Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra muutmine

Tallinna Linnavalitsus 23.12.1997 määrus number 103
jõustumine 01.01.1998

Redaktsiooni kehtivus 01.01.1998 - ...


          TALLINNA LINNAVALITSUSE
              MÄÄRUS
Tallinn                 23. detsember 1997 nr 103
 


õigusvastaselt võõrandatud maa 
tagastamise korra muutmine


Võttes aluseks Tallinna Omandireformiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise
Ameti ettepanekud maareformi kiirendamiseks Tallinnas


Tallinna Linnavalitsus

m ä ä r a b:

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri määrusega nr 65 kinnitatud
õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korda Tallinnas alljärgnevalt:

1.1 lisada punkt 251 järgmises sõnastuses:
"251. Linnavalitsuse korralduse eelnõu viseerivad töökorras enne
allakirjutamist:
251.1 omandireformiameti juhataja või tema asetäitja;
251.2 vastava linnaosa vanem või tema asetäitja;
251.3 juriidilise osakonna juhataja;
251.4 omandireformiametit kureeriv linnavalitsuse liige (vastavalt
juhtkonna tööjaotusele)."

1.2 lisada punkt 26.8 järgmises sõnastuses:
"26.8 krundi plaani töö number ja selle kinnitamise kuupäev kui maa
tagastatakse olemasoleva krundi plaani alusel."

1.3 lisada punkt 261 järgmises sõnastuses:
"261. Maa tagastamisel olemasoleva krundi plaani alusel lisatakse
korralduse eelnõule selle viseerimiseks ainult koopia krundi plaanist."

2. Määrus jõustub 01. jaanuarist 1998.
Ivi Eenmaa
Linnapea                  Toomas Sepp
                      Linnasekretär