Hoonestusõiguse seadmise lepingu tüüpvormi muutmine

Tallinna Linnavalitsus 10.10.1997 määrus number 74
jõustumine 10.10.1997
Kehtetuks tunnistamine 01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus 10.10.1997 - 31.12.2010
AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011 TALLINNA LINNAVALITSUSE MÄÄRUS Tallinn 10. oktoober 1997. a nr 74 Hoonestusõiguse seadmise lepingu tüüpvormi muutmine Tallinna Linnavalitsus m ä ä r a b: 1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 18. juuli 1997 määrusega nr 59 kinnitatud hoonestusõiguse seadmise lepingu tüüpvormi punkte 7.1 kuni 7.6 järgnevalt: 1.1 punktides 7.1 kuni 7.6 asendada sõna "tasu" sõnaga "aastatasu"; 1.2 täiendada punkti 7. 5 järgmise lausega: "Hoonestusõiguse aastatasu uus suurus saadakse kehtiva aastatasu korrutamisel kordajaga, mis saadakse muutunud maa maksustamishinna jagamisel eelmise kehtinud maa maksustamishinnaga". 2. Määrus jõustub vastuvõtmisest. Ants Leemets Abilinnapea linnapea ülesannetes Tiina Kitsing Tallinna Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes