Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti põhimääruse kinnitamine

Tallinna Linnavolikogu 18.09.1997 määrus number 44
jõustumine 18.09.1997
Kehtetuks tunnistamine 02.09.2013
Redaktsiooni kehtivus 01.07.2005 - 02.09.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 22.08.2013 nr 44 [RT IV, 30.08.2013, 1 - jõust. 02.09.2013]

REDAKTSIOON:

Tvk m 20.06.2005 nr 37 jõust. 01.07.2005

 

 

                    TALLINNA LINNAVOLIKOGU

                            MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn,                                18.september 1997 nr.44

 

 

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti

põhimääruse kinnitamine

 

 

Lähtudes Tallinna põhimääruse § 52 lg 2,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Kinnitada juurdelisatud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti

põhimäärus.

 

2. Määrus jõustub vastuvõtmisest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu

18. septembri 1997 määrusega nr  44

 

 

TALLINNA SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMETI

P õ H I M Ä Ä R U S

 

 

1. ÜLDSÄTTED

 

1.1 Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet (edaspidi: amet) on linna

ametiasutus.

 

1.2 Ameti  ametlik nimetus on:

     eesti keeles - Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet;

     inglise keeles - Tallinn Social Welfare and Health Care Department.

 

1.3 Ameti aadress on: Hariduse 8,  EE0001 Tallinn.

 

1.4 Ameti kõrgemalseisvaks organiks on Tallinna Linnavalitsus (edaspidi:

linnavalitsus).

 

1.5 Ametil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat,

dokumendiplangid ning oma arveldusarve.  Amet tegutseb talle linnaeelarves

ettenähtud vahendite piires.

 

1.6 Ameti moodustab, kujundab ümber ja lõpetab ning tema põhimääruse

kinnitab ja teeb selles muudatusi Tallinna Linnavolikogu (edaspidi:

linnavolikogu) linnavalitsuse ettepanekul.

 

1.7 Ameti struktuuri ja  koosseisu kinnitamine toimub vastavalt riigi ja

Tallinna õigusaktidele.

 

1.8 Amet on kõrgemalseisvaks organiks tema haldusalas tegutsevatele linna

asutustele ja munitsipaalettevõtetele.

 

1.9 Amet juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning

käesolevast põhimäärusest.

 

2. PõHIÜLESANDED

 

2.1 Ameti põhiülesanded on:

2.1.1 säilitada ja parandada Tallinna elanike elukvaliteeti ning nende

ühiskonnas toimetulekut ja osalemisvõimet;

2.1.2 koordineerida ja korraldada Tallinna elanikele tervishoiuteenuste,

riigi tervisekaitse, tervise edendamise  ja sotsiaalhoolekande osutamist

munitsipaalettevõtete, linna asutuste,  eraõiguslike juriidiliste isikute

ja füüsilisest isikust ettevõtjate poolt;

2.1.3 planeerida Tallinna elanikele tervishoiuteenuste ja

sotsiaalhoolekande  tagamiseks vajalike inim- ja materiaalsete ressursside

hulka ja paiknemist, sealhulgas kujundada hoolekande- ja tervishoiuasutuste

struktuuri ja mahtu;

2.1.4 töötada välja sotsiaalhoolekandeks ja tervishoiuks kavandatud

eelarveliste rahaliste vahendite jaotamise põhimõtted linnaosade

sotsiaalhoolekande osakondadele ning hoolekande- ja tervishoiuasutustele;

2.1.5 korraldada ametile valitsemiseks antud linnavara valdamist,

kasutamist  ja käsutamist Tallinna õigusaktidega sätestatud korras;

2.1.6 informeerida Tallinna elanikke tervishoiuteenuste ning

sotsiaalhoolekande saamise võimalustest ja tingimustest;

2.1.7 koguda ja analüüsida tervishoiuteenuste  ja sotsiaalhoolekande

ressursside kohta andmeid, anda linnavalitsusele ja linnavolikogule

informatsiooni, mis on vajalik tervishoiuteenuste ja  sotsiaalhoolekande

alaste  otsustuste tegemiseks;

2.1.8  rakendada tööle ühtsetel alustel töötav sotsiaalregister, teostada

analüüsi ja pidada statistikat;

2.1.9 korraldada sotsiaalhoolekande ja tervishoiutöötajate

täienduskoolitust;

2.1.10 teha koostööd linna ametiasutustega, teiste linna asutustega,

riigiasutustega ning mittetulundusühingute ja sihtasutustega;

2.1.11 osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine.

(Tvk m 20.06.2005 nr 37 jõust. 01.07.2005)

 

2.2. Amet täidab teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

 

2.3 Amet jälgib riigi ja Tallinna tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandealaste

õigusaktide täitmist linnas.

 

3. õIGUSED

 

3.1 Ametil on temale pandud ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna

õigusaktidega sätestatud korras õigus:

3.1.1 saada teistelt linna ametiasutustelt, linna asutustelt ning linna

osalusega äriühingutelt andmeid, mis on vajalikud ametile pandud ülesannete

täitmiseks;

3.1.2 esitada ameti pädevusse kuuluvate küsimuste kohta Tallinna

õigusaktide eelnõusid;

3.1.3 koostada ja esitada sotsiaalhoolekande, lastekaitse ja

tervishoiukorralduse seadustest tulenevate ülesannete täitmiseks vajalikke

ettepanekuid ja taotlusi;

3.1.4 kontrollida pädevuse piires ameti haldusalasse kuuluvate linna

asutuste ja munitsipaalettevõtete tegevust, kelle kõrgemalseisvaks organiks

amet on;

3.1.5 pidada oma pädevusse kuuluvates küsimustes läbirääkimisi füüsiliste

ja juriidiliste isikutega ning sõlmida nendega lepinguid;

3.1.6 moodustada erialaste küsimuste lahendamiseks komisjone ja töögruppe;

3.1.7 kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;

3.1.8 osutada füüsilisest isikust ettevõtjatele ja juriidilistele isikutele

tasulisi teenuseid oma põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks;

3.1.9 kontrollida Tallinnas tegutsemisloa saanud tervishoiu- ja

sotsiaalhoolekandeteenuseid osutavaid eraõiguslikke juriidilisi isikuid

ning füüsilisest isikust ettevõtjaid;

3.1.10 kasutada Tallinna õigusaktidega antud muid õigusi.

 

4. JUHTIMINE

 

4.1 Ametit juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist

linnavalitsus linnapea ettepanekul.

 

4.2 Ameti juhataja:

4.2.1 juhib ameti tegevust ja vastutab ametile pandud ülesannete ja

kohustuste täitmise eest ning määrab kindlaks ameti teiste teenistujate

sellealased ülesanded, kohustused ja vastutuse;

4.2.2 annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning

nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

4.2.3 nimetab ametisse ja vabastab ametist ametnikke ning sõlmib ja lõpetab

töölepingud abiteenistujate ja koosseisuväliste teenistujatega;

4.2.4 rakendab abinõusid ameti majandusliku ja tehnilise baasi arenguks,

töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kvalifikatsiooni

tõstmiseks;

4.2.5 käsutab temale antud õiguste raames ameti rahalisi vahendeid ja vara;

4.2.6 kinnitab ameti teenistujate lisatasud, tagab finants- ja

koosseisudistsipliinist kinnipidamise;

4.2.7 sõlmib Tallinna õigusaktidega sätestatud korras lepinguid ja

kokkuleppeid;

4.2.8 esindab ametit ilma täiendavate volitusteta suhetes teiste füüsiliste

ja juriidiliste isikutega.