduste üle teostab linnapea.

6.2 Kui linnapea leiab, et mõni linnaosa vanema korraldus on vastuolus

seaduste või teiste riigi ja Tallinna õigusaktidega, teeb ta linnaosa

vanemale ettepaneku vastav korraldus seaduste ja teiste õigusaktidega

kooskõlla viia.

 

7. LIKVIDEERIMISE KORD

 

7.1 Valitsuse tegevus lõpetatakse linnavolikogu poolt.

 

 

                                            KINNITATUD

 

                                            Tallinna Linnavolikogu

                                            28.  mai 1998 määrusega nr 20

                                            Lisa 6

 

 

                        NõMME LINNAOSA VALITSUSE 

                          P õ H I M Ä Ä R U S

 

 

1.  ÜLDSÄTTED

 

1.1 Nõmme Linnaosa Valitsus  (edaspidi: valitsus) on linna ametiasutus.

1.2  Valitsuse ametlik nimetus on: Nõmme Linnaosa Valitsus.

1.3 Valitsuse aadress on: Vabaduse pst 65, EE-0012 Tallinn.

1.4 Valitsusel  on  Tallinna  suure  vapi  kujutise  ja oma nimetusega

pitsat, dokumendiplangid ning oma arveldusarve.

1.5 Valitsuse põhimääruse, struktuuri, teenistujate koosseisu ja

palgamäärad  kinnitab Tallinna Linnavolikogu (edaspidi: linnavolikogu)

Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi: linnavalitsuse) ettepanekul. Vastava

ettepaneku, mis on eelnevalt kooskõlastatud halduskoguga, esitab

linnavalitsusele linnaosa vanem. 

1.6 Valitsus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, Nõmme

linnaosa põhikirjast ja käesolevast põhimäärusest.

 

2.  VALITSUSE PÄDEVUS

 

2.1 Valitsus otsustab ja korraldab oma haldusterritooriumil kas vahetult

või teiste  isikutega sõlmitud lepingute alusel kõiki kohaliku elu

küsimusi, mis on talle pandud riigi või Tallinna õigusaktidega.

2.2 Valitsuse pädevusse kuulub:

2.2.1 linnaosa arengu kindlustamine ja infrastruktuuri normaalse

funktsioneerimise tagamine lähtudes Tallinna arengukavast, linnaosa

huvidest ja ülesannetest, linnaosa elanike vajadustest, linnaosa eripärast

ning arvestades linna kui terviku huvisid;

2.2.2 sotsiaalhoolekande korraldamine, sotsiaalkultuuriliste ja

kommunaalteenuste osutamine ja vahendamine linnaosa elanikele ja seal

tegutsevatele elanike ühendustele ning üld- ja huvialahariduse

korraldamine;

2.2.3 linnaosa  territooriumil  asuva  ja  muu  linnavolikogu

õigusaktidega  kehtestatud korras linnaosa valitsemisele antud linnavara ja

tema eelarveliste vahendite valdamine, kasutamine ja käsutamine;

2.2.4 linnaosa elanike poolt arendatava neid teenindava ettevõtluse

soodustamine;

2.2.5  koostöö arendamine  kõigi linnade ja teiste kohaliku omavalitsuse

üksustega Eestis ja väljaspool Eestit;

2.2.6 osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis  ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine.

(Tvk m 20.06.2005 nr 37 jõust. 01.07.2005)

 

3.  VALITSUSE JUHTIMINE

 

3.1 Valitsust juhib linnaosa vanem, kelle kinnitab ametisse ja vabastab

ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosa

halduskogu arvamuse.

3.2 Linnaosa vanem:            

3.2.1 juhib ja korraldab  valitsuse tööd;

3.2.2 esindab Tallinna linna kohtus linnavalitsuse volituse alusel;

3.2.3 esindab linnaosa ja  valitsust Tallinna põhimääruse ja linnaosa

põhikirjaga sätestatud korras. Linnaosa vanem võib volitada teisi isikuid

esindama  valitsust temale antud pädevuse piires;             

3.2.4 annab  üksikaktidena korraldusi;                       

3.2.5 annab valitsuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;

3.2.6 kirjutab alla teistele  valitsuse dokumentidele või volitab selleks

teisi valitsuse ametiisikuid;                    

3.2.7 teeb linnapeale ettepanekuid valitsuse haldusalas tegutseva  linna

asutuse juhi ametisse kinnitamiseks, sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu

seaduses ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras;

3.2.8 käsutab  valitsuse rahalisi vahendeid;

3.2.9 osaleb linna eelarve projekti koostamisel ja korraldab selle täitmist

linnaosa puudutavas osas;

3.2.10 nimetab ametisse valitsuse ametnikud ja sõlmib töölepingud

abiteenistujatega.

3.3 Linnaosa vanemat asendab üks tema poolt määratud linnaosa vanema

asetäitjatest.

3.4 Linnaosa vanem on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees ja

informatsioonikohustuslik linnaosa halduskogu ees.

3.5 Haldussekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist linnaosa vanem,

olles  eelnevalt ärakuulanud linnasekretäri seisukoha. Haldussekretäril

peab olema kõrgem juriidiline haridus.

3.6 Linnaosa vanem informeerib 3 tööpäeva enne linnaosa vanema asetäitja ja

haldussekretäri ametisse nimetamisest ja ametist vabastamisest linnapead. 

3.7 Haldussekretär:

3.7.1 esitab linnaosa vanemale ettepanekud valitsuse struktuuri,

funktsioonide ja koosseisu kohta;

3.7.2 viseerib linnaosa vanema korraldusi ja käskkirju;

3.7.3 korraldab halduskogu organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise;

3.7.4 korraldab Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste

organisatsioonilis- tehnilist ettevalmistamist linnaosas;

3.7.5 täidab temale riigi ja Tallinna õigusaktidega või linnaosa vanema

poolt pandud ülesandeid.

 

4. LINNAOSA VANEMA KORRALDUS

 

4.1 Linnaosa vanem võib oma volituste piires ja ülesannete täitmiseks anda

üksikaktidena  korraldusi. Linnaosa vanemal ei ole õigustloova akti andmise

õigust.

4.2 Linnaosa vanema korraldustele, mis on eelnevalt viseeritud linnaosa

haldussekretäri poolt,  kirjutab alla linnaosa vanem või tema asendaja.

4.3 Linnaosa vanema korraldused jõustuvad neis ettenähtud tähtajal ning

need tuleb saata asjaosalistele.

4.4 Linnaosa vanema korraldused vormistatakse  eesti keeles ja need peavad

vastama haldusdokumentidele kehtestatud nõuetele.

 

5. VALITSUSE MAJANDUSTEGEVUS

 

5.1 Valitsus tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires.

Linna eelarveaasta jooksul ei tohi piirata valitsuse ja linnaosa vanema

volitusi ega vähendada neile eraldatud eelarvelisi vahendeid.

5.2 Valitsus võib vastu võtta annetusi  ning korraldada vastavalt Tallinna

õigusaktidele konkursse, enam- ja vähempakkumisi.

5.3 Valitsusel on Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras õigus osta,

müüa, rentida ning üürida kinnis- ja vallasvara.

 

6. KONTROLL LINNAOSA VANEMA KORRALDUSTE ÜLE

 

6.1 Kontrolli linnaosa vanema korralduste üle teostab linnapea.

6.2 Kui linnapea leiab, et mõni linnaosa vanema korraldus on vastuolus

seaduste või teiste riigi ja Tallinna õigusaktidega, teeb ta linnaosa

vanemale ettepaneku vastav korraldus seaduste ja teiste õigusaktidega

kooskõlla viia.

 

7. LIKVIDEERIMISE KORD

 

7.1 Valitsuse tegevus lõpetatakse linnavolikogu poolt.

 

 

                                            KINNITATUD

 

                                            Tallinna Linnavolikogu

                                            28.  mai 1998 määrusega nr 20

                                            Lisa 7

 

 

                    PIRITA LINNAOSA VALITSUSE 

                        P õ H I M Ä Ä R U S

 

 

1.  ÜLDSÄTTED

 

1.1 Pirita Linnaosa Valitsus  (edaspidi: valitsus) on linna ametiasutus.

1.2  Valitsuse ametlik nimetus on: Pirita Linnaosa Valitsus.

1.3 Valitsuse aadress on: Merivälja tee 24, EE-0019 Tallinn.

1.4 Valitsusel  on  Tallinna  suure  vapi  kujutise  ja oma nimetusega

pitsat, dokumendiplangid ning oma arveldusarve.

1.5 Valitsuse põhimääruse, struktuuri, teenistujate koosseisu ja

palgamäärad  kinnitab Tallinna Linnavolikogu (edaspidi: linnavolikogu)

Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi: linnavalitsuse) ettepanekul. Vastava

ettepaneku, mis on eelnevalt kooskõlastatud halduskoguga, esitab

linnavalitsusele linnaosa vanem. 

1.6 Valitsus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, Pirita

linnaosa põhikirjast ja käesolevast põhimäärusest.

 

2.  VALITSUSE PÄDEVUS

 

2.1 Valitsus otsustab ja korraldab oma haldusterritooriumil kas vahetult

või teiste  isikutega sõlmitud lepingute alusel kõiki kohaliku elu

küsimusi, mis on talle pandud riigi või Tallinna õigusaktidega.

2.2 Valitsuse pädevusse kuulub:

2.2.1 linnaosa arengu kindlustamine ja infrastruktuuri normaalse

funktsioneerimise tagamine lähtudes Tallinna arengukavast, linnaosa

huvidest ja ülesannetest, linnaosa elanike vajadustest, linnaosa eripärast

ning arvestades linna kui terviku huvisid;

2.2.2 sotsiaalhoolekande korraldamine, sotsiaalkultuuriliste ja

kommunaalteenuste osutamine ja vahendamine linnaosa elanikele ja seal

tegutsevatele elanike ühendustele ning üld- ja huvialahariduse

korraldamine;

2.2.3 linnaosa  territooriumil  asuva  ja  muu  linnavolikogu

õigusaktidega  kehtestatud korras linnaosa valitsemisele antud linnavara ja

tema eelarveliste vahendite valdamine, kasutamine ja käsutamine;

2.2.4 linnaosa elanike poolt arendatava neid teenindava ettevõtluse

soodustamine;

2.2.5  koostöö arendamine  kõigi linnade ja teiste kohaliku omavalitsuse

üksustega Eestis ja väljaspool Eestit;

2.2.6 osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis  ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine.

(Tvk m 20.06.2005 nr 37 jõust. 01.07.2005)

 

3.  VALITSUSE JUHTIMINE

 

3.1 Valitsust juhib linnaosa vanem, kelle kinnitab ametisse ja vabastab

ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosa

halduskogu arvamuse.

3.2 Linnaosa vanem:            

3.2.1 juhib ja korraldab  valitsuse tööd;

3.2.2 esindab Tallinna linna kohtus linnavalitsuse volituse alusel;

3.2.3 esindab linnaosa ja  valitsust Tallinna põhimääruse ja linnaosa

põhikirjaga sätestatud korras. Linnaosa vanem võib volitada teisi isikuid

esindama  valitsust temale antud pädevuse piires;             

3.2.4 annab  üksikaktidena korraldusi;                       

3.2.5 annab valitsuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;

3.2.6 kirjutab alla teistele  valitsuse dokumentidele või volitab selleks

teisi valitsuse ametiisikuid;                    

3.2.7 teeb linnapeale ettepanekuid valitsuse haldusalas tegutseva  linna

asutuse juhi ametisse kinnitamiseks, sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu

seaduses ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras;

3.2.8 käsutab  valitsuse rahalisi vahendeid;

3.2.9 osaleb linna eelarve projekti koostamisel ja korraldab selle täitmist

linnaosa puudutavas osas;

3.2.10 nimetab ametisse valitsuse ametnikud ja sõlmib töölepingud

abiteenistujatega.

3.3 Linnaosa vanemat asendab üks tema poolt määratud linnaosa vanema

asetäitjatest.

3.4 Linnaosa vanem on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees ja

informatsioonikohustuslik linnaosa halduskogu ees.

3.5 Haldussekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist linnaosa vanem,

olles  eelnevalt ärakuulanud linnasekretäri seisukoha. Haldussekretäril

peab olema kõrgem juriidiline haridus.

3.6 Linnaosa vanem informeerib 3 tööpäeva enne linnaosa vanema asetäitja ja

haldussekretäri ametisse nimetamisest ja ametist vabastamisest linnapead. 

3.7 Haldussekretär:

3.7.1 esitab vanemale ettepanekud  valitsuse struktuuri, funktsioonide ja

koosseisu kohta;

3.7.2 viseerib linnaosa vanema korraldusi ja käskkirju;

3.7.3 korraldab halduskogu organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise;

3.7.4 korraldab Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste

organisatsioonilis- tehnilist ettevalmistamist linnaosas;

3.7.5 täidab temale riigi ja Tallinna õigusaktidega või linnaosa vanema

poolt pandud ülesandeid.

 

4. LINNAOSA VANEMA KORRALDUS

 

4.1 Linnaosa vanem võib oma volituste piires ja ülesannete täitmiseks anda

üksikaktidena  korraldusi. Linnaosa vanemal ei ole õigustloova akti andmise

õigust.

4.2 Linnaosa vanema korraldustele, mis on eelnevalt viseeritud linnaosa

haldussekretäri poolt,  kirjutab alla linnaosa vanem või tema asendaja.

4.3 Linnaosa vanema korraldused jõustuvad neis ettenähtud tähtajal ning

need tuleb saata asjaosalistele.

4.4 Linnaosa vanema korraldused vormistatakse  eesti keeles ja need peavad

vastama haldusdokumentidele kehtestatud nõuetele.

 

5. VALITSUSE MAJANDUSTEGEVUS

 

5.1 Valitsus tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires.

Linna eelarveaasta jooksul ei tohi piirata valitsuse ja linnaosa vanema

volitusi ega vähendada neile eraldatud eelarvelisi vahendeid.

5.2 Valitsus võib vastu võtta annetusi  ning korraldada vastavalt Tallinna

õigusaktidele konkursse, enam- ja vähempakkumisi.

5.3 Valitsusel on Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras õigus osta,

müüa, rentida ning üürida kinnis- ja vallasvara.

 

6. KONTROLL LINNAOSA VANEMA KORRALDUSTE ÜLE

 

6.1 Kontrolli linnaosa vanema korralduste üle teostab linnapea.

6.2 Kui linnapea leiab, et mõni linnaosa vanema korraldus on vastuolus

seaduste või teiste riigi ja Tallinna õigusaktidega, teeb ta linnaosa

vanemale ettepaneku vastav korraldus seaduste ja teiste õigusaktidega

kooskõlla viia.

 

7. LIKVIDEERIMISE KORD

 

7.1 Valitsuse tegevus lõpetatakse linnavolikogu poolt.

 

 

                                            KINNITATUD

 

                                            Tallinna Linnavolikogu

                                            28.  mai 1998 määrusega nr 20

                                            Lisa 8

 

 

                    PõHJA-TALLINNA VALITSUSE 

                        P õ H I M Ä Ä R U S

 

 

1.  ÜLDSÄTTED

 

1.1 Põhja-Tallinna Valitsus  (edaspidi: valitsus) on linna ametiasutus.

1.2  Valitsuse ametlik nimetus on: Põhja-Tallinna Valitsus.

1.3 Valitsuse aadress on: Niine tn 2, EE-0004 Tallinn.

1.4 Valitsusel  on  Tallinna  suure  vapi  kujutise  ja oma nimetusega

pitsat, dokumendiplangid ning oma arveldusarve.

1.5 Valitsuse põhimääruse, struktuuri, teenistujate koosseisu ja

palgamäärad  kinnitab Tallinna Linnavolikogu (edaspidi: linnavolikogu)

Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi: linnavalitsuse) ettepanekul. Vastava

ettepaneku, mis on eelnevalt kooskõlastatud halduskoguga, esitab

linnavalitsusele linnaosa vanem. 

1.6 Valitsus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest,

Põhja-Tallinna põhikirjast ja käesolevast põhimäärusest.

 

2.  VALITSUSE PÄDEVUS

 

2.1 Valitsus otsustab ja korraldab oma haldusterritooriumil kas vahetult

või teiste  isikutega sõlmitud lepingute alusel kõiki kohaliku elu

küsimusi, mis on talle pandud riigi või Tallinna õigusaktidega.

2.2 Valitsuse pädevusse kuulub:

2.2.1 linnaosa arengu kindlustamine ja infrastruktuuri normaalse

funktsioneerimise tagamine lähtudes Tallinna arengukavast, linnaosa

huvidest ja ülesannetest, linnaosa elanike vajadustest, linnaosa eripärast

ning arvestades linna kui terviku huvisid;

2.2.2 sotsiaalhoolekande korraldamine, sotsiaalkultuuriliste ja

kommunaalteenuste osutamine ja vahendamine linnaosa elanikele ja seal

tegutsevatele elanike ühendustele ning üld- ja huvialahariduse

korraldamine;

2.2.3 linnaosa  territooriumil  asuva  ja  muu  linnavolikogu

õigusaktidega  kehtestatud korras linnaosa valitsemisele antud linnavara ja

tema eelarveliste vahendite valdamine, kasutamine ja käsutamine;

2.2.4 linnaosa elanike poolt arendatava neid teenindava ettevõtluse

soodustamine;

2.2.5  koostöö arendamine  kõigi linnade ja teiste kohaliku omavalitsuse

üksustega Eestis ja väljaspool Eestit;

2.2.6 osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis  ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine.

(Tvk m 20.06.2005 nr 37 jõust. 01.07.2005)

 

3.  VALITSUSE JUHTIMINE

 

3.1 Valitsust juhib linnaosa vanem, kelle kinnitab ametisse ja vabastab

ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosa

halduskogu arvamuse.

3.2 Linnaosa vanem:            

3.2.1 juhib ja korraldab  valitsuse tööd;

3.2.2 esindab Tallinna linna kohtus linnavalitsuse volituse alusel;

3.2.3 esindab linnaosa ja  valitsust Tallinna põhimääruse ja linnaosa

põhikirjaga sätestatud korras. Linnaosa vanem võib volitada teisi isikuid

esindama  valitsust temale antud pädevuse piires;             

3.2.4 annab  üksikaktidena korraldusi;                       

3.2.5 annab valitsuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;

3.2.6 kirjutab alla teistele  valitsuse dokumentidele või volitab selleks

teisi valitsuse ametiisikuid;                    

3.2.7 teeb linnapeale ettepanekuid valitsuse haldusalas tegutseva  linna

asutuse juhi ametisse kinnitamiseks, sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu

seaduses ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras;

3.2.8 käsutab valitsuse rahalisi vahendeid;

3.2.9 osaleb linna eelarve projekti koostamisel ja korraldab selle täitmist

linnaosa puudutavas osas;

3.2.10 nimetab ametisse valitsuse ametnikud ja sõlmib töölepingud

abiteenistujatega.

3.3 Linnaosa vanemat asendab üks tema poolt määratud linnaosa vanema

asetäitjatest.

3.4 Linnaosa vanem on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees ja

informatsioonikohustuslik linnaosa halduskogu ees.

3.5 Haldussekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist linnaosa vanem,

olles  eelnevalt ärakuulanud linnasekretäri seisukoha. Haldussekretäril

peab olema kõrgem juriidiline haridus.

3.6 Linnaosa vanem informeerib 3 tööpäeva enne linnaosa vanema asetäitja ja

haldussekretäri ametisse nimetamisest ja ametist vabastamisest linnapead. 

3.7 Haldussekretär:

3.7.1 esitab linnaosa vanemale ettepanekud  valitsuse struktuuri,

funktsioonide ja koosseisu kohta;

3.7.2 viseerib linnaosa vanema korraldusi ja käskkirju;

3.7.3 korraldab halduskogu organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise;

3.7.4 korraldab Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste

organisatsioonilis- tehnilist ettevalmistamist linnaosas;

3.7.5 täidab temale riigi ja Tallinna õigusaktidega või linnaosa vanema

poolt pandud ülesandeid.

 

4. LINNAOSA VANEMA KORRALDUS

 

4.1 Linnaosa vanem võib oma volituste piires ja ülesannete täitmiseks anda

üksikaktidena  korraldusi. Linnaosa vanemal ei ole õigustloova akti andmise

õigust.

4.2 Linnaosa vanema korraldustele, mis on eelnevalt viseeritud linnaosa

haldussekretäri poolt,  kirjutab alla linnaosa vanem või tema asendaja.

4.3 Linnaosa vanema korraldused jõustuvad neis ettenähtud tähtajal ning

need tuleb saata asjaosalistele.

4.4 Linnaosa vanema korraldused vormistatakse  eesti keeles ja need peavad

vastama haldusdokumentidele kehtestatud nõuetele.

 

5. VALITSUSE MAJANDUSTEGEVUS

 

5.1 Valitsus tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires.

Linna eelarveaasta jooksul ei tohi piirata valitsuse ja linnaosa vanema

volitusi ega vähendada neile eraldatud eelarvelisi vahendeid.

5.2 Valitsus võib vastu võtta annetusi  ning korraldada vastavalt Tallinna

õigusaktidele konkursse, enam- ja vähempakkumisi.

5.3 Valitsusel on Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras õigus osta,

müüa, rentida ning üürida kinnis- ja vallasvara.

 

6. KONTROLL LINNAOSA VANEMA KORRALDUSTE ÜLE

 

6.1 Kontrolli linnaosa vanema korralduste üle teostab linnapea.

6.2 Kui linnapea leiab, et mõni linnaosa vanema korraldus on vastuolus

seaduste või teiste riigi ja Tallinna õigusaktidega, teeb ta linnaosa

vanemale ettepaneku vastav korraldus seaduste ja teiste õigusaktidega

kooskõlla viia.

 

7. LIKVIDEERIMISE KORD

 

7.1 Valitsuse tegevus lõpetatakse linnavolikogu poolt.