Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti põhimääruse kinnitamine

Tallinna Linnavolikogu 18.09.1997 määrus number 44
jõustumine 18.09.1997
Kehtetuks tunnistamine 02.09.2013
Redaktsiooni kehtivus 18.09.1997 - 30.06.2005


          TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              MÄÄRUSTallinn,                18.september 1997 nr.44


Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti 
põhimääruse kinnitamine


Lähtudes Tallinna põhimääruse § 52 lg 2,


Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Kinnitada juurdelisatud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti
põhimäärus.

2. Määrus jõustub vastuvõtmisest.

Edgar Savisaar
Tallinna Linnavolikogu esimeesKINNITATUD
Tallinna Linnavolikogu 
18. septembri 1997 määrusega nr 44


TALLINNA SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMETI
P õ H I M Ä Ä R U S


1. ÜLDSÄTTED

1.1 Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet (edaspidi: amet) on linna
ametiasutus.

1.2 Ameti ametlik nimetus on:
   eesti keeles - Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet;
   inglise keeles - Tallinn Social Welfare and Health Care Department.

1.3 Ameti aadress on: Hariduse 8, EE0001 Tallinn.

1.4 Ameti kõrgemalseisvaks organiks on Tallinna Linnavalitsus (edaspidi:
linnavalitsus).

1.5 Ametil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat,
dokumendiplangid ning oma arveldusarve. Amet tegutseb talle linnaeelarves
ettenähtud vahendite piires.

1.6 Ameti moodustab, kujundab ümber ja lõpetab ning tema põhimääruse
kinnitab ja teeb selles muudatusi Tallinna Linnavolikogu (edaspidi:
linnavolikogu) linnavalitsuse ettepanekul.

1.7 Ameti struktuuri ja koosseisu kinnitamine toimub vastavalt riigi ja
Tallinna õigusaktidele.

1.8 Amet on kõrgemalseisvaks organiks tema haldusalas tegutsevatele linna
asutustele ja munitsipaalettevõtetele.

1.9 Amet juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning
käesolevast põhimäärusest.

2. PõHIÜLESANDED

2.1 Ameti põhiülesanded on:
2.1.1 säilitada ja parandada Tallinna elanike elukvaliteeti ning nende
ühiskonnas toimetulekut ja osalemisvõimet;
2.1.2 koordineerida ja korraldada Tallinna elanikele tervishoiuteenuste,
riigi tervisekaitse, tervise edendamise ja sotsiaalhoolekande osutamist
munitsipaalettevõtete, linna asutuste, eraõiguslike juriidiliste isikute
ja füüsilisest isikust ettevõtjate poolt; 
2.1.3 planeerida Tallinna elanikele tervishoiuteenuste ja
sotsiaalhoolekande tagamiseks vajalike inim- ja materiaalsete ressursside
hulka ja paiknemist, sealhulgas kujundada hoolekande- ja tervishoiuasutuste
struktuuri ja mahtu;
2.1.4 töötada välja sotsiaalhoolekandeks ja tervishoiuks kavandatud
eelarveliste rahaliste vahendite jaotamise põhimõtted linnaosade
sotsiaalhoolekande osakondadele ning hoolekande- ja tervishoiuasutustele;
2.1.5 korraldada ametile valitsemiseks antud linnavara valdamist,
kasutamist ja käsutamist Tallinna õigusaktidega sätestatud korras;
2.1.6 informeerida Tallinna elanikke tervishoiuteenuste ning
sotsiaalhoolekande saamise võimalustest ja tingimustest;
2.1.7 koguda ja analüüsida tervishoiuteenuste ja sotsiaalhoolekande 
ressursside kohta andmeid, anda linnavalitsusele ja linnavolikogule
informatsiooni, mis on vajalik tervishoiuteenuste ja sotsiaalhoolekande
alaste otsustuste tegemiseks;
2.1.8 rakendada tööle ühtsetel alustel töötav sotsiaalregister, teostada
analüüsi ja pidada statistikat;
2.1.9 korraldada sotsiaalhoolekande ja tervishoiutöötajate
täienduskoolitust;
2.1.10 teha koostööd linna ametiasutustega, teiste linna asutustega,
riigiasutustega ning mittetulundusühingute ja sihtasutustega.

2.2. Amet täidab teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

2.3 Amet jälgib riigi ja Tallinna tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandealaste
õigusaktide täitmist linnas.

3. õIGUSED

3.1 Ametil on temale pandud ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna
õigusaktidega sätestatud korras õigus:
3.1.1 saada teistelt linna ametiasutustelt, linna asutustelt ning linna
osalusega äriühingutelt andmeid, mis on vajalikud ametile pandud ülesannete
täitmiseks;
3.1.2 esitada ameti pädevusse kuuluvate küsimuste kohta Tallinna
õigusaktide eelnõusid;
3.1.3 koostada ja esitada sotsiaalhoolekande, lastekaitse ja
tervishoiukorralduse seadustest tulenevate ülesannete täitmiseks vajalikke
ettepanekuid ja taotlusi;
3.1.4 kontrollida pädevuse piires ameti haldusalasse kuuluvate linna
asutuste ja munitsipaalettevõtete tegevust, kelle kõrgemalseisvaks organiks
amet on; 
3.1.5 pidada oma pädevusse kuuluvates küsimustes läbirääkimisi füüsiliste
ja juriidiliste isikutega ning sõlmida nendega lepinguid;
3.1.6 moodustada erialaste küsimuste lahendamiseks komisjone ja töögruppe;
3.1.7 kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;
3.1.8 osutada füüsilisest isikust ettevõtjatele ja juriidilistele isikutele
tasulisi teenuseid oma põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks;
3.1.9 kontrollida Tallinnas tegutsemisloa saanud tervishoiu- ja
sotsiaalhoolekandeteenuseid osutavaid eraõiguslikke juriidilisi isikuid
ning füüsilisest isikust ettevõtjaid;
3.1.10 kasutada Tallinna õigusaktidega antud muid õigusi.

4. JUHTIMINE

4.1 Ametit juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist
linnavalitsus linnapea ettepanekul.

4.2 Ameti juhataja:
4.2.1 juhib ameti tegevust ja vastutab ametile pandud ülesannete ja
kohustuste täitmise eest ning määrab kindlaks ameti teiste teenistujate
sellealased ülesanded, kohustused ja vastutuse;
4.2.2 annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning
nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
4.2.3 nimetab ametisse ja vabastab ametist ametnikke ning sõlmib ja lõpetab
töölepingud abiteenistujate ja koosseisuväliste teenistujatega;
4.2.4 rakendab abinõusid ameti majandusliku ja tehnilise baasi arenguks,
töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kvalifikatsiooni
tõstmiseks;
4.2.5 käsutab temale antud õiguste raames ameti rahalisi vahendeid ja vara;
4.2.6 kinnitab ameti teenistujate lisatasud, tagab finants- ja
koosseisudistsipliinist kinnipidamise;
4.2.7 sõlmib Tallinna õigusaktidega sätestatud korras lepinguid ja
kokkuleppeid;
4.2.8 esindab ametit ilma täiendavate volitusteta suhetes teiste füüsiliste
ja juriidiliste isikutega.