Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitsemise kord
Tallinna Linnavolikogu 27.11.1997 määrus number 56
Jõustumine:01.03.1998
Kehtetuks tunnistamine:22.06.2013
Redaktsiooni kehtivus:01.03.1998 - 31.12.2000

 Redaktsioonid          TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              MÄÄRUS
Tallinn,	     		     27. november 1997 nr 56Linnavara valitsemise kord


Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 punktist 6 ja
Tallinna põhimääruse § 65,


Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Kinnitada juurdelisatud "Linnavara valitsemise kord".

2. Munitsipaalettevõtete ümberkujundamisel tekkivate äriühingute aktsiate
ja osade valitseja määratakse ümberkujundatud munitsipaalettevõtte
kõrgemalseisvaks organiks olnud linna asutuse ettepanekul linnavalitsuse
korraldusega ühe kuu jooksul pärast äriühingu kandmist äriregistrisse.

3. Tunnistada kehtetuks:
3.1 linnavolikogu 2. juuli 1992 otsusega kinnitatud Tallinna linnavara
valdamise, kasutamise ja käsutamise eeskirjade § 1-20, § 22-26 ja § 28-30;
3.2 linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 13 kinnitatud
Munitsipaalettevõtte ümberkujundamise korra punkt 4;
3.3 linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 11 kinnitatud Linnavara
kasutusse andmise korra punkt 17.1.

4. Muuta linnavolikogu 20. aprilli 1997 määrusega nr 12 kinnitatud Ehitiste
ja maa munitsipaliseerimise korra punkti 44.1 ja sõnastada see järgmiselt:
"44.1 tänavad, parklad ja haljasalad - linnaosade valitsustele või
kommunaalametile;".

5. Käesoleva määruse jõustumisel Tallinna linnale kuuluva vara valitsejaks
on linna ametiasutus, kelle bilansis või kelle haldusalas oleva linna
asutuse bilansis linnavara on.

6. Käesoleva määruse jõustumisel Tallinna linnale kuuluvat vara valitsema
volitatud asutuseks on vara bilansiliseks valdajaks olev linna asutus, mis
ei ole linna ametiasutus.

7. Määrus jõustub 1. märtsist 1998.


Edgar Savisaar
Tallinna Linnavolikogu esimees

                    KINNITATUD
                    Tallinna Linnavolikogu
                    27.novembri 1997.a.
                    määrusega nr.56


LINNAVARA VALITSEMISE KORD

I ÜLDSÄTTED

1. Linnavara valitsemise kord määrab kindlaks linna omandis oleva vara
(edaspidi linnavara) valitsejad ning linnavara valitsemise alused.

2. Linnavara on Tallinna linnale kui omavalitsusüksusele kuuluv kinnis- ja
vallasvara, s.o. asjad ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused.

3. Käesolevas korras kinnisvara kohta sätestatut kohaldatakse ka ehitiste,
nende reaalosade ning rajatiste kohta kuni nende aluse ja nende
teenindamiseks vajaliku maatüki kandmiseni kinnistusraamatusse või maa
riigi omandisse jätmise otsustamiseni.

4. Linnavara register asutatakse riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud
korras.


II LINNAVARA VALITSEJAD JA VALITSEMA VOLITATUD ASUTUSED

5. Linnavara valitsejaks on linna ametiasutus, kelle bilansis või kelle
haldusalas tegutseva linna asutuse bilansis vastav linnavara on. Linnavara
valitsejad on linna ametiasutused:
5.1 linnavolikogu kantselei;
5.2 linnakantselei;
5.3 linnaosade valitsused;
5.4 linnavalitsuse ametid.

6. Linnavara valitsema volitatud asutused on linna asutused, kellele
Tallinna Linnavalitsuse õigusaktidega ettenähtud korras on linnavara
valitseja oma valitsemisel oleva vara valdusesse andnud. Linnavara
valitsema volitatud asutuse valdusesse ei või anda äriühingute linnale
kuuluvaid aktsiaid või osi.

7. Linnavara valitseja valitsemisala moodustavad linnavara valitseja
haldusalas tegutsevad linna asutused, kellele linnavara valitseja on oma
valitsemisel oleva vara valdusesse andnud.

8. Linnavara valitsemine on linnavara valitseja ja linnavara valitsema
volitatud asutuse õigus ja kohustus riigi ja Tallinna õigusaktide alusel
korraldada tema valitseda või vallata antud linnavara valdamist, kasutamist
ja käsutamist.

9. Linnavara valitsejad ja linnavara valitsema volitatud asutused on
kohustatud nende valitsemisel olevat või neile vallata antud linnavara
majandama heaperemehelikult ning hoolitsema kõigiti selle säilimise ja
väärtuse võimaliku kasvu eest. Sooritades linnavaraga mistahes tehinguid,
peavad linnavara valitsejad ja linnavara valitsema volitatud asutused 
juhinduma põhimõttest vältida kahju ja suurendada kasu, mis linn võib
nendest tehingutest saada.

10. Linnavara valitsejad ja linnavara valitsema volitatud asutused peavad 
raamatupidamisarvestust nende valitsemisel või valduses oleva linnavara
kohta Raamatupidamisseaduse alusel ja rahandusministri poolt kehtestatud
ühtses korras.

III LINNAVARA OMANDAMINE

11. Linnavara täieneb seaduste ja tehingute alusel.

12. Linna poolt omandatav vara loetakse selle linnavara valitseja
valitsemisel olevaks, kellele või kelle valitsemisalas olevale linnavara
valitsema volitatud asutusele see vara Tallinna õigusaktidega sätestatud
korras või tehingute alusel tuleb üle anda või kes on õigustatud või
kohustatud selle vara vastu võtma. Kui niisugust linnavara valitsejat või 
linnavara valitsema volitatud asutust õigusaktidest või tehingust otseselt
ei selgu, samuti linna poolt omandatavale kinnisvarale, aktsiatele ja
osadele määratakse valitseja ja vajadusel valitsema volitatud asutus
linnavalitsuse korraldusega, milles peab olema ära näidatud:
12.1 vara valitseja ja vajadusel vara valitsema volitatud asutus;
12.2 vara nimetus ja kinnisvara puhul asukoht;
12.3 vara iseloomustavad põhinäitajad;
12.4 aktsiate ja osade puhul nende arv.
Aktsiatele ja osadele valitsema volitatud asutust ei määrata.

13. Linnavara omandamine toimub Pärimisseaduses, Riigihangete seaduses ja
teistes riigi ning Tallinna õigusaktides sätestatud alustel ja korras.


IV LINNAVARA ÜLEANDMINE ÜHELT LINNAVARA VALITSEJALT TEISELE

14. Linnavara valitseja valitsemisel olevat linnavara võib vajadusel tasuta
üle anda sama linnavara valitseja valitsemisala piires või teisele
linnavara valitsejale.

15. Linnavara valitseja valitsemisel olevat kinnisvara antakse teise
linnavara valitseja valitsemisele või sama linnavara valitseja
valitsemisala piires ning aktsiad ja osad teise linnavara valitseja
valitsemisele linnavalitsuse korraldusega, milles peab olema ära 
näidatud:
15.1 vara üleandjaks olev linnavara valitseja ja vajadusel linnavara
valitsema volitatud asutus ning vara vastuvõtjaks olev linnavara valitseja
ja vajadusel linnavara valitsema volitatud asutus;
15.2 vara nimetus ja kinnisvara puhul ka asukoht;
15.3 aktsiate ja osade puhul üleantavate aktsiate ja osade arv.

16. Linnavara valitseja valitsemisel olevat punktis 15 nimetamata vara võib
üle anda ühe linnavara valitseja valitsemiselt teise linnavara valitseja
valitsemisele linnavara valitsejate kirjalikul kokkuleppel. Ühe linnavara
valitseja valitsemisala piires võib vallasvara üle anda linnavara valitseja
kirjalikul otsusel.

17. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine ühelt linnavara valitsejalt või
linnavara valitsema volitatud asutuselt teisele toimub linnavalitsuse poolt
kehtestatud vormi kohase kirjaliku akti alusel.

18. Akti märgitakse järgmised andmed vara kohta:
18.1 üleandja ja vastuvõtja;
18.2 üleandmise aeg;
18.3 vara koosseis;
18.4 soetamismaksumus ja jääkmaksumus;
18.5 kinnisvara üleandmisel ka andmed vara päraldiste, seisukorra,
kasutamisviisi ja puuduste kohta.


V LINNAVARA KASUTAMINE JA KASUTUSSE ANDMINE

19. Linnavara kasutatakse:
19.1 avalikuks otstarbeks;
19.2 linna valitsemiseks;
19.3 tulu saamiseks.

20. Avalikuks otstarbeks kasutatakse linna omandis olevat avalikku asja ja
seaduses sätestatud juhtudel selleks määratud linna omandis olevat eraasja.
Avalik asi on asi, mis kuulub linnale ja on oma ühiskondliku olemuse tõttu
kasutatav igaühe poolt nagu avalikud tänavad, väljakud ja pargid. Eraasi on
asi, mis võib kuuluda igale omanikule.

21. Linna valitsemiseks kasutatakse linna omandis olevat eraasja, mis on
vajalik linnavara valitseja ja tema valitsemisalas olevate linnavara
valitsema volitatud asutuste õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

22. Linnavara kasutab kas linnavara valitseja või linnavara valitsema
volitatud asutus ise või annab selle teise isiku kasutusse.

23. Linnavara teistele isikutele kasutusse andmine toimub linnavolikogu
poolt sätestatud korras.


VI LINNAVARA VõõRANDAMINE

24. Linnavara võib võõrandada, kui:
24.1 vara ei ole vajalik avalikuks otstarbeks ega linna valitsemiseks;
24.2 vara on muutunud kõlbmatuks avaliku kasutamise, linna valitsemise või
tulu saamise otstarbeks;
24.3 vara on vajalik riigile või muule avalik-õiguslikule juriidilisele
isikule tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
24.4 vara on vajalik välisriigile diplomaatilise, konsulaar- või
kaubandusesinduste tarbeks;
24.5 võõrandamine on ette nähtud seaduses või linnavolikogu õigusaktidega
sätestatud korras.

25. Linna omandis olevad sotsiaal- ja kultuuriobjektid ning
muinsuskaitselise või looduskaitselise väärtusega varad võivad kuuluda
piiratud tsiviilkäibega linnavara hulka. Nimetatud varade nimekirja
kinnitab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

26. Linnavara võõrandamine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.


VII LõPPSÄTTED

27. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine, mahakandmine ja hävitamine toimub 
linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

28. Kui linnavara pole mingisugusel põhjusel ühegi linnavara valitseja
valitsemisel, määrab linnavarale valitseja linnavalitsus.

29. Linnavara registris registreerimisele kuuluva varaga seotud tehingute
registreerimine toimub Linnavararegistri põhimääruses sätestatud korras.
Vara omandanud linnavara valitsejal tuleb teha kanded ka teistes
registrites, milles omandatud vara kuulub registreerimisele.