Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 20.06.1997 määrus number 52
Jõustumine:20.06.1997
Kehtetuks tunnistamine:04.02.2013
Redaktsiooni kehtivus:15.01.2001 - 29.02.2004

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

M Ä Ä R U S

Tallinn

20. juuni 1997 nr 52

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord Tallinnas

 

Lähtudes Omandireformi aluste seaduse § 12 lg 5 ja Vabariigi Valitsuse 05.veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktist 3

Tallinna Linnavalitsus

m ä ä r a b:

1. Kinnitada juurdelisatud õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord Tallinnas.

 

2. Tallinna Omandireformiametil esitada linnavalitsusele 15.augustiks 1997 määruse eelnõu "Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas".

 

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 02.aprilli 1993 määrusega nr 57 kinnitatud "Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord Tallinna linnas" punktid 1 kuni 11 ning Tallinna Linnavalitsuse 11.juuni 1993 määrus nr 157 .

 

4. Määrus jõustub vastuvõtmisest.

 

Ivi Eenmaa

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

KINNITATUD
Tallinna Linnavalitsuse
20. juuni 1997
määrusega nr 52

 

ÕIGUSVASTASELT VÕÕRANDATUD VARA TAGASTAMISE

KORD TALLINNAS

 

I ÜLDSÄTTED

 

1. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord Tallinnas (edaspidi: kord) käsitleb õigusvastaselt võõrandatud vara (välja arvatud maa) tagastamise protseduurilisi küsimusi Tallinnas.

2. Õigusvastaselt võõrandatud vara (edaspidi: vara) tagastamisel Tallinnas juhindutakse seadustest, nende alusel vastu võetud Vabariigi Valitsuse määrustest, käesolevast korrast ning muudest riigi ja Tallinna õigusaktidest.

3. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord kehtestatakse eraldi Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi: linnavalitsus) määrusega.

 

II AVALDUSTE LÄBIVAATAMINE NING ENDISTE OMANIKE JA VARA REGISTRI KOOSTAMINE

 

4. Vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste arvestust peab Tallinna Maa-amet (edaspidi: maa-amet), kes koostab iga objekti kohta õigusvastaselt võõrandatud vara toimiku (edaspidi: vara toimik), kuhu paigutatakse kõik selles asjas esitatud, kogutud või koostatud dokumendid ning vastuvõetud otsused.
(Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001)

5. Kui maa-amet loeb esitatud või kogutud tõendid piisavaks, esitab ta vara toimiku õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjonile (edaspidi: linnakomisjon).
(Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001)

6. Linnakomisjoni otsusega tehakse kindlaks:

6.1 vara võõrandamise õigusvastasus;

6.2 vara endine (õigusjärgne) omanik;

6.3 vara koosseis ja asukoht;

6.4 õigustatud subjektid ning igale õigustatud subjektile kuuluv mõtteline osa tagastamisele kuuluvast varast või määratavast kompensatsioonist.

7. Põhjendatud taotluse korral võtab linnakomisjon vastu otsuse tunnistada taotleja taotletava vara suhtes omandireformi õigustatud subjektiks ning kanda punktis 6 nimetatud andmed endiste omanike ja vara registrisse. Linnakomisjon jätab avalduse täielikult või osaliselt rahuldamata, kui taotlus ei ole kooskõlas vara tagastamist ja kompenseerimist reguleerivate seaduste või muude õigusaktidaga või kui esitatud ja kogutud tõendid on küsimuse otsustamiseks ebapiisavad ning komisjoni arvates täiendavate tõendite saamine ei ole võimalik.

Linnakomisjon lõpetab asja menetlemise, kui taotleja mõjuvate põhjusteta ei esita tõendeid talle kirjalikult teatatud tähtajaks. Kui linnakomisjon leiab, et toimiku materjalid ei ole piisavad otsuse tegemiseks, tagastatakse toimik maa-ametile täiendavate tõendite kogumiseks ja materjalide kontrollimiseks.
(Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001)

8. Maa-amet saadab linnakomisjoni otsuse ärakirja 10 päeva jooksul otsuse vastuvõtmise päevast arvates taotlejatele ning teeb õigustatud subjektidele teatavaks vara tagastamise korra.
(Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001)

9. Linnakomisjoni õigustatud subjektiks tunnistamise, avalduse menetlemise lõpetamise või avalduse rahuldamata jätmise otsusega mittenõustumisel on isikul õigus esitada kaebus Vabariigi Valitsuse moodustatud õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise keskkomisjonile ühe kuu jooksul arvates päevast, millal ta sai või pidi saama teada oma õiguste rikkumisest.

 

III VARA TAGASTAMISE OTSUSTAMINE

 

10. Vara tagastamise otsustab linnavalitsus linnakomisjoni otsuse, vara toimiku ja maa-ameti poolt kogutud ning taotlejate või muude isikute poolt esitatud materjalide alusel.
(Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001)

11. Vabariigi Valitsuse või Tallinna Linnavolikogu otsusel võib enne vara tagastamist seada õigustatud subjektile vara tagastamise eeltingimuseks vara senise valdajaga või riigi- või linnaasutusega tagastatud vara senisel sihtotstarbel kasutamise lepingu sõlmimise tähtajaga kuni viis aastat. Kui vara kohta on kehtestatud kaitsereziim, mis ei tulene seadusest või kaitsekohustuse teatisest, tagatakse nimetatud kohustuse täitmine pädeva riigi- või linnaasutuse ja õigustatud subjekti vahel sõlmitava lepinguga.

12. Ehitiste endisel individualiseeritaval kujul säilivuse määramiseks tellib maa-amet linnaosa valitsuse, kelle territooriumil vara asub (edaspidi: linnaosa valitsus), kirjaliku ettepaneku alusel ekspertarvamuse vastavat litsentsi omavalt juriidiliselt isikult. Maa-amet teatab õigustatud subjektidele ekspertiisi toimumise aja ja koha. Ekspertide arvamus loetakse kinnitatuks linnavalitsuse korraldusega vara tagastamise või tagastamise taotluse rahuldamata jätmise kohta.
(Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001)

13. Maa-amet kontrollib, kas ei esine asjaolusid, mis Omandireformi aluste seaduse § 12 lg 3 punktide 2, 3, 4, 5, 7 ja lg 6 alusel välistavad vara tagastamise, koostab nende puudumisel vara tagastamise korralduse projekti, esitab selle linnavalitsusele ning saadab korralduse ärakirja 10 päeva jooksul selle vastuvõtmise päevast arvates õigustatud subjektidele.
(Tlv m 10.01.2001 nr 11 jõust. 15.01.2001)

14. Linnaosa valitsus informeerib enne elamu tagastamist üürnikke linnavalitsuse korraldusest elamu tagastamise kohta.

15. Vara tagastamise korraldusega mittenõustumise korral on isikul õigus ühe kuu jooksul arvates päevast, millal ta sai või pidi saama teada oma õiguste rikkumisest, esitada kaebus Harju Maavalitsuse õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise komisjonile (edaspidi: maakonnakomisjon) või Tallinna Halduskohtule (edaspidi: halduskohus). Maakonnakomisjoni otsusega mittenõustumise korral on asjaosalistel õigus pöörduda halduskohtusse ühe kuu jooksul, arvates otsuse ärakirja saamise päevast. Maakonnakomisjoni otsus jõustub pärast kohtusse pöördumise tähtaja möödumist, kui ükski asjaosaline ei esitanud kohtule kaebust.

 

IV VARA TAGASTAMINE

 

16. Vara tagastatakse õigustatud subjektidele vara valdaja poolt linnavalitsuse korralduse alusel.

17. Käesoleva korra punktis 11 sätestatud juhtudel sõlmib vara valdaja, riigi- või linnaasutus enne vara tagastamist õigustatud subjektidega või nende volitatud esindajatega vara senisel sihtotstarbel kasutamise lepingu või kaitsekohustuse täitmise lepingu. Lepingu vorm on toodud korra lisas 1.

18. Kultuurimälestise tagastamisel on vara valdaja kohustatud enne vara tagastamist informeerima õigustatud subjekte kaitsekohustuse teatisest.

19. Vara tagastatakse õigustatud subjektidele vara üleandmise aktiga (edaspidi: akt). Akti vorm on toodud korra lisas 2. Aktis fikseeritakse vara üleandmine õigustatud subjektidele ning tuuakse ära järgmised andmed:

19.1 akti koostamise aeg ja koht;

19.2 andmed vara üleandja ja vastuvõtja kohta;

19.3 andmed akti koostamise juures viibinud ametiisikute ja tunnistajate kohta;

19.4 üleandmise aluseks oleva vara tagastamise korralduse number ja kuupäev;

19.5 vara nimetus, koosseis ja iseloomustus;

19.6 õigustatud subjektide kohustused vara tagastamisel;

19.7 vara valdaja ja õigustatud subjektide kokkulepe vara jagamise kohta, kui tagastatakse osa varast;

19.8 muud andmed, mis on olulised õigustatud subjektide õiguste ja kohustuste seisukohalt.

20. Tagastatud ehitiste omandiõiguse ülemineku on vara vastuvõtja kohustatud registreerima Tallinna Hooneregistris 3 kuu jooksul arvates akti koostamise päevast. Omandiõiguse registreerimisel antakse omanikule vastavasisuline teatis.

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

Lisa 1
"Õigusvastaselt võõrandatud
vara tagastamise kord
Tallinnas" juurde

 

L E P I N G nr ....

 

Tallinnas

"....." ........... 199...

 

.............................................................……………………………………………………………

(linnaosa valitsuse nimetus, tema esindaja ametinimetus, ees- ja perekonnanimi)

isikus (edaspidi: linnaosa valitsus) ühelt poolt ning

……………………………………………………………………………………………………..

(vara vastuvõtja ees- ja perekonnanimi ning aadress)

..................................…………………………

(edaspidi: vara vastuvõtja)

volitatud esindaja

...........................................………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

(volitatud esindaja ees- ja perekonnanimi, aadress, volikirja väljaandmise kuupäev ja registreerimise number)

…………………………………………………………………………………………………….

teiselt poolt, sõlmivad Tallinna Linnavolikogu 20.mai 1993 otsuse ning Tallinna Linnavalitsuse "...." .............. 199... korralduse nr ......-k täitmiseks alljärgneva lepingu:

1. Linnaosa valitsus kohustub vara vastuvõtjale vastuvõetaval ajal, kuid mitte hiljem kui

……………………….

korraldama………………………...

asuva ……………………….

(üleandmise aeg)

(aadress)

(vara nimetus)

tagastamise.

2. Vara vastuvõtja kohustub peale punktis 1 nimetatud vara vastuvõtmist:

2.1 võtma üle kõik varem sõlmitud üüri- ja rendilepingutest tulenevad kohustused;

2.2 registreerima ehitiste omandiõiguse ülemineku Tallinna Hooneregistris hiljemalt kolme kuu jooksul vara üleandmise akti koostamise päevast arvates;

2.3 täitma kultuurimälestise kaitsekohustuses määratud kohustusi mälestise säilimise tagamiseks;

2.4 täitma Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärust ja teisi vanalinna kaitset reguleerivaid eeskirju;

2.5 mitte vähendama olemasolevat eluruumide üldpinda;

2.6 kasutama ............................................…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

(vara iseloomustus, asukoht)

……………………………………………………………………………………………………..

senisel sihtotstarbel .....................................………………………………………………………

(sihtotstarbe nimetus, lepingu tähtaeg)

aasta jooksul arvates vara üleandmise akti allakirjutamise päevast.

3. Lepingu mittetäitmisel kannavad pooled vastutust Eesti Vabariigi seaduste ja teiste õigusaktidega kehtestatud korras. Lepingu nõuete mittetäitmisel on pooltel õigus pöörduda kohtusse.

4. Vara vastuvõtja on teadlik, et lepingu rikkumisel pöördub linnaosa valitsus kohtu poole kuni vara sundvõõrandamise taotluseni.

5. Leping on vara üleandmise akti lahutamatu osa ja sõlmitakse vähemalt neljas eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe, kolmas jääb vara üleandjale ning neljas kuulub säilitamisele omandireformiametis õigusvastaselt võõrandatud vara toimikus.

 

Linnaosa valitsus

Vara vastuvõtja

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

(nimi, ametinimetus, allkiri)

(nimi, allkiri)

 

Lisa 2
"Õigusvastaselt võõrandatud
vara tagastamise kord
Tallinnas" juurde

 

VARA ÜLEANDMISE AKT nr ....

 

Tallinnas

"...." ............ 199...

1. Üleandja

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

(asutuse nimetus, tema esindaja ametinimetus, ees- ja perekonnanimi)

2. Vastuvõtja

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

(õigustatud subjektide või nende volitatud esindajate ees- ja perekonnanimed, aadressid, volikirja väljaandmise kuupäev ja registreerimise number)

…………………………………………………………………………………………………….

3. Üleandmise juures viibinud ametiisikud:

1) ........................................................……………………………………………………………..

2) ........................................................……………………………………………………………..

3) ........................................................…………………………………………………………….

(ametinimetused, ees- ja perekonnanimed)

4. Tunnistajad: (ees- ja perekonnanimed ning aadressid)

1) ........................................................……………………………………………………………..

2) .......................................................……………………………………………………………..

3) ........................................................…………………………………………………………….

5. Vara üleandmise alus: Tallinna Linnavalitsuse korraldus nr ……………...................................

(korralduse number ja kuupäev)

6. Vara asukoht, nimetus koosseis ja iseloomustus ............……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

7. Akti juurde kuuluvad dokumendid:

1)........................................................……………………………………………………………..

2) ........................................................…………………………………………………………….

3) ........................................................…………………………………………………………….

(dokumentide nimetus, number ja kuupäev)

8. Õigustatud subjekti poolt enne vara vastuvõtmist võetud kohustused:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

9. Käesolev akt on koostatud vähemalt kolmes eksemplaris, millest üleandja ja vastuvõtja saavad kumbki ühe ja kolmas kuulub säilitamisele omandireformiameti õigusvastaselt võõrandatud vara toimikus.

 

Üleandja

Vastuvõtja

………………………………………………

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

(nimi, allkiri, asutuse pitsat)

(nimi, allkiri)

 

 

Ametiisikud

Tunnistajad

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………...

(nimed, allkirjad)

(nimed, allkirjad)