Maa kompensatsiooni suuruse määramise kord

Tallinna Linnavalitsus 16.06.1997 määrus number 50
jõustumine 16.06.1997
Kehtetuks tunnistamine 04.02.2013
Redaktsiooni kehtivus 01.04.2009 - 04.02.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 23.01.2013 nr 5, jõustumine 04.02.2013

REDAKTSIOON:
Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust.
01.04.2009

Tlv m 14.02.2001 nr 30 jõust. 19.02.2001
Tlv m 18.07.1997 nr 58 jõust. 18.07.1997

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

M Ä Ä R U S

 

Tallinn

16. juuni 1997 nr 50

 

Maa kompensatsiooni suuruse määramise kord

 

 

Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993 määruse nr 216 "Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra" p 30

 

Tallinna Linnavalitsus

 

m ä ä r a b:

 

1. Kinnitada maa kompensatsiooni suuruseks vajalike arvutuste tegijaks ja maa kompensatsiooni määramise korralduste eelnõude koostajaks Tallinna Linnavaraamet.
(
Tlv m 14.02.2001 nr 30 jõust. 19.02.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

2. Korraldused saadetakse:

2.1 linnavaraametile
(
Tlv m 14.02.2001 nr 30 jõust. 19.02.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

- maa tagastamise toimikusse paigutamiseks;

- väljastamiseks õigustatud subjektile;

- dokumentatsiooni arhiivi;

2.2 vastava linnaosa valitsusele.

 

3. (Kehtetu - Tlv m 14.02.2001 nr 30 jõust. 19.02.2001)

 

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 03.juuni 1994 määruse nr 53 punktid 1 ja 3.
(Tlv m 18.07.1997 nr 58 jõust. 18.07.1997)

 

5. Määrus jõustub vastuvõtmisest.

 

Ivi Eenmaa

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär