Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra muutmine
Tallinna Linnavalitsus 03.07.1998 määrus number 44
Jõustumine:03.07.1998
Redaktsiooni kehtivus:03.07.1998 - ...
          TALLINNA LINNAVALITSUS
              MÄÄRUS

Tallinn                     03.juuli 1998 nr.44


õigusvastaselt võõrandatud maa 
tagastamise korra muutmine


Lähtudes Maareformi seaduse § 15 lg 2, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari
1993 määrusega nr 36 kinnitatud õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise
korra punktidest 56 1 ja 56² ning Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri
1997 määrusega nr 65 kinnitatud õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise
korrast Tallinnas 


Tallinna Linnavalitsus

m ä ä r a b:


1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65
kinnitatud õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korda Tallinnas
alljärgnevalt:

1.1 muuta punkti 34 ja sõnastada see järgmiselt: 
"34. õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kulud on:
34.1 maa tagastamise toimiku koostamise tasu - 200 krooni;
34.2 katastritoimiku koostamise tasu plaani- ja kaardimaterjali alusel -
350 krooni.";

1.2 lisada punkt 35 järgmises sõnastuses:
"35. Maa tagastatakse üldjuhul õigustatud subjekti kulul. Maa tagastamise
kulud tasub riik, kui maa tagastatakse:
35.1 füüsilistele isikutele, kelle maa õigusvastaselt võõrandati, kui neil
oli 1940. aasta 16. juunil Eesti Vabariigi kodakondsus või kui nad elasid
Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse jõustumise ajal (1991. aasta
20. juuni) alaliselt Eesti Vabariigi territooriumil;
35.2 punktis 35.1 nimetatud füüsiliste isikute lastele ja abikaasale;
35.3 organisatsioonidele, kelle maa õigusvastaselt võõrandati, vastavalt
Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse §-le 9, kui nad taotlevad maa
tagastamist plaani- ja kaardimaterjali alusel.";

1.3 lisada punkt 36 järgmises sõnastuses: 
"36. Kui maa tagastatakse õigustatud subjekti kulul, tasub õigustatud
subjekt käesoleva korra punktis 34 tähendatud kulud pärast tagastatava
katastriüksuse registreerimist Riigi Maa-ameti Harju Maakatastris.";

1.4 lisada punkt 37 järgmises sõnastuses:
"37. Kui maa tagastatakse kaasomandisse, tasub kaasomanik maa tagastamise
kuludest osa, mis on võrdeline tema osa suurusega kaasomandis.". 

2. Määrus jõustub vastuvõtmisest.Ivi Eenmaa
Linnapea
                Toomas Sepp
                Linnasekretär