Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Maa riigi omandisse jätmise eeltoimingute korra kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 28.11.1997 määrus number 88
Jõustumine:28.11.1997
Kehtetuks tunnistamine:09.11.2013
Redaktsiooni kehtivus:01.04.2009 - 09.11.2013

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 30.10.2013 nr 173 [RT IV, 06.11.2013, 5 - jõust. 09.11.2013]

REDAKTSIOON:

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009

Tlv m 25.02.2004 nr 16 jõust. 01.03.2004
Tlv m 27.12.2000 nr 93 jõust. 01.01.2001

 

TALLINNA LINNAVALITSUSE

 

MÄÄRUS

 

Tallinn,

28.november 1997, nr.88

 

Maa riigi omandisse jätmise eeltoimingute korra kinnitamine

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 31 lg 1, Maakatastriseaduse § 10, § 16, § 17, § 18, § 20 lg 5, 51, 54, 55 ja 8, Planeerimis- ja ehitusseaduse § 2 lg 1 ja § 9 lg 9, Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 1995 määrusega nr 36 kinnitatud Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise alused ja Vabariigi Valitsuse 03. septembri 1996 määrusega nr 226 kinnitatud Maa riigi omandisse jätmise korra.

 

Tallinna Linnavalitsus

 

m ä ä r a b:

 

1. Kinnitada juurdelisatud maa riigi omandisse jätmise eeltoimingute kord.

 

2. Määrus jõustub vastuvõtmisest.

 

Ivi Eenmaa

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavalitsuse
28. novembri 1997
määrusega nr 88

 

MAA RIIGI OMANDISSE JÄTMISE EELTOIMINGUTE KORD

 

I ÜLDSÄTTED

 

1. Käesolev kord reguleerib Tallinna linna haldusterritooriumil:

1.1 maa riigi omandisse jätmise toimiku ja lisadokumentide vastuvõtmist, registreerimist ning kontrollimist;

1.2 katastriüksuse (krundi) moodustamist;

1.3 riigi omandisse jäetava maa piiride, suuruse ja maakasutuse sihtotstarbe määramist;

1.4 Linnavalitsuse arvamuse andmist maa riigi omandisse jätmise kohta.

 

2. Kohaliku omavalitsusüksuse arvamus maa riigi omandisse jätmise, maa suuruse ja sihtotstarbe kohta vormistatakse linnavalitsuse korraldusega.

 

3. Katastriüksuse moodustamine toimub riigi ja Tallinna linna õigusaktidega sätestatud korras.

 

II MAA RIIGI OMANDISSE JÄTMISE TOIMIKU VASTUVÕTMINE

 

4. Maa riigi omandisse jätmise taotleja või tema poolt volitatud isik esitab linnavaraametile maa riigi omandisse jätmise toimiku.
(Tlv m 27.12.2000 nr 93 jõust. 01.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

5. Maa riigi omandisse jätmise toimiku koosseisus peavad olema:

5.1 taotlus, mille soovitav vorm on lisatud käesolevale korrale;

5.2 dokumendid riigi omandisse jäetud ehitiste omandi kohta:

riigivararegistri õiend, väljavõte riigimaanteede loetelust või riigiraudteede nimekirjast või üleriigilise tähtsusega maardlate nimekirjast;

5.3 dokumendid senise maakasutusõiguse kohta:

- maa kasutamiseks andmise otsus

- maa looduses eraldamise akt;

5.4 krundi plaan mõõtkavas 1:500 või 1:2000

5.5 maa kasutamisõigust tõendavate dokumentide puudumisel taotletava maa asukoha skeem mõõtkavas 1:500 või 1:2000;

5.6 volitus.

 

6. Linnavaraamet:
(
Tlv m 27.12.2000 nr 93 jõust. 01.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

6.1 kontrollib esitatud dokumentide õigsust ja registreerib avalduse;

6.2 (Kehtetu - Tlv m 27.12.2000 nr 93 jõust. 01.01.2001)

 

7. Linnavaraamet kontrollib taotletava maa munitsipaalomandisse taotlemist ning väljastab selle kohta õiendi kolme tööpäeva jooksul taotluse saamisest.
(
Tlv m 27.12.2000 nr 93 jõust. 01.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

III KATASTRIÜKSUSE MOODUSTAMINE OLEMASOLEVA KRUNDIPLAANI ALUSEL

 

8. Linnavaraamet:

(Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

8.1 kontrollib krundi plaani ning maa looduses eraldamise akti vormistamise õigsust ja krundi piiripunktide seotust kohaliku mõõdistamise põhivõrguga;

8.2 kannab kruntide piiripunktide koordinaadid maaregistrikaardile, kontrollib kruntide pindalasid ja piiriandmete vastavust algandmetele.

 

(Tlv m 27.12.2000 nr 93 jõust. 01.01.2001)

 

9. (Kehtetu - Tlv m 27.12.2000 nr 93 jõust. 01.01.2001)

 

IV KATASTRIÜKSUSE MOODUSTAMINE KATASTRIMOODISTAMISEGA

 

10. Linnavaraamet edastab, pärast punktis 8 nimetatud toiminguid, dokumendid katastriüksuse moodustamiseks taotleja poolt eelnevalt kooskõlastatud vannutatud maamõõtjale või maakorraldustööde litsentsi omavale isikule (edaspidi: maamõõtja).
(Tlv m 27.12.2000 nr 93 jõust. 01.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

11. Maamõõtja teeb väljavõtte linnaplaanist M 1:500 või M 1:2000 ja kannab sinna:

11.1 senised maakasutuse piirid, koordinaadid ja aadressid;

11.2 endiste kinnistute numbrid, aadressid ja piirid;

11.3 kinnistute katastritunnused, koordinaadid ja aadressid.

 

12. Maamõõtja:

12.1 kogub toimikusse varem teostatud kruntide piiride ettepanekud;

12.2 tellib linnavaraametilt:
(Tlv m 27.12.2000 nr 93 jõust. 01.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

12.2.1 õiendi maa ostueesõigusega erastamise taotluste kohta;

12.2.2 teatise restitutsiooninõuete kohta;

12.3 kontrollib looduses oleva situatsiooni vastavust plaanil olevaga ja täpsustab vajaduse korral plaanil situatsiooni;

12.4 koostab asendiplaani mõõtkavas 1:500 või 1:2000 moodustatava krundi piiride ettepaneku tegemiseks;

12.5 edastab toimiku linnavaraametile.
(Tlv m 27.12.2000 nr 93 jõust. 01.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

13. Taotleja kooskõlastab lihtkirjalikus vormis piiride muudatused naabritega, kui taotletakse naaberkruntide piiride muudatust.

 

14. Linnavaraamet:
(Tlv m 27.12.2000 nr 93 jõust. 01.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

14.1 koostab krundi piiride ettepaneku ja koostab õiendi ehitusõiguse ulatuse ja sihtotstarbe kohta vastavalt kehtestatud detailplaneeringule või viimase puudumisel krundi senise kasutusviisi järgi;

14.2 kehtestatud detailplaneeringu olemasolul teeb sellest väljavõtte;

14.3 kooskõlastab krundi piiride ettepaneku vastava linnaosa valitsusega;

14.4 (Kehtetu - Tlv m 27.12.2000 nr 93 jõust. 01.01.2001)

14.5 (Kehtetu - Tlv m 27.12.2000 nr 93 jõust. 01.01.2001)

 

141. Linnavaraamet kogub kooskõlastused ja seisukohad kitsenduste seadmiseks ja kaitsereziimide kohaldamiseks ning edastab täiendatud toimiku maamõõtjale.

(Tlv m 27.12.2000 nr 93 jõust. 01.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

15. Maamõõtja koostab õigusaktidega sätestatud korras krundi plaani ja kooskõlastab taotlejaga krundi piirid. Krundi plaanile kantakse järgmised andmed:

15.1 krundi piiripunktid, piirid ja piiriandmed;

15.2 krundi situatsioon;

15.3 krundi eksplikatsiooon;

15.4 kitsendusi põhjustavad objektid vastavalt punktis 14.4 toodud taotluste olemasolul;

15.5 mõõtkava;

15.6 mõõdistamise põhivõrgu punktid ja numbrid;

15.7 märge kasutatud koordinaatide süsteemi kohta;

15.8 naaberkruntide aadressid ja kinnistute katastritunnused;

15.9 andmed maamõõtja kohta;

15.10 krundi aadress;

15.11 krundi pindala;

15.12 krundi maakasutuse sihtotstarve;

15.13 töö number ja planseti number;

15.14 krundi moodustamise alus;

15.15 tagastab toimiku linnavaraametile.
(
Tlv m 27.12.2000 nr 93 jõust. 01.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

16. Krundi plaan koostatakse seitsmes eksemplaris:

- toimikusse paigutamiseks;

- Riiklikule ehitisregistrile edastamiseks;

(Tlv m 25.02.2004 nr 16 jõust. 01.03.2004)

- taotlejale edastamiseks (viis eksemplari).

 

17. Linnavaraamet:
(
Tlv m 27.12.2000 nr 93 jõust. 01.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

17.1 koostab linnavalitsuse korralduse eelnõu;

17.2 väljastab toimiku pärast linnavalitsuse korralduse vastuvõtmist maamõõtjale, kes näitab taotlejale looduses kätte alaliste piirimärkidega tähistatud krundi piiripunktid ja vormistab piiriprotokolli. Piirid loetakse kättenäidatuks, kui osalised on piiriprotokollile oma allkirjad andnud.

 

18. Piiriprotokoll koostatakse viies eksemplaris:

- toimikusse paigutamiseks;

- taotlejale edastamiseks (neli eksemplari).

Maamõõtja koostab seletuskirja, toimiku sisukorra ning tagastab vormistatud toimiku linnavaraametile.
(
Tlv m 27.12.2000 nr 93 jõust. 01.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

19. Linnavaraamet kontrollib esitatud dokumentide ja andmete õigsust ning:
(Tlv m 27.12.2000 nr 93 jõust. 01.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

19.1 täpsustab andmed maaregistris;

19.2 kannab krundi piirid maaregistriplaanile ja annab katastritunnuse;

19.3 koostab vajadusel geodeetilise märgi järelevalvele andmise akti kahes eksemplaris:

- toimikusse paigutamiseks;

- taotlejale väljastamiseks.

 

V LINNAVALITSUSE KORRALDUSE ETTEVALMISTAMINE JA

KATASTRIÜKSUSE REGISTREERIMINE

 

20. Linnavaraamet valmistab ette linnavalitsuse korralduse 12 tööpäeva jooksul pärast kõigi käesoleva korra punktis 5 nimetatud dokumentide saamist ning esitab linnavalitsuse istungile.
(Tlv m 27.12.2000 nr 93 jõust. 01.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

21. Korralduse viseerivad enne allakirjutamist:

- linnavaraameti juhataja;
(
Tlv m 27.12.2000 nr 93 jõust. 01.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

- vastava linnaosa vanem;

- linnakantselei juriidilise osakonna juhataja;

- linnavaraametit kureeriv linnavalitsuse liige (vastavalt juhtkonna tööjaotusele).
(
Tlv m 27.12.2000 nr 93 jõust. 01.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

22. Linnavalitsuse korralduses märgitakse järgmised andmed:

22.1 maa riigi omandisse jätmise õiguslik alus;

22.2 andmed riigi omandisse taotletava krundi kohta:

- asukoht;

- pindala;

- maakasutuse sihtotstarve;

- ehitiste omandit tõendava dokumendi nimetus ja ehitiste loetelu;

22.3 andmed riigivara valitseja kohta:

- nimi;

- registreerimisnumber;

- aadress;

22.4 andmed riigivara valitsema volitatud asutuse kohta:

- nimi;

- registreerimisnumber;

- aadress;

22.5 arvamus maa riigi omandisse jätmise kohta;

22.6 korralduse jõustumise aeg.

 

23. (Kehtetu - Tlv m 27.12.2000 nr 93 jõust. 01.01.2001)

 

24. Linnavaraamet vormistab katastriüksuse plaani ja piiriprotokollid või edastab maamõõtjale nimetatud toimingute teostamiseks. Maamõõtja edastab vormistatud katastriüksuse toimikud linnavaraametile.
(Tlv m 27.12.2000 nr 93 jõust. 01.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

25. Linnavaraamet:
(Tlv m 27.12.2000 nr 93 jõust. 01.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

25.1 registreerib andmed maaregistris;

25.2 kannab krundi piirid maaregistrikaardile;

25.3 annab krundile registriüksuse tunnuse, kui seda ei ole varem antud;

25.4 kinnitab krundi plaani;

25.5 tagastab toimiku taotlejale.

 

26. Katastriüksuse moodustamise toimikud säilitatakse linnavaraamet arhiivis.
(Tlv m 27.12.2000 nr 93 jõust. 01.01.2001;

Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

Lisa
Maa riigi omandisse
jätmise eeltoimingute
korra juurde

 

T A O T L U S

TALLINNA LINNAVALITSUSELE

MAA RIIGI OMANDISSE JÄTMISE KOHTA

Riigivara valitseja

Riigivara valitsema volitatud isiku

nimi ___________________________

nimi __________________________

registreerimisnumber _____________

registreerimisnumber _____________

aadress _________________________

aadress ________________________

sidevahendite numbrid _____________

sidevahendite numbrid ____________

 

 

 

Volitatud isiku ees- ja ______________

 

perekonnanimi __________________

 

kontakttelefon ___________________

 

 

Taotletava maa asukoht _________________________________________________

(aadress)

sihtotstarve _______________________________________________

pindala ____________ m²

Maa riigi omandisse jätmise alus __________________________________________

Põhjendus maa riigi omandisse jätmiseks __________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Taotlen maa riigi omandisse jätmist olemasoleva krundiplaani alusel

_____________

krundi plaani töö nr ____________________

kinnitamise kuupäev ____________________

Palun määrata ehtiste teenindamiseks vajaliku katastriüksuse (krundi) piirid ja koostada katastriüksuse moodustamise toimik asukohaga:

____________________________________________________________________

(aadress)

minu kulul järgmises maamõõdu firmas ___________________________________

Maamõõdufirma (maamõõtja) kooskõlastus:

" " __________________________199 ___a

Allkiri/pitsat _________________________

Taotluse esitamise kuupäev ________________

Taotleja või volitatud isiku nimi _________________ Allkiri:

Taotlusele lisatakse:

1. Dokumendid riigi omandisse jäetud ehitiste omandi kohta:

- riigivararegistri õiend;
- väljavõte riigimaanteede loetelust
või riigiraudteede nimekirjast
või üleriigilise tähtsusega maardlate nimekirjast.

2. Senist maakasutust tõendavad dokumendid:

- maa looduses eraldamise akt
- krundi plaan.

3. Maa kasutamisõigust tõendavate dokumentide puudumisel:

- taotletava maa asendiplaan mõõtkavas 1:500 või 1:2000.

4. Volitus.