Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 19.09.1997 määrus number 65
jõustumine 19.09.1997
Kehtetuks tunnistamine 04.02.2013
Redaktsiooni kehtivus 01.01.2011 - 04.02.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 23.01.2013 nr 5, jõustumine 04.02.2013

REDAKTSIOON:

Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011
Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009
Tlv m 07.01.2009 nr 1 jõust. 12.01.2009
Tlv m 25.02.2004 nr 16 jõust. 01.03.2004
Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001
Tlv m 05.07.2000 nr 47 jõust. 10.07.2000
Tlv m 03.07.1998 nr 44 jõust. 03.07.1998
Tlv m 23.12.1997 nr 103 jõust. 01.01.1998

 

TALLINNA LINNAVALITSUSE

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

 

19. september 1997 nr 65

Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine

 

 

Lähtudes Omandireformi aluste seaduse § 12 lg 5 ja Vabariigi Valitsuse 05.veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktist 3

 

Tallinna Linnavalitsus

 

m ä ä r a b:

 

1. Kinnitada juurdelisatud õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas.

 

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 02. aprilli 1993 määrusega nr 57 kinnitatud "Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord Tallinna linnas" punktid 12 kuni 29.

 

3. Määrus jõustub vastuvõtmisest.

 

Ivi Eenmaa

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavalitsuse
19. septembri 1997
määrusega nr 65

 

ÕIGUSVASTASELT VÕÕRANDATUD MAA TAGASTAMISE KORD TALLINNAS

 

I ÜLDSÄTTED

 

1. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra (edaspidi: kord) aluseks on alljärgnevad riigi õigusaktid:

1.1 Omandireformi aluste seaduse § 12 lg 5

1.2 Maareformi seaduse § 6, § 7, § 12, § 14, § 15, § 191,§ 192;

1.3 Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktid 49 kuni 65;

1.4 Maakatastriseaduse § 10, § 16, § 17, §18 lg 2, § 20 lg 4, 5, 51, 52, 53, 54, 55 ja 7;

1.5 Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise kord;

1.6 Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määrus nr 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord;

(Tlv m 07.01.2009 nr 1 jõust. 12.01.2009)

1.7 (Kehtetu - Tlv m 07.01.2009 nr 1 jõust. 12.01.2009)

1.8 Planeerimisseadus;

(Tlv m 07.01.2009 nr 1 jõust. 12.01.2009)

1.9 Maa hindamise seaduse § 6 lg 1

 

2. Käesolev kord reguleerib Tallinna linna haldusterritooriumil õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise, katastriüksuse(krundi) moodustamise ja maakatastris registreerimise ning kinnistusametile avalduse esitamise.

 

3. Maa tagastamise menetlust kajastab õigusvastaselt võõrandatud maa toimik, kuhu paigutatakse asjas esitatud, kogutud ja koostatud dokumendid ning vastuvõetud otsused.

 

4. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise õigustatud subjektidele otsustab Tallinna Linnavalitsus, võttes aluseks õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna Linnakomisjoni(edaspidi: linnakomisjon) otsuse ja õigusvastaselt võõrandatud maa toimiku materjalid.

 

II AVALDUSTE LÄBIVAATAMINE JA MAA TAGASTAMISE MENETLUSE ALUSTAMINE.

 

5. Vara, sealhulgas maa, tagastamise ja kompenseerimise avalduste arvestust peab Tallinna Linnavaraamet (edaspidi: linnavaraamet), kes koostab õigusvastaselt võõrandatud vara toimiku (edaspidi: subjektitoimik), kuhu paigutatakse kõik esitatud, kogutud või koostatud dokumendid.
(Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

6. Linnavaraamet vaatab maa tagastamise avalduses esitatud andmed ja tõendid läbi ning kontrollib, kas:

(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

6.1 avalduses märgitud maa kuulus õigusvastase võõrandamise hetkel omandiõiguse alusel avalduses märgitud isikule, st endisele omanikule;

6.2 taotleja kuulub ORAS §-des 7, 8 või 9 loetletud õigustatud subjektide hulka;

6.3 avalduses märgitud maa eest pole juba varem kompensatsiooni makstud ORAS § 17 lg 5 tähenduses.

Viidatud asjaolu kontrollimiseks tuvastab linnavaraamet, kas taotletava maa omanik on lahkunud Eestist Saksa riigiga sõlmitud lepingute alusel. Isik loetakse lepingu alusel lahkunuks, kui ta on kantud Eesti Riigiarhiivis säilitatavasse nimekirja “Tähestik ümberasunute kohta Tallinnast Saksamaale 1941. aastal”, ENSV Siseasjade Rahvakomissariaadi arhiivifondis säilitatavasse nimekirja “Transpordinimestik” või Vene Föderatsiooni sisepoliitika arhiivis säilitatavasse nimekirja “NSVL Valitsuse ja Saksamaa Valitsuse vahel 10.01.1941 Saksa kodanike ja saksa rahvusest isikute Läti ja Eesti NSV territooriumilt Saksamaale ümberasustamiseks sõlmitud kokkuleppe alusel Eestist lahkunud varaomanike nimekiri” või kui tema ümberasumine on tõendatud mõne muu dokumendiga.

Selleks, et kontrollida lepingu alusel lahkunud isikule kompensatsiooni maksmist, esitab linnavaraamet järelepärimise maa taotlejale, Rahandusministeeriumile ja Saksamaa Riigiarhiivile ning vajaduse korral teistele Saksamaa Liitvabariigi asutustele.

(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

6.4 Kui linnavaraamet peab esitatud või kogutud tõendeid piisavaks, esitab ta vara toimiku õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjonile.

(Tlv m 07.01.2009 nr 1 jõust. 12.01.2009;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

7. Põhjendatud taotluse korral võtab linnakomisjon vastu otsuse tunnistada taotlejad taotletava vara suhtes omandireformi õigustatud subjektiks.

Linnakomisjon jätab avalduse täielikult või osaliselt rahuldamata, kui taotlus ei ole kooskõlas vara tagastamist reguleerivate seadustega või kui esitatud ja kogutud tõendid on tagastamise küsimuse otsustamiseks ebapiisavad ning komisjoni arvates täiendavate tõendite saamine ei ole võimalik. Linnakomisjon lõpetab asja menetlemise, kui taotleja mõjuvate põhjusteta ei esita tõendeid talle kirjalikult esitatud tähtajaks.

Kui linnakomisjon leiab, et toimiku materjalid ei ole piisavad otsuse tegemiseks, tagastatakse toimik linnavaraametile täiendavate tõendite kogumiseks ja materjalide kontrollimiseks.
(Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

8. Linnavaraamet saadab linnakomisjoni otsuse ärakirja 10 päeva jooksul otsuse vastuvõtmise päevast arvates taotlejatele ning teeb õigustatud subjektidele teatavaks maa tagastamise korra.
(Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

9. Maa tagastamise menetlus algab õigusvastaselt võõrandatud maa taotleja õigustatud subjektiks tunnistamisest. Kui taotletaval maal asuvad õigusvastaselt võõrandatud ehitised, mille suhtes on õigustatud subjekt esitanud tagastamistaotluse, algab maa tagastamise menetlus peale ehitiste tagastamise otsustamist.

 

III TAGASTATAVA MAA PIIRIDE JA SUURUSE MÄÄRAMINE NING KATASTRIÜKSUSE MOODUSTAMINE.

 

10. Kui on esitatud taotlus maa riigi omandisse jätmise või munitsipaalomandisse andmise kohta, peatatakse tagastamismenetlus kuni taotluse läbivaatamiseni.

 

11. Linnavaraamet koostab ja registreerib maa tagastamise toimiku, kuhu paigutatakse järgmised dokumendid:
(Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

11.1 õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise linnakomisjoni otsuse ärakiri;

11.2 maa tagastamise nõudeõiguse leping või lepingu tõestatud ärakiri;

11.3 Riikliku ehitisregistri kinnitatud väljavõte tagastataval maal paiknevate ehitiste ning nende omandiõiguse kohta;

(Tlv m 25.02.2004 nr 16 jõust. 01.03.2004)

11.4 ehitiste omanike ja õigustatud subjektide poolt Maareformi seaduse § 7 alusel sõlmitud kokkulepped;

(Tlv m 07.01.2009 nr 1 jõust. 12.01.2009)

11.5 õigustatud subjektide poolt Maareformi seaduse § 14 alusel sõlmitud kokkulepped maa jagamise osas;

11.6 tagastataval maal paiknevate hoonete kaasomanike poolt Maareformi seaduse § 12 alusel sõlmitud kokkulepped;

11.7 maa tagastamist taotlevate õigustatud subjektide kirjalik kohustus tasuda riigile oma võlg teistele õigustatud subjektidele makstud kompensatsiooni eest.

 

12. Linnavaraamet edastab vajadusel toimiku katastriüksuse moodustamiseks õigustatud subjektiga eelnevalt kooskõlastatud maamõõtjale vastavalt Maakatastriseaduse § 20 või tellib töö vähempakkumisega vastavalt Maareformi seaduse § 15 lg 2.
(Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

13. Maamõõtja teostab järgmised toimingud:

13.1 kogub andmed:

13.1.1 väljavõte linna plaanist mõõtkavast 1:500 või 1:2000;

13.1.2 senised maakasutuse piirid, koordinaadid ja aadressid;

13.1.3 endiste kinnistute numbrid ja piirid;

13.1.4 varem koostatud kruntide piiride ettepanekud;

13.2 koostab asendiplaani mõõtkavas 1:500 ja 1:2000;

13.3 tagastab toimiku linnavaraametile.
(Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

14. Naaberkruntide piiride muudatust taotlev õigustatud subjekt kooskõlastab lihtkirjalikus vormis piiride muudatused naaberkruntide omanikega krundi piiride ettepaneku tegemiseks.

 

15. Linnavaraamet edastab toimiku Tallinna Linnaplaneerimise Ametile (edaspidi linnaplaneerimise amet). Linnaplaneerimise amet koostab tagastatava maa piiride ettepaneku, määrab sihtotstarbe vastavalt kehtestatud detailplaneeringule või lähtudes maakatastriseaduse §-st 18, vastavalt vajadusele määrab aadress.
(Tlv m 07.01.2009 nr 1 jõust. 12.01.2009;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

16. Linnavaraamet edastab toimiku koos tagastatava maa piiride ettepanekuga Tallinna maakomisjonile (edaspidi: maakomisjon).
(Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

17. Maakomisjon koostab õiendi tagastatavale maale seatavate tingimuste ja  kitsenduste kohta ning tagastab linnavaraametile piiride ettepaneku koos õiendi ja kitsendusi põhjustavate objektide omanike või valdajate avaldustega kitsenduste kehtestamiseks.
(Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

18. (Kehtetu - Tlv m 07.01.2009 nr 1 jõust. 12.01.2009)

 

19. Linnavaraamet väljastab toimiku maamõõtjale, kes koostab tagastatava maa piiride plaani ja krundi projektplaani ning kooskõlastab õigustatud subjektiga krundi piirid. Maamõõtja tagastab toimiku linnavaraametile.
(Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

20. Krundi plaanile kantakse:

20.1 krundi piiripunktid, piirid ja piiriandmed;

20.2 krundi situatsioon;

20.3 kitsendusi põhjustavad objektid;

20.4 krundi eksplikatsioon;

20.5 mõõtkava;

20.6 mõõdistamise põhivõrgu punktid ja numbrid;

20.7 märge kasutatud koordinaatide süsteemi kohta;

20.8 naaberkruntide aadressid ja kinnistute katastritunnused;

20.9 andmed maamõõtja kohta;

20.10 krundi aadress;

20.11 töö number ja planseti number;

20.12 krundi moodustamise alus.

 

21. Krundi plaan koostatakse vähemalt kuues eksemplaris:

21.1 maa tagastamise toimikusse paigutamiseks;

21.2 Riiklikule ehitisregistrile edastamiseks;

(Tlv m 25.02.2004 nr 16 jõust. 01.03.2004)

21.3 Riigi Linnavaraametile edastamiseks (kaks eksemplari);

(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

21.4 kinnistusametile edastamiseks;

21.5 subjektile edastamiseks.

 

22. Linnavaraamet edastab toimiku linnaplaneerimise ametile. Linnaplaneerimise amet kontrollib esitatud dokumentide ja andmete õigsust ning:
(Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001;

Tlv m 07.01.2009 nr 1 jõust. 12.01.2009;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

22.1 täpsustab andmed maaregistris;

22.2 kannab piirid linnaplaanile (valveplaanile);

22.3 vajadusel koostab geodeetilise märgi järelevalvele andmise akti kahes eksemplaris:

22.3.1 maa tagastamise toimikusse paigutamiseks;

22.3.2 õigustatud subjektile väljastamiseks;

22.4 tagastab toimiku linnavaraametile.
(Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

IV MAA TAGASTAMINE NING KATASTRIÜKSUSE MOODUSTAMINE OLEMASOLEVA KRUNDI PLAANI ALUSEL.

 

23. Maa tagastamiseks ning katastriüksuse moodustamiseks olemasoleva krundi plaani alusel vastavalt õigustatud subjekti sooviavaldusele linnavaraamet:
(Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

23.1 registreerib avalduse;

23.2 kontrollib krundi plaani ning maa looduses eraldamise akti vormistamise õigsust;

23.3 tellib linnaplaneerimise ametist väljavõtted krundi piiripunktide kataloogist ja valveplaanist (kaks eksemplari) ning tõestatud koopiad krundi plaanist (seitse eksemplari) ja maa looduses eraldamise aktist (kuus eksemplari);
(Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001;

Tlv m 07.01.2009 nr 1 jõust. 12.01.2009)

23.31 koostab krundi projektplaani, kuhu kannab endise kinnistu piirid;
(Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001)

23.32 kontrollib naaberkruntide piiripunktide koordinaadid ja aadressid ning kinnistute piiripunktide koordinaadid, katastritunnused ja aadressid;
(Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001)

23.33 (Kehtetu - Tlv m 07.01.2009 nr 1 jõust. 12.01.2009)

23.4 kontrollib krundi piiripunktide seotust kohaliku mõõdistamise põhivõrguga;

23.5 vastavalt vajadusele teatab õigustatud subjektile kirjalikult, kui andmed ja dokumendid ei vasta tingimustele ning õigustatud subjekt tellib tagastatava maa piiride ja suuruse määramise ning katastriüksuse moodustamise;

23.6 koostab maa tagastamise toimiku ja edastab toimiku linnaplaneerimise ametile.
(Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001;

Tlv m 07.01.2009 nr 1 jõust. 12.01.2009)

 

24. linnaplaneerimise amet:

(Tlv m 07.01.2009 nr 1 jõust. 12.01.2009)

24.1 muudab krundi plaanil vajaduse korral aadressi ja maakasutuse sihtotstarvet;

24.2 kannab krundi piirid maaregistrikaardile, täpsustab andmed maaregistris ning annab pärast linnavalitsuse korralduse vastuvõtmist registritunnuse;

24.3 vajadusel koostab geodeetilise märgi järelevalvele andmise akti kahes eksemplaris;

24.4 tagastab toimiku linnavaraametile.

(Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

24 ¹. Käesoleva korra punktis 24.1 - 24.3 loetletud toimingute teostamise õigus on ka linnavaraametil.
(Tlv m 05.07.2000 nr 47 jõust. 10.07.2000
Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

242 Linnavaraamet koostab kontroll-lehe, millele märgib krundi piiripunktide andmed ja plaani, krundi pindala, maakasutuse sihtotstarbe, aadressi ja moodustamise aluse ning kontroll-lehe koostaja nime ja allkirja.

(Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

243 (Kehtetu - Tlv m 07.01.2009 nr 1 jõust. 12.01.2009)

 

V LINNAVALITSUSE KORRALDUSE ANDMINE MAA TAGASTAMISEKS JA KATASTRIÜKSUSE REGISTREERIMIMINE RIIGI MAAKATASTRIS NING MAA KINNISTAMISEKS AVALDUSE ESITAMINE KINNISTUSAMETILE.

 

25. Pärast peatükkides III või IV märgitud toimingute tegemist koostab linnavaraamet linnavalitsuse korralduse eelnõu ja edastab kooskõlastamiseks vastavalt linnavalitsuse reglemendile.
(Tlv m 07.01.2009 nr 1 jõust. 12.01.2009;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

25.1. Linnavalitsuse korralduse eelnõu viseerivad töökorras enne allakirjutamist:
(Tlv m 23.12.1997 nr 103 jõust. 01.01.1998)

25.1.1 linnavaraameti juhataja või tema asetäitja;
(Tlv m 23.12.1997 nr 103 jõust. 01.01.1998;
Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

25.1.2 vastava linnaosa vanem või tema asetäitja;
(Tlv m 23.12.1997 nr 103 jõust. 01.01.1998)

25.1.3 juriidilise osakonna juhataja;
(Tlv m 23.12.1997 nr 103 jõust. 01.01.1998)

25.1.4 linnavaraametit kureeriv linnavalitsuse liige (vastavalt juhtkonna tööjaotusele).
(Tlv m 23.12.1997 nr 103 jõust. 01.01.1998
Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

26. Linnavalitsuse korraldus maa tagastamise kohta peab sisaldama järgmisi andmeid:

26.1 linnakomisjoni otsuse number ja kuupäev;

26.2 andmed õigustatud subjektide kohta ning neile tagastatava vara osade suurus vastavalt linnakomisjoni otsusele;

26.3 õigusvastaselt võõrandatud maa asukoht, endise kinnistu number ja pindala;

26.4 igale õigustatud subjektile tagastatava maa pindala;

26.5 tagastataval maal paiknevate hoonete omanikud või tiitlipärased valdajad;

26.6 tagastatava maa suhtes kehtiv kaitsereziim, kolmandate isikute õigused ning muud piirangud ja kohustused maa kasutamisel;

26.7 maa osalise mittetagastamise korral mittetagastatava maa pindala ja tagastamisest keeldumise põhjus koos viitega Maareformi seaduse vastavale sättele.

26.8 krundi plaani töö number ja selle kinnitamise kuupäev kui maa tagastatakse olemasoleva krundi plaani alusel.
(Tlv m 23.12.1997 nr 103 jõust. 01.01.1998)

 

26.1 (Kehtetu - Tlv m 07.01.2009 nr 1 jõust. 12.01.2009)

 

27.Linnavalitsuse korraldused edastatakse:

27.1 maa tagastamise toimikusse paigutamiseks;

27.2 subjekti toimikusse paigutamiseks;

27.3 õigustatud subjektile;

27.4 linnakantselei arhiivi;
(Tlv m 07.01.2009 nr 1 jõust. 12.01.2009)

27. linnaplaneerimise ameti tehnilisse arhiivi;
(Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001;

Tlv m 07.01.2009 nr 1 jõust. 12.01.2009)

27.6 riigi linnavaraametile;

(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

27.7 (Kehtetu - Tlv m 07.01.2009 nr 1 jõust. 12.01.2009)

27.8 (Kehtetu - Tlv m 07.01.2009 nr 1 jõust. 12.01.2009)

27.9 kinnistusametile.

 

28. Pärast linnavalitsuse korralduse andmist edastab linnavaraamet toimiku maamõõtjale, kes koostab piiriprotokolli, näitab õigustatud subjektile looduses kätte alalise piirimärkidega tähistatud krundi piiripunktid ning vormistab toimiku, mille tagastab linnavaraametile.
(Tlv m 07.01.2009 nr 1 jõust. 12.01.2009;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

29. Linnaplaneerimise amet:
(Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001;

Tlv m 07.01.2009 nr 1 jõust. 12.01.2009)

29.1 kontrollib ja täpsustab andmed maaregistris ning kannab krundi piirid maaregistrikaardile;

29.2 annab katastriüksuse tunnuse;

29.3 kinnitab krundi plaani;

29.4 esitab vajalikud dokumendid Riiklikule ehitisregistrile;

(Tlv m 25.02.2004 nr 16 jõust. 01.03.2004)

29.5 (Kehtetu - Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001)

29.6 tagastab toimiku linnavaraametile.
(Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

291 Linnavaraamet edastab maksustatavate maakasutuste andmete muudatused Maksu- ja Tolliametile.

(Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001;

Tlv m 07.01.2009 nr 1 jõust. 12.01.2009;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

30. Linnavaraamet edastab Harju Maavalitsusele kontrolliks maatoimiku ja katastritoimiku koos vastavasisulise avaldusega Linnavaraameti Tallinna katastribüroole katastriüksuse registreerimiseks.
(Tlv m 07.01.2009 nr 1 jõust. 12.01.2009;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

31. Linnavaraamet kogub toimikusse Linnavaraameti Tallinna katastribüroo katastriüksuse registreerimise õiendi.

(Tlv m 07.01.2009 nr 1 jõust. 12.01.2009;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

32. Linnavaraamet:
(Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

32.1 väljastab õigustatud subjektile krundiplaani ja piiriprotokolli;

32.2 esitab kinnistusametile kinnistamisavalduse koos vajalike dokumentidega;

32.3 (Kehtetu - Tlv m 07.01.2009 nr 1 jõust. 12.01.2009)

 

VI LÕPPSÄTTED

 

33. Maa tagastamise toimikut säilitatakse Harju Maavalitsuse arhiivis, subjektitoimikut säilitatakse linnavaraametis.
(Tlv m 07.01.2009 nr 1 jõust. 12.01.2009;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

34.Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kulud on:

(Tlv m 03.07.1998 nr 44 jõust. 03.07.1998)

34.1 maa tagastamise toimiku koostamise tasu - 12,78 eurot;

(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

34.2 katastritoimiku koostamise tasu plaani- ja kaardimaterjali alusel - 22,37 eurot.

(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

 

35. Maa tagastatakse üldjuhul õigustatud subjekti kulul. Maa tagastamise kulud tasub riik, kui maa tagastatakse:

35.1 füüsilistele isikutele, kelle maa õigusvastaselt võõrandati, kui neil oli 1940. aasta 16. juunil Eesti Vabariigi kodakondsus või kui nad elasid Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse jõustumise ajal (1991. aasta 20. juuni) alaliselt Eesti Vabariigi territooriumil;

35.2 punktis 35.1 nimetatud füüsiliste isikute lastele ja abikaasale;

35.3 organisatsioonidele, kelle maa õigusvastaselt võõrandati, vastavalt Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse §-le 9, kui nad taotlevad maa tagastamist plaani- ja kaardimaterjali alusel.

 

(Tlv m 03.07.1998 nr 44 jõust. 03.07.1998)

 

36. Kui maa tagastatakse õigustatud subjekti kulul, tasub õigustatud subjekt käesoleva korra punktis 34 tähendatud kulud pärast tagastatava katastriüksuse registreerimist Riigi Linnavaraameti Tallinna katastribüroos.

(Tlv m 03.07.1998 nr 44 jõust. 03.07.1998;

Tlv m 07.01.2009 nr 1 jõust. 12.01.2009;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

37. Kui maa tagastatakse kaasomandisse, tasub kaasomanik maa tagastamise kuludest osa, mis on võrdeline tema osa suurusega kaasomandis.

 

(Tlv m 03.07.1998 nr 44 jõust. 03.07.1998)

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär