Tallinna põhimääruse muutmine

Tallinna Linnavolikogu 19.02.1998 määrus number 11
jõustumine 19.02.1998

Redaktsiooni kehtivus 19.02.1998 - ...          TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              MÄÄRUS
Tallinn,                 19. veebruar 1998 nr 11
Tallinna põhimääruse muutmine


Juhindudes Tallinna põhimääruse § 98,


Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Muuta linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud
Tallinna põhimääruse § 66 lõiget 4 ja sõnastada see järgmiselt:
" (4) Linnavara kasutab kas linnavara valitseja või linnavara valitsema
volitatud asutus ise või antakse see seaduses ja linnavolikogu õigusaktides
sätestatud korras teise linnavara valitseja või teise linnavara valitsema
volitatud asutuse või teise isiku kasutusse. Teise linnavara valitseja või
teise linnavara valitsema volitatud asutuse kasutusse antakse linnavara
tasuta ja tähtaega määramata.".

2. Määrus jõustub vastuvõtmisest.Merike Varvas
Tallinna Linnavolikogu aseesimees