Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
01.10.1997- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna kohanimede määramise korra kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 18.09.1997 määrus number 46
Jõustumine:01.10.1997
Kehtetuks tunnistamine:10.03.2005
Redaktsiooni kehtivus:01.10.1997 - ...

KEHTETU:

Tvk m 03.03.2005 nr 18 jõust. 10.03.2005

 

 

                    TALLINNA LINNAVOLIKOGU

                            MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn,                                18.september 1997 nr.46

 

 

Tallinna kohanimede määramise

korra kinnitamine

 

 

Juhindudes Kohanimeseaduse (RT I 1997, 1, 3) § 5 lg 3,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Kinnitada juurdelisatud Tallinna kohanimede määramise kord.

 

2. Tallinna Linnavalitsusel töötada välja "Tallinna aadresside määramise

kord" 1. jaanuariks 1998.

 

3. Teha Tallinna Linnavalitsusele ettepanek vormistada "Tallinna kohanimede

määramise korras" kasutatavate terminite selgitus juhendina ja leida

võimalus selle ametlikuks kinnitamiseks.

 

4. Käesolev määrus avaldada Riigi Teataja Lisas.

 

5. Määrus jõustub 1. oktoobrist 1997.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Kinnitatud

Tallinna Linnavolikogu

18. septembri 1997

määrusega nr 46

 

TALLINNA KOHANIMEDE MÄÄRAMISE KORD

 

1. Üldsätted

 

1.1 Käesolev kord sätestab Tallinna kohanimede ametliku korraldamise ja

kasutamise Tallinna omavalitsusorganite poolt vastavalt Kohanimeseadusele.

Kohanimedele esitatavate nõuete osas,  mida kord ei reguleeri, tuleb

lähtuda Kohanimeseaduses sätestatust.

1.2 Ametlik kohanimi peab olema linnaosal, aadressikohal,

ühissõidukipeatusel ning maaregistrisse kantaval katastriüksusel, kui

sellel on väljaspool tänavavõrku paiknevaid aadressi vajavaid objekte.

Katastriüksusele määratud nimi säilib ka siis, kui talle on antud

aadress tänava järgi.

1.3 Ametliku kohanime võib määrata ka käesoleva korra punktis 1.2

nimetamata kohtadele, kui koha eristamine on vajalik Tallinna

omavalitsusorganitele nende tegevuses. Sellisteks väikekohtadeks on

linnaplaneerimise territoriaalüksused ja mitteaadressikohad.

1.4 Perspektiivselt ehitatavate väikekohtade nimed määratakse pärast

planeerimisprojekti kinnitamist.

1.5 Ametliku kohanime muutmise aluseks võib olla:

    1.5.1 ametlike kohanimede samasus või eksitav sarnasus;

    1.5.2 nime kirjutusviis moonutatus või mittevastavus

õigekirjareeglitele;      

    1.5.3 kasutusel olevate nimevariantide ühtlustamine;

    1.5.4 mitteametliku kohanime püsiv eeliskasutus sellest erineva

ametliku kohanime ees;

    1.5.5 ajaloolise eestipärase kohanime taastamine;

    1.5.6 senise nime eksitavus.

1.6 Ametliku kohanime tühistamise aluseks on nimetusobjekti kaotamine või

häving.

 

2. Kohanime määramise pädevus

 

2.1 Tallinna omavalitsusorganite poolt määratakse kohanimi käesoleva korra

punktides 1.2 ja 1.3 sätestatud nimekohustust omavatele väikekoha- ja

objektiliikidele, mille konkreetsed alaliigid on toodud käesoleva korra

lisas.

2.2 Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) määrab kohanimed:

  2.2.1 linnaosadele;

  2.2.2 linnaplaneerimise territoriaalüksustele, mille nimi määratakse

planeerimisprojektide koosseisus viimaste kinnitamisel.

2.3 Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) määrab kohanimed:

 2.3.1 linnaplaneerimise territoriaalüksustele, mille nimi ei ole otseselt

seotud planeerimisprojekti kinnitamisega, st ajaloolise tekke ja nimega

terviküksustele ning maaregistri katastriüksustele;

 2.3.2 tänavatele, nende analoogidele ja teistele väikekohtadele, mis on

kasutusel aadressikohtadena; 

   2.3.3 väikekohtadele ja objektidele, sealhulgas ühissõidukipeatustele,

mis ei ole kasutusel aadressikohtadena, st mitteaadressikohtadele.

 

3. Kohanimede määramise korraldamine

 

3.1 Linnavolikogule kinnitamiseks esitatava õigusakti eelnõu, millega

määratakse linnaosa nimi, esitab linnavalitsus,  kooskõlastades selle

linnaosa halduskogu ja Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoniga (edaspidi

nimekomisjon).

3.2 Planeerimisprojekti lähteülesande, mis on aluseks linnavolikogu poolt

kehtestatavale planeerimisprojektile ning sisaldab territoriaalüksuse nime,

kooskõlastab Linnaplaneerimise Amet nimekomisjoniga.

3.3 Linnavalitsuse poolt määratava, kohanime sisaldava õigusakti eelnõu

valmistab üldjuhul ette nimekomisjon, olles eelnevalt saanud linnaosa

halduskogu seisukoha. Ühissõidukipeatuse nime määra va Tallinna õigusakti

eelnõu valmistab ette Tallinna Transpordiamet, kooskõlastatult

nimekomisjoniga. Nimekomisjonil on õigus  küsida kohanimede kohta arvamust

Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud kohanimenõukogult (edaspidi

kohanimenõukogu) või eksperthinnangut Vabariigi Valitsuse poolt määratud

nimeteaduslikult usaldusasutuselt.

3.4 Kohanimeettepanekud esitatakse Tallinna elanike või teiste asjast

huvitatud kodanike ning ametiisikute ja juriidiliste isikute poolt

nimekomisjonile.

3.5 Ühiskasutusliku otstarbega kohale (tänav, haljasala jne), mis ei kuulu

linnale ja on konkreetse omaniku valduses ning eraomandis olevale

maaregistri katastriüksusele ja sellel paiknevale kohale nime määramisel

küsib linnavalitsus enne nime määramist omaniku arvamust.

3.6 Tallinnas asuvate objektide kohanimed, mille määramise pädevus kuulub

Kohanimeseaduse alusel ministritele, kooskõlastatakse viimaste poolt enne

nende määramist linnavalitsusega, kes küsib ühtlasi nimekomisjoni arvamust.

3.7 Rööpnime või võõrkeelse kohanime määramise vajadusel ning vajaduse

korral muuta kohanime alustel, mis ei ole sätestatud käesoleva korra punkti

1.5 alapunktidega, esitab linnavolikogu nõusoleku saamiseks taotluse

siseministrile. Juhul, kui nime määramine ja muutmine on linnavalitsuse

pädevuses, esitab linnavolikogu taotluse linnavalitsuse ettepanekul.

3.8 Objekti, sealhulgas ehitise nimetuse, millel ei ole käesoleva korra

punktide 1.2 ja 1.3 alusel nimekohustust, st mitteametliku nimetuse, võib

objekti omaniku või haldaja soovil kanda Tallinna kohanimeregistrisse või

linnaskeemile. Kui objektil on ühiskasutustuslik otstarve ja ta on

linnaliselt keskne,  määrab  nimetuse eelneva kooskõlastamise vajaduse

linnavalitsusega nimekomisjon. Kui objektil on erakasutuslik otstarve,

kooskõlastatakse selle nimi enne Tallinna kohanimeregistrisse või

linnaskeemile kandmist nimekomisjoniga.

                           

4. Kohanime määramise avalikustamine ja avaldamine

 

4.1 Kohanime määramise kohta avaldatakse eelteade Tallinna linna ametlikke

teateid avaldavas ajalehes vähemalt 30 päeva enne kohanime määramist.

4.2 Jõustunud Tallinna õigusaktid, millega on määratud kohanimed,

avaldatakse Riigi Teataja Lisas, välja arvatud ühissõidukipeatuste nimede

määramise aktid, mis avaldatakse ajalehes, milles linnavalitsus avaldab oma

ametlikke teadaandeid.

4.3 Tallinna Linnaplaneerimise Amet saadab:

    4.3.1 jõustunud Tallinna õigusaktid, millega on määratud kohanimed,

kohanimenõukogule,  riigi kohanimeregistri pidajale ja teistele asjast

huvitatud registritele;

    4.3.2 linnavolikogu ja linnavalitsuse määrused ka õiguskantslerile ja

Rahvusraamatukogule.

4.4 Ametlike kohanimede osas, mida kasutati Kohanimeseaduse jõustumise

ajal, valmistab Tallinna Linnaplaneerimise Amet ette nende viimise

vastavusse Kohanimeseadusega riigi kohanimeregistrile saatmise eel.

                         

5. Kohanimede kasutamine

 

5.1 Tallinna õigusaktides, maakaartidel, teabelevis, avalikel siltidel,

viitadel, kuulutustel, aadressides jne tuleb kasutada ametlikku kohanime.

Samal viisil ja juhtudel kasutatakse kohale määratud põhi- ja rööpnime,

esitades need kohanime määramise aktis antud järjekorras.

5.2 Kohanimesid sisaldavate aadresside määramine toimub vastavalt

linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

5.3 Tallinna nime kasutamise piirangud äriühingu, asutuse, sihtasutuse,

mittetulundusühingu või füüsilisest isikust ettevõtja poolt sätestatakse

linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

5.4 Mitteametlikku kohanime võib kasutada kõigil juhtudel, kui seadus ei

nõua ametliku kohanime kasutamist või kohale ei ole  käesolevat korda

aluseks võttes määratud ametlikku kohanime.

5.5 Mitteametliku kohanime kasutamine avalikkusele suunatud

informatsioonis, ei tohi olla eksitav.

5.6 Mitteametliku koha- või objekti, sealhulgas hoone nime kandmiseks

Tallinna linnaplaanile või -skeemile küsitakse nimekomisjoni seisukohta ja

nende kandmiseks Eesti põhikaardile -  kohanimenõukogu seisukohta,

arvestades Kohanimeseaduses esitatud nõudeid.

 

6. Tallinna kohanimeregister

 

6.1 Tallinna kohanimeregister on Tallinna maaregistri osa ning sisaldab

käesoleva korra lisas  esitatud linna territooriumil asuvate kohtade ja

objektide nimistute liike, mille üksustele määratakse nimi.

6.2 Tallinna kohanimeregistrit peab Tallinna Linnaplaneerimise  Amet. 

6.3 Tallinna Kohanimeregistri andmeid kasutatakse vastavalt Tallinna

Maaregistri põhimäärusele. Registri andmed on avalikud ja nende vahetamine

tasuta.

 

7. Nimevaidlused

 

Ametlike kohanimede määramise ja kasutamise Kohanimeseadusele ja

käesolevale korrale vastavust võib vaidlustada halduskohtus.

 

 

Lisa

Tallinna kohanimede määramise korra juurde

 

 

 

VÄIKEKOHA- JA OBJEKTILIIGID NING NENDE ALALIIGID

 

I VÄIKEKOHA- JA OBJEKTILIIGID, MILLELE MÄÄRATAKSE KOHANIMI

  TALLINNA OMAVALITSUSORGANITE POOLT

 

1. Territoriaalüksused:

- linnaosa

- linnaplaneerimise territoriaalüksused - asum, allasum, kvartal; piirkond

(viimast võib funktsionaalse täiendsõnaga täpsustada, nt elamu-,

tööstuspiirkond jne);

- maaregistri katastriüksus (kinnistu).

2. Aadressikohad:

- tänavad ja nende analoogid - tee, maantee, puiestee, allee, põik, väljak,

plats, turg, käik, kael, jalg, aas jne.       

3. Mitteaadressikohad:

- haljasalad - park, haljak, puiestik, aed, mägi, org, kalmistu,

kalmistupark, metsapark;

- väljak, plats, väil, vaateplats, trepp, staadion, turg, hoov, õu;

- sadamabassein, sadamasild, kai (millel ei ole sadama staatust), muul,

rand jt mitte aadressikohad;

- ühissõidukipeatus (trammi-, trolli-, bussi-); ühistranspordiliin

(viimased saadakse Transpordiameti registrist).

 

II OBJEKTID, MILLE NIMI KOOSKOLASTATAKSE TALLINNA

OMAVALITSUSORGANITE  JA/VõI LINNA NIMEKOMISJONI POOLT

 

1. Transpordiobjektid (nime määraja - teede- ja sideminister):

- sadam, raudteejaam, rongipeatus, lennuväli ja -jaam, tuletorn;

2. Loodusobjektid (nime määraja - keskkonnaminister):

- kallas, nõlv, paljand, raba, jõgi, järv, tiik, oja, allikas, rahn, kivi;

- laht, neem, rand, saar, laid.

3. Kinnismälestis ja muinsuskaitseala (nime määraja - kultuuriminister).

4. Juriidiline isik või talle kuuluv objekt, mille nimes sisaldub Tallinna

vm kohanimi, mille kasutamine on reguleeritav  normaktiga (nime kinnistaja

Riigi Äriregister).

5. Nimekohustuseta ning mitteametliku nimega objekt (sealhulgas ehitis)

- linnaliselt keskne, ühiskasutusliku otstarbega (nt eri  funktsiooniline

keskus, maja; vaateplatvorm, trepp jne);

- erakasutusliku otstarbega (nt loss, villa, talu jne).