Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
01.04.2009-04.02.2013
 
12.01.2009-31.03.2009
 
01.03.2004-11.01.2009
 
15.01.2001-29.02.2004
 
20.06.1997-14.01.2001

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 20.06.1997 määrus number 52
Jõustumine:20.06.1997
Kehtetuks tunnistamine:04.02.2013
Redaktsiooni kehtivus:20.06.1997 - 14.01.2001

 Redaktsioonid
            TALLINNA LINNAVALITSUS        
               M Ä Ä R U S          Tallinn                 20. juuni 1997 nr 52  
    
Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord Tallinnas

Lähtudes Omandireformi aluste seaduse § 12 lg 5 ja Vabariigi
Valitsuse 05.veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud
õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktist 3

Tallinna Linnavalitsus m ä ä r a b:

1. Kinnitada juurdelisatud õigusvastaselt võõrandatud vara
tagastamise kord Tallinnas.

2. Tallinna Omandireformiametil esitada linnavalitsusele
15.augustiks 1997 määruse eelnõu "Õigusvastaselt võõrandatud maa
tagastamise kord Tallinnas".

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 02.aprilli 1993
määrusega nr 57 kinnitatud "Õigusvastaselt võõrandatud vara
tagastamise kord Tallinna linnas" punktid 1 kuni 11 ning Tallinna
Linnavalitususe 11.juuni 1993 määrus nr 157 .

4. Määrus jõustub vastuvõtmisest.


Ivi Eenmaa
Linnapea                            
                       Toomas Sepp
                       Linnasekretär                                
                   KINNITATUD
                   Tallinna Linnavalitsuse
                   20. juuni 1997 
                   määrusega nr 52  

     ÕIGUSVASTASELT VÕÕRANDATUD VARA TAGASTAMISE
           KORD TALLINNAS  

I  ÜLDSÄTTED

1.  Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord Tallinnas
(edaspidi: kord) käsitleb õigusvastaselt võõrandatud vara (välja
arvatud maa) tagastamise protseduurilisi küsimusi Tallinnas.
2.  Õigusvastaselt võõrandatud vara (edaspidi: vara) tagasta-
misel Tallinnas juhindutakse seadustest, nende alusel vastu
võetud Vabariigi Valitsuse määrustest, käesolevast korrast ning
muudest riigi ja Tallinna õigusaktidest.
3.  Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord kehtesta-
takse eraldi Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi: linnavalitsus)
määrusega.

II  AVALDUSTE LÄBIVAATAMINE NING ENDISTE OMANIKE JA VARA
   REGISTRI KOOSTAMINE

4.  Vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste arvestust 
peab Tallinna Omandireformiamet (edaspidi: omandireformiamet),
kes koostab iga objekti kohta õigusvastaselt võõrandatud vara
toimiku (edaspidi: vara toimik), kuhu paigutatakse kõik selles
asjas esitatud, kogutud või koostatud dokumendid ning vastuvõetud
otsused.
5.  Kui omandireformiamet loeb esitatud või kogutud tõendid
piisavaks, esitab ta vara toimiku õigusvastaselt võõrandatud vara
tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjonile
(edaspidi: linnakomisjon).
6.  Linnakomisjoni otsusega tehakse kindlaks:
   6.1 vara võõrandamise õigusvastasus;
   6.2 vara endine (õigusjärgne) omanik;
   6.3 vara koosseis ja asukoht;
   6.4 õigustatud subjektid ning igale õigustatud subjektile 
   kuuluv mõtteline osa tagastamisele kuuluvast varast või
   määratavast kompensatsioonist.
7.  Põhjendatud taotluse korral võtab linnakomisjon vastu 
otsuse tunnistada taotleja taotletava vara suhtes omandireformi
õigustatud subjektiks ning kanda punktis 6 nimetatud andmed
endiste omanike ja vara registrisse.
Linnakomisjon jätab avalduse täielikult või osaliselt
rahuldamata, kui taotlus ei ole kooskõlas vara tagastamist ja
kompenseerimist reguleerivate seaduste või muude õigusaktidaga
või kui esitatud ja kogutud tõendid on küsimuse otsustamiseks
ebapiisavad ning komisjoni arvates täiendavate tõendite saamine
ei ole võimalik.
Linnakomisjon lõpetab asja menetlemise, kui taotleja mõjuvate
põhjusteta ei esita tõendeid talle kirjalikult teatatud
tähtajaks. 
Kui linnakomisjon leiab, et toimiku materjalid ei ole piisavad
otsuse tegemiseks, tagastatakse toimik omandireformiametile
täiendavate tõendite kogumiseks ja materjalide kontrollimiseks.
8.  Omandireformiamet saadab linnakomisjoni otsuse ärakirja 10 
päeva jooksul otsuse vastuvõtmise päevast arvates taotlejatele 
ning teeb õigustatud subjektidele teatavaks vara tagastamise
korra.
9.  Linnakomisjoni õigustatud subjektiks tunnistamise, avalduse
menetlemise lõpetamise või avalduse rahuldamata jätmise otsusega
mittenõustumisel on isikul õigus esitada kaebus Vabariigi
Valitsuse moodustatud õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise
ja kompenseerimise keskkomisjonile ühe kuu jooksul arvates
päevast, millal ta sai või pidi saama teada oma õiguste
rikkumisest.

III VARA TAGASTAMISE OTSUSTAMINE

10. Vara tagastamise otsustab linnavalitsus linnakomisjoni 
otsuse, vara toimiku ja omandireformiameti poolt kogutud ning
taotlejate või muude isikute poolt esitatud materjalide alusel.
11. Vabariigi Valitsuse või Tallinna Linnavolikogu otsusel võib
enne vara tagastamist seada õigustatud subjektile vara
tagastamise eeltingimuseks vara senise valdajaga või riigi- või
linnaasutusega tagastatud vara senisel sihtotstarbel kasutamise
lepingu sõlmimise tähtajaga kuni viis aastat.
Kui vara kohta on kehtestatud kaitsereziim, mis ei tulene
seadusest või kaitsekohustuse teatisest, tagatakse nimetatud
kohustuse täitmine pädeva riigi- või linnaasutuse ja õigustatud
subjekti vahel sõlmitava lepinguga.
12. Ehitiste endisel individualiseeritaval kujul säilivuse 
määramiseks tellib omandireformiamet linnaosa valitsuse, kelle
territooriumil vara asub (edaspidi: linnaosa valitsus), kirjaliku
ettepaneku alusel ekspertarvamuse vastavat litsentsi omavalt
juriiliselt isikult.
Omandireformiamet teatab õigustatud subjektidele ekspertiisi
toimumise aja ja koha. Ekspertide arvamus loetakse kinnitatuks
linnavalitsuse korraldusega vara tagastamise või tagastamise
taotluse rahuldamata jätmise kohta.
13. Omandireformiamet kontrollib, kas ei esine asjaolusid, mis 
Omandireformi aluste seaduse § 12 lg 3 punktide 2, 3, 4, 5, 7 ja
lg 6 alusel välistavad vara tagastamise, koostab nende puudumisel
vara tagastamise korralduse projekti, esitab selle
linnavalitsusele ning saadab korralduse ärakirja 10 päeva jooksul
selle vastuvõtmise päevast arvates õigustatud subjektidele.
14. Linnaosa valitsus informeerib enne elamu tagastamist 
üürnikke linnavalitsuse korraldusest elamu tagastamise kohta.
15. Vara tagastamise korraldusega mittenõustumise korral on 
isikul õigus ühe kuu jooksul arvates päevast, millal ta sai või 
pidi saama teada oma õiguste rikkumisest, esitada kaebus Harju
Maavalitsuse õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja
kompenseerimise komisjonile (edaspidi: maakonnakomisjon) või
Tallinna Halduskohtule (edaspidi: halduskohus).
Maakonnakomisjoni otsusega mittenõustumise korral on
asjaosalistel õigus pöörduda halduskohtusse ühe kuu jooksul,
arvates otsuse ärakirja saamise päevast. Maakonnakomisjoni otsus
jõustub pärast kohtusse pöördumise tähtaja möödumist, kui ükski
asjaosaline ei esitanud kohtule kaebust.

IV  VARA TAGASTAMINE

16. Vara tagastatakse õigustatud subjektidele vara valdaja 
poolt linnavalitsuse korralduse alusel.
17. Käesoleva korra punktis 11 sätestatud juhtudel sõlmib vara 
valdaja, riigi- või linnaasutus enne vara tagastamist õigustatud
subjektidega või nende volitatud esindajatega vara senisel
sihtotstarbel kasutamise lepingu või kaitsekohustuse täitmise
lepingu. 
Lepingu vorm on toodud korra lisas 1.
18. Kultuurimälestise tagastamisel on vara valdaja kohustatud 
enne vara tagastamist informeerima õigustatud subjekte
kaitsekohustuse teatisest.
19. Vara tagastatakse õigustatud subjektidele vara üleandmise 
aktiga (edaspidi: akt). Akti vorm on toodud korra lisas 2. Aktis
fikseeritakse vara üleandmine õigustatud subjektidele ning
tuuakse ära järgmised andmed:
   19.1 akti koostamise aeg ja koht;
   19.2 andmed vara üleandja ja vastuvõtja kohta;
   19.3 andmed akti koostamise juures viibinud ametiisikute ja
   tunnistajate kohta;
   19.4 üleandmise aluseks oleva vara tagastamise korralduse
   number ja kuupäev;
   19.5 vara nimetus, koosseis ja iseloomustus;
   19.6 õigustatud subjektide kohustused vara tagastamisel;
   19.7 vara valdaja ja õigustatud subjektide kokkulepe vara
   jagamise kohta, kui tagastatakse osa varast;
   19.8 muud andmed, mis on olulised õigustatud subjektide
   õiguste ja kohustuste seisukohalt.
20. Tagastatud ehitiste omandiõiguse ülemineku on vara 
vastuvõtja kohustatud registreerima Tallinna Hooneregistris 3 kuu
jooksul arvates akti koostamise päevast. Omandiõiguse
registreerimisel antakse omanikule vastavasisuline teatis.
                

Toomas Sepp
Linnasekretär

                        
                  Lisa 1
                  "Õigusvastaselt võõrandatud 
                  vara tagastamise kord    
                  Tallinnas" juurde


           L E P I N G nr ....

Tallinnas               "....." ........... 199...................................................................
(linnaosa valitsuse nimetus, tema esindaja ametinimetus, ees- ja
perekonnanimi) 

isikus (edaspidi: linnaosa valitsus) ühelt poolt ning ..........

................................................................
   (vara vastuvõtja ees- ja perekonnanimi ning aadress) 

.................................... (edaspidi: vara vastuvõtja) 

volitatud esindaja .............................................

................................................................ 
(volitatud esindaja ees- ja perekonnanimi, aadress, volikirja
väljaandmise kuupäev ja registreerimise number)

................................................................
teiselt poolt, sõlmivad Tallinna Linnavolikogu 20.mai 1993 otsuse
ning Tallinna Linnavalitsuse "...." .............. 199...
korralduse nr ......-k täitmiseks alljärgneva lepingu:

1.  Linnaosa valitsus kohustub vara vastuvõtjale vastuvõetaval 
ajal, kuid mitte hiljem kui ................................... 
                 (üleandmise aeg)
korraldama ........................... asuva .................. 
          (aadress)         (vara nimetus)
tagastamise.

2.  Vara vastuvõtja kohustub peale punktis 1 nimetatud vara 
vastuvõtmist: 
   2.1 võtma üle kõik varem sõlmitud üüri- ja rendilepingutest
   tulenevad kohustused;
   2.2 registreerima ehitiste omandiõiguse ülemineku Tallinna
   Hooneregistris hiljemalt kolme kuu jooksul vara üleandmise
   akti koostamise päevast arvates;
   2.3 täitma kultuurimälestise kaitsekohustuses määratud
   kohustusi mälestise säilimise tagamiseks;
   2.4 täitma Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärust
   ja teisi vanalinna kaitset reguleerivaid eeskirju;
   2.5 mitte vähendama olemasolevat eluruumide üldpinda;


   2.6 kasutama ..............................................
   ........................................................... 
          (vara iseloomustus, asukoht)

   ...........................................................
   senisel sihtotstarbel ..................................... 
             (sihtotstarbe nimetus,lepingu tähtaeg) 
        
   aasta jooksul arvates vara üleandmise akti allakirjutamise
   päevast.

3.  Lepingu mittetäitmisel kannavad pooled vastutust Eesti 
Vabariigi seaduste ja teiste õigusaktidega kehtestatud korras.
Lepingu nõuete mittetäitmisel on pooltel õigus pöördada kohtusse.

4.  Vara vastuvõtja on teadlik, et lepingu rikkumisel pöördub 
linnaosa valitsus kohtu poole kuni vara sundvõõrandamise
taotluseni.

5.  Leping on vara üleandmise akti lahutamatu osa ja sõlmitakse
vähemalt neljas eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe, kolmas
jääb vara üleandjale ning neljas kuulub säilitamisele
omandireformiametis õigusvastaselt võõrandatud vara toimikus.

Linnaosa valitsus         Vara vastuvõtja


............................    ............................

............................    ............................
(nimi, ametinimetus, allkiri)   (nimi, allkiri)


                  Lisa 2
                  "Õigusvastaselt võõrandatud 
                  vara tagastamise kord
                  Tallinnas" juurde


         VARA ÜLEANDMISE AKT nr ....Tallinnas               "...." ............ 199...1. Üleandja ....................................................

................................................................
(asutuse nimetus, tema esindaja ametinimetus, ees- ja
perekonnanimi)
 
2. Vastuvõtja ..................................................

................................................................
(õigustatud subjektide või nende volitatud esindajate ees- ja
perekonnanimed, aadressid, volikirja väljaandmise kuupäev ja
registreerimise number)

................................................................

3. Üleandmise juures viibinud ametiisikud:
  1) ..........................................................
  2) ..........................................................
  3) ..........................................................
   (ametinimetused, ees- ja perekonnanimed)

4. Tunnistajad: (ees- ja perakonnanimed ning aadressid)
  1) ..........................................................
  2) ..........................................................
  3) ..........................................................

5. Vara üleandmise alus: Tallinna Linnavalitsuse korraldus 
nr ............................................................
       (korralduse number ja kuupäev)

6. Vara asukoht, nimetus koosseis ja iseloomustus ..............
................................................................
................................................................
................................................................

7. Akti juurde kuuluvad dokumendid: 
  1) ..........................................................
  2) .......................................................... 
  3) ..........................................................
   (dokumentide nimetus, number ja kuupäev)


8. Rigustatud subjekti poolt enne vara vastuvõtmist võetud
kohustused: ...................................................
...............................................................
...............................................................
 
9. Käesolev akt on koostatud vähemalt kolmes eksemplaris, millest
üleandja ja vastuvõtja saavad kumbki ühe ja kolmas kuulub
säilitamisele omandireformiameti õigusvastaselt võõrandatud vara
toimikus.Üleandja              Vastuvõtja
                


...............................  ............................

...............................  ............................
(nimi, allkiri, asutuse pitsat)  (nimi, allkiri)Ametiisikud            Tunnistajad
                 
..............................   ............................

..............................   ............................

..............................   ............................
(nimed, allkirjad)         (nimed, allkirjad)