Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamisega seotud toimingute registreerimise kord
Tallinna Linnavalitsus 19.12.1997 määrus number 99
Jõustumine:01.01.1998
Kehtetuks tunnistamine:27.04.2020
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - 27.04.2020

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 20.04.2020 nr 9 [RT IV, 24.04.2020, 7 - jõust. 27.04.2020]

REDAKTSIOON:
Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011
Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009
Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust.
08.01.2001
Tlv m 10.05.2000 nr 32 jõust. 15.05.2000

 

TALLINNA LINNAVALITSUSE

 

MÄÄRUS

 

Tallinn,

19.detsember 1997 nr.99

 

Linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamisega seotud toimingute registreerimise kord

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määruse nr 8 “Linnavara võõrandamise kord“ p-ga 69, 29. mai 2003 määruse nr 34 „Linnavara kasutusse andmise korra kinnitamine“ p-ga 64, 8. mai 1997 määruse nr 21 “Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise kord“ p-ga 16 ja 26. juuni 1997 otsuse nr 90 „Tallinna linna tegevusprogrammist omandireformi käigus tagastatud eluruumide üürnike probleemide leevendamiseks“ p-ga 2.1.

(Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

Tallinna Linnavalitsus

 

m ä ä r a b:

 

1. Kinnitada juurdelisatud linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamisega seotud toimingute registreerimise kord.

 

2. Linnavara valitsejatel esitada linnavaraametile ühe kuu jooksul, arvates käesoleva määruse jõustumise päevast:
(
Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

2.1 alates 1. aprillist 1997 kuni käesoleva määruse jõustumiseni vara väärtusega üle 50 000 krooni võõrandamiseks sõlmitud ostu-müügilepingute koopiad;

2.2 alates 1. aprillist 1997 kuni käesoleva määruse jõustumiseni vara väärtusega üle 50 000 krooni (v.a hooned ja nende osad) kasutusse andmiseks sõlmitud lepingute koopiad;

2.3 alates 1. juunist 1997 kuni käesoleva määruse jõustumiseni vara väärtusega üle 50 000 krooni mahakandmise ja hävitamise aktide koopiad.

 

3. Linnaosade valitsustel esitada linnavaraametile ühe kuu jooksul, arvates käesoleva määruse jõustumise päevast, linnaosa haldusterritooriumil kuni 1. juulini 1997 tööandja eluruumideks tunnistatud eluruumide kohta järgmised andmed: eluruumi aadress, dokumendi, millega eluruum tööandja eluruumiks tunnistati, nimetus, kuupäev ja number, eluruumi omaniku nimi, riigile ja Tallinna linnale kuuluvate tööandja eluruumide puhul vara valitseja nimetus, eluruumi üldpinna suurus ja tubade arv.
(
Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

4. Linnavaraametil registreerida ühe kuu jooksul, arvates linnavara valitsejatelt andmete saamise päevast, enne käesoleva määruse jõustumist, punktides 2 ja 3 nimetatud ajavahemikes toimunud linnavara võõrandamise tehingud, kinnisasjade hoonestusõigusega koormamine või rendile andmine, linnavara kasutusse andmine, mahakandmine ja hävitamine ning tööandja eluruumid vastavalt käesoleva määrusega kinnitatud korrale.
(
Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

5. Linnavara valitsejatel ja linnavara valitsema volitatud asutustel registreerida ühe kuu jooksul, arvates käesoleva määruse jõustumise päevast, enne käesoleva määruse jõustumist punktis 2 nimetatud ajavahemikes toimunud linnavara võõrandamise tehingud, linnavara kasutusse andmine, mahakandmine ja hävitamine vastavalt käesoleva määrusega kinnitatud korrale nende poolt registreerimisele kuuluva vara osas.

 

6. Linnakantselei andmetöötlusosakonnal koostöös linnavaraameti iga kindlustada käesoleva määrusega kinnitatud korra kohaselt kinnisvara, hoone või rajatise või selle osa valdamise, kasutamise ja käsutamisega seotud toimingute registreerimine kinnisvara infosüsteemi "Pegasos" baasil.
(
Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

7. Linna asutustel peab olema võimalik tutvuda linnavaraameti, linnavara valitsejate ja linnavara valitsema volitatud asutuste poolt käesoleva määrusega kinnitatud korra kohaselt registreeritud andmetega.
(
Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

8. Käesoleva määrusega kinnitatud korras sätestatut kohaldatakse kõigi Tallinna linna haldusterritooriumil asuvate eluruumide tööandja eluruumideks tunnistamise ja eluruumide tööandja eluruumide hulgast väljaarvamise ning eluruumi mitteeluruumiks muutmise kohta arvestuse pidamisel olenemata sellest, kes on eluruumi omanik.

 

9. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 1. oktoobri 1993 määruse nr 311 "Tallinna omandusse kuuluvate mitteeluruumide rentimise eeskiri" punktid 1 kuni 5.

 

10. Määrus jõustub 1. jaanuarist 1998.

 

Ivi Eenmaa

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavalitsuse
19. detsembri 1997
määrusega nr 99

 

LINNAVARA VALDAMISE, KASUTAMISE JA KÄSUTAMISEGA SEOTUD TOIMINGUTE REGISTREERIMISE KORD

 

I ÜLDSÄTTED

 

1. Käesolev kord reguleerib Tallinna linnale kuuluva vara (edaspidi: linnavara) valdamise, kasutamise ja käsutamisega seotud toimingute registreerimist.

 

2. Linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamisega seotud toimingute registreerijateks on Tallinna Linnavaraamet (edaspidi: linnavaraamet ), linnavara valitsejad ja linnavara valitsema volitatud asutused.
(
Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

3. Kinnisvara, hoone või rajatise või selle osa valdamise, kasutamise ja käsutamisega seotud toimingute registreerimine ja andmete töötlemine toimub kinnisvara infosüsteemi "Pegasos" baasil.

 

4. Iga linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamisega seotud toimingu registreerimise kanne peab sisaldama registreerimise numbrit ja kuupäeva.

 

II LINNAVARA VÕÕRANDAMISE TEHINGUTE REGISTREERIMINE

 

5. Linnavara võõrandamise tehingu registreerijaks on:

5.1 kinnisvara, hoone või rajatise või selle osa ning muu vallasvara puhul väärtusega üle 3200 euro ning aktsiate ja osade puhul - linnavaraamet;
(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

5.2 vallasvara puhul väärtusega üle 320 euro kuni 3200 eurot - linnavara valitseja, kelle valitsemisel oli võõrandatav vara; 
(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

5.3 vallasvara puhul väärtusega kuni 320 eurot - linnavara valitsema volitatud asutus, aga ka linnavara valitseja, kui võõrandatav vara oli tema bilansis.
(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

 

6. Linnavara võõrandamise tehingu registreerimise alusdokumendiks on ostu-müügileping, linnavara tasuta võõrandamisel vara üleandmise-vastuvõtmise akt.

 

7. Linnavara võõrandamise korraldaja esitab punktis 5.1 nimetatud vara võõrandamisel Linnavaraametile ostu-müügilepingu koopia 5 tööpäeva jooksul, arvates ostu-müügilepingule allakirjutamise päevale järgnevast tööpäevast.
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

8. Linnavaraamet registreerib linnavara võõrandamise tehingu 5 tööpäeva jooksul, arvates ostu-müügilepingu koopia saamise päevale järgnevast tööpäevast, märkides järgmised andmed:
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

8.1 registreerimise number;

8.2 lepingu sõlmimise kuupäev;

8.3 lepingupoolte nimed: füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, esindaja puhul ees- ja perekonnanimi, volituse kuupäev ja number; juriidilise isiku nimi, registri number, esindaja ametikoht, ees-ja perekonnanimi;

8.4 lepingu sõlmimise aluseks oleva haldusakti nimetus, kuupäev ja number;

8.5 ostu-müügilepingu objekti nimetus ja asukoht;

8.6 müügihind;

8.7 registreerimise kuupäev.

 

9. Punktis 5.1 nimetatud linnavara tasuta võõrandamisel esitab linnavara võõrandamise korraldaja linnavaraametile koopia vara üleandmise-vastuvõtmise aktist 5 tööpäeva jooksul, arvates üleandmise-vastuvõtmise akti vormistamise päevale järgnevast tööpäevast.
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

10. Linnavaraamet registreerib linnavara tasuta võõrandamise tehingu 5 tööpäeva jooksul, arvates üleandmise-vastuvõtmise aktist koopia saamise päevale järgnevast tööpäevast, märkides järgmised andmed:
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

10.1 registreerimise number;

10.2 üleandmise-vastuvõtmise akti vormistamise kuupäev;

10.3 linnavara tasuta võõrandamise aluseks oleva haldusakti nimetus, kuupäev ja number;

10.4 üleandja ja vastuvõtja nimi: füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, esindaja puhul ees- ja perekonnanimi, volituse kuupäev ja number; juriidilise isiku nimi, registri number, esindaja ametikoht, ees- ja perekonnanimi;

10.5 üleantud vara nimetus;

10.6 registreerimise kuupäev.

 

11. Linnavara valitsejad ja linnavara valitsema volitatud asutused registreerivad punktides 5.2 ja 5.3 nimetatud linnavara võõrandamise tehingud 5 tööpäeva jooksul, arvates ostu-müügilepingule allakirjutamise või vara üleandmise-vastuvõtmise akti vormistamise päevale järgnevast tööpäevast, märkides registreerimisel punktides 8 või 10 nimetatud andmed.

 

III KASUTUSSE ANTUD LINNAVARA KOHTA ARVESTUSE PIDAMINE

 

12. Kasutusse antud linnavara kohta arvestuse pidajaks on:

12.1 kinnisvara, hoone või selle osa (edaspidi mitteeluruum), rajatise või selle osa ning muu vallasvara puhul väärtusega üle 3200 euro - linnavaraamet;
(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

12.2 vallasvara puhul väärtusega üle 320 euro kuni 3200 eurot - linnavara valitseja;
(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

12.3 vallasvara puhul väärtusega kuni 320 eurot - linnavara valitsema volitatud asutus, aga ka linnavara valitseja, kui kasutusse antud vara on tema bilansis.
(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

 

KINNISVARA KASUTUSSE ANDMISE KOHTA ARVESTUSE PIDAMINE

 

13. Linnavaraamet registreerib kinnisasja hoonestusõigusega koormamise või rendile andmise.
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

14. Kinnisasja hoonestusõigusega koormamise või rendile andmise registreerimise alusdokumentideks on hoonestusõiguse seadmise leping või rendileping.

 

15. Linnavara valitseja esitab kinnisasja hoonestusõigusega koormamisel või rendile andmisel linnavaraametile hoonestusõiguse seadmise lepingu või rendilepingu koopia 5 tööpäeva jooksul, arvates hoonestusõiguse seadmise lepingule või rendilepingule allakirjutamise päevale järgnevast tööpäevast.
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

16. Linnavaraamet registreerib kinnisasja hoonestusõigusega koormamise 5 tööpäeva jooksul, arvates hoonestusõiguse seadmise lepingu koopia saamise päevale järgnevast tööpäevast, märkides järgmised andmed:
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

16.1 registreerimise number;

16.2 lepingu sõlmimise kuupäev;

16.3 lepingupoolte nimed: füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, esindaja puhul ees- ja perekonnanimi, volituse kuupäev ja number; juriidilise isiku nimi, registri number, esindaja ametikoht, ees-ja perekonnanimi;

16.4 lepingu sõlmimise aluseks oleva haldusakti nimetus, kuupäev ja number;

16.5 hoonestusõigusega koormatud kinnisasja asukoht, pindala, sihtotstarve, katastriüksuse tunnus, kinnistamise kuupäev, kinnistusraamatu registriosa number;

16.6 hoonestusõiguse tähtaeg;

16.7 hoonestusõiguse tasu lepingu sõlmimise ajal;

16.8 lepingu eritingimused;

16.9 registreerimise kuupäev;

16.10 hoonestusõiguse tekkimise kuupäev, mis märgitakse pärast hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmist ja millest informeerib linnavaraametit linnavara valitseja.
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

17. Linnavaraamet registreerib kinnisasja rendile andmise 5 tööpäeva jooksul, arvates rendilepingu koopia saamise päevale järgnevast tööpäevast, märkides järgmised andmed:
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

17.1 registreerimise number;

17.2 lepingu sõlmimise kuupäev;

17.3 lepingupoolte nimed: füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg;

esindaja puhul ees- ja perekonnanimi, volituse kuupäev ja number;

juriidilise isiku nimi, registri number, esindaja ametikoht, ees- ja perekonnanimi;

17.4 lepingu sõlmimise aluseks oleva haldusakti nimetus, kuupäev ja number;

17.5 renditud maa asukoht, pindala, sihtotstarve, katastriüksuse tunnus,

kinnistamise kuupäev, kinnistusraamatu registriosa number;

17.6 lepingu tähtaeg;

17.7 renditud maa kasutamise otstarve;

17.8 rendi suurus lepingu sõlmimise ajal;

17.9 allrendile andmise õigus;

17.10 lepingu eritingimused;

17.11 registreerimise kuupäev.

 

18. Hoonestusõiguse seadmise lepingusse või rendilepingusse muudatuse sisseviimisel, esitab linnavara valitseja linnavaraametile haldusakti koopia, mis oli muudatuse tegemise aluseks 5 tööpäeva jooksul, arvates lepingusse muudatuse tegemise päevale järgnevast tööpäevast.
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

19. Linnavaraamet registreerib muudatuse 5 tööpäeva jooksul, arvates haldusakti koopia saamise päevale järgnevast tööpäevast, märkides tehtud muudatuse ja muudatuse tegemise aluseks oleva haldusakti nimetuse, kuupäeva ja numbri.
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

MITTEELURUUMIDE KASUTUSSE ANDMISE KOHTA ARVESTUSE PIDAMINE

 

20. Mitteeluruumi kasutusse andmise registreerimise alusdokumendiks on mitteeluruumi kasutusse andmise leping.

 

21. Linnavara valitsejad ja linnavara valitsema volitatud asutused esitavad iga kuu 5ndaks kuupäevaks linnavaraametile andmete esitamise kuu 1. kuupäevaks sõlmitud mitteeluruumide kasutusse andmise lepingute kohta järgmised andmed:
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

21.1 lepingu sõlmimise kuupäev;

21.2 mitteeluruumi kasutaja nimi: füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, esindaja puhul ees- ja perekonnanimi, volituse kuupäev ja number; juriidilise isiku nimi, registri number, esindaja ametikoht, ees- ja perekonnanimi;

21.3 lepingu sõlmimise aluseks oleva haldusakti nimetus, kuupäev ja number;

21.4 lepingu tähtaeg, alguse- ja lõpukuupäev;

21.5 lepingu tegelik lõpukuupäev, kui leping lõpetati ennetähtaegselt;

21.6 kasutusse antud mitteeluruumi aadress ja asukoht (millisel korrusel mitteeluruum asub);

21.7 kasutusse antud mitteeluruumi suurus;

21.8 ühe kuu rendi suurus;

21.9 kasutusse antud mitteeluruumi kasutusotstarve;

21.10 allrendile andmise õigus;

21.11 lepingu eritingimused.

 

22. Linnavara valitsejad ja linnavara valitsema volitatud asutused esitavad mitteeluruumide kasutusse andmise kohta andmed disketil.

 

23. Linnavaraamet registreerib kasutusse antud mitteeluruumid märkides punktis 21 nimetatud andmed ja koondab iga kuu 15ndaks kuupäevaks mitteeluruumide kasutusse andmise kohta esitatud andmed ning toob eraldi välja andmed aruandekuul sõlmitud uute ja lõpetatud mitteeluruumi kasutusse andmise lepingute kohta.
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

RAJATISTE VÕI NENDE OSADE KASUTUSSE ANDMISE KOHTA ARVESTUSE PIDAMINE

 

24. Linnavara valitseja esitab rajatise või selle osa kasutusse andmisel linnavaraametile rajatise või selle osa kasutusse andmise lepingu koopia 5 tööpäeva jooksul, arvates rajatise või selle osa kasutusse andmise lepingule allakirjutamise päevale järgnevast tööpäevast.
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

25. Linnavaraamet registreerib rajatise või selle osa kasutusse andmise 5 tööpäeva jooksul, arvates rajatise või selle osa kasutusse andmise lepingu koopia saamise päevale järgnevast tööpäevast, märkides järgmised andmed:
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

25.1 registreerimise number;

25.2 lepingu sõlmimise kuupäev;

25.3 lepingupoolte nimed: füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, esindaja puhul ees- ja perekonnanimi, volituse kuupäev ja number; juriidilise isiku nimi, registri number, esindaja ametikoht, ees-ja perekonnanimi;

25.4 lepingu sõlmimise aluseks oleva haldusakti nimetus, kuupäev ja number;

25.5 lepingu tähtaeg;

25.6 kasutusse antud rajatise või selle osa nimetus;

25.7 rajatise või selle osa aadress ja asukoht;

25.8 rajatise või selle osa kasutusala;

25.9 rajatise või selle osa põhinäitajad ( rajatisealune pind m2, pikkus m, laius m, kõrgus m, mahutavus m3 jms );

25.10 ühe kuu rendi suurus;

25.11 allrendile andmise õigus;

25.12 lepingu eritingimused;

25.13 registreerimise kuupäev.

 

26. Rajatise või selle osa kasutusse andmise lepingusse muudatuse sisseviimisel esitab linnavara valitseja linnavaraametile haldusakti koopia, mis oli muudatuse tegemise aluseks 5 tööpäeva jooksul, arvates lepingusse muudatuse tegemise päevale järgnevast tööpäevast.
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

27. Linnavaraamet registreerib muudatuse 5 tööpäeva jooksul, arvates haldusakti koopia saamise päevale järgnevast tööpäevast, märkides tehtud muudatuse ja muudatuse tegemise aluseks oleva haldusakti nimetuse, kuupäeva ja numbri.
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

MUU LINNAVARA KASUTUSSE ANDMINE

 

28. Linnavara valitseja ja linnavara valitsema volitatud asutus esitab linnavaraametile muu linnavara, mille väärtus on üle 3200 euro kasutusse andmisel vara kasutusse andmise lepingu koopia 5 tööpäeva jooksul, arvates vara kasutusse andmise lepingule allakirjutamise päevale järgnevast tööpäevast.
(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

 

29. Linnavaraamet registreerib punktis 28 nimetatud vara kasutusse andmise, 5 tööpäeva jooksul, arvates vara kasutusse andmise lepingu koopia saamise päevale järgnevast tööpäevast, märkides järgmised andmed:
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

29.1 registreerimise number;

29.2 lepingu sõlmimise kuupäev;

29.3 lepingupoolte nimed: füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, esindaja puhul ees- ja perekonnanimi, volituse kuupäev ja number; juriidilise isiku nimi, registri number, esindaja ametikoht, ees-ja perekonnanimi;

29.4 lepingu sõlmimise aluseks oleva haldusakti nimetus, kuupäev ja number;

29.5 lepingu tähtaeg, alguse- ja lõpukuupäev;

29.6 kasutusse antud vara nimetus ja asukoht;

29.7 ühe kuu rendi suurus;

29.8 allrendile andmise õigus;

29.9 lepingu eritingimused;

29.10 registreerimise kuupäev.

 

30. Muu linnavara kasutusse andmise lepingusse muudatuse sisseviimisel, esitab linnavara valitseja linnavaraametile haldusakti koopia, mis oli muudatuse tegemise aluseks 5 tööpäeva jooksul, arvates lepingusse muudatuse tegemise päevale järgnevast tööpäevast.
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

31. Linnavaraamet registreerib muudatuse 5 tööpäeva jooksul, arvates haldusakti koopia saamise päevale järgnevast tööpäevast, märkides tehtud muudatuse ja muudatuse tegemise aluseks oleva haldusakti nimetuse, kuupäeva ja numbri.
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

32. Linnavara valitsejad ja linnavara valitsema volitatud asutused peavad punktides 12.2 ja 12.3 nimetatud linnavara kasutusse andmise kohta arvestust, märkides 5 tööpäeva jooksul, arvates vara kasutusse andmise lepingule allakirjutamise päevale järgnevast tööpäevast, punktis 29 nimetatud andmed.

 

33. Vara kasutusse andmise lepingusse muudatuse tegemisel registreerib linnavara valitseja või linnavara valitsema volitatud asutus muudatuse 5 tööpäeva jooksul, arvates lepingusse muudatuse tegemise päevale järgnevast tööpäevast, märkides tehtud muudatuse ja muudatuse tegemise aluseks oleva haldusakti nimetuse, kuupäeva ja numbri.

 

IV ELURUUMI TÖÖANDJA ELURUUMIKS TUNNISTAMISE JA ELURUUMI TÖÖANDJA ELURUUMI HULGAST VÄLJAARVAMISE KOHTA ARVESTUSE PIDAMINE

 

34. Tööandja eluruumide kohta peab arvestust linnavaraamet ja linnaosade valitsused nende territooriumil asuvate tööandja eluruumide kohta vastavalt oma pädevusele.
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

35. Eluruumi tööandja eluruumiks tunnistamise ja eluruumi tööandja eluruumide hulgast väljaarvamise kohta arvestuse pidamise alusdokumendiks on linnavalitsuse korraldus.

 

36. Linnavaraamet registreerib eluruumi tööandja eluruumiks tunnistamise 5 tööpäeva jooksul, arvates linnavalitsuse korralduse eluruumi tööandja eluruumiks tunnistamise kohta saamise päevale järgnevast tööpäevast, märkides järgmised andmed:
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

36.1 registreerimise number;

36.2 eluruumi aadress;

36.3 linnavalitsuse korralduse, millega eluruum tööandja eluruumiks tunnistati, kuupäev ja number;

36.4 eluruumi omaniku nimi, riigile ja Tallinna linnale kuuluvate tööandja eluruumide puhul vara valitseja nimetus;

36.5 eluruumi üldpinna suurus ja tubade arv;

36.6 üürilepingu alusel kasutatava eluruumi puhul viide nimetatud asjaolule;

36.7 registreerimise kuupäev.

 

37. Linnavalitsuse korralduse, eluruumi tööandja eluruumide hulgast väljaarvamise kohta saamisel teeb linnavaraamet 5 tööpäeva jooksul, arvates korralduse saamise päevale järgnevast tööpäevast, registreeritud tööandja eluruumi kohta vastava kande, märkides korralduse kuupäeva ja numbri, millega eluruum tööandja eluruumide hulgast välja arvati.
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

V PEREMEHETU EHITISE REGISTREERIMINE JA ARVELE VÕTMINE

 

38. Peremehetu ehitise registreerib ja võtab arvele linnavaraamet.

(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

39. Linnaosa valitsuselt linnaosa haldusterritooriumil asuva peremehetu ehitise kohta teate saamisel registreerib linnavaraamet peremehetu ehitise ja võtab 5 tööpäeva jooksul, arvates teate saamise päevale järgnevast tööpäevast, peremehetu ehitise arvele, märkides järgmised andmed:
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

39.1 registreerimise number;

39.2 ehitise asukoht;

39.3 ehitise kasutusotstarve;

39.4 ehitise väärtus;

39.5 ehitise senine valdaja või hooldaja;

39.6 registreerimise kuupäev.

 

40. Peremehetu ehitise hõivamise kohta kuulutuse avaldamisel Riigi Teataja Lisas ja ajalehes, teeb linnavaraamet peremehetu ehitise kohta kande, märkides kuulutuse Riigi Teataja Lisas ja ajalehes avaldamise kuupäeva ning kuulutuse avaldanud ajalehe nimetuse.
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

41. Kui peremehetu ehitise hõivab riigivara valitseja, teeb linnavaraamet 5 tööpäeva jooksul, arvates Vabariigi Valitsuse korralduse riigivara valitseja määramise kohta saamise päevale järgnevast tööpäevast, peremehetu ehitise kohta vastava kande, märkides riigivara valitseja nimetuse, Vabariigi Valitsuse korralduse kuupäeva ja numbri, millega peremehetuks tunnistatud ehitisele riigivara valitseja määrati.
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001)

 

42. Kui linnavolikogu otsustab ehitise peremehetuse tuvastamiseks kohtusse mitte pöörduda, teeb linnavaraamet 5 tööpäeva jooksul, arvates linnavolikogu otsuse saamise päevale järgnevast tööpäevast, peremehetu ehitise kohta vastava kande, märkides linnavolikogu otsuse kuupäeva ja numbri ning asjaolud, miks ei peetud võimalikuks ehitise peremehetuse tuvastamiseks kohtusse pöörduda.
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

43. Ehitise peremehetuse tuvastamiseks kohtusse pöördumise kohta linnavolikogu otsuse saamisel teeb linnavaraamet 5 tööpäeva jooksul, arvates linnavolikogu otsuse saamise päevale järgnevast tööpäevast, peremehetu ehitise kohta vastava kande, märkides linnavolikogu otsuse kuupäeva ja numbri, millega otsustati ehitise peremehetuse tuvastamiseks kohtusse pöörduda.
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

44. Kohtu poolt ehitise peremehetuse tuvastamisel, teeb linnavaraamet 5 tööpäeva jooksul, arvates kohtuotsuse koopia saamise päevale järgnevast tööpäevast, peremehetu ehitise kohta vastava kande, märkides kohtu nime, otsuse kuupäeva ja numbri, millega ehitise peremehetus tuvastati.
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

45. Linnavalitsuse poolt ehitisele valitseja määramisel, märgib linnavaraamet 5 tööpäeva jooksul, arvates linnavalitsuse korralduse saamise päevale järgnevast tööpäevast, ehitisele määratud valitseja nime ning korralduse kuupäeva ja numbri, millega ehitisele valitseja määrati.
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

46. Ehitise linnavalitsuse poolt määratud valitsejale üleandmisel esitab ehitise senine valdaja või hooldaja linnavaraametile koopia ehitise üleandmise-vastuvõtmise aktist 5 tööpäeva jooksul, arvates üleandmise-vastuvõtmise akti vormistamise päevale järgnevast tööpäevast.
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;
Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

47. Linnavaraamet märgib 5 tööpäeva jooksul, arvates ehitise üleandmise-vastuvõtmise aktist koopia saamise päevale järgnevast tööpäevast, üleandmise-vastuvõtmise akti vormistamise kuupäeva ja numbri.
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001
Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

VI EHITISE VÕI SELLE OSA KASUTAMISE OTSTARBE MUUTMISE KOHTA

ARVESTUSE PIDAMINE

 

48. Ehitise või selle osa kasutamise otstarbe muutmise kohta arvestuse pidajaks on linnavaraamet.
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

49. Ehitise või selle osa kasutamise otstarbe muutmise kohta arvestuse pidamise alusdokumendiks on linnavalitsuse korraldus.

 

50. Eluruumi mitteeluruumiks muutmise ja mitteeluruumi eluruumiks muutmise kohta peab linnavaraamet eraldi arvestust.
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

51. Linnavalitsuselt ehitise või selle osa kasutamise otstarbe muutmist käsitleva korralduse saamisel registreerib linnavaraamet 5 tööpäeva jooksul, arvates korralduse saamise päevale järgnevast tööpäevast, eluruumi muutmise mitteeluruumiks või mitteeluruumi muutmise eluruumiks märkides järgmised andmed:
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

51.1 registreerimise kuupäev;

51.2 linnavalitsuse korralduse, millega ehitise või selle osa kasutamise otstarve muudeti, kuupäev ja number;

51.3 ehitise või selle osaaadress ja asukoht;

51.4 eluruumi ajutiselt mitteeluruumina kasutamise lubamise korral vastav tähtaeg;

51.5 registreerimise kuupäev.

 

52. Ehitise või selle osa kasutamise otstarbe muutmiseks kasutusloa väljastamisel, edastab säästva arengu ja planeerimise amet kasutusloa väljastamise kohta teate linnavaraametile ja linnaosa valitsusele, kelle territooriumil asub ehitis või selle osa, mille kasutamise otstarbe muutmiseks kasutusluba väljastati 5 tööpäeva jooksul, arvates kasutusloa väljastamise päevale järgnevast tööpäevast, märkides teates kasutusloa väljastamise kuupäeva ja numbri.
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

53. Ehitise või selle osa kasutamise otstarbe muutmiseks kasutusloa väljastamise kohta teate saamisel, teeb linnavaraamet 5 tööpäeva jooksul, arvates teate saamise päevale järgnevast tööpäevast, vastava kande, märkides kasutusloa väljastamise kuupäeva ja numbri.
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

VII LINNAVARA KÕLBMATUKS TUNNISTAMISE, MAHAKANDMISE JA HÄVITAMISE REGISTREERIMINE

 

54. Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise registreerijaks on:

54.1 hoone või rajatise või selle osa ning muu vallasvara puhul väärtusega üle 12 700 euro mahakandmisel ja hävitamisel - linnavaraamet; 
(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

54.2 vallasvara puhul väärtusega üle 1917,35 euro kuni 12 700 eurot - linnavara valitseja, kelle valitsemisel oli mahakantud ja hävitatud vara;
(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

54.3 vallasvara puhul väärtusega kuni 1917,35 eurot - linnavara valitsema volitatud asutus, aga ka linnavara valitseja, kui mahakantud või hävitatud vara oli tema bilansis.
(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

 

55. Vara mahakandmise ja hävitamise registreerimise alusdokumendiks on vara mahakandmise ja hävitamise akt.

 

56. Linnavara valitsejad ja linnavara valitsema volitatud asutused esitavad linnavaraametile punktis 54.1 nimetatud vara mahakandmisel ja hävitamisel vara mahakandmise ja hävitamise akti koopia 5 tööpäeva jooksul, arvates vara mahakandmise ja hävitamise akti vormistamise päevale järgnevast tööpäevast.
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

57. Linnavaraamet registreerib vara mahakandmise ja hävitamise 5 tööpäeva jooksul, arvates vara mahakandmise ja hävitamise akti koopia saamise päevale järgnevast tööpäevast, märkides järgmised andmed:
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

57.1 registreerimise number;

57.2 mahakandmise ja hävitamise akti kuupäev ja number;

57.3 linnavara valitseja või linnavara valitsema volitatud asutuse nimetus, kelle bilansis maha kantud ja hävitatud vara oli;

57.4 vara mahakandmise ja hävitamise aluseks oleva linnavalitsuse korralduse kuupäev ja number;

57.5 mahakantud ja hävitatud vara nimetus, asukoht, liik, tehnilised andmed, kogus ja muud vara iseloomustavad näitajad;

57.6 vara munitsipaalomandisse üleandmise või soetamise aeg;

57.7 vara väärtus;

57.8 registreerimise kuupäev.

 

58. Linnavara valitsejad ja linnavara volitatud asutused registreerivad punktides 54.2 ja 54.3 nimetatud vara mahakandmise ja hävitamise 5 tööpäeva jooksul, arvates vara mahakandmise ja hävitamise akti vormistamise päevale järgnevast tööpäevast, märkides punktis 57 nimetatud andmed.

 

VIII ÜÜRILEPINGU ALUSEL KASUTUSSE ANTUD ELURUUMIDE KOHTA ARVESTUSE PIDAMINE

 

59. (Kehtetu - Tlv m 10.05.2000 nr 32 jõust. 15.05.2000)

 

60. (Kehtetu - Tlv m 10.05.2000 nr 32 jõust. 15.05.2000)

 

61. (Kehtetu - Tlv m 10.05.2000 nr 32 jõust. 15.05.2000)

 

IX ASUSTAMATA ELURUUMIDE KOHTA ARVESTUSE PIDAMINE

 

62. (Kehtetu - Tlv m 10.05.2000 nr 32 jõust. 15.05.2000)

 

63. (Kehtetu - Tlv m 10.05.2000 nr 32 jõust. 15.05.2000)

 

64. (Kehtetu - Tlv m 10.05.2000 nr 32 jõust. 15.05.2000)

 

X KASUTUSSE ANDMATA MITTEELURUUMIDE KOHTA ARVESTUSE PIDAMINE

 

65. Kasutusse andmata mitteeluruumide kohta arvestuse pidajaks on linnavaraamet ja linnavara valitsejad nende valitsemisel olevate kasutusse andmata mitteeluruumide osas vastavalt oma pädevusele.
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

66. Linnavara valitsejad esitavad iga kuu 5ndaks kuupäevaks linnavaraametile andmete esitamise kuu 1. kuupäevaks kõigi nende valitsemisel olevate kasutusse andmata mitteeluruumide kohta järgmised andmed:
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

66.1 mitteeluruumi aadress ja asukoht ( millisel korrusel mitteeluruum asub);

66.2 mitteeluruumi suurus;

66.3 mitteeluruumi endine kasutusotstarve.

 

67. Linnavaraameti registreerib kasutusse andmata mitteeluruumid märkides punktis 66 nimetatud andmed ja koondab iga kuu 15ndaks kuupäevaks kasutusse andmata mitteeluruumide kohta esitatud andmed.
(Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär