Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 19.09.1997 määrus number 65
Jõustumine:19.09.1997
Kehtetuks tunnistamine:04.02.2013
Redaktsiooni kehtivus:19.09.1997 - 31.12.1997

 Redaktsioonid
          TALLINNA LINNAVALITSUSE

              MÄÄRUS


Tallinn			             19. september 1997 nr 65

Õigusvastaselt võõrandatud maa 
tagastamise korra kinnitamine

Lähtudes Omandireformi aluste seaduse § 12 lg 5 ja Vabariigi Valitsuse
05.veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud õigusvastaselt võõrandatud
vara tagastamise korra punktist 3

Tallinna Linnavalitsus m ä ä r a b:

1. Kinnitada juurdelisatud õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord
Tallinnas.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 02. aprilli 1993 määrusega
nr 57 kinnitatud "Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord
Tallinna linnas" punktid 12 kuni 29.

3. Määrus jõustub vastuvõtmisest.


Ivi Eenmaa
Linnapea	
								Toomas Sepp
								Linnasekretär
Muudetud. Vt Tlv 03.07.98 määrust nr 44
Muudetud. Vt Tlv 23.12.97 määrust nr 103

                      KINNITATUD
                  Tallinna Linnavalitsuse
                  19. septembri 1997 
                  määrusega nr 65

      ÕIGUSVASTASELT VõõRANDATUD MAA TAGASTAMISE 
           KORD TALLINNAS 

I ÜLDSÄTTED

1. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra (edaspidi: kord)
aluseks on alljärgnevad riigi õigusaktid:
1.1 Omandireformi aluste seaduse § 12 lg 5
1.2 Maareformi seaduse § 6, § 7, § 12, § 14, § 15, § 191,§ 192;
1.3 Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud 
õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktid 49 kuni 65;
1.4 Maakatastriseaduse § 10, § 16, § 17, §18 lg 2, § 20 lg 4, 5, 51, 52,
53, 54, 55 ja 7;
1.5 Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud
Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise kord; 
1.6 Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 1995 määrusega nr 36 kinnitatud 
Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise alused;
1.7 Eesti Maa-ameti 01. juuli 1994 käskkirjaga nr 41 kinnitatud 
katastrimõõdistamise ajutine juhend;
1.8 Planeerimis- ja ehitusseaduse § 2 lg 1 ja § 9 lg 9;
1.9 Maa hindamise seaduse § 6 lg 1
 
2. Käesolev kord reguleerib Tallinna linna haldusterritooriumil
õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise, katastriüksuse(krundi)
moodustamise ja maakatastris registreerimise ning kinnistusametile avalduse
esitamise.

3. Maa tagastamise menetlust kajastab õigusvastaselt võõrandatud maa
toimik, kuhu paigutatakse asjas esitatud, kogutud ja koostatud dokumendid
ning vastuvõetud otsused.
 
4. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise õigustatud subjektidele
otsustab Tallinna Linnavalitsus, võttes aluseks õigusvastaselt võõrandatud
vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna Linnakomisjoni(edaspidi:
linnakomisjon) otsuse ja õigusvastaselt võõrandatud maa toimiku materjalid.

 
 II AVALDUSTE LÄBIVAATAMINE JA MAA TAGASTAMISE MENETLUSE ALUSTAMINE.
 
5. Vara, sealhulgas maa, tagastamise ja kompenseerimise avalduste arvestust
peab Tallinna Omandireformiamet (edaspidi: omandireformiamet), kes koostab 
õigusvastaselt võõrandatud vara toimiku (edaspidi: subjektitoimik), kuhu
paigutatakse kõik esitatud, kogutud või koostatud dokumendid.

6. Kui omandireformiamet loeb esitatud või kogutud tõendid piisavaks,
esitab ta subjektitoimiku linnakomisjonile.

7. Põhjendatud taotluse korral võtab linnakomisjon vastu otsuse tunnistada
taotlejad taotletava vara suhtes omandireformi õigustatud subjektiks.
Linnakomisjon jätab avalduse täielikult või osaliselt rahuldamata, kui
taotlus ei ole kooskõlas vara tagastamist reguleerivate seadustega või kui
esitatud ja kogutud tõendid on tagastamise küsimuse otsustamiseks
ebapiisavad ning komisjoni arvates täiendavate tõendite saamine ei ole
võimalik.Linnakomisjon lõpetab asja menetlemise, kui taotleja mõjuvate
põhjusteta ei esita tõendeid talle kirjalikult esitatud tähtajaks.
Kui linnakomisjon leiab, et toimiku materjalid ei ole piisavad otsuse
tegemiseks, tagastatakse toimik omandireformiametile täiendavate tõendite
kogumiseks ja materjalide kontrollimiseks.

8. Omandireformiamet saadab linnakomisjoni otsuse ärakirja 10 päeva jooksul
otsuse vastuvõtmise päevast arvates taotlejatele ning teeb õigustatud
subjektidele teatavaks maa tagastamise korra.
 
9. Maa tagastamise menetlus algab õigusvastaselt võõrandatud maa taotleja
õigustatud subjektiks tunnistamisest. Kui taotletaval maal asuvad
õigusvastaselt võõrandatud ehitised, mille suhtes on õigustatud subjekt
esitanud tagastamistaotluse, algab maa tagastamise menetlus peale ehitiste
tagastamise otsustamist.

 III TAGASTATAVA MAA PIIRIDE JA SUURUSE MÄÄRAMINE NING 
KATASTRIÜKSUSE MOODUSTAMINE.

10. Kui on esitatud taotlus maa riigi omandisse jätmise või
munitsipaalomandisse andmise kohta, peatatakse tagastamismenetlus kuni
taotluse läbivaatamiseni.
 
11. Omandireformiamet koostab ja registreerib maa tagastamise toimiku, kuhu
paigutatakse järgmised dokumendid:
11.1 õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise
linnakomisjoni otsuse ärakiri;
11.2 maa tagastamise nõudeõiguse leping või lepingu tõestatud ärakiri;
11.3 Tallinna Hooneregistri teatis tagastataval maal paiknevate ehitiste
ning nende omandiõiguse kohta;
11.4 omanike ja õigustatud subjektide poolt Maareformi seaduse § 7 alusel
sõlmitud kokkulepped;
11.5 õigustatud subjektide poolt Maareformi seaduse § 14 alusel sõlmitud 
kokkulepped maa jagamise osas;
11.6 tagastataval maal paiknevate hoonete kaasomanike poolt Maareformi
seaduse § 12 alusel sõlmitud kokkulepped;
11.7 maa tagastamist taotlevate õigustatud subjektide kirjalik kohustus
tasuda riigile oma võlg teistele õigustatud subjektidele makstud
kompensatsiooni eest.

12. Omandireformiamet edastab vajadusel toimiku katastriüksuse
moodustamiseks õigustatud subjektiga eelnevalt kooskõlastatud maamõõtjale
vastavalt Maakatastriseaduse § 20 või tellib töö vähempakkumisega vastavalt
Maareformi seaduse § 15 lg 2.

13. Maamõõtja teostab järgmised toimingud:
13.1 kogub andmed:
13.1.1 väljavõte linna plaanist mõõtkavast 1:500 või 1:2000;
13.1.2 senised maakasutuse piirid, koordinaadid ja aadressid;
13.1.3 endiste kinnistute numbrid ja piirid;
13.1.4 varem koostatud kruntide piiride ettepanekud;
13.2 koostab asendiplaani mõõtkavas 1:500 ja 1:2000;
13.3 tagastab toimiku omandireformiametile.

14. Naaberkruntide piiride muudatust taotlev õigustatud subjekt
kooskõlastab lihtkirjalikus vormis piiride muudatused naaberkruntide
omanikega krundi piiride ettepaneku tegemiseks.

15. Omandireformiamet edastab toimiku linnaplaneerimise ametile. 
Linnaplaneerimise amet koostab tagastatava maa piiride ettepaneku, määrab 
sihtotstarbe vastavalt kehtestatud detailplaneeringule ning teeb väljavõtte
detailplaneeringust; vastavalt vajadusele määrab aadressi.
Detailplaneeringu puudumisel kehtib maakasutuse senine sihtotstarve.
Linnaplaneerimise amet tagastab toimiku omandireformiametile.

16. Omandireformiamet edastab toimiku koos tagastatava maa piiride
ettepanekuga Tallinna maakomisjonile (edaspidi: maakomisjon).

17. Maakomisjon koostab õiendi tagastatavale maale seatavate tingimuste ja 
kitsenduste kohta ning tagastab omandireformiametile piiride ettepaneku
koos õiendi ja kitsendusi põhjustavate objektide omanike või valdajate
avaldustega kitsenduste kehtestamiseks. 

18. Vastavalt vajadusele taotleb omandireformiamet reziimiga metsamaa
sihtotstarbe muutmist Keskkonnaministeeriumilt.

19. Omandireformiamet väljastab toimiku maamõõtjale, kes koostab
tagastatava maa piiride plaani ja krundi projektplaani ning kooskõlastab
õigustatud subjektiga krundi piirid. Maamõõtja tagastab toimiku
omandireformiametile.

20. Krundi plaanile kantakse:
20.1 krundi piiripunktid, piirid ja piiriandmed;
20.2 krundi situatsioon;
20.3 kitsendusi põhjustavad objektid;
20.4 krundi eksplikatsioon;
20.5 mõõtkava;
20.6 mõõdistamise põhivõrgu punktid ja numbrid;
20.7 märge kasutatud koordinaatide süsteemi kohta;
20.8 naaberkruntide aadressid ja kinnistute katastritunnused;
20.9 andmed maamõõtja kohta;
20.10 krundi aadress;
20.11 töö number ja planseti number;
20.12 krundi moodustamise alus.

21. Krundi plaan koostatakse vähemalt kuues eksemplaris:
21.1 maa tagastamise toimikusse paigutamiseks;
21.2 Tallinn Hooneregistrile edastamiseks;
21.3 Riigi Maa-ametile edastamiseks (kaks eksemplari);
21.4 kinnistusametile edastamiseks;
21.5 subjektile edastamiseks.

22. Omandireformiamet edastab toimiku linnaplaneerimise ametile.
Linnaplaneerimise amet kontrollib esitatud dokumentide ja andmete õigsust
ning:
22.1 täpsustab andmed maaregistris;
22.2 kannab piirid linnaplaanile (valveplaanile);
22.3 vajadusel koostab geodeetilise märgi järelevalvele andmise akti kahes 
eksemplaris:
22.3.1 maa tagastamise toimikusse paigutamiseks;
22.3.2 õigustatud subjektile väljastamiseks;
22.4 tagastab toimiku omandireformiametile.


IV MAA TAGASTAMINE NING KATASTRIÜKSUSE MOODUSTAMINE 
OLEMASOLEVA KRUNDI PLAANI ALUSEL.

23. Maa tagastamiseks ning katastriüksuse moodustamiseks olemasoleva krundi
plaani alusel vastavalt õigustatud subjekti sooviavaldusele
omandireformiamet:
23.1 registreerib avalduse;
23.2 kontrollib krundi plaani ning maa looduses eraldamise akti
vormistamise õigsust;
23.3 tellib linnaplaneerimise ametist väljavõtted krundi piiripunktide
kataloogist ja valveplaanist (kaks eksemplari) ning tõestatud koopiad
krundi plaanist (seitse eksemplari) ja maa looduses eraldamise aktist (kuus
eksemplari);
23.4 kontrollib krundi piiripunktide seotust kohaliku mõõdistamise
põhivõrguga;
23.5 vastavalt vajadusele teatab õigustatud subjektile kirjalikult, kui
andmed ja dokumendid ei vasta tingimustele ning õigustatud subjekt tellib
tagastatava maa piiride ja suuruse määramise ning katastriüksuse
moodustamise;
23.6 koostab maa tagastamise toimiku ja edastab toimiku linnaplaneerimise
ametile.

24. Linnaplaneerimise amet:
24.1 kogub järgmised andmed:
24.1.1 senikehtiva maakasutamisõigusega määratud krundi piiripunktide
koordinaadid ja aadressi;
24.1.2 naaberkruntide piiripunktide koordinaadid ja aadressid;
24.1.3 kinnistute piiripunktide koordinaadid, katastritunnused ja
aadressid;
24.2 kannab kruntide piiripunktide koordinaadid linnaplaanile, kontrollib
kruntide pindalad ning piiriandmete vastavust algandmetele;
24.3 koostab krundi projektplaani, kuhu kannab endiste kinnistute piirid;
24.4 muudab krundi plaanil vajaduse korral aadressi ja koostab
kontroll-lehe;
24.5 kannab kontroll-lehele järgmised andmed:
24.5.1 krundi piiripunktide andmed;
24.5.2 krundi piiripunktide plaan;
24.5.3 krundi pindala;
24.5.4 krundi maakasutuse sihtotstarve;
24.5.5 krundi aadress;
24.5.6 krundi moodustamise alus;
24.5.7 kontroll-lehe koostaja nimi ja allkiri, koostamise kuupäev;
24.6 täpsustab andmed maaregistris;
24.7 vajadusel koostab geodeetilise märgi järelevalvele andmise akti kahes 
eksemplaris:
24.7.1 õigustatud subjektile väljastamiseks;
24.7.2 maa tagastamise toimikusse paigutamiseks;
24.8 kannab krundi piirid maaregistrikaardile ja annab katastriüksuse
tunnuse;
24.9 edastab maksustatavate maakasutuste andmete muudatused Tallinna 
Maksuametile;
24.10 tagastab toimiku omandireformiametile.

V LINNAVALITSUSE KORRALDUSE ANDMINE MAA TAGASTAMISEKS JA 
KATASTRIÜKSUSE REGISTREERIMIMINE RIIGI MAAKATASTRIS NING 
MAA KINNISTAMISEKS AVALDUSE ESITAMINE KINNISTUSAMETILE.

25. Peale peatükkides III või IV toodud toimingute ja nõuete täitmist
koostab omandireformiamet linnavalitsuse korralduse eelnõu ja edastab
viseerimiseks.

26. Linnavalitsuse korraldus maa tagastamise kohta peab sisaldama järgmisi
andmeid:
26.1 linnakomisjoni otsuse number ja kuupäev;
26.2 andmed õigustatud subjektide kohta ning neile tagastatava vara osade
suurus vastavalt linnakomisjoni otsusele;
26.3 õigusvastaselt võõrandatud maa asukoht, endise kinnistu number ja
pindala;
26.4 igale õigustatud subjektile tagastatava maa pindala;
26.5 tagastataval maal paiknevate hoonete omanikud või tiitlipärased
valdajad;
26.6 tagastatava maa suhtes kehtiv kaitsereziim, kolmandate isikute
õigused ning muud piirangud ja kohustused maa kasutamisel;
26.7 maa osalise mittetagastamise korral mittetagastatava maa pindala ja 
tagastamisest keeldumise põhjus koos viitega Maareformi seaduse vastavale 
sättele.

27.Linnavalitsuse korraldused edastatakse:
27.1 maa tagastamise toimikusse paigutamiseks;
27.2 subjekti toimikusse paigutamiseks;
27.3 õigustatud subjektile;
27.4 linnaplaneerimise ameti dokumentatsiooni arhiivi;
27.5 linnaplaneerimise ameti tehnilisse arhiivi;
27.6 riigi maa-ametile;
27.7 hooneregistrile;
27.8 linnaosa valitsusele;
27.9 kinnistusametile.

28. Peale linnavalitsuse korralduse vastuvõtmist edastab omandireformiamet
toimiku maamõõtjale, kes koostab piiriprotokolli, näitab õigustatud
subjektile looduses kätte alalise piirimärkidega tähistatud krundi
piiripunktid ning vormistab toimiku, mille edastab linnaplaneerimise
ametile.

29. Linnaplaneerimise amet:
29.1 kontrollib ja täpsustab andmed maaregistris ning kannab krundi piirid 
maaregistrikaardile;
29.2 annab katastriüksuse tunnuse;
29.3 kinnitab krundi plaani;
29.4 esitab vajalikud dokumendid Tallinna Hooneregistrile;
29.5 määrab krundi maksustamishinna ja edastab maksustavate maakasutuste 
andmete muudatused Tallinna Maksuametile;
29.6 tagastab toimiku omandireformiametile.

30. Omandireformiamet edastab toimiku koos vastavasisulise avaldusega Riigi
Maa-ameti Harju Maakatastrile katastriüksuse registreerimiseks.
 
31. Riigi Maa-amet tagastab toimiku pärast kontrollimist ja
registreerimist maakatastris omandireformiametile ning väljastab
omandireformiametile õiendi toimikusse paigutamiseks.
 
32. Omandireformiamet: 
32.1 väljastab õigustatud subjektile krundiplaani ja piiriprotokolli;
32.2 esitab kinnistusametile kinnistamisavalduse koos vajalike
dokumentidega;
32.3 edastab maa toimiku linnaplaneerimise ameti arhiivi.

VI LõPPSÄTTED

33. Maa tagastamise toimik säilitatakse linnaplaneerimisameti arhiivis;
subjektitoimik säilitatakse omandireformiametis.

34. Maa tagastatakse üldjuhul õigustatud subjekti kulul, välja arvatud
Maareformi seaduse § 15 sätestatud juhud.Toomas Sepp
Linnasekretär