Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra muutmine
Tallinna Linnavalitsus 23.12.1997 määrus number 103
Jõustumine:01.01.1998
Redaktsiooni kehtivus:01.01.1998 - ...          TALLINNA LINNAVALITSUSE
              MÄÄRUS
Tallinn                 23. detsember 1997 nr 103
 


õigusvastaselt võõrandatud maa 
tagastamise korra muutmine


Võttes aluseks Tallinna Omandireformiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise
Ameti ettepanekud maareformi kiirendamiseks Tallinnas


Tallinna Linnavalitsus

m ä ä r a b:

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri määrusega nr 65 kinnitatud
õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korda Tallinnas alljärgnevalt:

1.1 lisada punkt 251 järgmises sõnastuses:
"251. Linnavalitsuse korralduse eelnõu viseerivad töökorras enne
allakirjutamist:
251.1 omandireformiameti juhataja või tema asetäitja;
251.2 vastava linnaosa vanem või tema asetäitja;
251.3 juriidilise osakonna juhataja;
251.4 omandireformiametit kureeriv linnavalitsuse liige (vastavalt
juhtkonna tööjaotusele)."

1.2 lisada punkt 26.8 järgmises sõnastuses:
"26.8 krundi plaani töö number ja selle kinnitamise kuupäev kui maa
tagastatakse olemasoleva krundi plaani alusel."

1.3 lisada punkt 261 järgmises sõnastuses:
"261. Maa tagastamisel olemasoleva krundi plaani alusel lisatakse
korralduse eelnõule selle viseerimiseks ainult koopia krundi plaanist."

2. Määrus jõustub 01. jaanuarist 1998.
Ivi Eenmaa
Linnapea                  Toomas Sepp
                      Linnasekretär