Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Hoonestamata riigimaa enampakkumisega erastamise eeltoimingute korra kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 12.12.1997 määrus number 95
Jõustumine:12.12.1997
Kehtetuks tunnistamine:09.11.2013
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - 09.11.2013

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 30.10.2013 nr 173 [RT IV, 06.11.2013, 5 - jõust. 09.11.2013]

REDAKTSIOON:
Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011
Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust.
01.04.2009
Tlv m 27.12.2000 nr 95 jõust. 01.01.2001

 

TALLINNA LINNAVALITSUSE

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

12.detsember 1997 nr.95

 

Hoonestamata riigimaa enampakkumisega erastamise eeltoimingute korra kinnitamine

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse §-d 20, 21, 22, 221, 222, 223, 23, Maa hindamise seaduse § 6 lg 6, Planeerimis- ja ehitusseaduse §-d 2, 68, Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 1995 määrusega nr 36 kinnitatud katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise alused, 06. novembri 1996 määrusega nr 268 kinnitatud maa enampakkumisega erastamise korra ja Harju maavanema 08. detsembri 1997 kirja nr 1-28/834

 

Tallinna Linnavalitsus

 

m ä ä r a b:

 

1. Kinnitada juurdelisatud hoonestamata riigimaa enampakkumisega erastamise eeltoimingute kord.

 

2. Avalikuks kasutamiseks planeeritud maad (teed, tänavad, väljakud, pargid, haljasalad, veekogud jm) üldjuhul ei erastata. Erastamisele mittekuuluva maa suurus ja piirid määratakse detailplaneeringuga.

 

3. Määrus jõustub vastuvõtmisest.

 

Ivi Eenmaa

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 KINNITATUD
 Tallinna Linnavalitsuse
 12.detsembri 1997
 määrusega nr.95

 

HOONESTAMATA RIIGIMAA ENAMPAKKUMISEGA ERASTAMISE EELTOIMINGUTE KORD

 

I ÜLDSÄTTED

 

1. Käesolev kord reguleerib Tallinna linna haldusterritooriumil kehtestatud detailplaneeringuga aladel hoonestamata riigimaa:

1.1 enampakkumisega erastamise (edaspidi: erastamise) algatamist;

1.2 enampakkumisega erastamise avalduste vastuvõtmist ja registreerimist;

1.3 maakasutuse suuruse, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramist;

1.4 seadusjärgsete kitsenduste selgitamist;

1.5 enampakkumisele kutsutavate isikute ringi kohta arvamuse andmist.

 

2. Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi: linnavalitsus) otsus enampakkumisega erastatava riigimaa suuruse, kasutamise sihtotstarbe, maksustamishinna, seadusjärgsete kitsenduste ja enampakkumisele kutsutavate isikute ringi määramiseks, samuti esindaja määramiseks erastamise läbiviimiseks moodustavasse komisjoni vormistatakse linnavalitsuse korraldusega.

 

3. Maa enampakkumisega erastamist korraldab Harju maavanem (edaspidi: erastamise korraldaja).

 

4. Krundi moodustamine toimub riigi ja Tallinn linna õigusaktidega sätestatud korras.

 

II MAA ERASTAMISE OIGUSTATUD SUBJEKTID

 

5. Enampakkumisel saavad maad erastada Eesti kodanikud ja Eesti äriregistri pidaja poolt äriregistrisse kantud Eesti eraõiguslikud juriidilised isikud.

 

6. Maa enampakkumisel ei või osaleda välismaalane, välisriik, välismaine juriidiline isik, kohalik omavalitsusüksus, avalik-õiguslik juriidiline isik, samuti eraõiguslik juriidiline isik, mille aktsiatest või osadest vähemalt üks kolmandik kuulub riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

 

7. Piiratud enampakkumisel saavad osta:

7.1 maad õigusvastaselt võõrandatud maa asukohajärgse omavalitsusüksuse haldusterritooriumil isikud, kellele maad ei tagastatud osaliselt või tervikuna maareformi seaduse § 6 lõike 2 punktides 2-4 sätestatud alustel;

7.2 põllumajandus-, metsa-, elamu- ja sihtotstarbeta maad isikud, kellele ei tagastatud erastatava maa asukohajärgse kohaliku omavalitsusüksuse haldusterritooriumil asuva kaitseala reservaadis või sihtkaitsevööndis asuvat maad või kellele tagastatud maa asub kas osaliselt või tervikuna erastatava maa asukohajärgse kohaliku omavalitsusüksuse haldusterritooriumil asuva kaitseala reservaadis või sihtkaitsevööndis;

7.3 elamumaad erastatava maa asukohajärgses maakonnas elavad abikaasad, kelle keskmine vanus ei ületa 30 aastat, samuti perekond või üksikisik, kelle kasvatada ja ülal pidada on vähemalt kolm alaaelist last;

7.4 elamumaad erastatava maa asukohajärgses maakonnas elavad tagastatava eluruumi üürnikud, kui üürileping oli sõlmitud enne omandireformi aluste seaduse jõustumist 20.juunil 1991;

7.5 põllumajandus-, metsa- ja sihtotstarbeta maad äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjad, kes tegelevad erastatava maa asukohajärgse kohaliku omavalitsusüksuse haldusterritooriumil põllumajandusliku tootmisega;

7.6 põllumajandusmaad, maakorraldusnõuetest tulenevalt ka metsa- ja sihtotstarbeta maad kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil tegutsevad äriregistrisse kantud Eesti eraõiguslikust juriidilisest isikust ettevõtjad, kelle põhiliseks tegevusalaks on põllumajanduslik tootmine ja kelle omandis on vastava kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil asuv põllumajandusliku sihtotstarbega ehitis.

 

III ERASTAMISE ALGATAMINE ERASTAMISE OIGUSTATUD SUBJEKTI VOI

ERASTAMISE KORRALDAJA POOLT

 

8. Maa erastamise algatamiseks pöördub maa erastamise õigustatud subjekt avaldusega erastamise korraldaja (punkt 3) poole. Avaldus peab sisaldama:

 8.1 andmeid avalduse esitaja kohta:

 8.1.1 füüsilise isiku puhul ees- ja perekonnanimi, isikukood ja elukoht, volitatud isiku puhul volitatud isiku ees- ja perekonnanimi, volituse nr ja kuupäev;

 8.1.2 juriidilise isiku puhul nimi, asukoht, äriregistri registrikood, volitatud isiku nimi, aadressid ja sidevahendid, andmed aktsionäride või osanike ning nende osaluse suuruse kohta avalduse esitamise kuupäeva seisuga;

 8.2 taotletava maa asukoha aadressi, ligikaudse suuruse ja taotletava sihtotstarbe;

 8.3 avaldajale teadaolevad andmed senise maakasutuse (suurus ja õiguslik alus viitega maakasutusõiguse aluseks olevale pädeva organi otsusele või lepingule) või selle puudumise kohta;

 8.4 maa erastamise taotlemise õigusliku aluse viitega Maareformi seaduse § 22 vastavale sättele. Avaldusele lisatakse avaldaja valduses olevad senist maakasutusõigust puudutavad dokumendid (maa kasutamiseks andmise otsus, maa looduses eraldamise akt, krundi plaan vms, erastatava maa asendiplaan mõõtkavas 1:2000).

 

9. Erastamise korraldaja poolt linnavalitsusele esitatud avaldus koos punktis 8 nimetatud dokumentidega ja seisukohaga edastatakse linnavara-ametile.

 

10. Kui maa erastamise algatab erastamise korraldaja, esitab ta punktis 7 nimetatud avalduse enda nimel.

 

IV MAA ERASTAMISE ETTEVALMISTAMINE

 

11. Käesoleva korra punktides 8 ja 10 nimetatud avalduse ja lisa-dokumentide alusel linnavaraamet:
(
Tlv m 27.12.2000 nr 95 jõust. 01.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

11.1 avab maa enampakkumisega erastamise toimiku;

11.2 korraldab vajadusel katastriüksuse moodustamise, arvestades Maareformi seaduse § 22' lg 3 sätestatud erastamise ulatuse piirsuurust;

11.3 tellib säästva arengu ja planeerimise ametilt:
(
Tlv m 27.12.2000 nr 95 jõust. 01.01.2001)

 11.3.1 (Kehtetu - Tlv m 27.12.2000 nr 95 jõust. 01.01.2001)

 11.3.2 õiendi krundi ehitusõiguse ulatuse ja maa sihtotstarbe kohta

 11.3.3 erastatava maa piiride ettepaneku või väljavõtte kehtestatu detailplaneeringust;

 11.4 koostab maa maksustamishinna akti, teatised maa tagastamise ja kompenseerimise taotluste kohta, teatised teiste isikute avalduste kohta maa ostueesõigusega erastamiseks või nende puudumise kohta ja õiendid maa riigi omandisse jätmise taotluste puudumise kohta;
(Tlv m 27.12.2000 nr 95 jõust. 01.01.2001)

11.5 (Kehtetu - Tlv m 27.12.2000 nr 95 jõust. 01.01.2001)

11.6 koostab õiendi maa munitsipaalomandisse mitte taotlemise kohta;

11.7 korraldab erastatavale maale kitsenduste seadmiseks või kaitsereziimi kohaldamiseks taotluste kogumise;

11.8 kooskõlastab kommunaalametiga detailplaneeringuga aladel teede ja tehnovõrkude ehitamise ja üleandmise kohustuse ulatuse.

 

12. Linnavaraamet võib kirjalikul kokkuleppel erastamise korraldajaga tellida katastriüksuse moodustamise toimiku koostamise vastavat litsentsi omavalt maamõõdufirmalt. Kokkulepe on lubatud juhul, kui erastamise korraldaja hüvitab katastriüksuse moodustamise toimiku koostamise kulud.
(
Tlv m 27.12.2000 nr 95 jõust. 01.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

13. Punktis 12 nimetatud kokkuleppe alusel korraldab linnavaraamet katastriüksuse moodustamise ja tellib toimiku koostamise linnavalitsuse 17.oktoobri 1997 määrusega nr 76 kinnitatud munitsipaalomandis olevate ehitiste juurde katastriüksuse moodustamise korrast lähtudes.
(
Tlv m 27.12.2000 nr 95 jõust. 01.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

14. Hoonestamata riigimaa enampakkumisega erastamise eeltoimingud lõpetatakse juhul, kui punktis 11 nimetatud toimingute käigus selgub, et õigusvastaselt võõrandatud maa suhtes ei ole võimalik välja selgitada endisi omanikke või kui maa tagastamine või kompenseerimine ei ole lõpetatud. Linnavaraamet teatab eeltoimingute lõpetamisest kirjalikult maa erastamise õigustatud subjektile ja erastamise korraldajale.
(
Tlv m 27.12.2000 nr 95 jõust. 01.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

15. Linnavaraamet valmistab ette linnavalitsuse korralduse hoonestamata riigimaa enampakkumisega erastamise tingimuste määramise kohta. Linnavalitsuse korralduse viseerivad enne allakirjutamist:
(
Tlv m 27.12.2000 nr 95 jõust. 01.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 15.1 linnavaraameti juhataja;
(
Tlv m 27.12.2000 nr 95 jõust. 01.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 15.2 erastatava maa asukohajärgse linnaosa vanem;

 15.3 kommunaalameti juhataja, kui korralduses määratakse kohustusi teede ja tehnovõrkude ehitamiseks ja üleandmiseks;

 15.4 linnakantselei juriidilise osakonna juhataja;

 15.5 linnavaraametit kureeriv linnavalitsuse liige (vastavalt tööjaotusele).
(
Tlv m 27.12.2000 nr 95 jõust. 01.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

16. Linnavalitsuse korralduses märgitakse järgmised andmed:

 16.1 maa erastamise õiguslik alus;

 16.2 erastatava maa asukoht;

 16.3 erastatava maa pindala;

 16.4 erastatava maa sihtotstarve;

 16.5 maa maksustamishind (eurot ruutmeetrilt);
(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

 16.6 erastatava maaga seonduvad seadusjärgsed kitsendused;

 16.7 detailplaneeringuga aladel erastaja kohustused teede ja tehnovõrkude ehitamiseks ja linnale üleandmiseks;

 16.8 arvamuse piiratud enampakkumisele kutsutavate isikute ringi kohta.

 

17. Linnavalitsuse korralduse eelnõus esitatakse arvamus piiratud enampakkumisele kutsutavate isikute ringi kohta vastavalt korra punktile 7 lähtuvalt erastatava maa sihtotstarbest isikute ringi piiramata, kui selleks ei ole ettepanekuid tehtud.

 

18. Linnavaraamet edastab linnavalitsuse korralduse ja katastriüksuse moodustamise dokumendid erastamise korraldajale.
(
Tlv m 27.12.2000 nr 95 jõust. 01.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

19. Detailplaneeringuga aladel koostab linnavaraamet koos punktis 15 nimetatud korraldusega linnavolikogu otsuse eelnõu avalikuks kasutamiseks planeeritud maa munitsipaalomandisse taotlemiseks.
(
Tlv m 27.12.2000 nr 95 jõust. 01.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

V ERASTAMISE ALGATAMINE TALLINNA LINNA POOLT

 

20. Hoonestamata riigimaa erastamise algatamiseks esitatud ettepanekute alusel valmistab linnavaraamet ette linnavolikogu otsuse eelnõu koos vastava linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtte eelnõuga.
(
Tlv m 27.12.2000 nr 95 jõust. 01.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

21. Linnavolikogu otsuse eelnõus märgitakse:

 21.1 andmed erastatava maa asukoha, suuruse ja sihtotstarbe kohta;

 21.2 andmed erastatava maaga seonduvate seadusjärgsete kitsenduste kohta;

 21.3 erastatava maa maksustamishind;

 21.4 ettepanek piiratud enampakkumisele kutsutavate isikute ringi kohta.

 

22. Linnavalitsuse ja linnavolikogu otsuse eelnõu esitamine linna-valitsusele ja linnavolikogule toimub linnavalitsuse reglemendiga kehtestatud korras.

 

23. Linnavaraamet edastab linnavolikogu otsuse, katastriüksuse moodustamise dokumentatsiooni koos avaldusega erastamise korraldajale. Avalduses märgitakse korra punktis 8 nimetatud andmed.
(
Tlv m 27.12.2000 nr 95 jõust. 01.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär