Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kommunaalameti põhimääruse kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 16.10.1997 määrus number 52
Jõustumine:16.10.1997
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2003
Redaktsiooni kehtivus:16.10.1997 - ...

KEHTETU:

Tvk m 12.12.2002 nr 69 jõust. 01.01.2003

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

Tallinn,

16.oktoober 1997 nr 52

Tallinna Kommunaalameti põhimääruse kinnitamine

 

Juhindudes Tallinna põhimääruse § 52 lg 2,

Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Kinnitada juurdelisatud Tallinna Kommunaalameti põhimäärus.

 

2. Määrus jõustub vastuvõtmisest.

 

 

Edgar Savisaar

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavolikogu
16.oktoobri 1997
määrusega nr 52

 

TALLINNA KOMMUNAALAMETI PÕHIMÄÄRUS

 

1. Üldsätted

 

1.1 Tallinna Kommunaalamet (edaspidi: amet) on linna ametiasutus;

1.2 Ameti ametlik nimetus on:

eesti keeles - Tallinna Kommunaalamet

inglise keeles - Tallinn Municipal Services Department;

1.3 Ameti aadress on:

Vabaduse väljak 7, EE0001 Tallinn;

1.4 Ameti kõrgemalseisvaks organiks on Tallinna Linnavalitsus;

1.5 Ametil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat, dokumendiplangid ning oma arveldusarve. Amet tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires;

1.6 Ameti moodustab, kujundab ümber ja lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Tallinna Linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul;

1.7 Ameti struktuuri ja koosseisu kinnitamine toimub vastavalt riigi ja Tallinna õigusaktidele;

1.8 Amet juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 

2. Põhiülesanded

 

2.1 Ameti põhiülesanded on:

2.1.1 linna kui terviku tehnilise infrastruktuuri ja heakorra arengusuundade väljatöötamine;

2.1.2 kontrolli teostamine linna tehnilise infrastruktuuri ja heakorra seisundi üle;

2.1.3 tehnilise infrastruktuuri, hoolduse, remondi ja ehituse ning heakorratööde korraldamine vastavalt finantseerimisele;

2.1.4 Tallinna arengukava elluviimine tehnilise infrastruktuuri alaste ja heakorratööde osas vastavalt finantseerimisele;

2.1.5 ameti valitsemisele antud linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine Tallinna õigusaktidega sätestatud korras;

2.1.6 oma pädevuse piires tegevuslubade väljastamine;

2.1.7 tehnilise infrastruktuuri ja heakorraalaste registrite ja andmebaaside korrastamine ja pidamine.

2.2 Amet täidab teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

 

3. Õigused

 

3.1 Ametil on temale pandud ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras õigus:

3.1.1 esitada ameti pädevusse kuuluvate küsimuste kohta Tallinna õigusaktide eelnõusid;

3.1.2 saada teistelt linna ametiasutustelt, linna asutustelt ning linna osalusega äriühingutelt andmeid, mis on vajalikud ametile pandud ülesannete täitmiseks;

3.1.3 moodustada erialaste küsimuste lahendamiseks komisjone ja töörühmi;

3.1.4 kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;

3.1.5 osutada füüsilistele ja juriidilistele isikutele tasulisi teenuseid oma põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks;

3.1.6 pidada oma pädevusse kuuluvates küsimustes läbirääkimisi füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning sõlmida nendega lepinguid;

3.1.7 peatada ameti poolt väljaantud tegevuslubade kehtivus või tühistada neid;

3.1.8 oma pädevuse piires arutada haldusõigusrikkumiste asju ja koostada haldusõigusrikkumiste protokolle ning teha ettekirjutusi.

 

4. Juhtimine

 

4.1 Ametit juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

4.2 Ameti juhataja:

4.2.1 juhib ameti tegevust ja vastutab ametile pandud ülesannete ja kohustuste täitmise eest ning määrab kindlaks ameti teiste teenistujate sellealased ülesanded, kohustused ja vastutuse;

4.2.2 annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

4.2.3 nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti ametnikud ning sõlmib ja lõpetab töölepingud abiteenistujate ja koosseisuväliste teenistujatega;

4.2.4 rakendab abinõusid ameti majandusliku ja tehnilise baasi arenguks,

töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kvalifikatsiooni tõstmiseks;

4.2.5 käsutab temale antud õiguste raames ameti rahalisi vahendeid ja vara;

4.2.6 kinnitab ameti teenistujate lisatasud, tagab finants- ja koosseisudistsipliinist kinnipidamise;

4.2.7 sõlmib Tallinna õigusaktidega sätestatud korras lepinguid ja kokkuleppeid;

4.2.8 esindab ametit ilma täiendavate volitusteta suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega.