Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Hoonestusõiguse seadmise lepingu ja maarendilepingu tüüpvormi kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 18.07.1997 määrus number 59
Jõustumine:18.07.1997
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus:18.07.1997 - 31.12.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011 TALLINNA LINNAVALITSUS M Ä Ä R U S Tallinn 18. juuli 1997 nr 59 Hoonestusõiguse seadmise lepingu ja maarendilepingu tüüpvormi kinnitamine Võttes aluseks Asjaõigusseaduse §§ 241-245, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15, Rendiseaduse, Vabariigi Valitsuse 12.juuni 1992 määrusega nr 179 kinnitatud "Maa rentimise ajutise korra" ja Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 10 kinnitatud "Linnamaa hoonestusSigusega koormamise ja rendile andmise korra" Tallinna Linnavalitsus m ä ä r a b: 1. Kinnitada juurdelisatud hoonestusõiguse seadmise lepingu ja maarendilepingu tüüpvormid. 2. Määrus jõustub vastuvõtmisest. Ivi Eenmaa Linnapea Toomas Sepp Linnasekretär

                KINNITATUD
                Tallinna Linnavalitsuse          
                18. juuli 1997   
                määrusega nr 59

               MAARENDILEPING

Sõlmitud Tallinnas ______________________________________________________.
     (lepingu sõlmimise kuupäev numbrite ja sõnadega)   

1 LEPINGU POOLED

1.1   TALLINNA LINN, keda esindab___________________________________ 
               (ametiasutuse nimetus ja esindaja ametikoht) 
_________________, kes  tegutseb ________________________________
(ees- ja perekonnanimi)    (haldusakt mille alusel esindaja tegutseb) 
_____________________________ alusel (edaspidi rendileandja) ühelt poolt 

ja
_______________________________________________________
(füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg;
juriidilise isiku nimi, registreerimisnumber, 

_______________________________________________________________________
esindaja ametikoht, ees- ja perekonnanimi)       
(edaspidi rentnik) teiselt poolt, kes tegutseb 

 ______________________________________________________________
(rentniku esindaja volitusi tõendav dokument)
alusel (mõlemad koos pooled) sõlmivad käesoleva lepingu alljärgnevas: 

2 LEPINGU ALUS JA EESMÄRK

2.1   Käesolev leping sõlmitakse Linnamaa hoonestusõigusega koormamise ja
rendile andmise korra ning __________________________________     
              (haldusakt, mille alusel leping sõlmitakse)
alusel ja juhindudes Rendiseadusest ja Maa rentimise ajutisest korrast.

2.2   Rendileandja, tegutsedes Tallinna linna esindajana, annab
rentnikule seadusliku õiguse kasutada tasu eest Tallinna linna omandis
olevat maad vastavalt maa sihtotstarbele käesoleva lepinguga määratud
tingimustel ja tähtaja jooksul. 

3 LEPINGU OBJEKT

3.1 Renditav maa asukohaga ________________, pindalaga ____________ m²,
katastriüksuse tunnusega ________________ , sihtotstarbega __________,
on registreeritud Tallinna Kinnistusameti Tallinna Kinnistusjaoskonna
Kinnistusregistri registriosas nr _______ all. Renditava maa täpsed
piirid on määratud käesoleva lepingu lahutamatuks lisaks oleva kinnistu
plaani ja piiriprotokolliga/ asendiplaaniga (kinnistu osalisel
kasutamisel).

3.2   Renditavat maad tuleb kasutada _______________________ otstarbel,
mis on fikseeritud rendilepingu sõlmimise aluseks olevas haldusaktis.

4 LEPINGU TÄHTAEG

4.1   Käesolev rendileping jõustub selle allakirjutamisest 
ja kehtib _____ aastat. 

4.2   Rentnikul on õigus asuda maad kasutama käesoleva lepingu jõustumise
päevast arvates.

5 RENDI SUURUS JA MAKSMISE KORD

5.1   Rentnik maksab rendileandjale kinnistu kasutamise eest renti,
mille suurus lepingu sõlmimise ajal on ___________________ krooni aastas.
Rentnik maksab renti võrdsete osadena kaks korda aastas iga aasta 10. 
jaanuariks ja 10. juuliks järgneva poolaasta eest ette.

5.2   Renti muudetakse vastavalt maa maksustamishinna muutumisele.Rendi
suurus ei saa olla väiksem kui enampakkumisel kujunenud %
maamaksustamishinnast, s.o ___ %. Rentnik kohustub maksma renti uues
suuruses arvates järgnevast maksetähtajast, mis järgneb rendileandja poolt
rentnikule kirjaliku uue rendisuuruse teatamise päevale.

5.3   Ajavahemiku eest rendilepingu jõustumise päevast kuni esimese
maksetähtajani toimub tasumine proportsionaalselt päevade arvule. Rentnik
on kohustatud tasuma esimese rendi kümne tööpäeva jooksul pärast
rendilepingu jõustumist. Rentnik maksab renti
 _______________________________________________________________
     (ametiasutuse nimetus)
arvele__________________________________________________________   
   (panga nimi, kood ja arveldusarve nr)
Arve muutmisest teatab rendileandja rentnikule kahe nädala jooksul.

5.4   Peale rendi maksab rentnik Eesti Vabariigi seaduses ettenähtud
makse, kui see ei ole Eesti Vabariigi seaduse järgi rendile andja kohustus.

6 RENDILEAND JA KOHUSTUSED

6.1   Rendileandja annab rentnikule need maa kasutamisega seotud
õigused, mis on vastavuses Eesti Vabariigis kehtiva seadusandlusega 
ning käesoleva lepingu mõttega. Kõik muud õigused maale, sealhulgas
maa omandiõigus, jäävad rendileandjale.

6.2   Rendileandja kinnitab, et rendile antavale maale ei ole
kolmandate isikute õigusi ega maaga seotud nõudeid, mis võiksid takistada
rentnikul maa kasutamist.

7 RENTNIKU KOHUSTUSED

7.1   Rentnik on kohustatud käesoleva lepingu objektiks olevale maale
rajama 
____________________________________________________________     
(maale rajatavad ehitised) _________ kuu/aasta jooksul lepingu jõustumisest
arvates.

7.2   Rentnik kasutab maad heaperemehelikult ning kannab kõik maa
korrashoiuga seotud kulud. Rentnikul ei ole õigust rajada maale maaga
püsivalt ühendatud ehitisi. Kõik käesoleva lepingu objektiks olevale maale
rajatavad ehitised peavad olema teisaldatavad.

7.3   Rentnik hoidub tegevusest, mis võiks põhjustada keskkonnaseisundi
halvenemist, õhu, vee või maa saastamist, muud ohtu või kahju üldsuse
huvidele.

7.4   Kui Rentnik püstitab käesoleva lepingu alusel renditavale maale
ehitised, taotleb ta eelnevalt õigusaktidega sätestatud korras selleks
vajalikud kooskõlastused ja load.

7.5   Juriidilisest isikust rentniku ümberkujundamisel (kui sellega
kaasneb rendilepingu poole muutus) on rentnik kohustatud teatama sellest
kirjalikult rendileandjale, näidates ära õigusjärglase koos rekvisiitidega.

8 RENDILEANDJA õIGUSED

8.1   Rendileandjal on õigus takistamatult pääseda renditud maale,
kontrollida maa sihipärast kasutamist ja kaitsereziimide, kasutuspiirangute
ning teiste kohustuste täitmist.

8.2   Rentnik on kohustatud kõrvaldama käesoleva lepingu p 8.1 alusel
teostatud kontrolli käigus avastatud rikkumised rendileandja poolt määratud
tähtajaks.

9 RENTNIKU õIGUSED

9.1   Rentnikul on õigus kasutada maad käesoleva lepinguga ettenähtud
tingimustel ja otstarbel.

9.2   Rentnikul on õigus ehitada käsoleva lepingu alusel renditavale
maale maaga mittepüsivalt ühendatud ehitisi, teha mullatöid, paigaldada
kommunikatsioone, kaableid ja veevärki ning teha muid töid, mis rentniku
hinnangu kohaselt on vajalikud kinnistu otstarbeka ja sihipärase kasutamise
seisukohalt, vastavalt käesolevas lepingus toodud tingimustele.

9.3   Rentnikul on juhul, kui maakasutuse sihtotstarvet ei ole muudetud
ja rentnik on täitnud lepingut nõuetekohaselt, käesoleva lepingu tähtaja
lõppemisel eesõigus uue rendilepingu sõlmimiseks, küsides selleks
rendileandjalt kinnituse 2 (kaks) kuud enne rendilepingu tähtaja lõppemist.

10 KOMMUNIKATSIOONID

10.1  Käesolev leping ei kohusta rendileandjat varustama rentnikku
veevärgi, kanalisatsiooni, elektri, telefoni, juurdepääsutee
või muude kommunikatsioonidega.

10.2  Rentnikul on õigus rajada rendileandja loal kommunikatsioone, teha
neis ümberehitusi ja täiendusi, mis on vajalikud tema
tegevuse arendamiseks, kusjuures rentnik tasub kõik selleks tehtavad
kulutused. Käesoleva lepingu lõppemisel jätab rentnik alles kõik
kommunikatsioonid, neis tehtud ümberehitused ja täiendused, ilma hüvitust
nõudmata, kui pooled ei lepi kokku teisiti.

11 ALLRENT

11.1  Rentnikul ei ole õigust anda maad kolmandatele isikutele
allrendile.

12 POOLTE VASTUTUS

12.1  Rentniku poolt punktis 7.1 toodud ehitustähtaegadest
mittekinnipidamisel tasub rentnik omanikule leppetrahvi järgmiselt:
12.1.1 ehitustähtaegadest mittekinnipidamisel kuni 2 kuud 0,5% aasta    
rendisummast iga tähtaega ületava päeva eest;
12.1.2 ehitustähtaegadest mittekinnipidamisel üle 2 kuu 1% aasta
rendisummast iga tähtaega ületava päeva eest.

12.2  Lepingu punkti 14.2 mittetäitmise korral tasub rentnik
leppetrahvi järgmiselt:
12.2.1 maa ehitistest vabastamisega viivitamise korral kuni 1 kuu 0,5%
aasta rendisummast iga viivitatud päeva eest;
12.2.2 maa ehitistest vabastamisega viivitamise korral 1 kuust kuni 3 kuuni
1% aasta rendisummast iga viivitatud päeva eest;
maa ehitistest vabastamisega viivitamise korral üle 3 kuu 5% aasta
rendisummast iga viivitatud päeva eest.

12.3  Rentniku poolt maa kasutamisel vastuolus lepingus ettenähtud
kasutusotstarbega on rentnik selle fakti esmakordsel tuvastamisel
kohustatud tasuma rendileandjale leppetrahvi 1 kuu rendi ulatuses, korduval
rikkumisel, samuti rikkumise mittelõpetamisel 10 päeva jooksul aga 3 kuu
rendisumma ulatuses.

12.4  Maa allrendile andmisel (s.h selle faktilisel kasutusse andmisel
allrendilepingut sõlmimata) on rentnik selle fakti esmakordsel tuvastamisel
kohustatud tasuma rendileandjale leppetrahvi ühe kuu rendisumma ulatuses,
korduval rikkumisel, samuti rikkumise mittelõpetamisel 10 päeva jooksul
arvates kirjaliku ettekirjutuse tegemisest, aga 3 kuu rendisumma ulatuses.

12.5  Rendilepingu ennetähtaegsel lõpetamisel seoses rentniku poolt oma
kohustuste täitmata jätmise tõttu tasub rentnik leppetrahvi 1 kuu
rendisumma ulatuses.

12.6  Lisaks leppetrahvile on rentnik kohustatud hüvitama kogu
rendilepingu ennetähtaegse lõpetamise tõttu rendileandjale tekitatud kahju
täies ulatuses. 

12.7  Rendi mittetasumisel ettenähtud tähtajaks on rentnik kohustatud
maksma viivist 0,1% maksmata summalt iga viivitatud päeva eest.

13 LEPINGU LõPPEMINE JA LõPETAMINE 

13.1  Käesolev leping lõpeb, kui on möödunud punktis 4.1 nimetatud
tähtaeg või kui renditud vara on muutunud kasutamiskõlbmatuks või kui
rentnik on selle välja ostnud või kui renditav kinnistu on sundvõõrandatud.
 
13.2  Käesoleva lepingu ennetähtaegne lõpetamine toimub poolte kirjalikul
kokkuleppel, Eesti Vabariigi või Tallinna õigusaktidega või lepingus
ettenähtud alustel ja korras. 

13.3  Rendileandjal on õigus nõuda lepingu ennetähtaegset lõpetamist, kui
rentnik;
13.3.1 ei ole tasunud renti kolme kuu jooksul tasumise tähtaja möödumise
päevast arvates;
13.3.2 ei täida lepingus ettenähtud tingimusi ja kohustusi.

13.4  Rentnikul on õigus nõuda lepingu ennetähtaegset lõpetamist, kui:
13.4.1 rendileandja ei täida oma lepingulisi kohustusi;
13.4.2 renditud vara osutub kasutamiskõlbmatuks asjaolude tõttu, mille eest
rentnik ei vastuta. 

14 MAA VABASTAMINE RENDILEPINGU LõPPEMISEL

14.1  Käesoleva lepingu lõppemise päeval vabastab rentnik kogu renditud
maa ja annab rendileandjale üle heakorrastatud seisundis. 

14.2  Rentnik vabastab rendilepingu lõppemise päevaks kogu renditud maa
rentniku poolt sellele rajatud ehitistest. Eeltoodu ei kehti        
kommunikatsioonide kohta vastavalt lepingu punktile 10.2. 

15 LEPINGU MUUTMINE

15.1  Käesoleva lepingu tingimusi võib muuta üksnes poolte kirjalikul
kokkuleppel, välja arvatud rendi muutmine vastavalt lepingu punktile 5.2.
Lepingutingimuste muutmise aluseks on maa rendile andmist otsustanud
organi haldusakt.

15.2  Ühe poole taotluse lepingutingimuste muutmiseks vaatab teine pool
läbi ühe kuu jooksul taotluse saamise päevast arvates. Keeldumise korral
teatatakse sellest teisele poolele sama tähtaja jooksul.
 
16 VÄÄRAMATU JõUD

16.1  Pooled vabastatakse vastutusest lepingu osalise või täieliku
täitmatajätmise eest, kui lepingu mittetäitmine on tingitud 
vääramatu jõu mõjust, mis tekkis pärast lepingu sõlmimist erakorraliste
sündmuste tagajärjel ja mida pooled ei võinud ette näha ega vältida
mõistlike tegevustega. Vääramatu jõu all mõistetakse sündmusi, mida pooled
ei saa mõjutada ja mille tekkimise eest pooled ei vastuta.

16.2  Pool, kes viitab vääramatule jõule, peab sellest viivitamatult
kirjalikult informeerima teist poolt. 

16.3  Kui vääramatu jõu tagajärjel ei ole võimalik lepingu täitmine,
lepivad pooled kokku lepingu lõpetamise menetluses.

17 LEPINGU KEHTIVUSE TAGATISED

17.1  Renditud maa omandiõiguse üleminekul jääb käesolev leping jõusse ka
uue omaniku suhtes, kui Eesti Vabariigi seaduses ei ole sätestatud reisiti.

17.2  Juriidilisest isikust rentniku ümberkujundamisel lähevad rentniku
õigusjärglasele üle kõik lepingust tulenevad õigused ja kohustused.

18 VAIDLUSTE LAHENDAMINE

18.1  Käesoleva lepingu täitmisel, muutmisel ja lõpetamisel
tekkivad erimeelsused lahendatakse Eesti Vabariigi õigusaktide alusel
eelkõige läbirääkimiste teel.

18.2  Käesoleva lepingu täitmisel, muutmisel ja lõpetamisel tekkivad
vaidlused, mida ei suudeta lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse
Tallinna Linnakohtus.

19 LEPINGU ERITINGIMUSED
________________________________________________________________
(lepingu eritingimused vastavalt lepingu sõlmimise aluseks
olevale haldusaktile)

20 LEPINGU LISAD JA EKSEMPLARIDE ARV

20.1  Käesoleva lepingu juurde kuuluvad lahutamatute lisadena
kinnistuplaan, piiriprotokoll/ asendiplaan kinnistu osalise rentimise
korral
ja _ ___________________________________________ .
  (lepingu sõlmimise aluseks olev haldusakt)

20.2  Käesolev leping on koostatud ja alla kirjutatud kahes eksemplaris,
millest üks jääb rentnikule ja teine rendileandjale.  

21 POOLTE AADRESSID
_______________________             __________________________
_______________________             __________________________
_______________________             ___________________________

RENDILEANDJA                  RENTNIK
(allkiri)..............             (allkiri)..................

Linnamaa hoonestusõigusega koormamise ja rendile andmise korraga olen
tutvunud ja kohustun seda täitma.
_______________________                
_______________________
(Kuupäev)                                 
Rentniku allkiri
Muudetud punkte 7.1 kuni 7.6, vt Tlv 10.10.97 määrust nr 74

                      KINNITATUD
                      Tallinna Linnavalitsuse
                      18. juuli 1997
                      määrusega nr.59

      HOONESTUSõIGUSE SEADMISE LEPING


Sõlmitud Tallinnas _______________________________________aastal. 
   (lepingu sõlmimise kuupäev numbrite ja sõnadega) 

1 LEPINGU POOLED

1.1 TALLINNA LINN, keda esindab_____________________________________,
             (ametiasutuse nimetus ja esindaja ametikoht) 
kes tegutseb ____________________________________
(ees- ja perekonnanimi)  (haldusakt mille alusel esindaja tegutseb)
____________________________________ alusel (edaspidi omanik) ühelt poolt 
 ja
_________________________________________________________________
(füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg;
juriidilise isiku nimi, registreerimisnumber, esindaja
___________________________________________________________________
 ametikoht, ees- ja perekonnanimi) 
edaspidi hoonestaja) teiselt poolt, kes tegutseb ___________________
           (hoonestaja esindaja volitusi tõendav dokument)
alusel, (mõlemad koos pooled) sõlmivad käesoleva lepingu alljärgnevas: 

2 LEPINGU ALUS JA EESMÄRK  

2.1 Käesolev leping on sõlmitud Linnamaa hoonestusõigusega koormamise ja
 rendile andmise korra ja ____________________________________________
              (lepingu sõlmimise aluseks olev haldusakt)
 alusel juhindudes Asjaõigusseadusest, Asjaõigusseaduse rakendamise 
 seadusest ja Kinnistusraamatuseadusest.

2.2 Käesoleva lepingu eesmärgiks on Tallinna linna omandis olevale punktis
 3 nimetatud kinnistule hoonestusõiguse seadmine hoonestaja kasuks ja 
 hoonestusõiguse tingimuste kindlaksmääramine.

3 ANDMED HOONESTUSõIGUSEGA KOORMATAVA KINNISTU KOHTA

3.1 Vastavalt __________________________ tõestatud Kinnistusregistri
registriosa (ärakirja tõestamise kuupäev) ärakirjale on Tallinna
Kinnistusameti kinnistusregistri registriossa nr ___ all 
sisse kantud: 
esimesse jakku kinnistu koosseisus: katastritunnus______________, 
sihtotstarve __________________, asukoht ______, ___________, 
pindala _________ m²;
teise jakku: omanikuna Tallinna linn;
kolmandas, koormatiste ja kitsenduste jaos ning neljandas, hüpoteekide
jaos kanded puuduvad.

3.2 Omaniku esitatud ärakirja vastavust kinnistusraamatu andmetele on notar
 kontrollinud "___ " _______________ aastal.
 (andmete kontrollimise kuupäev)

3.3 Omanik kinnitab, et kuni käesoleva lepingu sõlmimiseni ei ole kinnistut
võõrandatud, seda pole arestitud, selle suhtes ei ole vaidlusi, kinnistut
ei ole koormatud kolmandate isikute õigustega, sealhulgas
kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslike kolmandate isikute
õigustega.

4 HOONESTUSõIGUSE TÄHTAEG

4.1 Omanik seab käesoleva lepingu punktis 3 nimetatud kinnistule hoonestaja
 kasuks tasulise hoonestusõiguse tähtajaga ________________________ 
 (hoonestusõiguse tähtaeg numbrite ja sõnadega) aastat.

4.2 Käesoleva lepingu p 4.1 nimetatud tähtaja saabudes võivad pooled
 kokkuleppel hoonestusõiguse tähtaega pikendada. 

4.3 Käesolev leping jõustub selle notariaalse tõestamise päevast, kuid 
 hoonestusõigus tekib ja selle tähtaeg hakkab kulgema alates selle
kandmisest kinnistusraamatusse.

5 PROJEKTEERIMIS JA EHITUSKOHUSTUS

5.1 Hoonestaja on õigustatud ja kohustatud hoonestusõigusega koormatavale 
 kinnistule püstitama ______________________________________________ . 
 (hoonestaja poolt kinnistule püstitatavad hooned)

5.2 Püstitatavad ehitised tuleb valmis ehitada ja ehitiste kasutusluba
vormistada ________________ kuu/aasta jooksul ehitusloa väljastamisest
arvates, kuid mitte hiljem, kui __________ kuu/aasta jooksul
hoonestusõiguse tekkimise päevast arvates. Hoonestaja taotleb
projekteerimisloa Tallinna Linnaplaneerimise Ametilt ____ kuu jooksul
pärast hoonestusõiguse tekkimist ja esitab ehitusprojekti Tallinna
Linnaplaneerimise Ametile ehitusloa väljastamiseks _____ kuu/aasta jooksul
projekteerimisloa väljastamisest arvates. 

5.3 Ehitised peavad olema projekteeritud ja ehitatud hea ehitustava ja 
üldtunnustatud ehitusreeglite järgi kooskõlas Planeerimis- ja
ehitusseaduse ja Tallinna ajutise ehitusmäärusega. 

6 KORRASHOID JA ÜLEVAATAMISõIGUS

6.1 Hoonestaja on kohustatud hoonestusõiguse alusel püstitatavad ehitised
ja kogu kinnistu hoidma alaliselt heas seisukorras. Selleks vajalikud 
parandustööd ja uuendused on hoonestaja kohustatud viivitamatult teostama.

6.2 Kui hoonestaja ei täida omaniku nõuet korrasoleku seisundi loomise
kohta omaniku poolt nõutud tähtaja jooksul, on omanik õigustatud laskma 
teostada vajalikud tööd hoonestaja kulul.

6.3 Omanikul on õigus teostada järelvalvet seadusest ja käesolevast
lepingust tulenevate nõuete täitmise üle hoonestaja poolt, viimase
nõusolekul ja tema esindaja juuresolekul, eelnevalt kokkulepitud ajal:
teostada koormatud kinnistu ja seal paikneva ehitise ülevaatust,
kontrollida kinnistu kasutamise vastavust lepingule ning nõuda
lepingutingimuste mittetäitmisega seotud asjaolude ja puuduste
kõrvaldamist. 

7 HOONESTUSõIGUSE TASU, MAKSUD JA KOORMATISED

7.1 Hoonestaja maksab omanikule hoonestusõiguse eest tasu, mille suurus 
 lepingu sõlmimise ajal on ____________________ krooni aastas. Hoonestaja 
 maksab hoonestusõiguse tasu kaks korda aastas iga aasta 10. jaanuariks ja 
 10. juuliks ettemaksuna järgneva poolaasta eest. 

7.2 Hoonestaja maksab hoonestusõiguse tasu______________________________
                        (ametiasutuse nimetus)
 __________________________________ arveldusarvele _______________ 
 ______________________________________________________________.
 (panga nimi, kood ja arveldusarve nr) 
 Arve muutumisest teatab omanik hoonestajale kirjalikult kahe nädala 
 jooksul. 

7.3 Hoonestusõiguse tasu maksmise kohustus algab hoonestusõiguse 
 kinnistusraamatusse kandmise päevast. Ajavahemiku eest kinnistamise 
 päevast kuni esimese maksetähtajani toimub tasumine proportsionaalselt 
 päevade arvule. Hoonestaja on kohustatud tasuma esimese hoonestusõiguse 
 tasu kümne tööpäeva jooksul pärast hoonestusõiguse tekkimist. 
 
7.4 Lepingu punktis 7.1 nimetatud hoonestusõiguse tasu maksmise kohustus 
 kantakse hoonestusõigust koormava reaalkoormatisena kinnistusraamatusse.

7.5 Hoonestusõiguse tasu kuulub muutmisele iga kolme aasta möödudes 
 hoonestusõiguse tekkimisest ning uuesti kolme aasta möödumisel viimasest 
 tasu muutmisest. Hoonestaja kohustub maksma hoonestusõiguse tasu uues 
 suuruses alates järgnevast maksetähtajast, mis järgneb omaniku poolt 
 hoonestajale kirjaliku teatamise päevale. Hoonestusõiguse tasu suurus ei
 saa olla väiksem punktis 7.1 määratud hoonestusõiguse tasust. 

7.6 Hoonestusõiguse aastatasu muutmise nõude tagamiseks kantakse 
 kinnistusraamatusse hoonestusõigust koormava reaalkoormatisega samale 
 järjekohale vastav märge.

7.7 Kinnistu parendamine hoonestaja poolt, mille tulemusena tõuseb maa 
 väärtus, ei ole hoonestusõiguse tasu suurendamise aluseks.

7.8 Kõik käesoleva lepingu objektiks oleval kinnisasjal lasuvad maksud
 tasub ja avalik-õiguslikud reaalkoormatised kannab hoonestaja.

8 OSTUEESõIGUS JA KOORMAMINE ASJAõIGUSEGA

8.1 Hoonestaja peab hoonestusõiguse müügi kavatsusest teatama omanikule, 
 kellel on ostueesõigus kahe kuu jooksul, arvates müügiteate saamise
 päevast. Teade peab sisaldama hoonestusõiguse müügi hinda ja teisi
 hoonestusõiguse võõrandamise lepingu tingimusi. 

8.2 Hoonestajal on ostueesõigus hoonestusõigusega koormatud linnamaa 
 võõrandamise korral. (Ostueesõigus seatakse ainult hoonestaja soovil).
 
8.3 Hoonestusõiguse koormamiseks asjaõigusega on vajalik omaniku nõusolek.

9 EHITISE SAATUS HOONESTUSõIGUSE TÄHTAJA SAABUMISEL

9.1 Hoonestusõiguse tähtaja saabumisel on omanik kohustatud maksma 
 hoonestajale hüvitust ehitise hariliku väärtuse ulatuses. Omanik vabaneb 
 hüvituse maksmisest, kui ta pikendab hoonestusõiguse tähtaega ehitise 
 eeldatava püsimise aja lõpuni. Kui hoonestaja ei nõustu tähtaja 
 pikendamisega, kaotab ta õiguse hüvitusele.

9.2 Hoonestusõiguse tähtaja lõppemisel ja ennetähtaegsel lõpetamisel 
hoonestaja poolt oma kohustuste täitmata jätmise tõttu on hoonestaja
 kohustatud omaniku nõudmisel vabastama kinnistu tema poolt kinnistule
 rajatud ehitistest. Omanik on kohustatud esitama nõude kinnistu
 vabastamiseks ehitistest vähemalt neli kuud enne tähtaja lõppu. Lepingu
 lõpetamisel hoonestaja poolt oma kohustuste täitmata jätmise tõttu on
 hoonestaja kohustatud vabastama kinnistu ehitistest 4 kuu jooksul omaniku
 poolt vastava nõude esitamisest arvates.

10 POOLTE VASTUTUS

10.1 Käesoleva lepingu punktis 5.2 ettenähtud projekteerimis-ja
ehitustähtaegadest mitte kinnipidamisel on hoonestaja õigus nõuda
hoonestusõiguse lepingu tühistamist ja kinnistusregistri kande
kustutamist.
 
10.2 Lepingu punktis 5.2 ettenähtud projekteerimis- ja ehitustähtaegadest 
 mittekinnipidamise korral tasub hoonestaja omanikule leppetrahvi
 järgmiselt:
 10.2.1 ehitustähtaegadest mitte kinnipidamise korral kuni 2 kuud 0,5%
 aasta hoonestusõiguse tasust iga tähtaega ületava päeva eest;
 10.2.2 ehitustähtaegadest mitte kinnipidamise korral üle 2 kuu 1 % aasta 
 hoonestusõiguse tasust iga tähtaega ületava päeva eest.

10.3 Lepingu punktis 9.2 toodud kinnistu ehitistest vabastamise kohustuse 
 mittetäitmise korral tasub hoonestaja omanikule leppetrahvi järgmiselt:
 10.3.1 kinnistu ehitistest vabastamisega viivitamise korral kuni 2 kuud
 0,5% aasta hoonestusõiguse tasust iga viivitatud päeva eest;
 10.3.2 kinnistu ehitistest vabastamisega viivitamise korral üle 2 kuu 5 % 
 aasta hoonestusõiguse tasust iga viivitatud päeva eest.

10.4 Omanikul on õigus nõuda hoonestusõiguse müüki sundenampakkumisel, 
 kui hoonestaja ei ole maksnud hoonestusõiguse eest tasu kolmel
 järjestikusel aastal.

10.5 Hoonestusõiguse tasu mittetasumisel ettenähtud tähtajaks on hoonestaja
 kohustatud maksma viivist 0,1% maksmata summalt iga tasumisega 
 viivitatud päeva eest. 

10.6 Hoonestaja võtab endale käesoleva lepingu lahutamatuks lisaks olevast 
 piiriprotokollist tuleneva piiripunktide alalhoiu kohustuse ja vastutuse 
 piirimärkide rikkumise, hävitamise või omavolilise teisaldamise eest. 

10.7 Kui hoonestaja kasutab maad mittesihtotstarbeliselt, on omanikul õigus
 nõuda selle aja eest hoonestajalt kahekordset hoonestusõiguse tasu.

10.8 Juhul, kui hoonestaja viivitab käesoleva lepingu ja muude
 kinnistamiseks vajalike dokumentide esitamisega kinnistusametile punktis
 16.1 määratud aja jooksul, maksab hoonestaja viivitatud aja eest
 omanikule hoonestusõiguse tasuga võrdset tasu. 

10.9 Pooled lepivad kokku, et hoonestaja allutab end kõigi käesolevas
 lepingus kokkulepitud maksekohustuste täitmise suhtes kohesele
 sundtäitmisele kogu oma varaga, sealhulgas tema omandis oleva
 hoonestusõigusega. 
 
11 LEPINGU KEHTIVUSE TAGATISED

11.1 Juriidilisest isikust hoonestaja ümberkujundamisel, lähevad hoonestaja
 õigusjärglasele üle kõik lepingust tulenevad õigused ja kohustused.

11.2 Kinnisasja omandiõiguse üleminekul jääb käesolev leping jõusse ka uue 
 maaomaniku ja uue hoonestusõiguse omaniku suhtes.

12 VAIDLUSTE LAHENDAMINE

12.1 Käesoleva lepingu täitmisel tekkinud eriarvamused ja vaidlused 
 lahendatakse Eesti Vabariigi õigusaktide alusel eelkõige poolte vaheliste
 läbirääkmiste teel.

12.2 Kui punktis 12.1 nimetatud lahkhelisid ei õnnestu lahendada
 läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Tallinna Linnakohtus.

13 VÄÄRAMATU JõUD

13.1 Pooled vabastatakse vastutusest lepingu osalise või täieliku
 täitmatajätmise eest, kui lepingu mittetäitmine on tingitud vääramatu jõu
 mõjust, mis tekkis pärast lepingu sõlmimist erakorraliste sündmuste
 tagajärjel ja mida pooled ei võinud ette näha ega vältida mõistlike
 tegevustega. Vääramatu jõu all mõistetakse sündmusi, mida pooled ei saa
 mõjutada ja mille tekkimise eest nad ei vastuta.

13.2 Pool, kes viitab vääramatule jõule, peab sellest viivitamatult
 kirjalikult informeerima teist poolt. 

13.3 Kui vääramatu jõu tagajärjel ei ole võimalik lepingu täitmine, lepivad
 pooled kokku lepingu lõpetamise menetluses. 

14 LEPINGU TÄIELIKKUS

14.1 Käesolev leping väljendab osapoolte täielikku kokkulepet nendevahelise
 tehingu kohta ning lõpetab kõik eelnevad poolte kavatsused ja lepped 
 lepingu objekti osas, olgu need kirjalikud või suulised. 

15 LEPINGU MUUDATUSED

15.1 Käesoleva lepingu tingimusi v õib muuta v aid poolte kirjaliku
kokkuleppe alusel ja need jõustuvad pärast vormistamist seaduses
ettenähtud korras.

15.2 Käesoleva lepingu tingimuste muutmise kirjaliku ettepaneku on
 ettepaneku saanud pool kohustatud läbi vaatama ja vastama kirjalikult ühe
 kuu jooksul arvates ettepaneku saamise päevast. Ettepanekule
 mittevastamise korral loetakse ettepanek tagasilükatuks.

16 LEPINGU ERITINGIMUSED

_________________________________________________________________
(lepingu eritingimused vastavalt lepingu sõlmimise aluseks olevale
haldusaktile)

17 LEPINGU ESITAMINE KINNISTUSAMETILE JA LEPINGU SOLMIMISE KULUD

17.1 Hoonestaja esitab käesoleva lepingu ja muud kinnistamiseks vajalikud 
 dokumendid kinnistusametile viie tööpäeva jooksul pärast käesoleva lepingu
 sõlmimist. 

17.2 Notari tasu ja riigilõivud kinnistamisel tasub hoonestaja.

18 LEPINGU EKSEMPLARID

18.1 Käesolev leping on koostatud ja alla kirjutatud neljas eksemplaris,
 millest üks jääb omanikule, teine hoonestajale, kolmas Tallinna
 Kinnistusametile ja neljas käesoleva lepingu tõestanud notarile.

19 LEPINGU LISAD

19.1 Käesoleva lepingu juurde kuuluvd lahutamatute lisadena kinnistuplaan
 ja piiriprotokoll. 

20 POOLTE AVALDUS ASJAOIGUSTE ÜLEANDMISEKS NING SISSEKANNETE 
TEGEMISEKS KINNISTUSRAAMATUSSE
 
 Käesolevaga on omanik ja hoonestaja hoonestusõiguse seadmises kokku 
 leppinud ja paluvad teha kinnistusraamatusse alljärgnevad kanded:

20.1 kanda Tallinna Kinnistusameti Tallinna Kinnistusjaoskonna
 kinnistusraamatu registriossa nr ___ all sisse kantud kinnistu, asukohaga 
 Tallinn_____, esimesele järjekohale hoonestaja,
_______________________________________________________________________
 (füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg;
juriidilise isiku nimi, 
 
________________________________________________________________________.
registreerimisnumber, esindaja ametikoht, ees- ja perekonnanimi).
 kasuks tasuline hoonestusõigus tähtajaga , 
 (hoonestusõiguse tähtaeg numbrite ja sõnadega)
 hoonestaja kohustusega püstitada lepingu punktis 5.2 nimetatud tähtaja 
 jooksul 
_________________________________________________________________;
(kinnistule püstitatavad hooned)

20.2 reaalkoormatisena aastatasu maksmise kohustus summas _______ krooni 
 vastavalt lepingu punktile 7.1;

20.3 kanda kinnistusraamatusse hoonestusõiguse tasu muutmise nõude 
 tagamiseks vastav märge vastavalt lepingu punktile 7.5;
 
20.4 kanda kinnistusraamatusse hoonestaja õigus koormata hoonestusõigust 
 asjaõigustega ainult omaniku nõusolekul;

20.5 hoonestaja ostueesõigus vastavalt lepingu punktile 8.2;

20.6 ehitise saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel vastavalt lepingu 
punkidele 9.1 ja 9.2.

20.7 kanda kinnistusraamatusse märge hoonestaja kohustuse kohta alluda 
 kohesele sundtäitmisele täitmata maksekohustiste osas, vastavalt lepingu 
 punktile 10.9.

21 POOLTE AADRESSID 


 
---------------             ------------------      
---------------             ------------------
---------------             ------------------      
---------------             ------------------
---------------             ------------------      
---------------             ------------------
---------------             ------------------      
---------------             ------------------

OMANIK                    HOONESTAJA
(Allkiri)                  (Allkiri)