Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 20.märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra muutmine
Tallinna Linnavolikogu 22.01.1998 määrus number 4
Jõustumine:22.01.1998
Redaktsiooni kehtivus:22.01.1998 - ...          TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              MÄÄRUS

Tallinn,              22. jaanuar 1998 nr 4Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 
määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara
võõrandamise korra muutmine


Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 punktist 6,


Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara
võõrandamise korras:
1.1 asendada punkti 5 esimeses lauses numbrid "3.2 ja 3.3" numbritega "3.3
ja 3.4";
1.2 muuta punkti 33 ja sõnastada see järgmiselt: "33. Enne pakkumiste
esitamist tutvustab enampakkumise läbiviija enampakkumise
protseduurireegleid ja kaebuste (protestide) esitamise korda, teatab
osalejate arvu, nende registreerimisnumbrid ning enampakkumise 
minimaalse ja maksimaalse sammu, kusjuures maksimaalseks sammuks võib olla
mitte suurem kui 4-kordne minimaalne samm";
1.3 asendada punkti 36 neljandas lauses sõna "järgmise" sõnaga "eelmise";
1.4 täiendada punkti 41 lisades algusesse sõna "Kirjaliku";
1.5 asendada punkti 42 teises lauses sõna "päeva" sõnaga "tööpäeva";
1.6 asendada punktis 48 sõnad "ostjale tema" sõnadega "kõigile
enampakkumisel osalejatele nende poolt";
1.7 asendada punkti 50 esimeses lauses sõna "kahe" sõnaga "ühe" ja sõna
"otsustajal" sõnaga "korraldajal";
1.8 asendada punkti 62 esimeses lauses sõna "kahe" sõnaga "ühe" ja number
"63" numbriga "61";
1.9 täiendada punkti 63.1 lisades algusesse sõnad "kinnisvara, aktsiate ja
osade puhul, samuti".

2. Määrus jõustub vastuvõtmisest.Edgar Savisaar
Tallinna Linnavolikogu esimees