Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitsemise kord
Tallinna Linnavolikogu 27.11.1997 määrus number 56
Jõustumine:01.03.1998
Kehtetuks tunnistamine:22.06.2013
Redaktsiooni kehtivus:11.11.2011 - 22.06.2013

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 13.06.2013 nr 31 [RT IV, 19.06.2013, 18 - jõust. 22.06.2013]

REDAKTSIOON:
Tvk m 03.11.2011 nr 33, jõustumine 11.11.2011
Tvk m 29.05.2003 nr 32 jõust. 05.06.2003
Tvk m 30.11.2000 nr 55 jõust 01.01.2001

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

Tallinn,

27. november 1997 nr 56

Linnavara valitsemise kord

 

Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 punktist 6 ja Tallinna põhimääruse § 65,

Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Kinnitada juurdelisatud "Linnavara valitsemise kord".

 

2. Munitsipaalettevõtete ümberkujundamisel tekkivate äriühingute aktsiate ja osade valitseja määratakse ümberkujundatud munitsipaalettevõtte kõrgemalseisvaks organiks olnud linna asutuse ettepanekul linnavalitsuse korraldusega ühe kuu jooksul pärast äriühingu kandmist äriregistrisse.

 

3. Tunnistada kehtetuks:

3.1 linnavolikogu 2. juuli 1992 otsusega kinnitatud Tallinna linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise eeskirjade § 1-20, § 22-26 ja § 28-30;

3.2 linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 13 kinnitatud Munitsipaalettevõtte ümberkujundamise korra punkt 4;

3.3 linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 11 kinnitatud Linnavara kasutusse andmise korra punkt 17.1.

 

4. (Kehtetu - Tvk m 30.11.2000 nr 55 jõust 01.01.2001)

 

5. Käesoleva määruse jõustumisel Tallinna linnale kuuluva vara valitsejaks on linna ametiasutus, kelle bilansis või kelle haldusalas oleva linna asutuse bilansis linnavara on.

 

6. Käesoleva määruse jõustumisel Tallinna linnale kuuluvat vara valitsema volitatud asutuseks on vara bilansiliseks valdajaks olev linna asutus, mis ei ole linna ametiasutus.

 

7. Määrus jõustub 1. märtsist 1998.

 

 

Edgar Savisaar

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavolikogu
27.novembri 1997.a.
määrusega nr.56

 

 

LINNAVARA VALITSEMISE KORD

 

I ÜLDSÄTTED

 

1. Linnavara valitsemise kord määrab kindlaks linna omandis oleva vara (edaspidi linnavara) valitsejad ning linnavara valitsemise alused.

 

2. Linnavara on Tallinna linnale kui omavalitsusüksusele kuuluv kinnis- ja vallasvara, s.o. asjad ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused.

 

3. Käesolevas korras kinnisvara kohta sätestatut kohaldatakse ka ehitiste, nende reaalosade ning rajatiste kohta kuni nende aluse ja nende teenindamiseks vajaliku maatüki kandmiseni kinnistusraamatusse või maa riigi omandisse jätmise otsustamiseni.

 

4. (Kehtetu - Tvk m 29.05.2003 nr 32 jõust. 05.06.2003)

 

II LINNAVARA VALITSEJAD JA VALITSEMA VOLITATUD ASUTUSED

 

5. Linnavara valitsejaks on linna ametiasutus, kelle bilansis või kelle haldusalas tegutseva linna asutuse bilansis vastav linnavara on. Linnavara valitsejad on linna ametiasutused:

5.1 linnavolikogu kantselei;

5.2 linnakantselei;

5.3 linnaosade valitsused;

5.4 linnavalitsuse ametid.

 

6. Linnavara valitsema volitatud asutused on linna asutused, kellele Tallinna Linnavalitsuse õigusaktidega ettenähtud korras on linnavara valitseja oma valitsemisel oleva vara valdusesse andnud. Linnavara valitsema volitatud asutuse valdusesse ei või anda äriühingute linnale kuuluvaid aktsiaid või osi.

 

7. Linnavara valitseja valitsemisala moodustavad linnavara valitseja haldusalas tegutsevad linna asutused, kellele linnavara valitseja on oma valitsemisel oleva vara valdusesse andnud.

 

8. Linnavara valitsemine on linnavara valitseja ja linnavara valitsema volitatud asutuse õigus ja kohustus riigi ja Tallinna õigusaktide alusel korraldada tema valitseda või vallata antud linnavara valdamist, kasutamist ja käsutamist.

 

9. Linnavara valitsejad ja linnavara valitsema volitatud asutused on kohustatud nende valitsemisel olevat või neile vallata antud linnavara majandama heaperemehelikult ning hoolitsema kõigiti selle säilimise ja väärtuse võimaliku kasvu eest. Sooritades linnavaraga mistahes tehinguid, peavad linnavara valitsejad ja linnavara valitsema volitatud asutused juhinduma põhimõttest vältida kahju ja suurendada kasu, mis linn võib nendest tehingutest saada.

 

10. Linnavara valitsejad ja linnavara valitsema volitatud asutused peavad raamatupidamisarvestust nende valitsemisel või valduses oleva linnavara kohta Raamatupidamisseaduse alusel ja rahandusministri poolt kehtestatud

ühtses korras.

 

III LINNAVARA OMANDAMINE

 

11. Linnavara täieneb seaduste ja tehingute alusel.

 

12. Linna poolt omandatav vara loetakse selle linnavara valitseja valitsemisel olevaks, kellele või kelle valitsemisalas olevale linnavara valitsema volitatud asutusele see vara Tallinna õigusaktidega sätestatud korras või tehingute alusel tuleb üle anda või kes on õigustatud või kohustatud selle vara vastu võtma. Kui niisugust linnavara valitsejat või linnavara valitsema volitatud asutust õigusaktidest või tehingust otseselt ei selgu, samuti linna poolt omandatavale kinnisvarale, aktsiatele ja osadele määratakse valitseja ja vajadusel valitsema volitatud asutus linnavalitsuse korraldusega, milles peab olema ära näidatud:

12.1 vara valitseja ja vajadusel vara valitsema volitatud asutus;

12.2 vara nimetus ja kinnisvara puhul asukoht;

12.3 vara iseloomustavad põhinäitajad;

12.4 aktsiate ja osade puhul nende arv.

Aktsiatele ja osadele valitsema volitatud asutust ei määrata.

 

13. Linnavara omandamine toimub Pärimisseaduses, Riigihangete seaduses ja teistes riigi ning Tallinna õigusaktides sätestatud alustel ja korras.

 

IV LINNAVARA ÜLEANDMINE ÜHELT LINNAVARA VALITSEJALT JA LINNAVARA VALITSEMA VOLITATUD ASUTUSELT TEISELE
(Tvk m 03.11.2011 nr 33, jõustumine 11.11.2011)

 

14. Linnavara valitseja valitsemisel olevat linnavara võib vajadusel tasuta üle anda sama linnavara valitseja valitsemisala piires, teisele linnavara valitsejale või teisele linnavara valitsema volitatud asutusele.
(Tvk m 03.11.2011 nr 33, jõustumine 11.11.2011)

 

15. Linnavara valitseja valitsemisel olevat kinnisvara antakse teise linnavara valitseja valitsemisele või sama linnavara valitseja valitsemisala piires ning aktsiad ja osad teise linnavara valitseja valitsemisele linnavalitsuse korraldusega, milles peab olema ära näidatud:

15.1 vara üleandjaks olev linnavara valitseja ja vajadusel linnavara valitsema volitatud asutus ning vara vastuvõtjaks olev linnavara valitseja ja vajadusel linnavara valitsema volitatud asutus;

15.2 vara nimetus ja kinnisvara puhul ka asukoht;

15.3 aktsiate ja osade puhul üleantavate aktsiate ja osade arv.

 

16. Linnavara valitseja valitsemisel olevat punktis 15 nimetamata vara võib üle anda ühe linnavara valitseja valitsemiselt sama linnavara valitseja valitsemisala piires, teisele linnavara valitsejale või teisele linnavara valitsema volitatud asutusele kirjalikul kokkuleppel. Ühe linnavara valitseja valitsemisala piires võib vallasvara üle anda linnavara valitseja kirjalikul otsusel.
(Tvk m 03.11.2011 nr 33, jõustumine 11.11.2011)

 

161 Linnavara valitsema volitatud asutus võib otsustada enda bilansis oleva kuni 320 euro väärtusega vallasvara teisele linnavara valitsejale või linnavara valitsema volitatud asutusele üle andmise. Linnavara valitsema volitatud asutus annab linnavara üle teisele linnavara valitsejale või teisele linnavara valitsema volitatud asutusele kirjalikul kokkuleppel.
(Tvk m 03.11.2011 nr 33, jõustumine 11.11.2011)

 

17. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine ühelt linnavara valitsejalt või linnavara valitsema volitatud asutuselt teisele toimub linnavalitsuse poolt kehtestatud vormi kohase kirjaliku akti alusel.

 

18. Akti märgitakse järgmised andmed vara kohta:

18.1 üleandja ja vastuvõtja;

18.2 üleandmise aeg;

18.3 vara koosseis;

18.4 soetamismaksumus ja jääkmaksumus;

18.5 kinnisvara üleandmisel ka andmed vara päraldiste, seisukorra, kasutamisviisi ja puuduste kohta.

 

V LINNAVARA KASUTAMINE JA KASUTUSSE ANDMINE

 

19. Linnavara kasutatakse:

19.1 avalikuks otstarbeks;

19.2 linna valitsemiseks;

19.3 tulu saamiseks.

 

20. Avalikuks otstarbeks kasutatakse linna omandis olevat avalikku asja ja seaduses sätestatud juhtudel selleks määratud linna omandis olevat eraasja. Avalik asi on asi, mis kuulub linnale ja on oma ühiskondliku olemuse tõttu kasutatav igaühe poolt nagu avalikud tänavad, väljakud ja pargid. Eraasi on asi, mis võib kuuluda igale omanikule.

 

21. Linna valitsemiseks kasutatakse linna omandis olevat eraasja, mis on vajalik linnavara valitseja ja tema valitsemisalas olevate linnavara valitsema volitatud asutuste õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

 

22. Linnavara kasutab kas linnavara valitseja või linnavara valitsema volitatud asutus ise või annab selle teise isiku kasutusse. Teise linnavara valitseja või teise linnavara valitsema volitatud asutuse kasutusse antakse linnavara tasuta ja tähtaega määramata linnavalitsuse korralduse alusel.
(Tvk m 03.11.2011 nr 33, jõustumine 11.11.2011)

 

23. Linnavara teistele isikutele kasutusse andmine toimub linnavolikogu poolt sätestatud korras.

 

VI LINNAVARA VõõRANDAMINE

 

24. Linnavara võib võõrandada, kui:

24.1 vara ei ole vajalik avalikuks otstarbeks ega linna valitsemiseks;

24.2 vara on muutunud kõlbmatuks avaliku kasutamise, linna valitsemise või tulu saamise otstarbeks;

24.3 vara on vajalik riigile või muule avalik-õiguslikule juriidilisele isikule tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;

24.4 vara on vajalik välisriigile diplomaatilise, konsulaar- või kaubandusesinduste tarbeks;

24.5 võõrandamine on ette nähtud seaduses või linnavolikogu õigusaktidega sätestatud korras.

 

25. Linna omandis olevad sotsiaal- ja kultuuriobjektid ning muinsuskaitselise või looduskaitselise väärtusega varad võivad kuuluda piiratud tsiviilkäibega linnavara hulka. Nimetatud varade nimekirja kinnitab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

 

26. Linnavara võõrandamine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

 

VII LÕPPSÄTTED

 

27. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine, mahakandmine ja hävitamine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

 

28. Kui linnavara pole mingisugusel põhjusel ühegi linnavara valitseja valitsemisel, määrab linnavarale valitseja linnavalitsus.

 

29. Vara omandanud linnavara valitsejal tuleb teha kanded registrites, milles omandatud vara kuulub registreerimisele.

(Tvk m 29.05.2003 nr 32 jõust. 05.06.2003)